Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0242(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0061/2011

Esitatud tekstid :

A7-0061/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0332

Vastuvõetud tekstid
PDF 78kWORD 50k
Neljapäev, 7. juuli 2011 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa aktiivsena vananemise aasta (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Resolutsioon
 Terviktekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa aktiivsena vananemise aasta (2012) kohta (KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0462);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 153 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0253/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust ettepaneku finantsraamistikuga kokkusobivuse kohta;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. oktoobri 2010. aasta arvamust(1) ;

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega;

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 18. mai 2011. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 38;

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni ja kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0061/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooni, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 51, 17.2.2011, lk 55.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juulil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2011/EL aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta
P7_TC1-COD(2010)0242

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus nr 940/2011/EL) lõplikule kujule.)


LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioon eelarve kohta

Vastavalt artiklile 8 on rahastamispakett Euroopa aasta tegevusteks vähemalt 5 000 000 eurot. 2011. aasta eelarvest kasutatakse 2,3 miljonit eurot, ilma et kasutataks kasutada olevat varu, et rahastada eelkõige teavitustegevust ja Euroopa aasta raames toimuvaid ELi konverentse, ning vähemalt 2,7 miljonit eurot, mis saadakse olemasolevate vahendite ümberjagamise teel, ilma et kasutataks olemasolevaid varusid, reserveeritakse ja esitatakse 2012. aasta eelarveprojekti eelarvereal.

Viimane päevakajastamine: 11. oktoober 2012Õigusalane teave