Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0242(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0061/2011

Ingivna texter :

A7-0061/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0332

Antagna texter
PDF 74kWORD 37k
Torsdagen den 7 juli 2011 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europaåret för aktivt åldrande (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för aktivt åldrande (2012) (KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0462),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0253/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från budgetutskottet över förslagets ekonomiska förenlighet,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 21 oktober 2010(1) ,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 maj 2011 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

–   med beaktande av artiklarna 55 och 38 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för regional utveckling och utskottet för kultur och utbildning (A7-0061/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 51, 17.2.2011, s. 55.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen den 7 juli 2011 inför antagnadet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr .../2011om Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (2012)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut nr 940/2011/EU.)


BILAGA

Gemensam förklaring från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgeten

Finansieringsramen för genomförandet av Europaåret ska, i enlighet med artikel 8, uppgå till minst 5 000 000 EUR. 2,3 miljoner EUR av 2011 års budget kommer att användas, utan att tillgängliga marginaler utnyttjas, till framför allt kommunikationsverksamhet och EU-konferenser för Europaåret, och minst 2,7 miljoner EUR, som ska omprioriteras från befintliga resurser utan att befintliga marginaler utnyttjas, kommer att reserveras och synliggöras i en budgetpost i budgetförslaget för 2012.

Senaste uppdatering: 11 oktober 2012Rättsligt meddelande