Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0120/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/02/2011 - 6.4

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0064

Vedtagne tekster
PDF 98kWORD 51k
Torsdag den 17. februar 2011 - Strasbourg Endelig udgave
Situationen i Egypten
P7_TA(2011)0064B7-0120, 0122, 0123, 0124 og 0126/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 17. februar 2011 om situationen i Egypten

Europa-Parlamentet,

   der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten,

   der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966 som ratificeret af Egypten i 1982,

   der henviser til erklæringen om Egypten og regionen fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011,

   der henviser til Rådets konklusioner af 31. januar 2011 om Egypten,

   der henviser til den fælles erklæring fra formanden for Det Europæiske Råd Herman Van Rompuy, formanden for Kommissionen José Manuel Barroso og Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashton om den seneste udvikling i Egypten af 11. februar 2011,

   der henviser til erklæringen fra formanden for Europa-Parlamentet Jerzy Buzek om præsident Hosni Mubaraks afgang af 11. februar 2011,

   der henviser til redegørelsen fra formanden for Det Europæiske Råd Herman Van Rompuy om situationen i Egypten den 29. januar 2011,

   der henviser til redegørelsen fra Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashton om Egypten af 4. februar, 3. februar, 28. januar og 27. januar 2011 og om valget til den egyptiske Folkeforsamling den 6. december 2010,

   der henviser til Kommuniké Nummer 5 fra Det Øverste Militære Råd i Egypten af 13. februar 2011,

   der henviser til meddelelse fra Kommissionen om status over den europæiske naboskabspolitik i 2009, opfølgningsrapport om Egypten (KOM(2010)0207– SEK(2010)0517),

   der henviser til den fælles afgørelse fra Egypten og EU fra april 2009 om at arbejde hen imod bedre forbindelser, som foreslået af Egypten i 2008,

   der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Egypten fra 2004 og handlingsplanen, der blev vedtaget i 2007,

   der henviser til udviklingen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) siden 2004, og navnlig til Kommissionens statusrapporter om gennemførelsen heraf,

   der henviser til EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere fra 2004 og opdateringerne af disse i 2008,

   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at de nylige demonstrationer i flere arabiske lande i Nordafrika og Mellemøsten har påkaldt behovet for politiske, økonomiske og sociale reformer og er et udtryk for et stærkt folkeligt krav om frihed, ægte demokrati og bedre levevilkår for borgerne,

B.  der henviser til, at Egyptens præsident Hosni Mubarak trådte tilbage den 11. februar 2011; der henviser til, at hans beføjelser er blevet overdraget til Det Øverste Militære Råd; der henviser til, at Det Øverste Militære Råd har anmodet den af præsident Hosni Mubarak for nyligt udpegede regering om at fortsætte, indtil der er dannet en ny regering, som har forpligtet sig til at overdrage magten til en valgt civil regering og truffet vigtige beslutninger som bebudet i Kommuniké Nummer 5 af 13. februar 2011,

C.  der henviser til, at en reaktion på det folkelige krav om frihed, ægte demokrati og social retfærdighed i Egypten forudsætter en øjeblikkelig, seriøs og åben dialog med deltagelse af alle politiske og sociale kræfter, som respekterer demokrati, hylder retsstatsprincippet og respekterer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som skal føre til reelle og betydelige reformer,

D.  der henviser til, at de fredelige protester mod det egyptiske styre blev mødt med voldelig undertrykkelse fra politiets side, der anvendte tåregas, vandkanoner, gummikugler og rigtige kugler, samt med bevæbnede personers og regeringsvenlige militsers væbnede angreb på demonstranter, hvilket medførte, at hundredvis af mennesker blev dræbt; der henviser til, at flere hundrede, herunder menneskerettighedsforkæmpere, journalister og advokater, er blevet arresteret og tilbageholdt,

E.  der henviser til, at den egyptiske regering har iværksat den hidtil usete foranstaltning at lukke for adgangen til internettet for at bringe demonstranterne til tavshed og begrænse det egyptiske folks ytringsfrihed; der henviser til, at medie- og retshjælpscentre, såsom Al Jazeera og Hisham Mubarak Law Centre, blev lukket af militærpolitiet,

F.  der henviser til, at fremme af respekten for demokrati, menneskerettigheder og borgerlige rettigheder er grundlæggende principper og målsætninger for Den Europæiske Union og udgør et fælles grundlag for udviklingen af Euro-Middelhavsområdet; der henviser til, at Euro-Middelhavspartnerskabet hovedsagelig var rettet mod økonomiske reformer og ikke var i stand til at fremkalde de nødvendige politiske og institutionelle reformer; der henviser til, at Middelhavsunionen, som skulle have bidraget til fremme af EU's politik i regionen, viste sig ikke at kunne imødegå den stigende mistillid og opfylde de pågældende befolkningers grundlæggende behov,

G.  der henviser til, at ønsket om stabilitet ofte har overskygget demokratiske værdier, social retfærdighed og menneskerettighederne i EU's og medlemsstaternes forbindelser med de sydlige naboer i de foregående år; der henviser til, at associeringsaftalernes bestemmelser om menneskerettigheder systematisk bør bakkes op af en mekanisme til gennemførelse af disse bestemmelser; der henviser til den i denne forbindelse igangværende og nødvendige revision af naboskabspolitikken,

H.  der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har opfordret til ophævelse af den undtagelsestilstand, som har været i kraft siden 1981, styrkelse af demokratiet og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Egypten,

I.  der henviser til, at Egypten er en af EU's vigtigste partnere i Mellemøsten; der henviser til, at EU bør bidrage til fremvæksten af et demokratisk, velstillet og stabilt Egypten ved at tilskynde til og støtte fornyelsen i landet,

J.  der henviser til, at Egypten spiller en aktiv og afgørende understøttende rolle i fredsprocessen i Mellemøsten og i den palæstinensiske forsoningsproces; der henviser til, at Det Øverste Militære Råd har bekræftet Egyptens tilsagn om at gennemføre alle internationale traktater og konventioner, som det har tiltrådt,

1.  giver udtryk for sin solidaritet med det egyptiske folk, glæder sig over dets mod og beslutsomhed, navnlig den unge generations, og erklærer sin fulde støtte til folkets legitime demokratiske forhåbninger;

2.  fordømmer kraftigt volden og den uforholdsmæssige magtanvendelse over for demonstranterne og beklager dybt det heraf følgende betydelige antal dødsfald og det høje antal sårede; udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier; kræver en uafhængig undersøgelse af de begivenheder, hvorunder personer blev dræbt, kvæstet og fængslet, og at de ansvarlige herfor retsforfølges;

3.  kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle fredelige demonstranter, politiske fanger, egyptiske og internationale menneskerettighedsforkæmpere, journalister og advokater; opfordrer i denne forbindelse indtrængende de egyptiske myndigheder til straks at afsløre disse anholdte personers opholdssted og sikre, at de er beskyttet mod alle former for tortur eller mishandling;

4.  mener, at præsident Hosni Mubaraks afgang har indledt en ny fase i den politiske overgang i Egypten; opfordrer til, at der øjeblikkeligt indledes en ægte og åben national politisk dialog under deltagelse af alle centrale politiske aktører og civilsamfundsaktører med henblik på at bane vejen for en ophævelse af undtagelsestilstanden, en revision af forfatningen og valgloven, frie og retfærdige valg samt etableringen af ægte demokrati i Egypten;

5.  opfordrer det egyptiske militær til at spille en aktiv og konstruktiv rolle i at undgå yderligere voldshandlinger og lette den politiske proces; bemærker Det Øverste Militære Råds beslutning om at suspendere forfatningen, opløse parlamentet, nedsætte et udvalg, som skal omfatte uafhængige medlemmer, ændre artikler i forfatningen, afholde en folkeafstemning om disse ændringer samt afholde parlaments- og præsidentvalg; opfordrer atter til en demokratisk proces under inddragelse af alle politiske aktører og civilsamfundsaktører med henblik på at opnå national enighed;

6.  understreger vigtigheden af, at alle kommunikationsnetværk, herunder internettet, øjeblikkeligt genoprettes under fuld overholdelse af informations-, ytrings- og forsamlingsfriheden i Egypten;

7.  giver udtryk for sin stærke støtte til reformer hen imod demokrati, retsstatsprincipper og social retfærdighed i Egypten; gentager sin opfordring til at ophæve undtagelsestilstanden i Egypten; understreger endnu engang betydningen af at styrke god regeringsførelse, bekæmpe korruption og respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Egypten, særlig med henblik på tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, ytringsfrihed, presse- og mediefrihed, forsamlingsfrihed, kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, beskyttelse af mindretal samt bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering;

8.  understreger vigtigheden af at fremskynde økonomiske og sociale reformer i Egypten, da frihed, økonomisk udvikling og en højere levestandard er afgørende for politisk og social stabilitet i landet;

9.  opfordrer EU og medlemsstaterne til aktivt at støtte en hurtig overgang til et fredeligt, pluralistisk og retfærdigt Egypten; støtter i en bredere sammenhæng Det Europæiske Råds opfattelse af, at EU bør give sin fulde støtte til overgangsprocesserne i regionen med henblik på at opnå demokratisk regeringsførelse, pluralisme, bedre muligheder for økonomisk velstand og social integration samt øget stabilitet i regionen;

10.  opfordrer EU, medlemsstaterne, politiske partier og fonde til at bistå de demokratiske politiske kræfter og civilsamfundsorganisationerne i Egypten med at organisere sig på en sådan måde, at de kan deltage fuldt ud i overgangen til demokrati; opfordrer de egyptiske myndigheder til at sikre, at de koptiske kristne trossamfund ikke gøres til ofre for de aktuelle begivenheder og sikre, at disse trossamfund kan leve i fred og frit kan udtrykke deres overbevisning i hele landet;

11.  opfordrer Unionens højtstående repræsentant til at fremme oprettelsen af en taskforce under deltagelse af Europa-Parlamentet som reaktion på anmodningerne om at støtte den demokratiske overgangsproces fra aktørerne for demokratisk forandring, navnlig hvad angår frie og demokratiske valg og institutionsopbygning, herunder uafhængige domstole; opfordrer Unionens højtstående repræsentant til at støtte den demokratiske overgang ved bl.a. at sende en valgobservatørmission til de kommende valg;

12.  glæder sig over Rådets gennemførelsesbeslutning nr. 2011/79/FUSP og Rådets forordning (EU) nr. 101/2011 af 4. februar 2011(1) , der fastfryser aktiver, som indehaves eller kontrolleres af personer, der anses for ansvarlige for underslæb med statslige midler i Tunesien samt personer, der er knyttet hertil, og opfordrer Rådet til at vedtage tilsvarende foranstaltninger med hensyn til de ansvarlige personer i Egypten;

13.  understreger, at begivenhederne i Egypten og i andre lande i regionen endnu engang understreger de presserende behov for mere ambitiøse og effektive politikker og instrumenter samt styrkelse af deres budgetmæssige grundlag med henblik på fremme af og støtte til politiske, økonomiske og sociale reformer i EU's sydlige nabolande; understreger, at den igangværende strategiske revision af den europæiske naboskabspolitik skal afspejle den aktuelle udvikling i regionen og nå frem til nye forbedrede metoder til at opfylde befolkningernes behov og forhåbninger; kræver en bedre koordinering med EU's øvrige politikker over for disse lande;

14.  gentager sit krav om, at EU ændrer sin politik for støtte til demokrati og menneskerettigheder, således at der skabes en gennemførelsesmekanisme for menneskerettighedsbestemmelsen i alle aftaler med tredjelande; insisterer på, at revisionen af naboskabspolitikken skal prioritere kriterier vedrørende domstolenes uafhængighed, respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder, pluralisme og pressefrihed og bekæmpelse af korruption; påpeger i denne henseende, at de gældende handlingsplaner skal revideres grundigt og omfatte klare prioriteter ledsaget af incitamenter til politiske reformer; opfordrer Rådet til at definere og fastlægge, hvilke politiske kriterier ENP-landene skal opfylde for at få tildelt »avanceret status«;

15.  mener i denne henseende, at EU's finansielle instrumenter for eksterne aktioner i regionen, især ENPI, EIDHR og stabilitetsinstrumentet, kan spille en afgørende rolle, og opfordrer til at disse instrumenter styrkes, således at de kan udnyttes effektivt og konsekvent under disse ganske særlige omstændigheder; anmoder Unionens højtstående repræsentant om fuldt ud at udnytte alle EU's relevante eksterne finansielle instrumenter, herunder EIDHR; understreger, at det er nødvendigt at sikre, at den demokratiske kontrol af disse finansielle instrumenter foretages af Europa-Parlamentet; understreger ligeledes det presserende behov for at behandle spørgsmålet om stigende fødevarepriser og på længere sigt om fødevaresikkerhed og udvikling af landdistrikterne;

16.  opfordrer Middelhavsunionen til hurtigst muligt at drøfte og reagere på de nylige begivenheder med henblik på at fremsætte forslag om, hvordan demokrati og menneskerettigheder bedst kan fremmes i Middelhavsunionens medlemsstater, og om mulige reformer for at gøre dens egen rolle stærkere og mere effektiv; opfordrer Anna Lindh Euro-Middelhavsfonden til at spille en presserende og aktiv rolle i mobiliseringen af civilsamfundet i Euro-Middelhavsregionen for at fremme medborgerskab og deltagelse;

17.  anerkender Egyptens meget vigtige rolle i den arabiske verden og i fredsprocessen i Mellemøsten og betydningen af fredsaftalen med Israel; opfordrer Egypten til at forblive forpligtet til at spille en aktiv og konstruktiv rolle for at etablere varig fred i Mellemøsten med særlig fokus på konflikten mellem Israel og Palæstina og den palæstinensiske forsoning, og opfordrer til, at fredsaftalen mellem Egypten og Israel opretholdes; glæder sig over Det Øverste Militære Råds udtalelse om Egyptens tilsagn om at gennemføre alle internationale traktater og konventioner, som det har tiltrådt;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og de egyptiske myndigheder.

(1) EUT L 31 af 5.2.2011, s. 40 og s. 1.

Seneste opdatering: 4. juni 2012Juridisk meddelelse