Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2178(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0175/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0175/2010

Συζήτηση :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 23

Ψηφοφορία :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0340

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 145kWORD 105k
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά
P7_TA(2010)0340A7-0175/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (2009/2178(INI))

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, της 11ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (COM(2009)0467),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 25ης Σεπτεμβρίου 2008, για ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)(1) ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(2) ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα(3) ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(4) ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών(5) ,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(6) ,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής, του 2005, για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες, καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «IPR Enforcement Report 2009 (Έκθεση για την επιβολή των ΔΠΙ το 2009)»,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 26ης Μαρτίου 2009 προς το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο(7) ,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη(8) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 25ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη η οποία θεσπίζει την αρχή της «Προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» με στόχο την κατάρτιση μιας φιλόδοξης ατζέντας πολιτικής για τις ΜΜΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, καθώς και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0175/2010),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), αποτελούν πραγματική απειλή τόσο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών όσο και για την οικονομία και τις κοινωνίες μας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι πολιτιστικές βιομηχανίες συμβάλλουν καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τόσο με τον αριθμό και την πολυμορφία των νέων θέσεων εργασίας που εξασφαλίζουν όσο και με τον πλούτο που δημιουργείται· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η πολιτιστική οικονομία, από τον τομέα της δημιουργία έως τον τομέα της διανομής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δεσμεύεται από τη Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), και ότι, κατ' επέκταση, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση όλων των παραβιάσεων των ΔΠΙ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή γνώσης και η διάδοση καινοτομίας αποτελούν ισχυρές παραδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στην τεχνολογική πρόοδο και σε πολιτιστικά προϊόντα εξακολουθεί να αποτελεί το θεμέλιο της πολιτικής για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αντιμετωπιστεί δεόντως το ζήτημα της επιβολής των ΔΠΙ στην εσωτερική αγορά πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η επικράτεια της ΕΕ, όσο και η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμβατότητα μεταξύ της προστασίας του περιεχομένου ενωσιακής προέλευσης και των κατόχων δικαιωμάτων στο περιεχόμενο αυτό, και της πρόσβασης των καταναλωτών σε μη ενωσιακό περιεχόμενο,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα όσον αφορά την κλίμακα του φαινομένου των παραβιάσεων των ΔΠΙ είναι αντιφατικά, ατελή, ανεπαρκή και διασκορπισμένα, και ότι για κάθε πρόσθετη νομοθετική πρόταση απαιτείται αντικειμενική και ανεξάρτητη εκτίμηση του αντίκτυπού της,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή οικονομία και ότι, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, πρέπει να εξασφαλιστεί η διατήρηση και η ανάπτυξή τους,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραβίαση των ΔΠΙ αποτελεί διατομεακό πρόβλημα που πλήττει όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, ιδίως τις δημιουργικές και καινοτόμες βιομηχανίες, και τον αθλητισμό,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχείς παραβιάσεις των ΔΠΙ θα οδηγήσουν σε βαθμιαία υποβάθμιση της καινοτομίας στην ΕΕ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των διαδικτυακών παραβιάσεων των ΔΠΙ έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ιδίως στους βιομηχανικούς κλάδους δημιουργικού περιεχομένου, και ότι δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη εάν και κατά πόσο το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο μπορεί να διασφαλίσει με αποτελεσματικό τρόπο την προστασία των κατόχων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισορροπία μεταξύ όλων των διακυβευομένων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δικαιωμάτων του δημιουργού πρέπει να στηρίζονται από το κοινό προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος να μειωθεί η υποστήριξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ των πολιτών,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη μεταφόρτωση στο Διαδίκτυο υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού συνιστά σαφή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται από τις συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για τα δικαιώματα δημιουργού (WCT) και τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα (WPPT), στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημιουργικός τομέας θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει μοντέλα τα οποία θα καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε επιγραμμικό δημιουργικό περιεχόμενο, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες και αποδοτικές από οικονομική άποψη επιλογές στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε απεριόριστες υπηρεσίες συνδρομής· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ανάπτυξη αυτών των νόμιμων υπηρεσιών αναστέλλεται λόγω της αύξησης του περιεχομένου που μεταφορτώνεται παράνομα στο Διαδίκτυο,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διατηρηθεί και να αυξηθεί η ελκυστικότητα των πλεονεκτημάτων που μπορούν να προσφέρουν στο κοινό τους, οι παραγωγοί οπτικοακουστικών μέσων πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν όλα τα νέα μέσα διανομής· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι το τρέχον σύστημα χορήγησης αδειών πρέπει να βελτιωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα κράτη μέλη να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευέλικτο σύστημα το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιρουμένης της νομοθεσίας για τις ποινικές κυρώσεις, υφίσταται ήδη κοινοτικό νομικό πλαίσιο όσον αφορά το φαινόμενο της παραποίησης και της πειρατείας υλικών αγαθών, αλλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά όσον αφορά τις διαδικτυακές παραβιάσεις των ΔΠΙ,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων ή από την άποψη των επιπτώσεών της στα δικαιώματα των καταναλωτών,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες τροποποιήθηκε πρόσφατα και περιλαμβάνει διατάξεις για τυποποιημένες ανακοινώσεις δημοσίου συμφέροντος οι οποίες μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, δικαιώματα δημιουργού και τυχόν παραβιάσεις τους χωρίς να διακυβεύεται η προστασία των δεδομένων και τα δικαιώματα απορρήτου, και τονίζει την ανάγκη να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ζητήματα τα οποία αφορούν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προβλεφτεί στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, η δυνατότητα δίωξης όσων παραβιάζουν τα δικαιώματα δημιουργού εφόσον οι διεθνείς συνθήκες παρέχουν ελάχιστες δυνατότητες για την αντιμετώπιση παραβιάσεων των ΔΠΙ,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη την καίρια σημασία της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποβλέποντας στην αποτελεσματική καταπολέμηση των παραβιάσεών τους· λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη επιλυθεί το ζήτημα της δημιουργίας ενοποιημένου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε επίπεδο ΕΕ,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μορφές οργανωμένου εγκλήματος συνδέονται αποδεδειγμένα με παραβιάσεις ΔΠΙ,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης σε εμπορικά ζητήματα και η πρόσβασή του σε έγγραφα διαπραγματεύσεων διασφαλίζεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο, παράλληλα με τη λήψη μέτρων για την πρόληψη αδικημάτων στον εν λόγω τομέα, να προβλέπεται η προστασία των καταναλωτών οι οποίοι χρησιμοποιούν νομίμως προϊόντα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία δεν συνιστά εμπόδιο για τη δημιουργία συστημάτων πολυεδαφικής αδειοδότησης,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορους τομείς, περιλαμβανόμενου του κλάδου ο οποίος βασίζεται σε κείμενο και εικόνες, υπάρχουν επιχειρηματικά μοντέλα και δίαυλοι καθώς και συστήματα αδειοδότησης που παρέχουν ευρεία πρόσβαση σε έργα ευρέος φάσματος μορφών και μορφοτύπων, τόσο εντός όσο και εκτός των εθνικών συνόρων,

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2009, όσον αφορά τη θέσπιση συμπληρωματικών μη νομοθετικών μέτρων· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν ασχολείται με το ζήτημα της ολοκλήρωσης του νομοθετικού πλαισίου θεσπίζοντας δέσμη μέτρων για την αποτελεσματική καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· χαιρετίζει την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην ΕΕ όσον αφορά την εναρμόνιση της καταπολέμησης της παραποίησης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της σε τομείς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι από άποψη υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των φαρμάκων·

2.  υπενθυμίζει ότι υφίσταται μια εξαίρεση στα ΔΠΙ όσον αφορά τον πολιτιστικό τομέα: το «ιδιωτικό αντίγραφο'·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατεπειγόντως, έως τα τέλη του 2010, ολοκληρωμένη στρατηγική για τα ΔΠΙ που να καλύπτει όλες τις πτυχές τους, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής τους, καθώς και την προώθησή τους, ειδικότερα τον ρόλο του δικαιώματος του δημιουργού ως παράγοντα προαγωγής και όχι ως εμποδίου, βοηθώντας τους δημιουργούς να κερδίζουν τα προς το ζην και να διαδίδουν τα έργα τους·

4.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα ΔΠΙ, η οποία θα άρει τα εμπόδια που τίθενται στη δημιουργία ενιαίας αγοράς στο διαδικτυακό περιβάλλον και να προσαρμόσει το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο στο πεδίο των ΔΠΙ στις τρέχουσες τάσεις της κοινωνίας, καθώς και στις τεχνικές εξελίξεις·

5.  τονίζει ότι οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν για την επιβολή των ΔΠΙ πρέπει να σέβονται τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και ιδίως τα άρθρα 7 και 8, και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ιδίως δε τα άρθρα 6, 8 και 10, και να είναι αναγκαία, αναλογικά και κατάλληλα στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι το άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας·

6.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ζητήματα των ΔΠΙ σε όλες τις σχετικές πολιτικές ή νομοθετικές πρωτοβουλίες και να τα εξετάζει σε κάθε διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων σε περίπτωση πρότασης που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην πνευματική ιδιοκτησία·

7.  εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όταν θα λάβει μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ανταποκρινόμενη στην αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» που θεσπίσθηκε με την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, την αρχή της εξάλειψης των διακρίσεων για τις ΜΜΕ·

8.  λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες κατόχων δικαιωμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη, δεν συμμερίζεται την πεποίθηση της Επιτροπής ότι το υφιστάμενο στην ΕΕ πλαίσιο επιβολής μέσω του αστικού δικαίου είναι αποτελεσματικό και εναρμονισμένο στο βαθμό που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι για την επιβεβαίωση των ισχυρισμών αυτών απαιτείται να εκπονηθεί η έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/48/ΕΚ·

9.  πιστεύει ότι θα πρέπει να προβλεφτεί στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο η δυνατότητα δίωξης όσων παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι για την επιβεβαίωση των ισχυρισμών αυτών απαιτείται να εκπονηθεί η έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/48/ΕΚ·

10.  καλεί την Επιτροπή να συντάξει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/48/EΚ, όπου να συμπεριλαμβάνεται εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων και αξιολόγηση του αντικτύπου της στην καινοτομία και στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, καθώς και να προτείνει τροπολογίες, εάν είναι απαραίτητο· ζητεί να περιληφθεί επίσης στην έκθεση εκτίμηση των τρόπων ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου όσον αφορά το Διαδίκτυο·

11.  λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη ιδιαίτερων μορφοτύπων που καθιστούν τα έργα προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία και εγκρίνει τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της διανομής τους·

12.  δεν συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι έχει ήδη θεσπιστεί το κύριο σώμα της νομοθεσίας όσον αφορά την επιβολή των ΔΠΙ· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις δεν τελεσφόρησαν·

13.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά δεν προσκρούουν στο νόμιμο δικαίωμα της διαλειτουργικότητας, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά διανομής ψηφιακών έργων, μεταξύ άλλων για τους συγγραφείς και τους χρήστες ελεύθερου λογισμικού·

14.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις βάσει του άρθρου 118 της ΣΛΕΕ σχετικά με το ζήτημα της δημιουργίας αποτελεσματικού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ και χαιρετίζει, εν προκειμένω, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με ενισχυμένο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη, ως σημαντική θετική εξέλιξη·

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας («Παρατηρητήριο»)

15.  αναγνωρίζει πως είναι σημαντικό να υπάρχουν πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με όλα τα είδη παραβιάσεων των ΔΠΙ, ώστε να είναι εφικτή η χάραξη πολιτικών που να βασίζονται σε απτά στοιχεία και να στοχεύουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων·

16.  χαιρετίζει τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου ως εργαλείου συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και δεδομένων τα οποία θα χρησιμεύουν ως βάση για τη διαμόρφωση προτάσεων με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων παραποίησης και των διαδικτυακών παραβιάσεων ΔΠΙ· παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση της Europol και των υφισταμένων δομών συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών στον τομέα αυτό για την αποτελεσματική καταπολέμηση εγκληματικών παραβιάσεων ΔΠΙ·

17.  επιθυμεί να καταστεί το Παρατηρητήριο εργαλείο για τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών για όλες τις μορφές παραβιάσεων ΔΔΙ, μεταξύ άλλων με τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με την επιστημονική έρευνα για την παραποίηση και τις ρυθμίσεις στον τομέα των ΔΠΙ·

18.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στο Παρατηρητήριο, και υπογραμμίζει ότι η επιτυχία του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών, των κατόχων δικαιωμάτων, των οργανώσεων καταναλωτών και των εμπλεκόμενων βιομηχανιών, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποφυγή επικαλύψεων·

19.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου μέσω ετήσιων εκθέσεων, όπου να διατυπώνει συμπεράσματα και να προτείνει τις απαιτούμενες λύσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας για τα ΔΠΙ·

Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να οργανώσουν εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα παραποιημένα προϊόντα για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς και για το δυσμενή αντίκτυπο της παραποίησης και της διαδικτυακής παραβίασης ΔΠΙ στην οικονομία και την κοινωνία· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδίως μεταξύ των νέων ευρωπαίων καταναλωτών, όσον αφορά την ανάγκη να γίνονται σεβαστά τα ΔΠΙ·

21.  καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, των συστημάτων διαδικτυακών πωλήσεων, των κατόχων δικαιωμάτων και των οργανώσεων καταναλωτών, όσον αφορά τις παραβιάσεις ΔΠΙ και την πώληση παραποιημένων προϊόντων στο Διαδίκτυο, να λάβουν μέτρα έμπρακτης εφαρμογής για την προειδοποίηση και την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την αξία των δικαιωμάτων του δημιουργού και τις επιπτώσεις των παραβιάσεων ΔΠΙ και της παραποίησης στις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, όπως η εμφάνιση σύντομων, ορατών και κατάλληλων προειδοποιητικών μηνυμάτων·

22.  τονίζει πως είναι απαραίτητη η ενημέρωση των νέων, μέσω στοχοθετημένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης, ιδίως κατά της διαδικτυακής παραβίασης ΔΠΙ, ώστε να κατανοήσουν τι συνεπάγονται οι παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας και να είναι σε θέση να διακρίνουν τι είναι και τι δεν είναι νόμιμο·

23.  καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στη βιομηχανία ώστε να καθιερώσει ακόμη περισσότερες διευκολύνσεις πληρωμών, προκειμένου να διευκολύνει τους ευρωπαίους καταναλωτές στην αγορά νομίμως προσφερόμενου περιεχομένου, .ώστε να αυξηθεί η νόμιμη τηλεφόρτωση στην ΕΕ·

Αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραβίασης και προστασία των ΔΠΙ στο Διαδίκτυο

24.  συμφωνεί με την Επιτροπή, ότι μπορεί να είναι χρήσιμη για την ενίσχυση της επιβολής των ΔΔΙ η λήψη συμπληρωματικών μη νομοθετικών μέτρων, όπως συζητήσεων σχετικά με πιθανές βελτιώσεις της ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη μέσω οικειοθελούς εναρμόνισης διαδικασιών και προτύπων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, ιδίως δε μέτρων που να προκύπτουν από ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων·

25.  τονίζει ότι η τεράστια αύξηση της παράνομης ανταλλαγής αρχείων έργων που προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού και ηχογραφημένων εκτελέσεων αποτελεί ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα για την ευρωπαϊκή οικονομία από την άποψη των ευκαιριών απασχόλησης και των εσόδων της βιομηχανίας, καθώς και για την κυβέρνηση·

26.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του εν λόγω φαινομένου οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, κυρίως δε στην τεχνολογική πρόοδο και στην έλλειψη σύννομων προσφορών· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πρόκειται για παραβίαση των ΔΠΙ, για την οποία πρέπει να εξευρεθούν κατεπειγόντως λύσεις προσαρμοσμένες στον θιγόμενο κλάδο και σύμφωνες με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

27.  τονίζει ότι η στήριξη και η ανάπτυξη ποικίλων, ελκυστικών και επαρκώς προβεβλημένων νόμιμων διαύλων προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών για τους καταναλωτές μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινόμενου της διαδικτυακής παραβίασης, και αναγνωρίζει, εν προκειμένω, ότι η έλλειψη μιας εσωτερικής ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς που λειτουργεί ομαλά αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη νόμιμων διαδικτυακών διαύλων προσφοράς και ότι η ΕΕ κινδυνεύει να καταδικάσει σε αποτυχία τις προσπάθειες ανάπτυξης της νόμιμης διαδικτυακής αγοράς εάν δεν αναγνωρίσει το γεγονός αυτό και δεν υποβάλει κατεπειγόντως προτάσεις για την αντιμετώπισή του·

28.  ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στη βιομηχανία ώστε να παράσχει νέες διευκολύνσεις πληρωμών, προκειμένου να διευκολύνει τους ευρωπαίους καταναλωτές να αγοράζουν νομίμως προσφερόμενο περιεχόμενο, διασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο την αύξηση της νόμιμης τηλεφόρτωσης στην ΕΕ·

29.  ζητεί τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας η οποία θα διασφαλίζει ότι ιδιώτες καταναλωτές οι οποίοι έχουν παραλάβει νόμιμα, για ιδιωτική χρήση, αναπαραγωγές πρωτότυπων προϊόντων που προστατεύονται σύμφωνα με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν θα καλούνται να αποδεικνύουν τη νομιμότητα των εν λόγω αναπαραγωγών, αλλά ότι θα εναπόκειται στα ενδιαφερόμενα μέρη να αποδείξουν τυχόν παραβίαση των κανόνων που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

30.  τονίζει ότι στον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, προκειμένου να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις· εάν δεν επιτευχθεί αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση ή να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως την οδηγία 2004/48/ΕΚ, προκειμένου να αναβαθμιστεί το κοινοτικό νομικό πλαίσιο στο συγκεκριμένο τομέα, με βάση την πείρα σε εθνικό επίπεδο·

31.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει από ευρύτερη οπτική γωνία μεθόδους για τη διευκόλυνση της πρόσβασης της βιομηχανίας στην ψηφιακή αγορά πέρα από γεωγραφικά σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα, και να ασχοληθεί κατεπειγόντως με το θέμα της πολυεδαφικής αδειοδότησης, σε περιπτώσεις στις οποίες η ζήτηση των καταναλωτών είναι σημαντική, και με την έλλειψη εναρμονισμένης νομοθεσίας όσον αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού, καθώς και με τη δημιουργία αποτελεσματικού και διαφανούς συστήματος διαχείρισης των δικαιωμάτων, το οποίο θα συμπλήρωνε την υφιστάμενη ανάπτυξη νόμιμων υπηρεσιών οι οποίες ικανοποιούν τη ζήτηση των καταναλωτών για ευκολότερη, άμεση και προσαρμοσμένη πρόσβαση σε περιεχόμενο, από οπουδήποτε και εάν βρίσκονται·

32.  τονίζει ότι το σύστημα αδειοδότησης θα πρέπει να βελτιωθεί βάσει τεχνικής ουδετερότητας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα κράτη μέλη να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευέλικτο, αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες·

33.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το θέμα της διασυνοριακής διαχείρισης των δικαιωμάτων και να μεταβάλει τη σημερινή ανασφάλεια δικαίου που οφείλεται στη σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τη συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα δικαιώματα του δημιουργού έχουν, για πολιτισμικούς, παραδοσιακούς και γλωσσικούς λόγους εγγενώς εδαφικό χαρακτήρα, και διασφαλίζοντας τη λειτουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος αδειοδότησης το οποίο θα παρέχει στους καταναλωτές πρόσβαση στην ευρύτερη δυνατή επιλογή περιεχομένου, και όχι εις βάρος του ευρωπαϊκού τοπικού ρεπερτορίου·

34.  εφιστά, επιπλέον την προσοχή στο αυξανόμενο πρόβλημα της βιομηχανικής κατασκοπείας και της κλοπής δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ειδικότερα τεχνικών εγγράφων και του πηγαίου κώδικα, μέσω Διαδικτύου·

35.  προτείνει ότι το Παρατηρητήριο θα πρέπει να διεξαγάγει λεπτομερή ανάλυση του προβλήματος της κλοπής δεδομένων και να υποβάλει προτάσεις για την καταπολέμηση του προβλήματος·

36.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανάγκες των ΜΜΕ, προκειμένου να αναπτύξει συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ στον τομέα της καταπολέμησης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να προστατευθούν καλύτερα τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες·

37.  στηρίζει τις ενέργειες της Επιτροπής για την εξεύρεση των βέλτιστων τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω ο κανονισμός της ΕΕ για τις τελωνειακές αρχές, ο οποίος επιτρέπει τη δέσμευση προϊόντων που εικάζεται ότι παραβιάζουν ΔΠΙ και αποτελεί έτσι έναν από τους πυλώνες του νομικού πλαισίου της Ένωσης για την επιβολή των ΔΠΙ·

38.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει καινοτόμο και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ διοικητικών τμημάτων και των διαφόρων ενδιαφερόμενων επαγγελματικών κλάδων·

39.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επεκτείνουν τη συνεργασία μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά και των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη πνευματική ιδιοκτησία, έτσι ώστε να καλύπτουν επίσης την καταπολέμηση παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

40.  αναγνωρίζει την ανάγκη χρησιμοποίησης των υφιστάμενων θεσμικών δομών των κρατών μελών για την καταπολέμηση των παραποιημένων αγαθών και, ως εκ τούτου, καλεί τις εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να παράσχουν μεγαλύτερη στήριξη και δυνατότητες κατάρτισης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο κοινό·

Διεθνής διάσταση και αντίκτυπος στην εσωτερική αγορά

41.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία της με τις τρίτες χώρες προτεραιότητας όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και να προωθήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ιδίως στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS)·

42.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι προσπάθειές της για την προώθηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πολυμερή εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης (ACTA), με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος επιβολής των ΔΠΙ κατά της παραποίησης θα συνεχιστούν λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου, ιδίως όπως αυτή εκφράζεται στο ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις συνέπειες της απομίμησης/παραποίησης στο διεθνές εμπόριο, και τη ζητεί να τηρεί πλήρως ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο και την έκβαση των διαπραγματεύσεων και να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις της ACTA συμμορφώνονται πλήρως με το κοινοτικό κεκτημένο για τα ΔΠΙ και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

43.  στηρίζει από την Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει τις διμερείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των «διαλόγων για την πνευματική ιδιοκτησία» με τρίτες χώρες και των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας·

44.  διαπιστώνει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την εσωτερική αγορά έγκειται στην καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και σε τρίτες χώρες· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει περισσότερες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την πνευματική ιδιοκτησία σε τρίτες χώρες (κυρίως στην Ινδία και τη Ρωσία), προκειμένου να βοηθήσει τους ευρωπαίους επιχειρηματίες στην πιο ενεργή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους και στην καταπολέμηση παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες, καθώς και της εισαγωγής στην εσωτερική αγορά παραποιημένων αγαθών που έχουν κατασκευαστεί σε αυτές τις τρίτες χώρες·

Οργανωμένο έγκλημα

45.  τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος στον τομέα των ΔΠΙ, ιδίως σε σχέση με την παραποίηση και την διαδικτυακή παραβίαση ΔΠΙ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη θέσπισης κατάλληλης ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την επιβολή αναλογικών και δίκαιων κυρώσεων και υποστηρίζει την στενή στρατηγική και λειτουργική συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην ΕΕ, ιδίως της Europol, των εθνικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με μη κράτη μέλη της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) EE L 178, 17.7.2000, σ.1.
(2) ΕΕ L 167, 22.6.2001, σ. 10.
(3) ΕΕ L 196, 2.8.2003, σ. 7.
(4) ΕΕ L 195, 2.6.2004, σ. 16.
(5) ΕΕ L 111, 5.5.2009, σ 16.
(6) ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 526.
(7) ΕΕ C 117 Ε, 6.5.2010, σ. 206.
(8) ΕΕ C 247 Ε, 15.10.2009, σ. 25.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου