Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2852(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0535/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0535/2010

Keskustelut :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Äänestykset :

PV 07/10/2010 - 11.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0357

Hyväksytyt tekstit
PDF 70kWORD 40k
Torstai 7. lokakuuta 2010 - Bryssel Lopullinen painos
Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuus
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. lokakuuta 2010 Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuudesta

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (KOM(2010)2020),

–  ottaa huomioon 25. ja 26. maaliskuuta 2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät (EUCO 13/10) ja erityisesti kokouksessa hyväksytyn Eurooppa 2020 -strategian,

–  ottaa huomioon OECD:n vuonna 2010 laatiman raportin, jossa käsitellään koulutuksen asemaa näinä kriisiaikoina,

–  ottaa huomioon Luxemburgissa 14. kesäkuuta 2010 hyväksytyt ulkoasioiden neuvoston 3023. istunnon päätelmät komission vuoden 2010 strategiaraportista koheesiopolitiikan ohjelmien toteuttamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohdan,

–  ottaa huomioon SEUT:n 156 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT:n 162 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

1.  ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahaston (ESR) merkittävän aseman työllisyyden ja työllistymismahdollisuuksien kohentamisessa, työntekijöiden taitojen työmarkkinoiden vaatimuksiin mukauttamisen edistämisessä, heidän integroimisessaan työmarkkinoihin ja sosiaalisen osallisuuden vahvistamisessa;

2.  muistuttaa Euroopan parlamentin hyväksymästä neljästä työllisyyden suuntaviivasta ja pitää myönteisenä, että tavoitteisiin on sisällytetty työllisyyden ja köyhyyden torjumisen edistäminen työelämään koulutuksen avulla (uudelleen) integroitumisen näkökulmasta;

3.  korostaa, että on tärkeää edistyä konkreettisesti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa etenkin työllisyys- ja sosiaaliasioiden alalla, jotta strategia olisi uskottava;

4.  katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voidaan saavuttaa hyödyntämällä tätä välinettä, jolla pyritään tukemaan pk-yrityksiä ja mukauttamaan yleissivistävää ja ammatillista koulutusta niiden tarpeisiin;

5.  katsoo, että Euroopan kasvun ja tuottavuuden edistämisen sekä työllisyystilanteen parantamisen kannalta on ratkaisevaa, että keskitytään selvemmin asianmukaisesti toimiviin työmarkkinoihin ja sosiaalisiin oloihin;

6.  katsoo myös, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi on korostettava yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmien ajan tasalle saattamista, kunnollista työtä, johon sisältyy epävarmojen työsuhteiden ja pimeän työn torjunta, sukupuolten tasa-arvoa, työn ja yksityiselämän yhteensovittamista koskevien edellytysten luomista sekä sen varmistamista, että työmarkkinoilta syrjäytyneet voivat taas päästä näille markkinoille;

7.  katsoo, että ESR:a on vahvistettava, koska se on Eurooppa 2020 -strategian tärkein vauhdittaja; pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot käyttävät ESR:a investointeihin, jotka kohdistuvat osaamiseen, työllisyyteen, koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen, jotta voidaan luoda enemmän ja parempia työpaikkoja;

8.  katsoo, että ESR:n tehokkuus riippuu sen kyvystä sopeutua eri ongelmiin, jotka johtuvat paikallisista ja alueellisista erityispiirteistä; kannustaa siksi soveltamaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa rahaston tavoitteiden yksilöimisessä;

9.  katsoo, että sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden aikaan saaminen edellyttää Euroopan kestävää talouskasvua ja pysyvien työpaikkojen luomista;

10.  toteaa, että alueellisen yhteenkuuluvuuden ohella tarvitaan vielä kipeämmin toimia sosiaalisen yhteenkuuluvuuden aikaansaamiseksi perussopimusten ja erityisesti SEUT:n 9 artiklan kirjaimen ja hengen mukaisesti;

11.  korostaa, että EU:n alue- ja sosiaalipolitiikka kytkeytyvät toisiinsa ja että molemmat ovat ratkaisevia Eurooppa 2020 -strategian menestymisen kannalta, ja kehottaa komissiota ottamaan käyttöön selvän järjestelmän synergian tuottamiseksi Euroopan kaiken politiikan ja rakennerahastojen välillä;

12.  korostaa, että olisi lujitettava taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta parantamalla työllistyvyyttä ja työllistymismahdollisuuksia ja edistämällä korkeaa työllisyyttä ja huolehtimalla siitä, että luodaan lisää ja parempia työpaikkoja;

13.  korostaa siksi, että on tärkeää toteuttaa kaikki mahdolliset toimet sen varmistamiseksi, että EU:n politiikkoja ja välineitä hyödynnetään koordinoidusti ja toisiaan tukien, jotta Euroopan kansalaisia voidaan auttaa löytämään laadukkaita työpaikkoja, etenemään urallaan, pääsemään köyhyydestä työelämään integroivan koulutuksen avulla, välttämään sosiaalisen syrjäytymisen kaikkia muotoja ja yleisesti ottaen hyötymään tulevasta kasvusta;

14.  myöntää, että rakennerahastot ovat edelleen suurelta osin tärkein rahoitusväline sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja pyytää komissiota edistämään vuorovaikutusta muiden ohjelmien kanssa ja tukemaan johdonmukaisuutta kaikissa monivuotisissa puiteohjelmissa kuten Daphne, Progress, kansanterveysohjelma ja Kansalaisten Eurooppa;

15.  kehottaa komissiota vahvistamaan rakennerahastojen potentiaalia yksinkertaistamalla erityisesti valvontaa ja tehostamalla menettelyjä ja seurantaa sekä lisäämällä niiden joustavuutta ja korostamalla sosiaaliseen integraatioon liittyvää ulottuvuutta, millä pyritään auttamaan jäsenvaltioita optimoimaan sosiaali- ja työllisyyspolitiikan tulokset ja luomaan kestävää kasvua; korostaa, että ESR:n varojen kohdentamisesta on tehtävä avoimempaa, jotta Euroopan unionin työllisyyttä edistävät toimet saavat enemmän näkyvyyttä;

16.  korostaa ESR:n merkitystä tärkeänä välineenä työttömyyden torjumiseksi ja paremman yleissivistävän koulutuksen ja työntekijöille tarjottavan ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi erityisesti nykyisessä työllisyyskriisissä sekä köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi;

17.  katsoo, että on lujitettava ESR:n asemaa työllisyyden ja työntekijöiden sopeutumiskyvyn parantamisessa; kehottaa komissiota harkitsemaan kaikkia poliittisia vaihtoehtoja ESR:n panoksen vauhdittamiseksi rakennerahastojen uuden rakenteen yhteydessä Euroopan unionin sosiaalisen mallin tehostamiseksi; katsoo koituvan merkittävää etua siitä, että ESR pidetään rahastoasetuksen yleisten säännösten piirissä, mutta siihen sovelletaan omia sääntöjä;

18.  katsoo, että sisämarkkinoilla sovellettavan henkilöiden vapaan liikkuvuuden takia joissakin EU:n osissa ja etenkin suuremmissa kaupungeissa ilmenee uusia ongelmia, jotka liittyvät sosiaalista hätää koskevan suojelun tarjoamiseen ihmisille, jotka eivät pysty elättämään itseään, mikä aiheuttaa ylimääräistä painetta (vapaaehtoisille) yksityisille ja julkisille palveluille, jotka antavat suojelua hädässä esimerkiksi asunnottomille tai yhteiskunnan syrjäytyneille ryhmille;

19.  korostaa, että kumppanuusperiaate edistää avoimuutta ja yksinkertaistamista ja että siksi kumppaneille on annettava riittävät valtuudet, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti; korostaa, että kumppanuuden lähestymistapaa on vahvistettava edelleen hyödyntämällä ESR:n tukea kumppaneiden kapasiteetin kehittämisessä ja koulutuksessa;

20.  katsoo, että ESR:lla on avainasema talouskasvun sosiaalisen ulottuvuuden ja kansalaisten aktiiviseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille osallistumisen edistämisessä, millä edistetään kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia, joilla voidaan köyhyyden poistamiseen pyrkien saavuttaa yhteiskunnallinen ja sukupolvien välinen solidaarisuus ja luoda yhteiskunta, johon kaikki ovat osallisia;

21.  katsoo, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskevan eurooppalaisen teemavuoden 2010 tulokset saattavat auttaa komissiota kohdentamaan ESR:n tukea enemmän EU:n köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen edistämällä parempaa koulutusta tulevia työpaikkoja varten;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2011Oikeudellinen huomautus