Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2555(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0120/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/02/2011 - 6.4

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0064

Prijaté texty
PDF 93kWORD 60k
Štvrtok, 17. februára 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia v Egypte
P7_TA(2011)0064B7-0120, 0122, 0123, 0124 a 0126/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o situácii v Egypte

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Egypt ratifikoval v roku 1982,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej rady zo 4. februára 2011 o Egypte,

–  so zreteľom na závery Rady z 31. januára 2011 o Egypte,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie predsedu Európskej Rady Hermana Van Rompuya, predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa a vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 11. februára 2011 o nedávnom vývoji v Egypte,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka z 11. februára 2011 o odstúpení prezidenta Husního Mubaraka,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya z 29. januára 2011 o situácii v Egypte,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej zo 4. februára, 3. februára, 28. januára a 27. januára 2011 o Egypte a vyhlásenie zo 6. decembra 2010 o voľbách do Ľudového zhromaždenia Egypta,

–  so zreteľom na piate vyhlásenie Najvyššej rady egyptských ozbrojených síl z 13. februára 2011,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vykonávanie európskej susedskej politiky v roku 2009: správa o pokroku Egypta (KOM(2010)0207 – SEK(2010)0517),

–  so zreteľom na spoločné rozhodnutie EÚ a Egypta z apríla 2009 o práci na posilnení vzájomných vzťahov, ktoré navrhol Egypt v roku 2008,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2004 a akčný plán z roku 2007,

–  so zreteľom na vývoj európskej susedskej politiky (ESP) od roku 2004, a najmä na správy Komisie o dosiahnutom pokroku v jej vykonávaní,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z roku 2004, aktualizované v roku 2008,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nedávne demonštrácie vo viacerých arabských krajinách v Severnej Afrike a na Blízkom Východe s požiadavkou na politické, hospodárske a sociálne zmeny preukázali silnú túžbu ľudu po slobode, pravej demokracii a lepších sociálnych podmienkach pre občanov,

B.  keďže egyptský prezident Husní Mubarak odstúpil 11. februára 2011; keďže jeho právomoci boli odovzdané Najvyššej rade ozbrojených síl; keďže Najvyššia rada požiadala vládu, ktorú nedávno vymenoval prezident Mubarak, aby pokračovala v činnosti až do vytvorenia novej vlády, zaviazala sa odovzdať moc zvolenej občianskej vláde a prijala dôležité rozhodnutia, ktoré zverejnila vo svojom piatom vyhlásení z 13. februára 2011,

C.  keďže odpoveď na požiadavku ľudu, ktorou je sloboda, pravá demokracia a sociálna spravodlivosť v Egypte, si vyžaduje okamžitý, vážny a otvorený dialóg za účasti všetkých politických a spoločenských síl, ktoré dodržiavajú zásady demokracie, právneho štátu a ľudských práv a základných slobôd, pričom tento dialóg by mal vyústiť do skutočných a podstatných reforiem,

D.  keďže pokojné protesty proti egyptskému režimu násilne potlačila polícia s použitím slzotvorného plynu, vodných diel, gumových, ako aj ostrých nábojov, pričom na demonštrantov zaútočili aj ozbrojení jednotlivci a provládne milície, v dôsledku čoho zahynuli stovky ľudí; keďže boli zatknuté a uväznené stovky ľudí vrátane ochrancov ľudských práv, novinárov a právnikov,

E.  keďže egyptská vláda prijala bezprecedentný krok a zrušila internetové spojenie, aby tak umlčala demonštrantov a obmedzila slobodu prejavu ľudu; keďže vojenská polícia zatvorila mediálne strediská a advokátske poradne, ako sú Al Jazeera a advokátska poradňa Hišáma Mubaraka,

F.  keďže podpora úcty k demokracii, ľudským právam a občianskym slobodám je základnou zásadou a cieľom EÚ a predstavuje spoločný základ pre rozvoj euro-stredozemskej oblasti; keďže euro-stredozemské partnerstvo sa sústredilo najmä na hospodárske reformy a nedokázalo uskutočniť potrebné politické a inštitucionálne reformy; keďže Únia pre Stredozemie, ktorá mala posilniť politiku EÚ v regióne, sa ukázala ako neúčinná na prekonanie rastúcej nedôvery a na splnenie základných potrieb dotknutých ľudí,

G.  keďže vo vzťahoch EÚ a jej členských štátov s južnými susedmi snaha o stabilitu v minulých rokoch často zatlačila do úzadia demokratické hodnoty, sociálnu spravodlivosť a ľudské práva; keďže doložky o ľudských právach v dohodách o pridružení by mal systematicky podporovať mechanizmus určený na ich vykonávanie; a v tejto súvislosti aj so zreteľom na prebiehajúce a potrebné preskúmanie európskej susedskej politiky,

H.  keďže Európsky parlament opakovanie žiadal zrušenie výnimočného stavu, ktorý trvá od roku 1981, posilnenie demokracie a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v Egypte,

I.  keďže Egypt je kľúčovým partnerom EÚ na Blízkom východe; keďže EÚ by mala prispievať k vytvoreniu demokratického, prosperujúceho a stabilného Egypta tým, že ho bude povzbudzovať a podporovať pri obnove krajiny,

J.  keďže Egypt zohráva aktívnu a kľúčovú úlohu pri podpore blízkovýchodného mierového procesu a procesu palestínskeho zmierenia; keďže Najvyššia rada ozbrojených síl potvrdila záväzok Egypta vykonávať všetky medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorých je zmluvnou stranou,

1.  vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Egypta, blahoželá im k odvahe a odhodlaniu, najmä čo sa týka mladej generácie, a rozhodne podporuje ich oprávnené demokratické ambície;

2.  ostro odsudzuje násilné a neprimerané prostriedky použité proti demonštrantom a hlboko ľutuje obrovské obete na životoch a mnohé zranenia, ku ktorým došlo v dôsledku využitia týchto prostriedkov; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; žiada o nezávislé prešetrenie udalostí, ktoré viedli k obetiam na životoch, zraneniam a uväzneniam, a žiada, aby zodpovední boli súdení;

3.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých pokojných demonštrantov, väzňov svedomia, egyptských a zahraničných ochrancov ľudských práv, novinárov a právnikov; v tejto súvislosti nalieha na egyptské orgány, aby okamžite poskytli informácie o mieste zadržiavania týchto osôb a zabezpečili im ochranu pred všetkými druhmi mučenia alebo iného zlého zaobchádzania;

4.  domnieva sa, že odchod prezidenta Husního Mubaraka otvoril novú etapu politickej transformácie Egypta; žiada, aby sa bezodkladne začal skutočný a otvorený vnútroštátny politický dialóg za účasti všetkých kľúčových aktérov politického a občianskeho života s cieľom pripraviť pôdu na zrušenie výnimočného stavu, revíziu ústavy a volebného práva, slobodné a spravodlivé voľby, demokraticky zvolenú občiansku vládu a skutočnú demokraciu v Egypte;

5.  vyzýva egyptské ozbrojené sily, aby zohrali konštruktívnu úlohu pri predchádzaní ďalšiemu násiliu a uľahčili politický proces; berie na vedomie rozhodnutia Najvyššej rady ozbrojených síl o pozastavení uplatňovania ústavy, rozpustení parlamentu, vytvorení výboru, ktorý musí mať nezávislých členov, zmene a doplnení článkov ústavy, konaní ľudového referenda o týchto zmenách a doplneniach a uskutočnení parlamentných a prezidentských volieb; opätovne žiada demokratický proces, do ktorého by mali byť zapojení všetci aktéri politického a občianskeho života, aby sa tak dosiahol vnútroštátny konsenzus;

6.  zdôrazňuje význam bezodkladnej obnovy všetkých komunikačných sietí vrátane internetu, pričom sa v Egypte bude v plnej miere dodržiavať sloboda informácií, prejavu a združovania;

7.  vyjadruje v plnej miere podporu reformám vedúcim k demokracii, právnemu štátu a sociálnej spravodlivosti v Egypte; opakuje svoju požiadavku na zrušenie výnimočného stavu; opätovne zdôrazňuje význam dobrej správy vecí verejných, boja proti korupcii a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Egypte, najmä pokiaľ ide o slobodu svedomia, náboženského vyznania a myslenia, slobodu prejavu, slobodu tlače a médií, slobodu združovania, práva žien a rodovú rovnosť, ochranu menšín a boj proti diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii;

8.  zdôrazňuje, že je dôležité podstatne urýchliť hospodárske a sociálne reformy v Egypte, keďže sloboda, hospodársky rozvoj a vyšší životný štandard sú základom politickej a sociálnej stability v krajine;

9.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby aktívne podporovali rýchly prechod k mierovému, pluralistickému a spravodlivému Egyptu; v širších súvislostiach podporuje názor Európskej rady, že EÚ by mala poskytnúť svoju plnú podporu procesu zmeny v regióne, ktorého cieľom je ustanoviť demokratickú správu vecí verejných, zaviesť pluralizmus a vytvoriť lepšie príležitosti na hospodársku prosperitu a sociálne začleňovanie, ako aj posilniť stabilitu v regióne;

10.  vyzýva EÚ, členské štáty, politické strany a nadácie, aby pomohli demokratickým politickým silám a organizáciám občianskej spoločnosti v Egypte lepšie sa skoordinovať, aby sa boli schopné v plnej miere zúčastniť na prechode k demokracii; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili, že komunity koptských kresťanov sa nestanú obeťami súčasných udalostí a že všetky náboženské komunity budú môcť žiť v mieri a slobodne prejavovať svoje vierovyznanie v celej krajine;

11.  vyzýva vysokú predstaviteľku Únie, aby sa zasadila o vytvorenie pracovnej skupiny zahrňujúcej Európsky parlament, ktorá dokáže naplniť potrebu podporovať proces prechodu k demokracii, ktorú vyjadrili aktéri snažiaci sa o demokratickú zmenu, najmä pokiaľ ide o slobodné a demokratické voľby a budovanie inštitúcií vrátane rozvoja nezávislého súdnictva; vyzýva vysokú predstaviteľku Únie, aby demokratickú premenu podporila aj prostredníctvom vyslania pozorovateľskej volebnej misie na pozorovanie nadchádzajúcich volieb;

12.  víta vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/79/SZBP a nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011(1) , ktoré stanovuje zmrazenie aktív, ktoré vlastnia alebo ovládajú osoby, ktoré sa považujú za zodpovedné za spreneveru tuniských štátnych finančných prostriedkov, ako aj osôb s nimi spojenými, a žiada Radu, aby rovnaké opatrenie prijala aj v prípade všetkých zodpovedných osôb v Egypte;

13.  zdôrazňuje, že udalosti v Egypte a v ďalších krajinách regiónu opäť zvýraznili naliehavú potrebu vypracovať ambicióznejšie a účinnejšie politiky a nástroje, ako aj posilniť ich rozpočtové zdroje s cieľom povzbudzovať a podporovať politické, hospodárske a sociálne reformy v južnom susedstve EÚ; zdôrazňuje, že prebiehajúca strategická revízia európskej susedskej politiky musí odrážať súčasné dianie v regióne a musí prísť s novými zlepšenými spôsobmi spĺňania potrieb a ambícií týchto ľudí; žiada lepšiu koordináciu s inými politikami EÚ zameranými na tieto krajiny;

14.  opakuje svoju požiadavku, aby EÚ zrevidovala svoju politiku zameranú na podporu demokracie a ľudských práv s cieľom vytvoriť mechanizmus na vykonávanie doložky o ľudských právach vo všetkých dohodách s tretími krajinami; trvá na tom, že v rámci preskúmania európskej susedskej politiky treba uprednostniť kritériá, ktoré sa týkajú nezávislosti súdnictva, dodržiavania základných slobôd, pluralizmu a slobody tlače, ako aj boja proti korupcii; v tejto súvislosti poukazuje na to, že súčasné akčné plány treba zásadne zrevidovať a začleniť do nich jednoznačné priority doplnené stimulmi k politickým reformám; vyzýva Radu, aby vymedzila politické kritériá, ktoré musia krajiny ESP spĺňať, aby im bol priznaný „posilnený štatút“;

15.  berie na vedomie kľúčovú úlohu, ktorú môžu v tejto súvislosti plniť finančné nástroje EÚ pre vonkajšiu činnosť v tomto regióne, predovšetkým nástroj európskeho susedstva a partnerstva, európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva a nástroj stability, a žiada ich posilnenie, aby sa mohli v týchto mimoriadnych podmienkach účinne a náležite využiť; žiada vysokú predstaviteľku Únie, aby v plnej miere využila všetky príslušné vonkajšie finančné nástroje EÚ vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva; zdôrazňuje, že Európsky parlament musí zabezpečiť demokratickú kontrolu týchto finančných nástrojov; zdôrazňuje aj význam rýchleho riešenia otázky rastu cien potravín a celkovo potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka;

16.  vyzýva Úniu pre Stredozemie, aby urýchlene zvážila nedávne udalosti a začal konať s cieľom predložiť návrhy spôsobov, ako najlepším spôsobom podporiť demokraciu a ľudské práva vo svojich členských štátoch a v regióne, ako aj návrhy na možné reformy vedúce k jej silnejšiemu a efektívnejšiemu postaveniu; vyzýva Euro-stredozemskú nadáciu Anny Lindhovej, aby plnila naliehavú a aktívnu úlohu v mobilizácii občianskej spoločnosti euro-stredozemského regiónu pri podpore občianstva a spoluúčasti;

17.  uznáva kľúčovú úlohu Egypta v arabskom svete a v rámci blízkovýchodného mierového procesu a význam mierovej dohody s Izraelom; vyzýva Egypt, aby zotrval v odhodlaní zohrávať aktívnu a konštruktívnu úlohu v úsilí zameranom na dosiahnutie trvalého mieru na Blízkom východe, najmä pokiaľ ide o izraelsko-palestínsky konflikt a proces palestínskeho zmierenia, a vyzýva na zachovanie egyptsko–izraelskej mierovej zmluvy; víta vyhlásenie Najvyššej rady ozbrojených síl, že Egypt je odhodlaný vykonávať všetky medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorých je zmluvnou stranou;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, parlamentom a vládam členských štátov a egyptským orgánom.

(1) Ú.v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 40 a 1.

Posledná úprava: 4. júna 2012Právne oznámenie