Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2088(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0175/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0175/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2011 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0264

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 98kWORD 57k
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
ΑΕΠ και πέρα από αυτό - η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο
P7_TA(2011)0264A7-0175/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (2010/2088(INI))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2009 με τίτλο «Το ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» (COM(2009)0433),

–  έχοντας υπόψη την συνδιάσκεψη για το ΑΕΠ και το τι θα το ακολουθήσει που διοργάνωσαν το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, η Λέσχη της Ρώμης, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) και ο ΟΟΣΑ στις Βρυξέλλες το Νοέμβριο του 2007,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου (έκθεση Stiglitz),

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια πρωτοβουλία για τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας (TEEB), η οποία εγκρίθηκε από τους ηγέτες των χωρών της Ομάδας G8+5 τον Ιούνιο του 2007 και τα συμπεράσματά της που δημοσιεύτηκαν το 2009 και το 2010,

–   έχοντας υπόψη την μελέτη Stern, της 30ής Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της αλλαγής του κλίματος,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κωνσταντινούπολης, της 30ής Ιουνίου 2007, που υπεγράφη κατά τη διάρκεια του 2ου παγκόσμιου φόρουμ του ΟΟΣΑ για τα στατιστικά στοιχεία, τη γνώση και την πολιτική,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2009, της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010 και της 17ης Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομίας και Οικονομικών, της 10ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με μια οικολογικά αποδοτική οικονομία στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας μετά το 2010 και της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς (COM(2010)0132),

–  έχοντας υπόψη τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ 2020 για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, που πρότεινε η Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Βελτίωση της νομοθεσίας (COM(2002)0275), στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2006)0689), δεύτερη στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2008)0032), τρίτη στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2009)0015),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή (COM(2008)0397),

–  έχοντας υπόψη τα υπάρχοντα στατιστικά εργαλεία όπως η EU-SILC (κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης), η LFS (έρευνα για το εργατικό δυναμικό), τα Ευρωβαρόμετρα, η EVS (ευρωπαϊκή έρευνα αξιών) και η ΕSS (ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής (EQLS), υπό τον συντονισμό του Eurofound, η οποία προσφέρει μια συνολική εικόνα της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης στις ευρωπαϊκές χώρες (καλύπτοντας όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες) με πάνω από 120 δείκτες που παρέχουν συγκριτικά στοιχεία από όλες τις χώρες(1) ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Μαρτίου 2010(2) και της 16ης Ιουνίου 2010(3) σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2009(4) σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής της Ομάδας G-20 στο Pittsburgh στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009, το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2006(5) σχετικά με την αναθεωρημένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008(6) σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και τους συναφείς στόχους πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0175/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη βελτίωσης των στοιχείων και των δεικτών που συμπληρώνουν το ΑΕΠ ως αντιπροσωπευτικό δείκτη της συνολικής κοινωνικής ανάπτυξης τείνει πλέον να αναγνωριστεί από όλα τα διεθνή ιδρύματα,

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο των πολιτικών που ενδεχομένως θα συμβάλει στη βελτίωση των αναλύσεων και στη βελτίωση των διαβουλεύσεων·

2.  τονίζει ότι το ΑΕΠ αποτελεί ένα δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας στην αγορά που έχει καταστεί το βασικό μέτρο συγκριτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι φορείς διαμόρφωσης πολιτικής σε ολόκληρο τον κόσμο· τονίζει ότι το ΑΕΠ είναι μονάδα μετρήσεως για την παραγωγή και δεν επινοήθηκε για την μέτρηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής προόδου εν γένει· υπογραμμίζει επιπλέον ότι μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά από την άποψη ότι ορισμένα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται εν συνεχεία ορισμένων περιστατικών όπως είναι τα δυστυχήματα και οι φυσικές καταστροφές εκλαμβάνονται ως οφέλη και όχι ως κόστος·

3.  σημειώνει ότι πέραν της μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, υπάρχουν άλλοι δείκτες οι οποίοι επηρεάζουν και εξηγούν το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας αλλά δεν είχαν προσδιορισθεί ποσοτικά μέχρι σήμερα αν και υφίστανται οι κατάλληλοι δείκτες·

4.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν πρόσθετοι δείκτες για την μέτρηση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης οικονομικής και κοινωνικής προόδου· ζητεί να αναπτυχθούν σαφείς και μετρήσιμοι δείκτες που λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την κοινωνική ενσωμάτωση· ζητεί επίσης να αναπτυχθούν δείκτες που θα εστιάζουν περισσότερο στα νοικοκυριά, αντανακλώντας το εισόδημα, την κατανάλωση και τον πλούτο·

5.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει δείκτη για την περιβαλλοντική πίεση, ο οποίος θα υποβάλλεται παράλληλα με το ΑΕΠ και θα περιλαμβάνει αρχικά τους εξής μεγάλους άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής: αλλαγή του κλίματος και χρήση της ενέργειας, φύση και βιοποικιλότητα, ατμοσφαιρική ρύπανση και επιπτώσεις στην υγεία, χρήση και ρύπανση των υδάτων, παραγωγή αποβλήτων και χρήση των πόρων·

6.  προσδοκά ότι η μετατόπιση της προσοχής σε ευρύτερους και πιο βιώσιμους δείκτες θα γίνει επίσης αιτία να υπάρξει περισσότερο συστηματική επικέντρωση σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας, της υγείας, της εκπαίδευσης και της διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα στις αναπτυξιακές πολιτικές να επικεντρωθούν σε εκείνους τους πληθυσμούς που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και βρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση· υπογραμμίζει ότι αυτού του είδους οι δείκτες πρέπει να συνάδουν και να συμβαδίζουν με υφιστάμενες παγκόσμιες πρωτοβουλίες, όπως ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη μέτρησης της ποιότητας ζωής στις κοινωνίες· θεωρεί ότι η επίτευξη και η διατήρηση της ποιότητας ζωής συναποτελείται από σημαντικούς παράγοντες κοινού ενδιαφέροντος όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η απασχόληση, η στέγαση, οι περιβαλλοντικές συνθήκες κ.λπ.· είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθεί στους δείκτες μέτρησης αυτών των παραγόντων μεγαλύτερο βάρος· προτείνει για τους δείκτες EQLS, οι οποίοι καλύπτουν τους βασικούς τομείς της ποιότητας ζωής, να στηριχθούν σε μια περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών μετρήσεων·

8.  σημειώνει τα μέτρα και τα εργαλεία που εγκρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μέτρηση και ανάλυση του αντικτύπου που ενδέχεται να έχουν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες στην πρόοδο, μέτρα όπως οι εκτιμήσεις επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων κόστους - οφέλους, κόστους - αποτελεσματικότητας και εκείνων που βασίζονται σε πολλαπλά κριτήρια, οι αξιολογήσεις κινδύνου, η συλλογή δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία, οι περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί, οι πολιτικές αναλύσεις σε διάφορα πολιτικά επίπεδα, οι εκθέσεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής και εκτέλεσης και οι επισκοπήσεις που πραγματοποιούνται σε διαφόρους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ· υποστηρίζει πλήρως τη θέσπιση στέρεου νομικού πλαισίου για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς ως θετικό βήμα στη διαδικασία «ΑΕΠ και πέρα από αυτό'·

9.  σημειώνει τη διαρκώς διευρυνόμενη αντίληψη διεθνώς όσον αφορά τους περιορισμούς του ΑΕΠ ως μονάδας μέτρησης της κοινωνικής προόδου, των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος καθώς και κάθε μείζονος μετατροπής που οφείλεται λόγου χάρη στην κλιματική αλλαγή και στη βιώσιμη ανάπτυξη· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν πραγματοποιήσει διάφοροι φορείς, όπως το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ και, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή, στην προσπάθεια ανάπτυξης δεικτών για τη μέτρηση και την ανάλυση της προόδου·

10.  τονίζει πόση σημασία έχει να επιτευχτεί συμφωνία επί μιας συστημικής προσέγγισης στη θέσπιση ενός συνεκτικού συστήματος «πέρα από το ΑΕΠ» η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση των αναλύσεων των πολιτικών και στη βελτίωση των διαβουλεύσεων·

11.  τονίζει την πρόκληση που συνιστά η διαμόρφωση σαφούς και κατανοητής δέσμης δεικτών που είναι συγχρόνως θεωρητικά συνεπείς, πολιτικά αποτελεσματικοί και εμπειρικά μετρήσιμοι προκειμένου να διασφαλίζουν τη δυνατότητα σύγκρισης χωρών και περιφερειών· τονίζει την ανάγκη να διεκπεραιωθεί το έργο αυτό σε στενή συνεργασία με άλλα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς·

12.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν αξιόπιστες, εναρμονισμένες και έγκαιρες στατιστικές και να συγκεντρωθούν δεδομένα και δείκτες που καλύπτουν μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προβολή μελλοντικών εξελίξεων και στο σχεδιασμό πολιτικών· συνιστά να χρησιμοποιούνται καλύτερα και σε συνδυασμό οι διάφορες βάσεις δεδομένων που διατηρούν οι δημόσιες αρχές, και ότι παρόμοια μεθοδολογία, κοινά πρότυπα, ορισμοί, ταξινομήσεις και λογιστικοί κανόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων· ζητεί η συλλογή δεδομένων και η επεξεργασία τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, αντικειμενικότητας, στατιστικού απόρρητου και σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας όμως τη δέουσα μέριμνα για τα θέματα προστασίας των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων· είναι της άποψης ότι η Eurostat θα πρέπει να παίξει μείζονα ρόλο στη διαδικασία αυτή·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Η EQLS καλύπτει τους ακόλουθους βασικούς τομείς της έννοιας της ποιότητας ζωής: οικονομικοί πόροι, στέρηση, υγεία και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, απασχόληση και ποιότητα εργασίας, ισορροπία εργασίας-ζωής, οικογενειακές σχέσεις και υποστήριξη, κοινωνική ένταξη/αποκλεισμός (κοινοτική ζωή και κοινωνική συμμετοχή), εκπαίδευση και κατάρτιση, ποιότητα στέγασης και τοπικού περιβάλλοντος, κοινωνικό κεφάλαιο και ποιότητα κοινωνίας, ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών, υποκειμενική ευημερία (συμπεριλαμβανομένης της ευτυχίας, της ικανοποίησης για τη ζωή, της αισιοδοξίας απέναντι στο μέλλον).
(2) ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 30.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0223.
(4) ΕΕ C 230 Ε της 26.8.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ C 300 Ε της 9.12.2006, σ. 487.
(6) ΕΕ C 259 Ε της 29.10.2009, σ. 86.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Οκτωβρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου