Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0150(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0246/2010

Внесени текстове :

A7-0246/2010

Разисквания :

PV 11/11/2010 - 4
CRE 11/11/2010 - 4

Гласувания :

PV 11/11/2010 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0395

Приети текстове
PDF 74kWORD 36k
Четвъртък, 11 Ноември 2010 г. - Брюксел Окончателна версия
Изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката ***I
P7_TA(2010)0395A7-0246/2010
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент ,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0283),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, и член 194, параграф 1, буква в), от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C7-0139/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 септември 2010 г.(1) ,

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 22 октомври 2010 г., позицията на Парламента да бъде одобрена, в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на Комисията по бюджети и на Комисията по регионално развитие (A7-0246/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 ноември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката
P7_TC1-COD(2010)0150

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1233/2010.)

Последно осъвременяване: 20 Февруари 2012 г.Правна информация