Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2178(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0175/2010

Indgivne tekster :

A7-0175/2010

Forhandlinger :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 23

Afstemninger :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0340

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 79k
Onsdag den 22. september 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked
P7_TA(2010)0340A7-0175/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 22. september 2010 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (2009/2178(INI))

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til meddelelse af 11. september 2009 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (KOM(2009)0467),

–  der henviser til Rådets (konkurrenceevne) resolution af 25. september 2008 om en omfattende europæisk handlingsplan til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel)(1) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet(2) ,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder(3) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder(4) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer(5) ,

–  der henviser til sin holdning af 25. april 2007 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder(6) ,

–  der henviser til Kommissionens strategi for håndhævelse af intellektuel ejendomsret i tredjelande fra 2005 og til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene »IPR Enforcement Report 2009«,

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 26. marts 2009 om styrkelse af sikkerheden og de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet(7) ,

–  der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til det forhold, at chartret om grundlæggende rettigheder er juridisk bindende,

–  der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om kulturindustrien i Europa(8) ,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 25. juni 2008 om en »Small Business Act« for Europa, der fastlagde princippet »Tænk småt først« for en ambitiøs politisk dagsorden for SMV'er,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0175/2010),

A.  der henviser til, at krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder udgør en reel trussel mod forbrugernes sundhed og sikkerhed og mod vores økonomi og vores samfund,

B.  der henviser til, at videnskabelige og tekniske fornyelser, patenter og kulturindustrien yder et afgørende bidrag til den europæiske økonomis konkurrenceevne, både i kraft af antallet og mangfoldigheden af de jobmuligheder, der opstår, og i kraft af den velstand, der skabes; der henviser til, at den kulturelle økonomi skal støttes fra skabelse til distribution,

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union som medlem af Verdenshandelsorganisationen er bundet af aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS); der henviser til, at EU's medlemsstater derved er forpligtet til at vedtage og gennemføre effektive foranstaltninger til bekæmpelse af alle krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder,

D.  der henviser til, at der er en stærk tradition for vidensdeling og udbredelse af innovation i Den Europæiske Union; der henviser til, at det fortsat er fundamentet i uddannelses- og udviklingspolitikken, at så mange som muligt kan få adgang til den teknologiske udvikling og kulturprodukter,

E.  der henviser til, at det for at sikre en korrekt løsning på problemet med håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked er vigtigt ikke kun at tage hensyn til EU's område, men også til situationen ved EU's ydre grænser og i tredjelande, så der kan sikres forenelighed mellem beskyttelsen af indhold med oprindelse i Fællesskabet og rettighedsindehaverne hertil og forbrugernes adgang til indhold af ikkeeuropæisk oprindelse,

F.  der henviser til, at de foreliggende oplysninger om omfanget af krænkelserne af intellektuelle ejendomsrettigheder er usammenhængende, ufuldstændige, utilstrækkelige og spredte, og at der for hvert nyt forslag til retsakt kræves en objektiv, uafhængig konsekvensanalyse,

G.  der henviser til, at innovation og kreativitet tilfører den europæiske økonomi en betydelig merværdi og derfor skal bevares og udvikles under hensyntagen til den økonomiske kontekst,

H.  der henviser til, at krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er et horisontalt problem, der berører alle industrisektorer, navnlig de kreative og innovative industrier og idræt,

I.  der henviser til, at vedvarende krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder vil føre til faldende innovation i EU,

J.  der henviser til, at krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder på nettet har fået et bekymrende omfang, navnlig for de brancher, der producerer kreativt indhold, og at det endnu ikke er blevet fastslået, om de gældende regler er tilstrækkelige til at sikre en effektiv beskyttelse af rettighedsindehaverne på internettet, samtidig med at der sikres en balance mellem alle interesser, herunder forbrugernes interesser,

K.  der henviser til, at indsatsen for at håndtere krænkelser af ophavsretten skal have befolkningens støtte for ikke at risikere at underminere støtten til intellektuelle ejendomsrettigheder blandt borgerne,

L.  der henviser til, at den uautoriserede uploading af ophavsretligt beskyttet materiale til internettet er en klar krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og forbudt i henhold til traktaterne fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), der omhandler ophavsret (WCT) og fremførelser og fonogrammer (WPPT), som Den Europæiske Union er kontraherende part i,

M.  der henviser til, at den kreative sektor bør fortsætte udviklingen af modeller, der gør det muligt at få adgang til kreativt indhold på internettet, hvilket giver forbrugerne bedre og omkostningseffektive valg, herunder adgang til ubegrænsede abonnementstjenester; der henviser til, at udviklingen af disse lovlige tjenester hæmmes af den stigende mængde indhold, der uploades ulovligt på internettet,

N.  der henviser til, at producenter af audiovisuelle medier skal være i stand til at anvende alle de nye distributionsformer for at bevare og øge interessen for, hvad de kan tilbyde deres publikum; der henviser til, at den nuværende ordning for udstedelse af licenser skal forbedres, så medlemsstaterne råder over en fleksibel ordning, der kan tilpasses de nye teknologier,

O.  der henviser til, at der - med undtagelse af lovgivningen om strafferetlige sanktioner - allerede findes fællesskabsbestemmelser om varemærkeforfalskning og piratkopiering af fysiske varer, men at der fortsat er huller i reglerne for så vidt angår bekæmpelsen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet,

P.  der henviser til, at foranstaltningerne i direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked endnu ikke er blevet evalueret med hensyn til beskyttelse af rettigheder eller dets konsekvenser for forbrugernes rettigheder,

Q.  der henviser til, at regelsættet for telekommunikation for nylig er blevet ændret og omfatter bestemmelser om standardiserede meddelelser af almen interesse, der bl.a. kan omhandle ophavsret og krænkelser heraf, uden at sætte beskyttelsen af data og retten til privatlivets fred over styr, og understreger behovet for at overholde de grundlæggende rettigheder i forbindelse med internetadgang,

R.  der henviser til, at der inden for den europæiske lovgivningsramme bør skabes mulighed for at retsforfølge personer, der krænker ophavsretten, da de internationale traktater knap nok kan behandle krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder,

S.  der henviser til, at beskyttelse af patenter er af afgørende betydning med henblik på en effektiv bekæmpelse af patentkrænkelser, og at spørgsmålet om et fælles patentsystem på EU-plan endnu mangler at blive løst,

T.  der henviser til, at det er bevist, at der er forbindelser mellem forskellige former for organiseret kriminalitet og krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder,

U.  der henviser til Europa-Parlamentets rolle på det handelsretlige område i den fælles beslutningsprocedure og dets adgang til forhandlingsdokumenter, som garanteres i Lissabontraktaten,

V.  der henviser til, at det vil være hensigtsmæssigt, at der sideløbende med foranstaltninger til bekæmpelse af overtrædelser på området også sikres beskyttelse af de forbrugere, som på lovlig vis anvender produkter, der er omfattet af lovgivningen om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder,

W.  der henviser til, at den gældende fællesskabslovgivning ikke udgør en hindring for udviklingen af ordninger for tildelingen af multiterritorielle licensrettigheder,

X.  der henviser til, at der på mange områder, herunder i den tekst- og billedbaserede industri, findes forretningsmodeller, handelskanaler og licensordninger, der giver bred adgang til værker i en lang række former og formater både inden for og på tværs af de nationale grænser,

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse af 11. september 2009 om yderligere ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger; beklager imidlertid, at meddelelsen ikke tager fat på problemet med at fuldføre lovgivningsrammen ved på effektiv vis at indføre en række foranstaltninger til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder; bifalder de fremskridt, der er gjort i EU for at harmonisere bekæmpelsen af varemærkeforfalskning; tilskynder Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på sundheds- og sikkerhedsmæssigt følsomme områder, herunder på lægemiddelområdet;

2.  minder om, at der på kulturområdet eksisterer en undtagelse med hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder, nemlig »privatkopien«;

3.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt og senest ved udgangen af 2010 at fremlægge en omfattende strategi for intellektuelle ejendomsrettigheder, der tager fat på alle aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder håndhævelse og fremme heraf, navnlig ophavsrettens rolle som et middel og ikke en hindring, der bidrager til, at skabende personer kan tjene til livets ophold og udbrede deres værker;

4.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en omfattende strategi for intellektuelle ejendomsrettigheder, der kan fjerne hindringerne for skabelsen af et fælles marked på internetområdet og tilpasse den europæiske lovgivningsramme for intellektuelle ejendomsrettigheder til de nuværende tendenser i samfundet og den tekniske udvikling;

5.  understreger, at alle de foranstaltninger, der træffes for at håndhæve intellektuelle ejendomsrettigheder, skal overholde Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 7 og 8 heri, og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, særlig artikel 6, 8 og 10 heri, og være nødvendige, forholdsmæssige og passende i et demokratisk samfund; minder i denne forbindelse om, at det i artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er fastsat, at intellektuel ejendomsret er beskyttet;

6.  mener, at Kommissionen bør tage hensyn til de forskellige aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder i alle relevante politikker og lovgivningsinitiativer og i forbindelse med alle konsekvensanalyser, når et forslag har indvirkning på intellektuel ejendomsret;

7.  mener, at Kommissionen bør tage hensyn til SMV'ernes specifikke problemer, når det gælder styrkelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med princippet »tænk småt først«, som fastsat i »Small Business Act« for Europa, bl.a. ved at anvende princippet om ikkeforskelsbehandling på SMV'er;

8.  deler i lyset af rettighedsindehaveres erfaringer i nogle medlemsstater ikke Kommissionens overbevisning om, at den gældende ramme for civilretlig håndhævelse i EU er effektiv og harmoniseret i den fornødne udstrækning til at kunne sikre, at det indre marked fungerer korrekt, og minder Kommissionen om, at rapporten om anvendelsen af direktiv 2004/48/EF er væsentlig for at bekræfte disse påstande;

9.  mener, at der bør skabes mulighed for retsforfølgning af personer, der krænker den intellektuelle ejendomsret, i europæisk retligt regi, og minder Kommissionen om, at rapporten om anvendelsen af direktiv 2004/48/EF er en væsentlig forudsætning for at kunne bekræfte disse krav;

10.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde rapporten om anvendelsen af direktiv 2004/48/EF, herunder en evaluering af effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet, og en vurdering af direktivets virkninger for innovation og udvikling af informationssamfundet, i overensstemmelse med direktivets artikel 18, stk. 1, og om nødvendigt foreslå ændringer; anmoder om, at rapporten også kommer til at omfatte en vurdering af, hvordan man kan styrke og forbedre reglerne i relation til internettet;

11.  tager hensyn til, at der findes særlige formater, der gør værker tilgængelige for handicappede, og træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at fremme udbredelsen af disse;

12.  er uenig med Kommissionen i, at de grundlæggende retlige rammer for håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder allerede er på plads; påpeger i denne forbindelse, at forhandlingerne om direktivet om strafferetlige sanktioner endnu ikke er blevet afsluttet med held;

13.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at de foranstaltninger, der skal styrke anvendelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked, ikke hæmmer den legitime ret til interoperabilitet, da dette har afgørende betydning for en sund konkurrence på markedet for distribution af digitale værker, bl.a. for ophavsmænd til og brugere af gratis software;

14.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte passende lovgivningsforslag på grundlag af artikel 118 i TEUF, som tager fat på spørgsmålet om et effektivt EU-patentsystem, og bifalder i den forbindelse Rådets konklusioner af 4. december 2009 om et forbedret patentsystem i Europa som en væsentlig positiv udvikling;

Det europæiske observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering (»observationscentret«)

15.  anerkender, at det er vigtigt at have omfattende og pålidelige oplysninger og data om alle former for krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for at udvikle evidensbaserede og resultatorienterede politikker;

16.  glæder sig over oprettelsen af observationscentret som et værktøj til centralisering af statistikker og data, der vil give grundlag for at udarbejde de forslag, der skal gennemføres for effektivt at bekæmpe varemærkeforfalskning og krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en rapport om, hvordan man bedst kan gøre brug af Europol og de eksisterende strukturer til samarbejde mellem toldmyndighederne på dette område for effektivt at bekæmpe strafferetlige krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder;

17.  ønsker, at observationscentret bliver et redskab til indsamling og udveksling af data og oplysninger om alle former for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder indsamling af videnskabelig forskning om varemærkeforfalskning og regulering af intellektuelle ejendomsrettigheder;

18.  opfordrer Kommissionen til at præcisere, hvilke opgaver observationscentret vil få, og understreger, at observationscentrets succes i vid udstrækning afhænger af en inddragelse af og et samarbejde mellem samtlige aktører, herunder de nationale myndigheder, rettighedshaverne, forbrugerorganisationerne og de berørte industrier, for at øge gennemsigtigheden og undgå dobbeltarbejde;

19.  opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet og Rådet fuldt og helt om resultaterne af observationscentrets aktiviteter ved hjælp af årlige rapporter, hvori Kommissionen drager konklusioner og foreslår de nødvendige løsninger med henblik på at forbedre lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder;

Forbrugerkampagner

20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til sammen med de berørte parter at organisere en forbrugerkampagne på europæisk, nationalt og lokalt plan om de risici, som varemærkeforfalskede produkter indebærer for forbrugernes sundhed og sikkerhed, og om de negative virkninger for økonomien og samfundet af varemærkeforfalskning og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet; understreger vigtigheden af at øge bevidstgørelsen, navnlig blandt unge europæiske forbrugere, om behovet for at respektere intellektuelle ejendomsrettigheder;

21.  opfordrer i relation til krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder og salg af varemærkeforfalskede produkter på internettet samtlige berørte aktører, herunder internetudbydere, internetforretninger, rettighedshavere og forbrugerorganisationer, til at træffe konkrete foranstaltninger for at bevidstgøre og oplyse befolkningen om værdien af ophavsret og indvirkningen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder og varemærkeforfalskning på job og vækst, som f.eks. korte, synlige og relevante pædagogiske advarsler;

22.  understreger, at det er nødvendigt at opdrage de unge for at få dem til at forstå, hvad der står på spil i forbindelse med intellektuel ejendomsret, og klart at kunne identificere, hvad der er lovligt, og hvad der er ulovligt, ved hjælp af målrettede oplysningskampagner, navnlig mod krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet;

23.  opfordrer derfor Kommissionen til at lægge pres på industrien for at udvikle endnu flere betalingsfaciliteter med henblik på at gøre det lettere for europæiske forbrugere at købe lovligt udbudt indhold og derved øge omfanget af lovlig download i EU;

Håndtering af krænkelser og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet

24.  er enig med Kommissionen i, at supplerende ikke-forskriftmæssige foranstaltninger, såsom drøftelser blandt de berørte parter om mulige forbedringer af det digitale marked i Europa gennem en frivillig harmonisering af procedurer og standarder, kan være med til at styrke håndhævelsen at intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig foranstaltninger, der udspringer af en tæt dialog mellem de berørte parter;

25.  understreger, at den enorme stigning i omfanget af ulovlig fildeling af værker og indspilninger, der er omfattet af ophavsret, er et stigende problem for den europæiske økonomi for så vidt angår jobmuligheder i og indtægter for industrien og staten;

26.  understreger, at der er mange faktorer, der har ført til det pågældende fænomen, navnlig den avancerede teknologi og manglen på lovlige tilbud; minder dog om, at fænomenet er en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som der hurtigt må findes passende løsninger på i forhold til de berørte sektorer og i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder;

27.  understreger, at støtte og udvikling af et lovligt udbud af varer og tjenesteydelser, der er varieret, attraktivt og synligt for forbrugerne, kan være med til at reducere fænomenet med krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet, og erkender i den forbindelse, at manglen på et velfungerende europæisk digitalt indre marked udgør en stor hindring for udviklingen af lovlige tilbud på internettet, og at EU risikerer, at bestræbelserne på at udvikle det lovlige marked på internettet bliver dømt til at mislykkes, hvis man ikke anerkender denne kendsgerning og hurtigt fremsætter forslag til at løse problemet;

28.  anmoder derfor Kommissionen om at lægge pres på industrien for at udvikle nye betalingsfaciliteter med henblik på at gøre det lettere for europæiske forbrugere at købe legalt tilbudt indhold og derved sikre, at der i højere grad downloades lovligt i EU;

29.  kræver en specifik lovgivning, der sikrer, at private forbrugere, der til eget brug lovligt er kommet i besiddelse af reproduktioner af originale produkter, som er omfattet af beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke er forpligtet til at bevise lovligheden af disse reproduktioner, men at det bør være op til de berørte parter at bevise en overtrædelse af reglerne om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

30.  kræver, at alle aktører, herunder internetudbyderne, deltager i dialogen med de berørte parter med henblik på at finde passende løsninger; opfordrer Kommissionen til, hvis dette ikke er muligt, at fremsætte et lovgivningsforslag eller ændre den gældende lovgivning, navnlig direktiv 2004/48/EF, for at styrke EU-reglerne på området på baggrund af erfaringerne på nationalt plan;

31.  opfordrer Kommissionen til at tænke bredt over metoder til at lette industriens adgang til det digitale marked uden geografiske grænser, under hensyntagen til de særlige forhold i hver sektor, og herved hurtigst muligt tage fat på spørgsmålet om multiterritorielle licenser, når der forekommer en stor efterspørgsel fra forbrugerne, og manglen på en harmoniseret lovgivning om ophavsret samt et effektivt og gennemsigtigt system for forvaltning af rettigheder, hvilket ville supplere det eksisterende større udbud af lovlige tjenester, der opfylder forbrugernes behov for lettere, almindeligt udbredt, øjeblikkelig og kundetilpasset adgang til indhold overalt;

32.  understreger, at ordningen for udstedelse af licenser bør forbedres på et teknisk neutralt grundlag, så medlemsstaterne råder over en fleksibel, effektiv og gennemsigtig ordning, der kan tilpasses de nye teknologier;

33.  opfordrer Kommissionen til at revidere spørgsmålet om grænseoverskridende forvaltning af rettigheder og ændre den nuværende situation med manglende retssikkerhed, der blev skabt af Kommissionens henstilling 2005/737/EF af 18. oktober 2005 om grænseoverskridende kollektiv forvaltning af ophavsret, idet der tages hensyn til, at ophavsretten i sagens natur tildeles territorielt af kulturelle, traditionelle og lingvistiske årsager, og der sikres en fælleseuropæisk licensordning, som giver forbrugerne adgang til det bredest mulige valg af indhold og ikke på bekostning af et europæisk lokalt repertoire;

34.  gør endvidere opmærksom på det stigende problem med internetbaseret industrispionage og tyveri af data, der er industriel ejendom, navnlig teknisk dokumentation og kildekoder;

35.  foreslår, at observationscentret skal foretage en detaljeret analyse af problemet med datatyveri og fremsætte forslag til bekæmpelse af problemet;

36.  opfordrer Kommissionen til at identificere SMV'ernes særlige problemer og behov, til at udvikle særlige foranstaltninger for at hjælpe SMV'er med bekæmpelsen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder og til at sætte SMV'erne bedre i stand til at beskytte sig, både i EU og i tredjelande;

37.  støtter Kommissionens bestræbelser på at nå frem til, hvordan man bedst kan forbedre EU's toldforordning, der giver mulighed for at tilbageholde varer, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, og som sådan er en hjørnesten i EU's lovkompleks om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

38.  opfordrer Kommissionen til at udvikle et innovativt og forstærket samarbejde mellem forvaltningen og de forskellige berørte industrisektorer;

39.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udvide samarbejdet mellem Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked og de nationale organer til beskyttelse af intellektuel ejendom med henblik på også at dække bekæmpelsen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder;

40.  anerkender nødvendigheden af at benytte eksisterende institutionelle strukturer i medlemsstaterne ved bekæmpelsen af forfalskede varer og opfordrer derfor de nationale patentmyndigheder og andre organer til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til at stille øget støtte og uddannelse til rådighed for små og mellemstore virksomheder og offentligheden;

Den internationale dimension og indflydelsen på det indre marked

41.  opfordrer Kommissionen til at intensivere samarbejdet med de prioriterede tredjelande om intellektuel ejendomsret og til at fremme en afbalanceret strategi under forhandlingerne om intellektuel ejendomsret i Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, navnlig inden for rammerne af WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs);

42.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at bestræbelserne på at fremme forhandlingerne om en multilateral handelsaftale om bekæmpelse af varemærkeforfalskning (ACTA) fortsættes med henblik på at gøre systemet til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til bekæmpelse af varemærkeforfalskning mere effektivt under fuld hensyntagen til Parlamentets holdning, som navnlig kom til udtryk i dets beslutning af 18. december 2008 om betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel, og opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet fuldt underrettet om forløbet og resultaterne af forhandlingerne og til at sikre, at bestemmelserne i ACTA er i fuld overensstemmelse med EU's regelværk for så vidt angår intellektuelle ejendomsrettigheder og grundlæggende rettigheder;

43.  støtter Kommissionens bestræbelser på at fortsætte og forstærke bilaterale samarbejdsinitiativer, herunder dialoger om intellektuel ejendomsret med tredjelande og projekter om teknisk bistand;

44.  bemærker, at den største udfordring for det indre marked ligger i bekæmpelsen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder ved EU's ydre grænser og i tredjelande; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at oprette flere hjælpecentre vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande (især i Indien og Rusland) med henblik på at hjælpe europæiske iværksættere med at håndhæve deres intellektuelle ejendomsrettigheder mere aktivt og med at bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande og forhindre indførelsen af forfalskede varer, som er produceret i sådanne tredjelande, på det indre marked;

Organiseret kriminalitet

45.  understreger vigtigheden af at bekæmpe organiseret kriminalitet i relation til intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig varemærkeforfalskning og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet; påpeger i denne forbindelse behovet for en passende EU-lovgivning om forholdsmæssige og rimelige sanktioner og støtter et tæt strategisk og operationelt samarbejde mellem alle berørte parter i EU, navnlig Europol, de nationale myndigheder og den private sektor, samt med tredjelande og internationale organisationer;

o
o   o

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

(1) EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
(2) EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.
(3) EUT L 196 af 2.8.2003, s. 7.
(4) EUT L 195 af 2.6.2004, s. 16.
(5) EUT L 111 af 5.5.2009, s. 16.
(6) EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 526.
(7) EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 206.
(8) EUT C 247 E af 15.10.2009, s. 25.

Seneste opdatering: 7. februar 2012Juridisk meddelelse