Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2178(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0175/2010

Pateikti tekstai :

A7-0175/2010

Debatai :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 23

Balsavimas :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0340

Priimti tekstai
PDF 134kWORD 98k
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 22 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Didesnė intelektinės nuosavybės teisių apsauga vidaus rinkoje
P7_TA(2010)0340A7-0175/2010

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus rinkoje (2009/2178(INI))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 11 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, pavadintą „Didesnė intelektinės nuosavybės teisių apsauga vidaus rinkoje“ (COM(2009)0467),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 25 d. Konkurencingumo tarybos rezoliuciją dėl išsamaus Europos kovos su prekių klastojimu ir piratavimu veiksmų plano,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva)(1) ,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo(2) ,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises(3) ,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo(4) ,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos(5) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 25 d. poziciją dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą(6) ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2005 m. priimtą Intelektinės nuosavybės teisių vykdymo trečiosiose šalyse strategiją ir Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pavadintą „2009 m. intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo ataskaita“,

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 26 d. rekomendaciją Tarybai dėl saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimo(7) ,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Pagrindinių teisių chartija yra teisiškai privaloma,

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl kultūros pramonės Europoje(8) ,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos iniciatyvos „Small Business Act“, kuria, siekiant plataus užmojo MVĮ politikos planavimo, nustatomas principas „visų pirma galvokime apie mažuosius“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7–0175/2010),

A.  kadangi intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimai kelia tikrą grėsmę ne tik vartotojų sveikatai ir saugai, bet ir mūsų ekonomikai ir visuomenėms,

B.  kadangi mokslo ir technikos inovacijos, patentai ir kultūros pramonė labai prisideda prie to, kad, sudarant galimybes atsirasti dideliam skaičiui įvairių darbo vietų ir kuriant naują turtą, būtų užtikrintas Europos ekonomikos konkurencingumas; kadangi reikia remti kultūros ekonomiką, pradedant nuo kūrybos ir baigiant sklaida,

C.  kadangi Europos Sąjunga, būdama Pasaulio prekybos organizacijos narė, privalo laikytis Susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS); kadangi pagal šį Susitarimą ES valstybės narės privalo priimti ir įgyvendinti veiksmingas kovos su bet kokiais INT pažeidimais priemones,

D.  kadangi žinių perdavimas ir inovacijų sklaida Europos Sąjungoje turi tvirtas tradicijas; kadangi galimybė kuo daugiau žmonių naudotis technologijų pažanga ir kultūros produktais vis dar yra švietimo ir vystymosi politikos pagrindas,

E.  kadangi siekiant tinkamai spręsti INT įgyvendinimo vidaus rinkoje klausimą svarbu atsižvelgti ne tik į ES teritoriją, bet taip pat į padėtį prie ES išorės sienų ir trečiosiose šalyse, kad būtų užtikrintas nuostatų dėl Bendrijos kilmės turinio ir teisių į jį turėtojų apsaugos suderinamumas su nuostatomis dėl vartotojų galimybių naudotis ne Bendrijos kilmės turiniu,

F.  kadangi duomenys apie INT pažeidimų mastą prieštaringi, nepilni, nepakankami bei išsklaidyti ir kadangi bet kokiems papildomiems teisėkūros pasiūlymams būtinas objektyvus, nepriklausomas poveikio įvertinimas,

G.  kadangi novatoriškumas ir kūrybingumas turi didelę pridėtinę vertę Europos ekonomikai ir kadangi atsižvelgiant į ekonomikos padėtį derėtų stengtis juos išsaugoti ir vystyti,

H.  kadangi INT pažeidimai yra plataus poveikio problema, kuri turi įtakos visiems verslo sektoriams, ypač sportui ir verslui, kuriam būdingas kūrybiškumas ir novatoriškumas,

I.  kadangi dėl nuolatinių INT pažeidimų ES išnyks inovacijos,

J.  kadangi internetinių INT pažeidimų reiškinys pasiekė susirūpinimą keliantį mastą, ypač kūrybinio turinio pramonės sektoriuose, ir kadangi dar nenustatyta, ar dabartinė teisinė sistema yra pajėgi veiksmingai užtikrinti teisių turėtojų apsaugą internete ir kartu garantuoti visų interesų, įskaitant vartotojų interesus, pusiausvyrą,

K.  Fa. kadangi pastangas spręsti autorių teisių pažeidimų klausimą privalo remti visuomenė, kad nekiltų pavojus, jog sumažės piliečių parama intelektinės nuosavybės teisėms,

L.  kadangi internete neteisėtai įkeliant pagal autorių teises saugomą medžiagą aiškiai pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, o tai draudžiama Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) sutartimis dėl autorių teisių (angl. WCT) ir dėl atlikimų ir fonogramų (angl. WPPT), prie kurių yra prisijungusi Europos Sąjunga,

M.  kadangi kūrybos sektoriuje toliau turėtų būti kuriami modeliai, leidžiantys suteikti galimybes vartotojams geriau ir pigiau naudotis kūrybiniu turiniu internete, įskaitant galimybę gauti neribotas prenumeruojamas paslaugas; kadangi plėtoti šias teisėtas paslaugas trukdo tai, kad vis daugiau turinio internete yra įkeliama neteisėtai,

N.  kadangi vaizdo ir garso terpės kūrėjai, siekdami išlaikyti ir didinti produktų, kuriuos jie gali pasiūlyti visuomenei, patrauklumą, turi turėti galimybę naudotis visomis naujomis sklaidos priemonėmis; kadangi šiuo metu taikoma licencijų išdavimo sistema turi būti patobulinta, kad valstybės narės turėtų galimybę naudotis lanksčią sistema, kuri gali būti pritaikyta naujoms technologijoms,

O.  kadangi, išskyrus teisės aktus, kuriuose numatytos baudžiamosios sankcijos, jau galioja Bendrijos teisės nuostatos, taikomos fizinių prekių klastojimui ir piratavimui, tačiau išlieka spragų INT internetinių pažeidimų srityje,

P.  kadangi priemonės, numatytos Direktyvoje 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo vidaus rinkoje, dar nebuvo įvertintos teisių apsaugos požiūriu arba jų poveikio vartotojų teisėms požiūriu,

Q.  kadangi neseniai iš dalies pakeista telekomunikacijų reguliavimo sistema, numatant nuostatas dėl standartizuotų pranešimų apie viešuosius interesus, kuriuose, be kita ko, nesukeliant grėsmės duomenų apsaugai ir teisei į privatumą gali būti informuojama apie autorių teises ir jų pažeidimus, ir pabrėžiant būtinybę gerbti pagrindines teises su internetine prieiga susijusiais klausimais,

R.  kadangi reikėtų nustatyti galimybę taikant Europos teisinę sistemą imtis procesinių veiksmų prieš autorių teisių pažeidėjus, nes kovoti su INT pažeidimais taikant tarptautines sutartis nelabai galima,

S.  kadangi patentų apsauga itin svarbi siekiant efektyviai kovoti su patentų pažeidimais; kadangi dar neišspręstas vieningos ES lygmens patentų sistemos klausimas,

T.  kadangi įrodyta, jog esama INT pažeidimų ir įvairių formų organizuoto nusikalstamumo sąsajų,

U.  kadangi Lisabonos sutartyje užtikrinama Europos Parlamento teisė vykdyti bendro sprendimo procedūrą prekybos srityje ir jo galimybės susipažinti su derybų dokumentais,

V.  kadangi kartu su šios srities pažeidimų prevencija turėtų būti numatyta apsauga tiems vartotojams, kurie teisėtai naudojasi produktais, kurių intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos,

W.  kadangi galiojančiuose Bendrijos teisės aktuose nenumatyta jokių kliūčių plėtoti daugelyje teritorijų galiojančias licencijų sistemas,

X.  kadangi įvairiose srityse, įskaitant teksto ir vaizdo sektorių, yra verslo modelių, priemonių ir licencijavimo sistemų, suteikiančių galimybes nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis plačiai susipažinti su įvairiausių formų ir pavidalų darbais,

1.  teigiamai vertina 2009 m. rugsėjo 11 d. Komisijos komunikatą, skirtą papildomoms įstatymo galios neturinčioms priemonėms; tačiau apgailestauja dėl to, kad komunikate nesvarstomas teisės aktų sistemos išbaigtumo klausimas, nesiūlant nustatyti priemones, kurios padėtų veiksmingai kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais; teigiamai vertina ES pažangą derinant kovos su klastojimu veiksmus; skatina Komisiją imtis daugiau veiksmų sveikatai ir saugai svarbiuose sektoriuose, be kita ko, vaistų sektoriuje;

2.  primena, kad kultūros srityje INT taikoma išimtis, susijusi su nekomerciniu kopijavimu asmeninėms reikmėms (angl. private copy );

3.  ragina Komisiją iki 2010 m. pabaigos skubiai pateikti išsamią INT strategiją, kurioje būtų aptarti visi INT aspektai, įskaitant jų įgyvendinimą ir puoselėjimą, ypač pabrėžiant, kad autorių teisės ne kliudo, o suteikia galimybes, taip pat padeda kūrėjams užsidirbti pragyvenimui ir platinti savo darbus;

4.  ragina Komisiją pasiūlyti išsamią INT strategiją, kuria būtų pašalintos visos kliūtys kurti bendrą rinką internetinėje aplinkoje, o INT srityje taikoma Europos teisės aktų sistema būtų suderinta su šiuolaikinėmis tendencijomis visuomenėje ir technikos raida;

5.  pabrėžia, kad imantis bet kokių INT įgyvendinimo priemonių turi būti laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, ypač jos 7 ir 8 straipsnių, ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ypač jos 6, 8 ir 10 straipsnių, be to, šios priemonės turi būti būtinos, proporcingos ir tinkamos demokratinėje visuomenėje; taip pat primena, kad Europos sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnyje numatyta intelektinės nuosavybės apsauga;

6.  mano, kad Komisija turėtų atsižvelgti į INT aspektus visose atitinkamose politikos srityse ir teisėkūros iniciatyvose, taip pat svarstyti šiuos aspektus atliekant bet kokius poveikio vertinimus, jei pasiūlymas gali turėti įtakos intelektinės nuosavybės klausimams;

7.  mano, kad Komisija turėtų atsižvelgti į konkrečias problemas, su kuriomis intelektinės nuosavybės teisių stiprinimo srityje susiduria MVĮ, vadovaudamasi Europos iniciatyvoje „Small Business Act“ įtvirtintu principu „visų pirma galvokime apie mažuosius“, be kita ko, taikydama MVĮ nediskriminavimo principą;

8.  atsižvelgdamas į teisių turėtojų patirtį kai kuriose valstybėse narėse, skirtingai nei Komisija, nėra tikras, kad galiojanti įgyvendinimo civilinės teisės priemonėmis sistema ES veiksminga ir pakankamai suderinta tiek, kiek reikia tinkamam vidaus rinkos veikimui, taip pat primena Komisijai, kad šiems teiginiams patvirtinti itin svarbi Direktyvos 2004/48/EB taikymo ataskaita;

9.  mano, kad Europos teisės sistemoje reikia sudaryti galimybę pateikti ieškinius intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjams ir primena Komisijai, kad šiems teiginiams patvirtinti itin svarbi Direktyvos 2004/48/EB taikymo ataskaita;

10.  ragina Komisiją parengti Direktyvos 2004/48/EB taikymo ataskaitą, įskaitant vykdomų priemonių veiksmingumo įvertinimą, taip pat jos poveikio informacinės visuomenės plėtrai ir novatoriškumui įvertinimą, vadovaujantis minėtos direktyvos 18 straipsnio 1 dalimi, bei prireikus pasiūlyti pakeitimus; ragina į ataskaitą taip pat įtraukti su internetu susijusios teisės sistemos stiprinimo ir tobulinimo būdų įvertinimą;

11.  ragina atsižvelgti į tai, kad esama konkrečių būdų, suteikiančių neįgaliems asmenims galimybę susipažinti su kūriniais, ir priimti priemones, reikalingas jų sklaidai skatinti;

12.  nepritaria Komisijos nuomonei, kad pagrindiniai INT įgyvendinimui skirti teisės aktai jau priimti; taip pat nurodo, kad dar nepasisekė užbaigti derybų dėl baudžiamosioms sankcijoms skirtos direktyvos;

13.  prašo Komisijos užtikrinti, kad priemonėmis, kuriomis siekiama vidaus rinkoje geriau taikyti intelektinės nuosavybės teises, nebūtų pažeista teisėta sąveikumo teisė, nes ji yra esminis veiksnys siekiant sveikos konkurencijos skaitmeninių kūrinių platinimo rinkoje, be kita ko, nemokamos programinės įrangos autorių ir naudotojų labui;

14.  ragina Komisiją pateikti SESV 118 straipsniu paremtus tinkamus teisėkūros pasiūlymus veiksmingos ES patentų sistemos klausimui spręsti ir šiuo požiūriu pritaria 2009 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvadoms dėl sustiprintos Europos patentų sistemos, kurias vertina kaip didelę pažangą;

Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centras (toliau Stebėsenos centras)

15.  pripažįsta, kad, siekiant faktais pagrįsto ir į rezultatus nukreipto politikos formavimo, svarbi išsami ir patikima informacija, taip pat duomenys apie visų rūšių INT pažeidimus;

16.  teigiamai vertina Stebėsenos centro, kuris yra statistikos ir duomenų, pagrįsiančių įgyvendintinus pasiūlymus dėl veiksmingos kovos su prekių klastojimu ir INT pažeidimais internete, centralizavimo priemonė, įsteigimą; ragina Komisiją parengti ataskaitą apie tai, kaip geriausia būtų pasitelkti Europolą ir esamas muitinės institucijų bendradarbiavimo struktūras, siekiant veiksmingai kovoti su nusikalstamais INT pažeidimais;

17.  nori, kad Stebėsenos centras taptų duomenų ir informacijos apie visų formų visus INT pažeidimus kaupimo ir mainų priemone, be kita ko, moksliniams duomenims apie prekių klastojimą ir INT reglamentavimą rinkti;

18.  ragina Komisiją aiškiai apibrėžti užduotis, kurios bus pavestos Stebėsenos centrui, ir pabrėžia, kad Stebėsenos centro veiklos sėkmė didele dalimi priklauso nuo visų suinteresuotų subjektų, įskaitant nacionalines valdžios institucijas, teisių turėtojus, vartotojų organizacijas ir atitinkamus verslo subjektus, dalyvavimo ir bendradarbiavimo;

19.  ragina Komisiją visapusiškai ir išsamiai informuoti Parlamentą ir Tarybą apie Stebėsenos centro veiklą ir teikti metines ataskaitas su Komisijos išvadomis ir pasiūlymais dėl sprendimų, kurie būtini INT teisės aktams tobulinti;

Vartotojų informuotumo didinimas

20.  ragina Komisiją ir valstybes nares kartu su suinteresuotais subjektais organizuoti ES, nacionalinio ir vietos lygmenų informavimo kampaniją, skirtą informuoti apie suklastotų produktų keliamą pavojų vartotojų sveikatai ir saugai, taip pat apie prekių klastojimo ir INT pažeidimų internete neigiamą poveikį ekonomikai ir visuomenei; pabrėžia, jog reikia didinti suvokimą (ypač jaunų Europos vartotojų), kad būtina gerbti INT;

21.  ragina visus subjektus, suinteresuotus internetinės prekybos suklastotais produktais ir INT pažeidimų klausimais, be kita ko, interneto paslaugų tiekėjus, internetinės prekybos platformas, teisių turėtojus ir vartotojų organizacijas, imtis konkrečių priemonių gyventojams įspėti ir šviesti apie autorių teisių vertę bei INT pažeidimų ir prekių klastojimo poveikį darbo vietoms ir ekonomikos augimui, pvz., trumpus, aiškiai matomus ir tinkamus šviečiamuosius ir įspėjamuosius pranešimus;

22.  pabrėžia, kad reikia vykdant tikslines visuomenės informuotumo didinimo kampanijas, ypač nukreiptas prieš internetinius INT pažeidimus, auklėti jaunimą, kad jis galėtų suvokti intelektinės nuosavybės svarbą ir aiškiai nustatyti, kas teisėta, o kas neteisėta;

23.  todėl ragina Komisiją skatinti verslą sukurti dar daugiau mokėjimo būdų, kad Europos vartotojams būtų lengviau įsigyti teisėtai siūlomą turinį, kad rinkmenos ES dažniau būtų atsisiunčiamos teisėtai;

Kova su internetiniais pažeidimais ir INT apsauga internete

24.  pritaria Komisijai, kad geresniam INT įgyvendinimui gali būti naudingos papildomos įstatymo galios neturinčios priemonės, pvz., suinteresuotų subjektų diskusijos dėl galimų Europos skaitmeninės rinkos patobulinimų atliekant savanorišką procedūrų ir standartų suderinimą, ypač priemonės, parengtos po suinteresuotų subjektų vykdomų išsamesnių diskusijų;

25.  pabrėžia, kad dėl labai sparčiai augančio neteisėto keitimosi rinkmenomis su pagal autorių teises saugomais darbais ir įrašytais atlikėjų pasirodymais Europos ekonomikai kyla vis daugiau problemų, susijusių su darbo vietų galimybėmis bei šio sektoriaus ir valstybės pajamomis;

26.  pabrėžia, kad šis reiškinys plinta dėl daugelio veiksnių, o ypač dėl technikos pažangos ir teisėtos pasiūlos stokos; tačiau primena, kad šis reiškinys pažeidžia INT ir tam derėtų surasti atitinkamam sektoriui pritaikytus ir pagrindinių teisių nepažeidžiančius tinkamus skubius sprendimus;

27.  pabrėžia, kad remiant ir vystant įvairių, patrauklių, pastebimų, teisėtų prekių ir paslaugų pasiūlą vartotojams galima būtų lengviau kovoti su internetinių pažeidimų reiškiniu, taip pat pripažįsta, jog veiksmingos Europos vidaus skaitmeninės rinkos stoka yra didelė kliūtis teisėtos internetinės pasiūlos plėtrai ir, jei ES nepripažins šio fakto ir nepateiks skubių pasiūlymų šiai problemai spręsti, kyla pavojus pasmerkti nesėkmei pastangas sukurti teisėtą internetinę rinką;

28.  todėl prašo Komisijos paraginti šio sektoriaus atstovus pasiūlyti naujų mokėjimo būdų, kad Europos vartotojams būtų paprasčiau įsigyti teisėtai parduodamą turinį, taip užtikrinant, kad daugiau rinkmenų ES būtų atsisiunčiama teisėtai;

29.  ragina priimti konkrečius teisės aktus, kuriais užtikrinama, kad privatus vartotojas, teisėtai savo asmeniniam naudojimui gavęs originalių produktų, kurių intelektinės nuosavybės teisės saugomos, kopijas, neturėtų įrodyti šių kopijų teisėtumo, tačiau įrodymus dėl galimo intelektinės nuosavybės teisių apsaugos taisyklių pažeidimo turėtų pateikti suinteresuoti asmenys;

30.  pabrėžia, kad, siekiant rasti tinkamus sprendimus, visi susiję subjektai, įskaitant interneto paslaugų teikėjus, turi dalyvauti diskusijose su suinteresuotomis šalimis; kitu atveju, siekiant šioje srityje sustiprinti ES teisės sistemą pasinaudojus valstybių narių patirtimi, ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymą arba iš dalies pakeisti galiojančius teisės aktus, be kita ko, Direktyvą 2004/48/EB;

31.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, plačiai apsvarstyti, kaip palengvinti verslo galimybes patekti į geografinių ribų neturinčią skaitmeninę rinką, skubiai sprendžiant daugelyje teritorijų galiojančių licencijų klausimą, kai yra pakankama vartotojų paklausa, taip pat suderintų teisės aktų autorių teisių srityje klausimą bei veiksmingos ir skaidrios teisių valdymo sistemos klausimą, nes tai prisidėtų prie dabartinio teisėtų ir vartotojų poreikius (susijusius su visur prieinama, neatidėliotina ir asmeniškai pritaikyta prieiga prie turinio) patenkinančių paslaugų augimo;

32.  pabrėžia, kad licencijų išdavimo sistema turėtų būti tobulinama remiantis technologijų neutralumo principu, kad valstybės narės galėtų naudotis lanksčia, veiksminga ir skaidria bei su naujomis technologijomis suderinama sistema;

33.  ragina Komisiją persvarstyti tarpvalstybinio teisių administravimo klausimą ir pakeisti dabartinę padėtį, susidariusią priėmus 2005 m. spalio 18 d. Komisijos rekomendaciją 2005/737/EB dėl kolektyvinio tarptautinio autorių teisių administravimo, dėl kurios atsirado teisinis neaiškumas, atsižvelgiant į tai, kad dėl kultūros, tradicijų ir kalbos priežasčių autorių teisės savo prigimtimi yra teritorinio pobūdžio, ir užtikrinant bendrą Europos licencijavimo sistemą, suteikiančią vartotojams galimybę gauti patį įvairiausią turinį nedarant žalos Europos vietos kūriniams;

34.  be to, atkreipia dėmesį į tai, kad daugėja internetinio pramoninio šnipinėjimo atvejų ir duomenų, kurie yra pramoninė nuosavybė, ypač techninės dokumentacijos ir pradinio programų teksto, vagysčių;

35.  siūlo, kad Stebėsenos centras turėtų išsamiai išnagrinėti duomenų vagysčių problemą ir pateikti pasiūlymus dėl kovos su šia problema;

36.  ragina Komisiją nustatyti MVĮ konkrečias problemas ir poreikius, kad būtų galima numatyti konkrečias priemones, skirtas padėti MVĮ kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais bei sudaryti MVĮ sąlygas geriau apsisaugoti ES ir trečiosiose šalyse;

37.  remia Komisijos atliktus veiksmus siekiant nustatyti geriausius būdus toliau tobulinti ES muitinės veiksmų reglamentą, kuriame leidžiama sulaikyti, kaip įtariama, pažeidžiant INT pagamintas prekes ir kuris yra vienas iš Sąjungos teisės sistemos, skirtos INT įgyvendinti, ramsčių;

38.  ragina Komisija vykdyti novatorišką ir glaudesnį administravimo institucijų ir įvairių suinteresuotų verslo sektorių bendradarbiavimą;

39.  ragina valstybes nares ir Komisiją išplėsti Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų bendradarbiavimą, kad jis taip pat apimtų kovą su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais;

40.  pripažįsta, kad kovai su suklastotomis prekėmis reikia pasitelkti valstybėse narėse esančias institucines struktūras ir todėl ragina nacionalines patentų ir kitas intelektinės nuosavybės tarnybas labiau remti ir mokyti mažas ir vidutines įmones bei visuomenę;

Tarptautiniai aspektai ir įtaka vidaus rinkai

41.  ragina Komisiją stiprinti savo bendradarbiavimą intelektinės nuosavybės klausimais su prioritetinėmis trečiosiomis šalimis ir remti nuosaikias pozicijas intelektinės nuosavybės klausimais Pasaulio prekybos organizacijos derybose dėl intelektinės nuosavybės, ypač įgyvendinant Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS);

42.  ragina Komisiją užtikrinti, kad ji toliau dėtų pastangas prisidėdama prie derybų dėl daugiašalio Kovos su prekių klastojimu prekybos susitarimo (angl. ACTA), siekiant padidinti INT įgyvendinimo sistemos veiksmingumą kovojant su prekių klastojimu, visapusiškai atsižvelgiant į Parlamento poziciją, ypač į išdėstytą 2008 m. gruodžio 18 d. Parlamento rezoliucijoje dėl klastočių poveikio tarptautinei prekybai, taip pat ragina visapusiškai informuoti Parlamentą apie derybų eigą bei rezultatus ir užtikrinti, kad ACTA nuostatos jokiu būdu nepažeistų acquis communautaire INT ir pagrindinių teisių srityje;

43.  pritaria tam, kad Komisija tęstų ir tobulintų dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvas, įskaitant vadinamuosius „intelektinės nuosavybės dialogus“ su trečiosiomis šalimis ir techninės pagalbos projektus;

44.  pažymi, kad didžiausias iššūkis vidaus rinkai yra kova su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais prie ES išorės sienų ir trečiosiose šalyse; taigi ragina Komisiją trečiosiose šalyse (visų pirma Indijoje ir Rusijoje) įkurti daugiau intelektinės nuosavybės pagalbos tarnybų, siekiant padėti Europos verslininkams aktyviau ginti savo intelektinės nuosavybės teises ir kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais trečiosiose šalyse ir su šiose trečiosiose šalyse pagamintų suklastotų prekių patekimu į vidaus rinką;

Organizuotas nusikalstamumas

45.  pabrėžia, kad svarbu kovoti su organizuotu nusikalstamumu INT, ypač prekių klastojimo ir internetinių INT pažeidimų, srityje; taip pat atkreipia dėmesį į poreikį priimti tinkamus ES teisės aktus dėl proporcingų ir teisingų sankcijų ir remia glaudų strateginį ir praktinį visų ES suinteresuotų subjektų, ypač Europolo, nacionalinių valdžios institucijų ir privataus sektoriaus, tarpusavio bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

o
o   o

46.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
(2) OL L 167, 2001 6 22, p. 10.
(3) OL L 196, 2003 8 2, p. 7.
(4) OL L 195, 2004 6 2, p. 16
(5) OL L 111, 2009 5 5, p. 16.
(6) OL C 74 E, 2008 3 20, p. 526.
(7) OL C 117 E, 2010 5 6, p. 206.
(8) OL C 247 E, 2009 10 15, p. 25.

Atnaujinta: 2012 m. vasario 7 d.Teisinis pranešimas