Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2852(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0535/2010

Ingivna texter :

B7-0535/2010

Debatter :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Omröstningar :

PV 07/10/2010 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0357

Antagna texter
PDF 77kWORD 38k
Torsdagen den 7 oktober 2010 - Bryssel Slutlig utgåva
Europeiska socialfondens framtid
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Europaparlamentets resolution av den 7 oktober 2010 om Europeiska socialfondens framtid

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 25–26 mars 2010,

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17 juni 2010 (EUCO 13/10), och framför allt dess antagande av Europa 2020-strategin,

–  med beaktande av OECD:s rapport från 2010 om utbildningens roll i dessa kristider,

–  med beaktande av rådets slutsatser om kommissionens strategiska rapport 2010 om genomförandet av programmen inom sammanhållningspolitiken, vilka antogs vid det 3023:e mötet för rådet (utrikes frågor) i Luxemburg den 14 juni 2010,

–  med beaktande av artikel 6 e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 156 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 162 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska socialfonden (ESF) innehar en nyckelroll för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna, främja en anpassning av arbetstagarnas kompetens till arbetsmarknadens krav och en integration av arbetstagarna på arbetsmarknaden samt för att stärka den sociala delaktigheten.

2.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på de fyra sysselsättningsriktlinjerna som parlamentet antagit och välkomnar att främjandet av sysselsättning och kampen mot fattigdom återfinns bland dessa mål i samband med integrering/återintegrering i arbetslivet genom utbildning.

3.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att framsteg görs för att uppnå Europa 2020-målen och riktmärkena, särskilt på sysselsättningsområdet och området för sociala frågor, för att strategin ska bli trovärdig.

4.  Europaparlamentet anser att Europa 2020-målen och riktmärkena kan uppnås genom användning av detta instrument för att stödja små och medelstora företag och för att anpassa utbildningssystemet och yrkesutbildningen till de små och medelstora företagens behov.

5.  Europaparlamentet anser att större fokus på välfungerande arbetsmarknader och sociala villkor är av avgörande betydelse för att stimulera tillväxt och produktivitet samt förbättra sysselsättningsresultaten i Europa.

6.  För att Europa 2020-målen ska kunna uppnås anser Europaparlamentet också att stor tonvikt måste läggas på ett moderniserat utbildningssystem och yrkesutbildning, anständiga arbetsvillkor, inbegripet kampen mot otrygga anställningsförhållanden och svartarbete, jämställdhet mellan könen, skapande av möjligheter för att förena arbete och familjeliv. Dessutom måste man se till att människor som för närvarande är uteslutna från arbetsmarknaden kan komma in på den.

7.  Europaparlamentet anser att ESF måste stärkas eftersom den är huvudmotorn bakom Europa 2020-strategin. Parlamentet betonar vikten av att medlemsstaterna använder ESF för att investera i kompetensutvecklings-, sysselsättnings-, utbildnings- och fortbildningsverksamhet i syfte att skapa fler och bättre arbetstillfällen.

8.  Europaparlamentet anser att ESF:s effektivitet beror på dess kapacitet att anpassa sig till de olika problem som uppstår på grund av de särskilda lokala och regionala förhållandena. Parlamentet uppmuntrar därför till ett underifrånperspektiv vid fastställandet av fondens syften.

9.  Europaparlamentet anser att en förutsättning för att uppnå social och territoriell sammanhållning är strategier för såväl hållbar ekonomisk tillväxt som sysselsättning i Europa.

10.  Europaparlamentet påpekar att territoriell sammanhållning visserligen är viktigt, men att det är ännu viktigare att fortsätta ansträngningarna för att uppnå social sammanhållning i enlighet med bokstaven och andan i fördragen, särskilt artikel 9 i EUF-fördraget.

11.  Europaparlamentet betonar att EU:s regionalpolitik och EU:s socialpolitik hör ihop och att båda är avgörande för om Europa 2020-strategin ska lyckas. Kommissionen uppmanas att tillhandahålla en tydlig ram för att åstadkomma samverkansvinster mellan unionens alla politikområden och strukturfonderna.

12.  Europaparlamentet betonar att den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen bör stärkas genom att anställbarheten och sysselsättningsmöjligheterna förbättras, vilket stimulerar en hög sysselsättningsnivå och garanterar fler och bättre arbeten.

13.  Europaparlamentet betonar därför vikten av att alla insatser som överhuvudtaget är möjliga vidtas för att garantera att EU:s politik och instrument fungerar ihop på ett samordnat och ömsesidigt stödjande sätt, för att hjälpa människor i Europa att hitta arbeten av hög kvalitet, gå vidare i sina karriärer, komma ifrån fattigdom med hjälp av arbetslivsintegrering som bygger på utbildning, undvika alla slags former av social utestängning och rent allmänt dra nytta av den framtida tillväxten.

14.  Europaparlamentet erkänner att strukturfonderna till stor del fortsätter att vara det huvudsakliga finansieringsinstrumentet för att uppnå sociala mål, och uppmanar kommissionen att främja samverkansvinster med andra program och att stödja konsekvens mellan de fleråriga ramprogrammen, såsom Daphne, Progress, folkhälsoprogrammet och programmet Ett Europa för medborgarna.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka strukturfondernas potential genom förenkling framför allt av kontroller, genom flexibilitet och förbättrade förfaranden och uppföljningar samt genom att betona den sociala integrationsdimensionen, för att hjälpa medlemsstaterna att optimera social- och sysselsättningspolitikens resultat och skapa hållbar tillväxt. Parlamentet betonar att öppenheten inom ESF måste öka när det gäller fördelningen av medel så att det EU:s ansträngningar för att öka sysselsättningen verkligen blir tydliga.

16.  Europaparlamentet betonar vikten av ESF som ett nyckelinstrument för att bekämpa arbetslöshet och förbättra utbildning och livslång yrkesutbildning för arbetstagarna – särskilt nu under den pågående sysselsättningskrisen – samt för att bekämpa fattigdom och utestängning.

17.  Europaparlamentet anser att ESF:s uppgift att förbättra arbetstagarnas anställbarhet och anpassningsförmåga måste stärkas. Kommissionen uppmanas att överväga samtliga politiska alternativ för att öka ESF:s bidrag till strukturfondernas framtida uppbyggnad, i syfte att framhålla EU som social modell. Parlamentet anser att det finns betydande fördelar med att låta ESF fortsätta lyda under grundförordningen om allmänna bestämmelser för fonderna, men med sina egna bestämmelser.

18.  Europaparlamentet anser att nya problem växer fram till följd av den fria rörligheten för personer på den inre marknaden i vissa delar av EU, framför allt i de större städerna, när det gäller akut socialt stöd till personer som inte kan försörja sig själva, vilket ökar trycket på (ideella) privata och offentliga serviceinrättningar som tillhandahåller akut hjälp åt till exempel hemlösa eller marginaliserade grupper i vårt samhälle.

19.  Europaparlamentet betonar att partnerskapsprincipen bidrar till öppenhet, insyn och förenkling och att partnerna därför måste ges möjligheter att leva upp till sin roll fullt ut. Parlamentet betonar att man måste stärka samarbete i partnerskap ytterligare genom att ge ESF stöd till kapacitetsuppbyggnad och fortbildning av partner.

20.  Europaparlamentet anser att ESF innehar en nyckelroll för att främja den sociala dimensionen i den ekonomiska tillväxten och medborgarnas aktiva deltagande i samhället och på arbetsmarknaden, vilket främjar lika möjligheter för alla som ett sätt att sprida social solidaritet och solidaritet mellan generationerna och skapa ett samhälle för alla, i syfte att minska fattigdom.

21.  Europaparlamentet anser att resultaten av Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning (2010) kan hjälpa kommissionen att effektivt rikta ESF:s stöd mot fattigdomsbekämpning och social utestängning i EU genom att stödja bättre utbildning för framtida arbeten.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 22 november 2011Rättsligt meddelande