Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0350/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0350/2010

Συζήτηση :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2010 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0480

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 78kWORD 50k
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρωτοβουλία πολιτών ***I
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία πολιτών (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0119),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 24, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0089/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 2010(1) ,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 10ης Ιουνίου 2010(2) ,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 8ης Δεκεμβρίου 2010 να εγκριθεί η θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αναφορών, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0350/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις επισυναπτόμενες στο παρόν ψήφισμα δηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 267, 1.10.2010, σ. 57.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών
P7_TC1-COD(2010)0074

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δηλώσεις

Δηλώσεις της Επιτροπής

–I –

Η Επιτροπή θα παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα εκπονήσει και θα ενημερώνει έναν περιεκτικό και φιλικό προς το χρήστη οδηγό για την πρωτοβουλία των πολιτών σε κάθε επίσημη γλώσσα της Ένωσης, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής που είναι αφιερωμένος στην πρωτοβουλία των πολιτών. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία καταχώρισης και διεκπεραίωσης των προτάσεων για πρωτοβουλίες των πολιτών, η Επιτροπή θα παρέχει στήριξη και καθοδήγηση στους διοργανωτές, όπου είναι αναγκαίο. Εξάλλου, η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, θα ενημερώνει τους διοργανωτές για τις τρέχουσες ή μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για θέματα που θίγει η πρωτοβουλία.

–II –

Μετά την καταχώριση μιας προτεινόμενης πρωτοβουλίας σε μία επίσημη γλώσσα, οι διοργανωτές μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης, να συμπεριλάβει στο μητρώο μεταφράσεις της προτεινόμενης πρωτοβουλίας σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα. Υπεύθυνοι για τις μεταφράσεις είναι οι διοργανωτές· προτού δεχτεί την ένταξη των νέων γλωσσικών αποδόσεων στο μητρώο, η Επιτροπή θα τις εξετάζει, ώστε να επιβεβαιώνει ότι δεν υφίστανται έκδηλες και σημαντικές ανακολουθίες μεταξύ του πρωτότυπου κειμένου και των νέων γλωσσικών αποδόσεων του τίτλου, του θέματος και των στόχων.

Δήλωση της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου

Η Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα ληφθούν όσο το δυνατόν συντομότερα και το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του, όπως προβλέπεται στον ίδιο τον κανονισμό.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου