Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0242(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0061/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0061/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0332

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 73kWORD 43k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0462),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 153, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0253/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με τη δημοσιονομική συμβατότητα της πρότασης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010(1) ,

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Μαΐου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 38 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0061/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 51 της 17.2.2011, σ. 55.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουλίου 2011 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2011/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (2012)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 940/2011/ΕΕ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό

Σύμφωνα με το άρθρο 8, το χρηματοδοτικό ποσό για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού έτους ανέρχεται σε 5 000 000 EUR τουλάχιστον. Ποσό 2,3 EUR θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό 2011 χωρίς να γίνει χρήση των διαθέσιμων περιθωρίων κυρίως για τη χρηματοδότηση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και διασκέψεων της ΕΕ για το ευρωπαϊκό έτος και θα προβλεφθούν τουλάχιστον 2,7 EUR, με νέα ιεράρχηση μεταξύ υφιστάμενων πόρων χωρίς χρήση των υφιστάμενων περιθωρίων, τα οποία και θα εμφαίνονται σε κονδύλιο του προϋπολογισμού στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2012.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου