Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2852(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0535/2010

Předložené texty :

B7-0535/2010

Rozpravy :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Hlasování :

PV 07/10/2010 - 11.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0357

Přijaté texty
PDF 89kWORD 47k
Čtvrtek 7. říjen 2010 - Brusel Konečné znění
Budoucnost Evropského sociálního fondu
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o budoucnosti Evropského sociálního fondu

Evropský parlament ,

–  s  ohledem na sdělení Komise nazvané „EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

–  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ve dnech 25. a 26. března 2010,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo dne 17. června 2010 (EUCO 13/10) a zejména na skutečnost, že přijala strategii Evropa 2020,

–  s ohledem na zprávu OECD z roku 2010 týkající se úlohy vzdělávání v období současné krize,

–  s ohledem na závěry Rady ke strategické zprávě Komise z roku 2010 o provádění programů politiky soudržnosti, které byly přijaty na zasedání Rady ve složení pro zahraniční věci č. 3023, jež se konala dne 14. června 2010 v Lucemburku,

–  s ohledem na článek 6 písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 156 SFEU,

–  s ohledem na článek 162 SFEU,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

1.  konstatuje, že Evropský sociální fond (ESF) plní zásadní úlohu při zlepšování zaměstnanosti a zvyšování pracovních příležitostí, při podpoře v adaptaci dovedností pracovníků na požadavky pracovního trhu, zařazování pracovníků na pracovní trh a při podpoře sociálního začleňování;

2.  poukazuje na čtyři hlavní zásady v oblasti zaměstnanosti, které přijal Evropský parlament, a vítá, že mezi tyto cíle patří i podpora zaměstnanosti a boj proti chudobě s ohledem na budoucí začlenění či znouvzačlenění do pracovního života prostřednictvím vzdělávání;

3.  zdůrazňuje, že významný pokrok, kterého bylo dosaženo při plnění cílů strategie Evropa 2020, zejména v oblasti zaměstnanosti a sociální otázek, má zásadní význam pro to, aby tato strategie byla přesvědčivá;

4.  domnívá se, že cílů strategie Evropa 2020 lze dosáhnout využitím tohoto nástroje v souvislosti s podporou malých a středních podniků (MSP) a přizpůsobením vzdělávacího systému a odborného vzdělávání a přípravy potřebám MSP;

5.  je přesvědčen, že větší zaměření na náležité fungování pracovního trhu a sociální podmínky má zásadní význam pro oživení růstu, zvýšení produktivity a zlepšení stavu zaměstnanosti v Evropě;

6.  je přesvědčen, že mají-li být splněny cíle strategie Evropa 2020, musí se klást silný důraz na modernizaci vzdělávacího systému a odborného vzdělávání a přípravy, na důstojnou práci, včetně boje proti nejisté práci a práci načerno, rovnost mužů a žen, zajištění podmínek pro sladění pracovního a soukromého života, a na zajištění toho, aby lidé, kteří jsou v současnosti z pracovního trhu vyloučení, na něj získali přístup;

7.  domnívá se, že ESF musí být posílen jako hlavní hnací síla strategie Evropa 2020; zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy využívaly ESF k investicím do dovedností, zaměstnanosti, odborné přípravy a rekvalifikací s cílem vytvořit větší počet pracovních míst;

8.  domnívá se, že efektivita ESF závisí ne jeho schopnosti přizpůsobit se různorodým problémům vyplývajícím z místních a územních specifik; z tohoto důvodu při formulování jeho cílů podporuje přístup zdola nahoru;

9.  domnívá se, že politiky udržitelného hospodářského růstu a tvorby pracovních míst v Evropě jsou předpokladem pro dosažení sociální a územní soudržnosti;

10.  poukazuje na skutečnost, že i když je územní soudržnost důležitá, je mnohem důležitější vyvíjet další úsilí s cílem dosáhnout sociální soudržnosti v souladu se duchem a literou Smluv, zejména pak s ohledem na článek 9 SFEU;

11.  zdůrazňuje, že regionální politika EU a sociální politika EU jsou vzájemně propojenými politikami a jsou nezbytné pro úspěch strategie Evropa 2020, a současně vyzývá Komisi, aby předložila jednoznačný rámec pro dosažení jednoznačné provázanosti veškerých evropských politik a strukturálních fondů;

12.  zdůrazňuje, že je třeba posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost zvyšováním zaměstnavatelnosti a zvyšováním počtu pracovních příležitostí, podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zajištěním vyššího počtu pracovních míst a zvyšováním jejich kvality;

13.  zdůrazňuje proto, že je důležité vyvinout veškeré možné úsilí s cílem zajistit, aby politiky a nástroje EU fungovaly společně koordinovaným způsobem a vzájemně se podporovaly a pomáhaly tak lidem v Evropě nacházet kvalitní zaměstnání, rozvíjet jejich kariéru, vymanit se z chudoby díky zařazení do pracovního života prostřednictvím vzdělávání, vyhnout se všem formám sociálního vyloučení a obecně mít prospěch z budoucího růstu;

14.  uznává, že strukturální fondy z velké části zůstávají hlavním nástrojem financování pro splnění sociálních cílů a žádá Komisi, aby prosazovala provázanost s jinými programy a podporovala soudržnost víceletých rámcových programů, jako je Daphne, Progress, program veřejného zdraví a program „Evropa pro občany“;

15.  vyzývá Komisi, aby zvýšila potenciál strukturálních fondů zjednodušením, zejména pokud jde o kontroly, a zlepšením postupů a jejich pružnosti a následné kontroly a  s důrazem dimenzi sociální integrace, s cílem pomoci členským státům optimalizovat výsledky sociální politiky a politiky zaměstnanosti a dosáhnout udržitelného růstu; zdůrazňuje, že je třeba, aby byl ESF transparentnější, pokud jde o přidělování prostředků, aby se tak skutečně zviditelnilo úsilí Evropské unie o zvýšení zaměstnanosti;

16.  zdůrazňuje význam ESF jako klíčového nástroje v boji proti nezaměstnanosti a při budování lepšího vzdělávání a celoživotního odborného vzdělávání pracujících, zejména v době stávající krize v oblasti zaměstnanosti, a rovněž při boji proti chudobě a vyloučení;

17.  domnívá se, že je nezbytné posílit úlohu ESF při zlepšování zaměstnavatelnosti a adaptability pracujících; vyzývá Komisi, aby posoudila veškeré politické možnosti pro zvýšení přínosu ESF v souvislosti s budoucí podobou strukturálních fondů s cílem posílit sociální model Evropské unie; je přesvědčen, že je velice výhodné zachovat situaci, kdy ESF spadá do působnosti základního nařízení o obecných ustanoveních pro fondy, v rámci vlastních pravidel;

18.  domnívá se, že v důsledku volného pohybu osob na vnitřním trhu se v některých částech EU, a zejména ve větších městech, objevují nové problémy v souvislosti se zajišťováním sociální ochrany v nouzi pro osoby, které nejsou schopny se samy uživit, a že tato situace vytváří velký tlak na (charitativní) soukromé a veřejné služby poskytující pomoc v nouzi například bezdomovcům nebo marginalizovaným skupinám obyvatel ve společnosti;

19.  zdůrazňuje, že zásada partnerství přispívá k transparentnosti a zjednodušení a že v tomto ohledu musí být partnerům svěřeny větší pravomoci, aby mohli řádně plnit svou úlohu; zdůrazňuje, že je třeba dále posílit přístup založený na partnerství tím, že bude podpora z ESF k dispozici v oblasti budování kapacit a školení partnerů;

20.  domnívá se, že ESF má zásadní úlohu při podpoře sociální dimenze hospodářského růstu a aktivního zapojení občanů ve společnosti a na pracovním trhu, čímž prosazuje rovné příležitosti pro všechny jako vektor pro sociální a mezigenerační solidaritu a vytvoření společnosti, která bude více otevřena sociálnímu začleňování, a to s cílem snížit chudobu;

21.  domnívá se, že výsledky Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kterým byl vyhlášen rok 2010, by mohly Komisi napomoci zaměřit podporu ESF účinnějším způsobem v rámci boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení EU, a to podporou lepšího vzdělávání pro budoucí pracovní místa;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Poslední aktualizace: 22. listopad 2011Právní upozornění