Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2750(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0133/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0133/2010

Keskustelut :

PV 08/03/2010 - 17
CRE 08/03/2010 - 17

Äänestykset :

PV 10/03/2010 - 7.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0056

Hyväksytyt tekstit
WORD 47k
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 - Strasbourg Lopullinen painos
Transaktiovero
P7_TA(2010)0056B7-0133/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2010 rahasiirtojen verotuksen toimivuuden parantamisesta

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman 2. huhtikuuta 2009 pidetystä Lontoon G20-kokouksesta(1) ,

–   ottaa huomioon G20-ryhmän maiden johtajien Pittsburghissa 24. ja 25. syyskuuta 2009 pidetyn huippukokouksen päätteeksi antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon 8. lokakuuta 2009 antamansa päätöslauselman Pittsburghissa 24. ja 25. syyskuuta 2009 pidetystä G20-ryhmän huippukokouksesta(2) ,

–   ottaa huomioon St Andrewsissa 7. marraskuuta 2009 pidetyn valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien G20-kokouksen antaman tiedonannon,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 10.–11. joulukuuta 2009 pidetyssä kokouksessa antamat päätelmät ja erityisesti niiden 15 kohdan,

–   ottaa huomioon komission puheenjohtajan Barroson 15. joulukuuta 2009 Euroopan parlamentille antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon Ruotsin valtiovarainministerin 18. tammikuuta 2010 neuvoston puheenjohtajalle lähettämän kirjeen vakausmaksun käyttöönotosta jäsenvaltioissa,

–   ottaa huomioon pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista 12 päivänä helmikuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/7/EY(3) ,

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelun osalta (KOM(2007)0747),

–   ottaa huomioon komissiolle 24. helmikuuta 2010 esitetyn kysymyksen rahoitustapahtumista perittävästä verosta (O-0025/2010 – B7–0019/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että parlamentti suhtautuu myönteisesti Pittsburghissa syyskuussa 2009 pidetyn huippukokouksen jälkeen G20-tasolla aloitettuihin tutkimuksiin rahasiirtojen verotusta koskevien kansainvälisten säännösten kehittämiseksi,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti on kehottanut pyrkimään pikaiseen edistymiseen asiassa, jotta varmistetaan, että rahoitusala osallistuu kohtuullisessa määrin talouden elvyttämiseen ja kehittämiseen, ottaen huomioon, että reaalitalous, veronmaksajat, kuluttajat, julkiset palvelut ja koko yhteiskunta maksavat rahoituskriisistä aiheutuneet suuret kustannukset ja joutuvat kärsimään sen seurauksista,

C.   ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto on korostanut, että on tärkeää uudistaa talous- ja yhteiskuntasopimus yhteiskunnan ja sitä palvelevien rahoituslaitosten välillä ja varmistaa, että kansalaiset saavat hyötyä hyvinä aikoina ja ovat suojattuja riskeiltä; ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto on siksi kannustanut Kansainvälistä valuuttarahastoa pohtimaan kaikkia vaihtoehtoja, kansainvälinen rahasiirtojen verotus mukaan lukien; ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto on myös kehottanut neuvostoa ja komissiota määrittämään keskeiset periaatteet, joita uusissa maailmanlaajuisissa järjestelyissä olisi noudatettava,

D.   ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet ottamaan käyttöön rahasiirtoja koskevan veron,

E.   ottaa huomioon, että uudet sääntelyaloitteet, kuten veroparatiisien vastaiset toimet, taseen ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvien porsaanreikien poistaminen, pörssikauppaa koskevat vaatimukset ja transaktiorekisterien käyttö johdannaisten rekisteröintiin, ovat selvästi muuttaneet poliittista toimintaa tällä alalla,

F.   ottaa huomioon, että komissio työstää talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja verotuksesta vastaavan komission jäsenen välisessä 6. lokakuuta 2009 pidetyssä kokouksessa esitettyjen kysymysten johdosta parhaillaan ajatuksia ”innovatiivisen rahoituksen” soveltamisesta maailmanlaajuisiin haasteisiin, mukaan lukien rahasiirtojen verotus, esittääkseen ehdotuksia sopivana ajankohtana, ja että komission puheenjohtaja Barroso on vahvistanut tämän parlamentille 15. joulukuuta 2009 antamassaan lausunnossa,

G.   ottaa huomioon, että Kansainvälinen valuuttarahasto kerää parhaillaan suuren yleisön näkemyksiä rahoitusalan verotuksesta osana Pittsburghissa 24. ja 25. syyskuuta 2009 pidetyn G20-kokouksen esittämää pyyntöä,

H.   ottaa huomioon, että jäsenvaltioissa on olemassa erilaisia rahasiirtoihin kohdistuvia veroja ja maksuja; ottaa huomioon, että kansalliset verot ja tullit koskevat yleensä vain valikoituja omaisuuseriä; toteaa, että Belgia ja Ranska ovat hyväksyneet valuutanvaihtoveroa koskevia säädöksiä kansallisella tasolla, mutta että ne tulevat voimaan vain mikäli kyseistä veroa ryhdytään soveltamaan EU:n tasolla,

I.   ottaa huomioon, että pääoman hankinnasta perittävät välilliset verot, kuten uusista osakkeista maksettava leimavero, arvopapereista maksettava lunastusmaksu ja toiminnan uudelleenjärjestelystä maksettava maksu aiheuttavat syrjintää, kaksinkertaista verotusta ja erilaisia käytäntöjä, jotka haittaavat pääoman vapaata liikkuvuutta,

J.   ottaa huomioon, että rahasiirtojen määrä on viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt valtavasti ja nopeasti verrattuna tavaroiden ja palveluiden kaupan määrään, ja toteaa, että tähän ovat syynä muun muassa nopeasti kasvavat johdannaismarkkinat,

K.   ottaa huomioon, että G20-johtajilla on kollektiivinen vastuu kriisin yhteiskunnallisten vaikutusten lieventämisestä sekä omissa jäsenvaltioissaan että kehitysmaissa, joille kriisin välillisistä vaikutuksista on ollut vakavia seurauksia; ottaa huomioon, että rahasiirroista perittävä vero edistäisi omalta osaltaan kriisistä aiheutuneiden kustannusten kattamista,

1.   katsoo, että Euroopan unionin olisi G20-kokousten kansainvälisissä puitteissa sovittava yhteinen kanta niihin vaihtoehtoihin, joilla rahoitusala osallistuisi kohtuullisessa määrin niiden kustannusten maksamiseen, jotka se on aiheuttanut reaalitaloudelle tai jotka liittyvät hallituksen toimiin pankkijärjestelmän vakauttamiseksi; katsoo, että EU:n olisi G20:n tekemän työn ohella ja sitä vastaavasti kehitettävä oma strategiansa, kun on kyse erilaisista mahdollisista toimintavaihtoehdoista;

2.   katsoo objektiiviseen analyysiin perustuvan, johdonmukaisen EU:n kannan saavuttamista silmällä pitäen, että komission olisi laadittava riittävän ajoissa ennen seuraavaa G20-huippukokousta vaikutustenarviointi maailmanlaajuisesta rahasiirroista perittävästä verosta ja arvioitava siinä sekä sen hyödyt että haitat;

3.  Vaatii komissiota arvioinnissa tarkasti pohtimaan seuraavia näkökohtia:

   (a) rahasiirroista peritystä verosta aikaisemmin saadut kokemukset, erityisesti verojenkiertämispyrkimykset ja pääoman ja palvelujen tarjoamisen siirtäminen toiselle paikkakunnalle sekä erityisesti tällaisten verojen vaikutus yksittäisiin sijoittajiin ja pk-yrityksiin;
   (b) hyödyt ja haitat, jos rahasiirroista perittävä vero otetaan käyttöön ainoastaan Euroopan unionissa, verrattuna sen käyttöönottoon maailmanlaajuisesti ja verrattuna nykyiseen tilanteeseen;
   (c) mahdollisuudet tuottaa merkittäviä tuloja verrattuna muihin verotulojen lähteisiin ottaen huomioon keräämiskulut ja tulojen jakaminen maiden kesken;
   (d) se tosiasia, että rahasiirroista perittävistä veroista maailmanlaajuisesti ja Euroopan tasolla saatavia mahdollisia tuloja arvioitaessa olisi otettava huomioon eri vaihtoehdot ja samalla kvantifioitava rahasiirtojen kustannusten lisääntyminen kaikilla potentiaalisilla markkinoilla (virallisten pörssien välityksellä tapahtuvat siirrot, tiskin yli tapahtuvat siirrot) sekä yritysten välisissä liiketoimissa (business-to-business, B2B) ja yritysten ja kuluttajien välisissä liiketoimissa (Business to Consumers, B2C);
   (e) se tosiasia, että arvioinnissa olisi otettava huomioon myös eri vaihtoehtoihin sisältyvät mahdollisuudet vaikuttaa hintatasoon ja hintojen vakauteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä rahasiirtoihin ja likviditeettiin;
   (f) millainen rahasiirroista perittävästä verosta on tehtävä, jotta voitaisiin lieventää pääoman hankintaan sovellettaviin välillisiin veroihin yleensä liittyviä kielteisiä sivuvaikutuksia;
   (g) missä määrin rahasiirroista perittävä vero edistäisi osaltaan rahoitusmarkkinoiden vakauttamista vaikuttamalla liialliseen lyhyellä aikavälillä käytävään kauppaan ja spekulointiin sekä avoimuuteen;
   (h) ehkäisisikö rahasiirroista perittävä vero rahoituskriisin tulevaisuudessa kohdistumalla tietyntyyppisiin ”ei-toivottuihin” rahoitustapahtumiin, jotka komissio määrittelisi;

4.   painottaa, että kaikissa ratkaisuissa on ehdottomasti pyrittävä välttämään EU:n kilpailukyvyn heikentämistä tai kestävien investointien, innovaation ja kasvun vaikeuttamista, koska niistä on hyötyä reaalitaloudelle ja yhteiskunnalle;

5.   korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon pankkialan tarve kerätä tervettä pääomaa, jotta varmistetaan pankkijärjestelmän kyky rahoittaa reaalitalouden investointeja; toteaa lisäksi, että on tärkeää estää kohtuuton riskien otto;

6.   kehottaa komissiota ja neuvostoa arvioimaan, missä määrin erilaiset rahasiirtojen verotusvaihtoehdot voivat hyödyttää EU:n talousarviota;

7.   kehottaa komissiota ja neuvostoa arvioimaan, missä määrin nyt pohdittavina olevia vaihtoehtoja voitaisiin käyttää myös innovatiivisina rahoitusmekanismeina, joilla tuettaisiin ilmastonmuutokseen mukautumista ja sen vaikutusten lieventämistä kehitysmaissa sekä rahoitettaisiin kehitysyhteistyötä;

8.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0330.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0028.
(3) EUVL L 46, 21.2.2008, s. 11.

Päivitetty viimeksi: 30. marraskuuta 2010Oikeudellinen huomautus