Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2750(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0133/2010

Teksty złożone :

B7-0133/2010

Debaty :

PV 08/03/2010 - 17
CRE 08/03/2010 - 17

Głosowanie :

PV 10/03/2010 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0056

Teksty przyjęte
WORD 50k
Środa, 10 marca 2010 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Opodatkowanie transakcji finansowych
P7_TA(2010)0056B7-0133/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie podatków od transakcji finansowych i ich wprowadzenia

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie szczytu G20 w Londynie w dniu 2 kwietnia 2009 r.(1) ,

–   uwzględniając oświadczenie przywódców wydane po szczycie grupy G20 w Pittsburghu w dniach 24 i 25 września 2009 r.,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2009 r. w sprawie szczytu G20 w Pittsburghu w dniach 24-25 września 2009 r.(2) ,

–   uwzględniając komunikat z posiedzenia ministrów finansów i prezesów banków centralnych grupy G20 w St Andrews w dniu 7 listopada 2009 r.,

–   uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 10-11 grudnia 2009 r., a w szczególności ich ust. 15,

–   uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Barroso dla Parlamentu z dnia 15 grudnia 2009 r.,

–   uwzględniając pismo z dnia 18 stycznia 2010 r. od ministra finansów Szwecji do prezydencji Rady w sprawie wprowadzenia opłaty stabilizacyjnej w państwach członkowskich,

–   uwzględniając dyrektywę Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału(3) ,

–   uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych (COM(2007)0747),

–   uwzględniając pytanie z dnia 24 lutego 2010 r. skierowane do Komisji w sprawie opodatkowania transakcji finansowych i jego wprowadzenia (O-0025/2010 – B7-0019/2010),

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art.110 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Parlament z zadowoleniem przyjął zainicjowane na szczeblu grupy G20, w następstwie szczytu w Pittsburghu we wrześniu 2009 r., działania analityczne w odniesieniu do międzynarodowych ram opodatkowania transakcji finansowych,

B.   mając na uwadze, że Parlament wezwał do szybkich postępów w celu zapewnienia, że sektor finansowy w sprawiedliwy sposób przyczynia się do ożywienia gospodarczego i rozwoju, ponieważ poważne koszty i konsekwencje kryzysu finansowego ponoszone są przez gospodarkę realną, podatników, konsumentów, służby publiczne oraz ogół społeczeństwa,

C.   mając na uwadze, że Rada Europejska podkreśliła znaczenie odnowienia umowy gospodarczo-społecznej pomiędzy instytucjami finansowymi a społeczeństwem, któremu służą oraz zapewnienia, że w czasach dobrej koniunktury społeczeństwo czerpie korzyści i jest chronione przed ryzykiem; mając na uwadze, że w tym kontekście Rada Europejska zachęcała Międzynarodowy Fundusz Walutowy do rozpatrzenia w swym przeglądzie całego wachlarza możliwości, w tym globalnego opodatkowania transakcji finansowych; mając na uwadze, że Rada Europejska wezwała w związku z tym Radę i Parlament do określenia kluczowych zasad, których nowe ogólne porozumienia będą musiały przestrzegać,

D.   mając na uwadze, że kilka państw członkowskich postulowało podatek od transakcji finansowych,

E.   mając na uwadze, ze nowe inicjatywy regulacyjne, takie jak działania skierowane przeciwko rajom podatkowym, likwidacja luk w bilansach, wymogi dotyczące obrotu giełdowego oraz stosowanie repozytoriów transakcji w odniesieniu do rejestrowania instrumentów pochodnych, wyraźnie zmieniły kontekst działań politycznych w tej dziedzinie,

F.   mając na uwadze, że Komisja, w następstwie kwestii poruszonych na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej z komisarzem odpowiedzialnym za kwestie podatkowe w dniu 6 października 2009 r., i co zostało potwierdzone przez przewodniczącego Barroso w jego oświadczeniu dla Parlamentu w dniu 15 grudnia 2009 r., pracuje obecnie nad ideą „innowacyjnego finansowania” w kontekście wyzwań globalnych, w tym podatków od transakcji finansowych w celu przedstawienia we właściwym czasie stosownych propozycji,

G.   mając na uwadze, że MFW bada obecnie stanowisko opinii publicznej na temat opodatkowania sektora finansowego, co stanowi część postulatów wysuniętych na szczycie grupy G20 w Pittsburghu w dniach 24-25 września 2009 r.,

H.   mając na uwadze, że podatki i opłaty od transakcji finansowych istnieją pod różnymi postaciami w państwach członkowskich; mając na uwadze, że te podatki i opłaty krajowe obejmują zazwyczaj jedynie transakcje dotyczące wybranych aktywów; mając na uwadze, że Belgia i Francja przyjęły na szczeblu krajowym przepisy o podatku od transakcji walutowych, lecz które tylko wtedy wejdą w życie, jeżeli zostaną wprowadzone na szczeblu UE;

I.   mając na uwadze, że w przeciwieństwie do innych form opodatkowania, podatki pośrednie od gromadzenia kapitału, takie jak podatek kapitałowy, opłata stemplowa oraz podatek od działań restrukturyzacyjnych stanowią przyczynę dyskryminacji, podwójnego opodatkowania i nierówności ingerujących w swobodny przepływ kapitału,

J.   mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił ogromny i szybki wzrost liczby transakcji finansowych w porównaniu z wielkością obrotu handlowego towarami i usługami, co można m.in. tłumaczyć szybko rosnącym rynkiem instrumentów pochodnych,

K.   mając na uwadze, że głowy państw i szefowie rządów grupy G20 ponoszą wspólną odpowiedzialność za złagodzenie społecznych następstw kryzysu, zarówno w swych państwach członkowskich, jak i w krajach rozwijających się, które zostały mocno dotknięte pośrednimi skutkami kryzysu; mając na uwadze, że podatek od transakcji finansowych przyczyniłby się do pokrycia kosztów powstałych w wyniku kryzysu,

1.   uważa, że Unia Europejska powinna uzgodnić wspólne stanowisko w międzynarodowych ramach szczytów grupy G20 w odniesieniu do opcji sprawiedliwego i trwałego wkładu sektora finansowego na rzecz spłacenia wszelkich obciążeń, które spowodował dla gospodarki realnej lub związanych z interwencjami rządowymi mającymi na celu ustabilizowanie systemu bankowego; jest zdania, że UE, równolegle i spójnie do działań grupy G20, powinna opracować swą własną strategię w odniesieniu do wachlarza możliwych opcji działania;

2.   uważa, z myślą o osiągnięciu spójnego stanowiska UE opartego na obiektywnej analizie, że Komisja powinna opracować, odpowiednio wcześniej przed następnym szczytem grupy G20, ocenę wpływu globalnego podatku od transakcji finansowych zgłębiającą zarówno jego korzyści, jak i wady;

3.   wzywa Komisję do dokładnego rozważenia w swej ocenie następujących aspektów:

   (a) wcześniejsze doświadczenia z podatkami od transakcji finansowych, szczególnie w odniesieniu do uchylania się od płacenia podatków i migracji kapitału lub świadczenia usług do alternatywnych lokalizacji, szczególnie następstw takich podatków dla indywidualnych inwestorów i MŚP;
   (b) korzyści i wady opodatkowania transakcji finansowych jedynie w Unii Europejskiej, w porównaniu z jego wprowadzeniem na szczeblu globalnym oraz obecna sytuacją;
   (c) potencjał generowania znaczących dochodów w porównaniu z innymi źródłami dochodów podatkowych, koszty poboru oraz dystrybucja dochodów pomiędzy krajami;
   (d) fakt, że przy ocenie potencjalnych dochodów z podatków od transakcji finansowych na szczeblu globalnym lub europejskim należy uwzględnić różne możliwości kształtowania, jednocześnie określając ilościowo wzrost kosztów transakcji na wszystkich rynkach, których może to dotyczyć (transakcje na zorganizowanych giełdach, transakcje pozagiełdowe) oraz w przypadku transakcji między podmiotami gospodarczymi (B2B) oraz podmiotami gospodarczymi i konsumentami (B2C);
   (e) fakt, że ocena powinna uwzględniać również potencjał różnych opcji w zakresie ich krótko i długofalowego wpływu na poziom cen oraz stabilność, a także transakcje finansowe i płynność finansową;
   (f) w jaki sposób należy ukształtować podatek od transakcji finansowych w celu złagodzenia negatywnych skutków ubocznych związanych zazwyczaj z podatkami pośrednimi od gromadzenia kapitału;
   (g) w jakim zakresie podatek od transakcji finansowych przyczyniłby się do stabilizacji rynków finansowych w odniesieniu do jego oddziaływania na nadmiernie krótkoterminowy obrót giełdowy i spekulacje oraz przejrzystość;
   (h) czy podatek od transakcji finansowych mógłby zapobiec przyszłemu kryzysowi finansowemu poprzez ukierunkowanie na określone rodzaje „niepożądanych” transakcji, które powinny być zdefiniowane przez Komisję;

4.   podkreśla, że wszelkie rozwiązania muszą koniecznie unikać zmniejszenia konkurencyjności UE lub utrudniania zrównoważonych inwestycji, innowacji i wzrostu przynoszących korzyści gospodarce realnej i społeczeństwu;

5.   podkreśla, że należy niezbędnie uwzględnić konieczność zgromadzenia przez sektor bankowy zdrowego kapitału zapewniającego systemowi bankowemu zdolność finansowania inwestycji gospodarki realnej; podkreśla również, że należy zapobiegać podejmowaniu nadmiernego ryzyka;

6.   wzywa Komisję i Radę do dokonania oceny potencjału różnych wariantów podatku od transakcji finansowych w zakresie wkładu do budżetu UE;

7.   wzywa Komisję i Radę do dokonania oceny, w jakim stopniu rozpatrywane warianty mogłyby być również wykorzystywane jako innowacyjne mechanizmy finansowe w celu wsparcia dostosowania do zmian klimatu i złagodzenia jego skutków dla krajów rozwijających się, a także wsparcia finansowania współpracy na rzecz rozwoju;

8.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Centralnemu oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0330.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0028.
(3) Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 11.

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2010Informacja prawna