Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0618/2010

Predložena besedila :

B7-0618/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2010 - 8.6

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0432

Sprejeta besedila
PDF 81kWORD 48k
Sreda, 24. november 2010 - Strasbourg Končna izdaja
Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA)
P7_TA(2010)0432B7-0618/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2010 o trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA)

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju členov 207 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2010 o preglednosti in stanju pogajanj o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju (ACTA),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 20. oktobra 2010 o reviziji okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo,

–  ob upoštevanju razprave na plenarnem zasedanju 20. oktobra 2010 o trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA),

–  ob upoštevanju osnutka trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju (ACTA) z dne 2. oktobra 2010,

–  ob upoštevanju odločbe Evropskega varuha človekovih pravic o pritožbi št. 90/2009(JD)OV glede dostopa do dokumentov v zvezi s sporazumom ACTA,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje med Parlamentom, Svetom in Komisijo (2003/C 321/01),

–  ob upoštevanju sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS),

–  ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) Poslovnika,

A.  ker je boj proti ponarejanju bistven del politične strategije EU za zagotavljanje pravice, enakih konkurenčnih pogojev za vse proizvajalce, ohranjanje zaposlitev državljanov in spoštovanje pravne države,

B.  ker je za učinkovitejši boj proti ponarejanju, ki je svetovni pojav, potrebno mednarodno sodelovanje največjih svetovnih akterjev,

C.  ker kljub številnim poskusom, da bi dosegli mnogostranski pristop, ki je še vedno glavni cilj strategije EU, to še vedno ni uspelo zaradi odpora in nasprotovanja svetovnih akterjev in ker se zato zdi, da je večstranski sporazum najboljši način za obravnavo posebnih vprašanj na mednarodni ravni,

D.  ker sporazum ACTA zadevajo samo ukrepi za uveljavljanje, kot je Komisija večkrat poudarila, in v njem ni določb, ki spreminjajo temeljno zakonodajo o intelektualni lastnini Evropske unije ali drugih pogodbenic sporazuma ACTA, temveč prvič vzpostavlja celostni mednarodni okvir za pomoč udeležencem pri njihovih prizadevanjih za učinkovit boj proti kršenju intelektualnih pravic, zato ne spreminja pravnega reda Unije,

E.  ker sporazum ACTA presega področje uporabe sporazuma TRIPS pri številnih temah, tudi pri določbah za digitalni sektor in na področju uporabe obveznih obmejnih ukrepov, zato lahko lastnikom pravic ponudi boljšo zaščito,

F.  ker se je preglednost pogajanja o sporazumu ACTA po ostrem protestu Parlamenta bistveno izboljšala in je Parlament od kroga pogajanja v Novi Zelandiji dobival popolno poročilo o poteku pogajanj; ker se je seznanil s besedilom, doseženim s pogajanji, en teden po zaključku zadnjega kroga na Japonskem,

G.  ker so iz besedila, doseženega s pogajanji, razvidni pomisleki Parlamenta iz preteklih mesecev, tudi glede vprašanj, kot so spoštovanje temeljnih pravic, zasebnosti in varovanja podatkov, spoštovanje pomembne vloge svobodnega svetovnega spleta, pomen zaščite vloge ponudnikov storitev in potreba po zaščiti dostopa do zdravil (sklicevanje na Deklaracijo iz Dohe o sporazumu TRIPS in javnem zdravju, sprejete 14. novembra 2001 in vključene v preambulo sporazuma),

H.  ker je Komisija večkrat poudarila, da je treba izvajati zaščito geografskih oznak; ker so se pogodbenice sporazuma ACTA dogovorile, da bodo geografske oznake uveljavljale,

I.  ker mora Komisija kot varuh pogodb ohranjati pravni red Skupnosti in da ga ne sme spreminjati, kadar se pogaja o mednarodnih sporazumih, ki vplivajo na zakonodajo EU, ter ker se je Komisija obvezala, da bo Parlament nemudoma in v celoti obveščala na vseh stopnjah pogajanj o mednarodnih sporazumih,

J.  ker je bistveno zagotoviti, da se ukrepi za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine razvijejo na takšen način, da ne bodo ovirali inovacij ali konkurence, ogrožali omejitev v zvezi s pravicami intelektualne lastnine in varstva osebnih podatkov, omejevali prostega pretoka informacij ali po nepotrebnem obremenjevali zakonitega trgovanja,

K.  ker mora biti vsak dogovor, ki ga Evropska unija sklene o sporazumu ACTA, v skladu s pravnim redom Unije, kar zadeva zlasti zakonske obveznosti, ki jih ima EU v zvezi s spoštovanjem zasebnosti in varstvom podatkov, kot določajo Direktiva 95/46/ES, Direktiva 2002/58/ES ter druga sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije,

L.  ker bo moral Parlament zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe decembra 2009 dati privolitev za besedilo sporazuma ACTA, preden sporazum začne veljati v Evropski uniji,

1.  pozdravlja objavo osnutka sporazuma za boj proti ponarejanju 2. oktobra 2010 po pogajanjih v Tokiu in pričakuje, da bo Komisija Parlamentu in javnosti predstavila dokončno besedilo ACTA po sestanku za tehnična pogajanja, ki bo v Sidneyu od 30. novembra do 3. decembra 2010;

2.  ponovno poudarja, da je boj proti ponarejanju prednostna naloga njene notranje in mednarodne politične strategije in da je mednarodno sodelovanje ključno za dosego tega cilja;

3.  se v celoti zaveda, da s pogajanji dosežen sporazum ne bo rešil zapletenega in večdimenzionalnega problema ponarejanja; vendar meni, da je korak v pravo smer;

4.  pozdravlja ponovni izjavi Komisije, da je uveljavljanje določb trgovinskega sporazuma proti ponarejanju, zlasti določb o postopkih uveljavljanja avtorskih pravic v digitalnem okolju, popolnoma v skladu s pravnim redom Unije in da sporazum ne bo uvedel osebnih pregledov ali tako imenovanega postopka treh opominov („three strikes“); poudarja, da se nobena podpisnica sporazuma ACTA, zlasti ne EU, ne more sklicevati na sporazum, če želi uvesti postopek treh opominov ali podobne ukrepe;

5.  pozdravlja trditev iz preambule osnutka posvetovalnega besedila z dne 2. oktobra 2010, da je cilj sporazuma ACTA, da omogoči učinkovita in ustrezna sredstva za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, pri čemer dopolnjuje sporazum TRIPS in upošteva razlike v posameznih pravnih sistemih in praksah podpisnic sporazuma ACTA; vztraja na načelih iz Deklaracije iz Dohe o sporazumu TRIPS in javnem zdravju, ki jo je STO sprejela 14. novembra 2001 na svoji četrti ministrski konferenci v Dohi (Katar), ki so temelji osnutka posvetovalnega besedila sporazuma ACTA z dne 2. oktobra 2010 in jih zato mora vsako izvajanje sporazuma ACTA upoštevati;

6.  poudarja, da sporazum ACTA ne bo spremenil pravnega reda Unije glede izvajanja pravic intelektualne lastnine, saj je zakonodaja EU že precej naprednejša od sedanjih mednarodnih standardov, in zato predstavlja možnost za izmenjavo najboljših praks in smernic na tem področju;

7.  meni, da je sporazum ACTA orodje za izboljšanje učinkovitosti obstoječih standardov, kar bo zaščitilo izvoz EU in lastnike pravic na svetovnem trgu, na katerem so trenutno deležni sistematičnega kršenja avtorskih pravic, blagovnih znamk, patentov, oblikovanja in geografskih označb;

8.  poudarja, da je za evropska podjetja in za zaposlovanje v EU pomembno, da se geografske označbe varujejo; je seznanjen s prizadevanji Komisije, da bi vključila zaščito geografskih oznak v področje uporabe sporazuma ACTA;

9.  izraža obžalovanje, ker sporazum v svojem členu 1.X ne opredeljuje ponarejanja geografskih označb, kar bi lahko povzročilo zmedo ali vsaj zapletlo naloge upravnih in sodnih organov pri obrazložitvi in izvajanju sporazuma ACTA;

10.  pozdravlja vključitev besede „lahko“ v člen 2.14.3 (Vsaka stranka lahko predpiše kazenske postopke in kazni...);

11.  pozdravlja dejstvo, da so se strani po vztrajanju EU sporazumele, da je lahko kriminalizacija snemanja s kamero neobvezna (člena 2.14.3 in 2.15);

12.  pozdravlja dejstvo, da članstvo v sporazumu ACTA ni ekskluzivno in da se mu lahko pridružijo tudi države v razvoju in države v vzponu, s čimer se bo spodbujala širitev zaščite pravic intelektualne lastnine in okrepil boj proti ponarejanju po vsem svetu; meni, da bi sporazum ACTA v prihodnje lahko dosegel večstransko raven;

13.  poudarja, da morajo vsi sklepi Komisije kot dela odbora za sporazum ACTA soditi v področje uporabe pravnega reda EU in ne morejo enostransko spreminjati vsebine sporazuma; zato meni, da morata Parlament in Svet vse predloge sprememb sprejemati v skladu s členoma 207 in 218 PDEU;

14.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da izvajanje sporazuma ACTA ne bo vplivalo na temeljne pravice in varstvo podatkov, na sedanja prizadevanja EU, da bi poenotila izvedbene ukrepe za pravice intelektualne lastnine, ter na elektronsko poslovanje;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav, ki sodelujejo pri pogajanjih o sporazumu ACTA.

Zadnja posodobitev: 28. februar 2012Pravno obvestilo