Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2744(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0481/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0481/2011

Viták :

PV 14/09/2011 - 15
CRE 14/09/2011 - 15

Szavazatok :

PV 15/09/2011 - 6.4
CRE 15/09/2011 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0388

Elfogadott szövegek
PDF 97kWORD 59k
2011. szeptember 15., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A korrupcióellenes jogszabályok és a valóság közötti szakadék megszüntetése
P7_TA(2011)0388B7-0481/2011

Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása az EU korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiről

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett, 2011. június 6-i „A korrupció elleni uniós küzdelem” című közleményre (COM(2011)0308), valamint az időszakos értékelés eszközéül szolgáló uniós antikorrupciós jelentéstételi mechanizmus (uniós antikorrupciós jelentés) létrehozásáról szóló bizottsági határozatra (C(2011)3673),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikkének (3) bekezdésére és 83. cikkének (1) bekezdésére, valamint „A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” című dokumentumra,

–  tekintettel az Európai Parlamentnek az Unió korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiről szóló, 2010. május 18-i írásbeli nyilatkozatára(1) ,

–  tekintettel a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló, 2003. július 22-i 2003/568/IB tanácsi kerethatározatra(2) ,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről kidolgozott egyezményre(3) , valamint az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről kidolgozott egyezményhez csatolt jegyzőkönyvre(4) , amelyek büntethetővé teszik az EU pénzügyi érdekeit érintő csalást és korrupciót,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről kidolgozott egyezményre(5) , amely büntethetővé teszi az EU pénzügyi érdekeit nem érintő csalást és korrupciót,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a korrupció különösen súlyos, határokon átnyúló bűncselekmény, amelynek gyakran az EU több tagállamát érintő és az EU határain túlnyúló vonatkozásai vannak, és mivel az Európai Uniónak általános joga van a korrupcióellenes politika terén való fellépésre,

B.  mivel az EUMSZ 67. cikke kimondja, hogy az Unió a bűncselekmények megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedésekkel, valamint a büntető jogszabályok közelítése révén köteles garantálni a biztonság magas szintjét, és mivel az EUMSZ 83. cikke a korrupciót is felsorolja a több államra kiterjedő vonatkozású súlyos bűncselekmények között;

C.  mivel a stockholmi program (4.1.) a korrupciót az Unió belső biztonságát érintő, határokon átnyúló fenyegetések között említi, amelyekre világos és átfogó választ kell adni;

D.  mivel az uniós polgárok négyötöde szerint a korrupció súlyos probléma saját tagállamukban (az európaiak korrupcióval kapcsolatos véleményéről szóló 2009-es Eurobarométer-felmérés), és a stockholmi programról szóló 2008-as nyilvános konzultáció során a válaszadók 88%-a úgy vélte, hogy az Uniónak többet kellene tennie a korrupció ellen;

E.  mivel becslések szerint évente 120 milliárd euró – az uniós GDP 1%-ának megfelelő összeg – megy veszendőbe a korrupció miatt (COM(2011)0308);

F.  mivel a korrupció aláássa a jogállamiságot, az adófizetők által biztosított uniós pénzeszközökkel és általában a közpénzekkel való visszaélésekhez vezet, és torzítja a piacot, és mivel a korrupció szerepet játszott a jelenlegi gazdasági válságban;

G.  mivel a korrupció, az adóelkerülés, az adócsalás és más gazdasági bűncselekmények akadályozzák a gazdasági és pénzügyi válsággal sújtott tagállamok gazdasági talpra állását; mivel nagyarányú dereguláció és privatizáció esetén a korrupció kockázata különösen nagy, és ez ellen minden lehetséges eszközzel fel kell lépni;

H.  mivel a korrupció társadalmi károkat okoz, miután a szervezett bűnözői csoportok ennek révén követnek el más súlyos bűncselekményeket, például kábítószer- és emberkereskedelmet folytatnak (COM(2011)0308);

I.  mivel a politikai vezetők és döntéshozók oldalán nincs meg a politikai elkötelezettség arra, hogy felvegyék a küzdelmet a korrupció valamennyi formája ellen, és a korrupcióellenes jogi keret végrehajtása a különböző uniós tagállamokban továbbra sem egyenletes, és összességében véve nem kielégítő (COM(2011)0308);

J.  mivel három uniós tagállam még nem ratifikálta az Európa Tanács korrupcióról szóló büntetőjogi egyezményét, tizenketten nem ratifikálták annak kiegészítő jegyzőkönyvét, és hét tagállam nem ratifikálta a korrupcióról szóló polgári jogi egyezményt; mivel három tagállam még nem ratifikálta az ENSZ Korrupció elleni Egyezményét (UNCAC), és öt tagállam nem ratifikálta az OECD megvesztegetés elleni egyezményét;

K.  mivel a korrupció jelensége súlyosan aláássa a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, ezáltal befolyásolja a bel- és igazságügy terén folytatott együttműködést;

L.  mivel a határokon átnyúló korrupciós ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés továbbra is bonyolult és lassú;

M.  mivel a korrupció megfelelő sürgős kezelésének elmulasztása alááshatja a demokratikus intézményekbe vetett bizalmat, és gyengítheti a politikai vezetők elszámoltathatóságát (COM(2011)0308);

N.  mivel a korrupció számos diktatúrát tartott hatalmon, és lehetővé tette számukra, hogy jelentős pénzösszegeket áramoltassanak külföldi, köztük európai bankszámlákra; mivel a tagállamoknak fokozniuk kell az ellopott külföldi vagyonok nyomon követésére és befagyasztására irányuló erőfeszítéseiket, hogy ezek visszakerülhessenek jogos tulajdonosaikhoz;

1.  üdvözli, hogy a Bizottság 2011. június 6-án elfogadta a korrupcióellenes csomagot(6) , amely többek között tartalmazza a korrupció elleni uniós küzdelemről szóló közleményt és az uniós antikorrupciós jelentés létrehozásáról szóló határozatot;

2.  felszólítja a Bizottságot, hogy az elkövetkezendő években biztonsági napirendjén belül tegye prioritássá a korrupció elleni küzdelmet, többek között az erre fordított humán erőforrások tekintetében is;

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy jelentéstételi mechanizmusain keresztül foglalkozzon a korrupcióellenes jogszabályok eredményes végrehajtásának, valamint a visszatartó erejű szankciók – a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás által kiszabottakat is ideértve – kulcsfontosságú problémájával;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy foglalkozzon az uniós korrupcióellenes jogszabályok átültetésének és érvényre juttatásának kérdésével – ideértve a visszatartó erejű szankciókat is –, és tegyen lépéseket a vonatkozó nemzetközi és regionális korrupcióellenes eszközök tagállamok általi átültetésének és érvényre juttatásának ösztönzésére;

5.  felszólítja a Bizottságot, hogy az uniós antikorrupciós jelentéstételi mechanizmus végrehajtása során gondoskodjon arról, hogy a szakértői csoportban és a kutatási összekötőkből álló hálózatban független szakértők vegyenek részt, minden szakértő bizonyítottan magas szinten feddhetetlen legyen, köztiszteletben álljon, és nagyfokú szakértelemmel rendelkezzen, és a civil társadalmi szervezetek széles körűen képviselve legyenek;

6.  kéri a Bizottságot, hogy fontolja meg időközi antikorrupciós jelentések közzétételét 2013 előtt, tekintettel arra, hogy e kérdés megoldása a számos tagállamot sújtó jelenlegi gazdasági válság fényében sürgetővé vált;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy – tekintettel a korrupció határokon átnyúló méreteire és belső piacra gyakorolt hatásaira – az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdése alapján fellépve fogadjon el minimumszabályokat a korrupció fogalommeghatározása és szankcionálása vonatkozásában;

8.  aggodalommal állapítja meg, hogy nem sikerült előrelépést elérni a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB tanácsi kerethatározat tagállami végrehajtása terén; sürgeti a tagállamokat, hogy ültessék át és juttassák érvényre e kerethatározat rendelkezéseit;

9.  felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy teljes körűen hajtsák végre a csalást és a korrupciót büntethetővé tevő 1995-ös és 1997-es uniós egyezményeket;

10.  javasolja, hogy a Bizottság uniós szinten tegyen további lépéseket a visszaélést bejelentő személyek védelmére (a rágalmazási és a becsületsértési perekkel szembeni védelmet is beleértve) és az illegális vagyongyarapodás büntethetőségére vonatkozó jogszabályok összehangolása irányába;

11.  felhívja az összes uniós intézményt, az uniós ügynökségeket és a tagállamokat is beleértve, hogy legalább az összeférhetetlenségre vonatkozó egyértelmű szabályokat tartalmazó magatartási kódexek kidolgozásával vagy a már meglévő kódexek továbbfejlesztésével biztosítsák az átláthatóság javítását, valamint tegyenek lépéseket a politikába és a médiába beszivárgó korrupció megelőzésére és leküzdésére, többek között a finanszírozás és a pénzügyi támogatások átláthatóságának fokozása révén;

12.  felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak pénzügyi és emberi erőforrásokat a korrupció elleni küzdelemre; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok a korrupcióval összefüggő bűncselekmények kivizsgálása és üldözése során együttműködjenek az Europollal, az Eurojusttal és az OLAF-fal;

13.  felhívja a Bizottságot és az Eurojustot, hogy biztosítsák a több tagállamot érintő korrupciós ügyekkel foglalkozó nemzeti bíróságok közötti okirat- és információcsere gyorsabbá és hatékonyabbá tételét;

14.  felszólítja a Tanácsot, hogy biztosítsa a korrupció elleni küzdelemhez szükséges, egyes tagállamokban még hiányzó politikai elkötelezettséget, és hajtsa végre a Bizottság által a korrupcióellenes csomag és a törvényes gazdaság védelmére irányuló átfogóbb csomag keretében elfogadott intézkedéseket;

15.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy fokozzák a nemzeti korrupcióellenes kapcsolattartó pontok jelenlegi hálózatának hatékonyságát, és kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet e hálózat tevékenységeiről;

16.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a nemzetközi kereskedelmi ügyletekben a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezményét; hangsúlyozza a külföldi hivatalos személyek megvesztegetésének az Unió alapvető jogokkal, környezetvédelemmel és fejlesztéssel kapcsolatos politikáira gyakorolt negatív hatásait;

17.  16a. sürgeti a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel munkáját annak érdekében, hogy eleget tegyen az ENSZ Korrupció elleni Egyezménye értelmében fennálló kötelezettségeinek;

18.  véleménye szerint a korrupció elleni küzdelem nagyobb átláthatósághoz vezet a pénzügyi tranzakciók, különösen az Unión belüli és a világ más részein található úgynevezett offshore jogrendszereket érintő ügyletek terén;

19.  kéri a Tanácsot, hogy a Bizottsággal együtt tegyen lépéseket olyan megállapodások létrehozására harmadik országokkal (különösen az úgynevezett offshore joghatóságokkal), amelyek a bankszámlákkal és az uniós polgárokat és cégeket érintő, ezen országokba irányuló pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos információcsere lehetővé tételére irányulnak;

20.  felhívja a Bizottságot, hogy a banktitkot fenntartó jogrendszerekben működő, a bűncselekményből származó pénzek mozgását lehetővé tevő névtelen fedőcégek elleni küzdelmet tegye a pénzmosás elleni irányelv közelgő felülvizsgálatának kulcselemévé;

21.  sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa az antikorrupciós jelentéstételi mechanizmus határozott politikai összehangolását a törvényes gazdaság védelméről szóló átfogóbb csomagban szereplő, csalás elleni új stratégiával és a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzésére irányuló jogalkotási kezdeményezéssel;

22.  kéri a Bizottságot, hogy évente tegyen jelentést az Európai Parlamentnek az EU korrupció elleni politikájának végrehajtásáról, és – amennyiben szükséges és megvalósítható – nyújtson be időközi jelentéseket a korrupció elleni uniós küzdelemmel összefüggő sajátos problémákról;

23.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(1) HL C 161. E, 2011.5.31., 62. o.
(2) HL L 192., 2003.7.31., 54. o.
(3) HL C 316., 1995.11.27., 49. o.
(4) HL C 313. 1996.10.23., 2. o.
(5) HL C 195., 1997.6.25., 2. o.
(6) A korrupcióellenes csomag a korrupció elleni uniós küzdelemről szóló közleményből, egy uniós korrupcióellenes jelentéstételi mechanizmus felállításáról szóló határozatból, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentésből, valamint az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjában (GRECO) való uniós részvétel módozatairól szóló jelentésből áll.

Utolsó frissítés: 2012. november 13.Jogi nyilatkozat