Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2852(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0535/2010

Внесени текстове :

B7-0535/2010

Разисквания :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Гласувания :

PV 07/10/2010 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0357

Приети текстове
PDF 77kWORD 47k
четвъртък, 7 октомври 2010 г. - Брюксел Окончателна версия
Бъдещето на Европейския социален фонд
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно бъдещето на Европейския социален фонд

Европейският парламент ,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25 и 26 март 2010 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. (EUCO 13/10), и по-специално приемането на стратегията Европа 2020,

–  като взе предвид доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно ролята на образованието по време на криза,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Стратегически доклад на Комисията за 2010 г. относно изпълнението на програмите в областта на политиката на сближаване, приети на 3023-тото заседание на Съвета по външни работи, състояло се в Люксембург на 14 юни 2010 г.,

–  като взе предвид член 6, буква д) от Договора за Функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 156 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 162 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

1.  Отбелязва ключовата роля на Европейския социален фонд (ЕСФ) за подобряване на трудовата заетост и възможностите за работа, адаптиране на уменията на работниците към нуждите на пазара на труда и интегриране на работниците на пазара на труда и укрепване на социалното приобщаване;

2.  Насочва вниманието към четирите Насоки по заетостта, приети от Европейския парламент и приветства факта, че целите включват насърчаване на заетостта и борба с бедността в контекста на интеграцията/реинтеграцията на пазара на труда чрез обучение;

3.  Подчертава значение на съществения напредък към постигане на целите на Европа 2020, и по-специално на целите в областта на заетостта и социалните въпроси, за доверието в стратегията;

4.  Счита, че целите и задачите на Европа 2020 могат да бъдат постигнати с използването на този инструмент с оглед подпомагане на МСП и приспособяването на програмите в областта на образованието и професионалното обучение към нуждите на МСП;

5.  Счита, че поставянето на по-силен акцент върху доброто функциониране на пазарите на труда и върху социалните условия е жизненоважно за подобряване на показателите на заетост в Европа;

6.  Счита също така, че за постигането на целите на Европа 2020, следва да се обърне по-голямо внимание на качеството на работните места и достойния труд, включително на борбата срещу несигурната и недекларирана заетост, на равенството между половете и създаването на условия за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, както и на осигуряването на възможности за завръщане на пазара на труда на лицата, които в момента са изключени от него;

7.  Счита, че ЕСФ трябва да бъде засилен като основен двигател на стратегията Европа 2020; подчертава значението на използването на ЕСФ от държавите-членки за инвестиции в дейности, свързани с придобиването на умения, заетостта, обучението и преквалификацията;

8.  Счита, че ефикасността на ЕСФ зависи от способността му да се адаптира към различните проблеми, произтичащи от специфичните условия на местно и териториално равнище; следователно подкрепя определянето на целите му „отдолу-нагоре“;

9.  Счита, че политиките за устойчиво икономическо развитие и създаване на работни места са условие за постигането на социално и териториално сближаване;

10.  Обръща внимание на факта, че докато териториалното сближаване е важно, съществува още по-голяма нужда от поддържане на усилията за постигане на социално сближаване в съответствие с буквата и духа на договорите, и в частност на член 9 на ДФЕС;

11.  Подчертава, че регионалната и социалната политика на ЕС са взаимосвързани и че и двете са от жизненоважно значение за успеха на стратегията Европа 2020, и призовава Комисията да осигури ясна рамка за постигането на силно взаимодействие между всички европейски политики и структурните фондове;

12.  Подчертава, че икономическото, социалното и териториалното сближаване следва да бъдат засилени чрез подобряване на квалификацията като предпоставка за реализиране на пазара на труда, осигуряване на високо равнище на заетост и гарантиране на повече и по-добри работни места;

13.  Подчертава следователно, значението на полагането на всички възможни усилия за гарантиране синхронизирано и взаимоподкрепящо се функциониране на политиките и инструментите на ЕС, с цел помагане на хората в Европа да намерят качествени работни места и да се развиват професионално, премахване на бедността, чрез приобщаване към активния живот посредством обучение, избягване на всички форми на социално изключване и възползване от предимствата като цяло на бъдещия растеж;

14.  Признава, че структурните фондове до голяма степен остават основен финансов инструмент за постигане на социалните цели и отправя искане до Комисията да насърчава взаимодействието с другите програми и да подкрепя съгласуваността между многогодишните рамкови програми като Дафне, PROGRESS, Програмата за обществено здраве и програмата „Европа за гражданите“;

15.  Призовава Комисията да засили потенциала на структурните фондове чрез опростяване, особено на контрола, гъвкавост и подобряване на процедурите и последващите мерки, като поставя акцент върху социалното приобщаване, с цел да се помогне на държавите-членки да оптимизират резултатите от социалните политики и политиките по заетостта и да се осигури устойчив растеж; подчертава, че ЕСФ трябва да стане по-прозрачен по отношение на предоставянето на средства, за да има по-голяма видимост на усилията на Европейския съюз в подкрепа на заетостта;

16.  Подчертава значението на ЕСФ като ключов инструмент в борбата срещу безработицата и подобряването на образованието и ученето през целия живот на работниците и служителите, особено по време на сегашната криза на заетостта, и в борбата срещу бедността и изключването;

17.  Изразява мнението, че ролята на ЕСФ за подобряване на възможностите на работниците да бъдат наети на работа и тяхната приспособимост трябва да се засили; призовава Комисията да разгледа всички възможни политически варианти за увеличаване на приноса на ЕСФ в контекста на бъдещата архитектура на структурните фондове, с цел укрепване на социалния модел на Европейския съюз; счита, че запазването на ЕСФ под уредбата на общите разпоредби на основния регламент за фондове, но със специални за него правила, има значителни предимства за укрепването на социалния модел на Европейския съюз;

18.  Счита, че в резултат на свободното придвижване на лица в рамките на вътрешния пазар, в някои части на ЕС и по-специално в големите градове възникват нови проблеми във връзка с предоставянето на извънредна социална закрила на лица, които не са в състояние да се издържат сами, като това оказва натиск върху частните (благотворителни) и обществените служби, които предоставят извънредна помощ, например за бездомните или за маргинализирани групи от населението в обществото;

19.  Подчертава, че принципа на партньорството допринася за прозрачността и опростяването и че следователно партньорите следва да имат пълномощията да изпълняват ролите си както трябва; подчертава необходимостта от по-нататъшно укрепване на партньорския подход чрез предоставяне на подкрепа от ЕСФ за изграждането на капацитета и обучението на партньори;

20.  Счита, че ЕСФ трябва да изиграе ключова роля за развитие на социалното измерение на икономическото развитие и за активното участие на гражданите в обществото и пазара на труда, като по този начин се развиват равни възможности за всички като вектор на социалната солидарност и солидарността между поколенията и създаването на по-приобщаващо общество, с цел намаляване на бедността;

21.  Счита, че резултатите от Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.) биха могли да помогнат на Комисията за по-ефективното насочване на подкрепата на ЕСФ в борбата срещу бедността и социалното изключване в ЕС чрез подкрепа за по-добро образование и бъдещи работни места;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2011 г.Правна информация