Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2806(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0501/2011

Forhandlinger :

PV 15/09/2011 - 11.2
CRE 15/09/2011 - 11.2

Afstemninger :

PV 15/09/2011 - 12.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0393

Vedtagne tekster
PDF 88kWORD 45k
Torsdag den 15. september 2011 - Strasbourg Endelig udgave
Sudan: Situationen i Sydkordofan og Blå Nil
P7_TA(2011)0393B7-0501, 0502, 0503, 0504, 0506 og 0508/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2011 om Sudan: situationen i det sydlige Kordofan og udbruddet af kamphandlinger i staten Blå Nil

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Sudan,

–  der henviser til den samlede fredsaftale, der blev undertegnet den 9. januar 2005,

–  der henviser til Den Afrikanske Unions erklæring af 31. januar 2011,

–  der henviser til EU's og dens medlemsstaters erklæring af 9. juli 2011 i anledning af Republikken Sydsudans uafhængighed,

–  der henviser til erklæringerne fra næstformand i Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, af 6. september 2011 om udbruddet af kamphandlinger i staten Blå Nil og af 26. august 2011 om situationen i det sydlige Kordofan,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) af 20. juni 2011,

–  der henviser til erklæringen af 26. august 2011 fra kommissær Georgieva om humanitær adgang til det sydlige Kordofan,

–  der henviser til erklæringen af 21. juni 2011 fra Europa-Parlamentets formand Jerzy Buzek om situationen i Abyei og i det sydlige Kordofan,

–  der henviser til erklæringen af 20. august 2011 fra Den Afrikanske Union om aftalen mellem regeringerne i Sudan og Sydsudan om en grænseovervågningsstøttemission,

–  der henviser til Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheders foreløbige rapport fra august 2011 om krænkelser af internationale menneskerettigheder og humanitær folkeret i det sydlige Kordofan fra 5. til 30. juni 2011,

–  der henviser til rammeaftalen om de politiske og sikkerhedsmæssige ordninger for Blå Nil og staterne i Kordofan-provinsen, undertegnet den 28. juni 2011,

–  der henviser til erklæringen af 2. september 2011 fra FN's generalsekretær Ban Ki-moon, der indtrængende opfordrede til at afslutte kampene i staterne det sydlige Kordofan og Blå Nil,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at situationen i det sydlige Kordofan fortsat er anspændt, med kampe mellem Sudans væbnede styrker og Det Sudanesiske Folks Befrielsesbevægelse-Nord (SPLM-Nord), og fornyede kampe, der er brudt ud også i staten Blå Nil,

B.  der henviser til, at den væbnede konflikt mellem Sudans væbnede styrker og Det Sudanesiske Folks Befrielsesbevægelse i det sydlige Kordofan har resulteret i tab af menneskeliv og fordrivelse af tusindvis af mennesker til nabolandene;

C.  der henviser til, at præsident Bashir den 23. august 2011 bekendtgjorde en ensidig 2-ugers våbenhvile i det sydlige Kordofan, men også bekendtgjorde, at ingen udenlandske organisationer ville få tilladelse til at operere i regionen;

D.   der henviser til, at præsident Bashir den 2. september 2011 bebudede en ophævelse af den midlertidige forfatning i staten Blå Nil og indførelse af undtagelsestilstand i kølvandet på de blodige sammenstød i området mellem Sudans hær og styrker med tilknytning til Sydsudan, hvilket bidrog til tusindvis af indbyggeres udvandring;

E.  der henviser til, at angrebene, der er blevet begået mod civile i det sydlige Kordofan, omfatter målrettede summariske og udenretslige drab, for det meste på formodede tilhængere af Det Sudanesiske Folks Befrielsesbevægelse, vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser (i denne forbindelse er der bekymring for, at tilbageholdte kan være blevet udsat for tortur og anden umenneskelig og nedværdigende behandling), hus-til-hus-ransagninger angiveligt rettet mod det etniske Nuba-folk, tvungne forsvindinger samt ødelæggelse og plyndring af kirker;

F.  der henviser til, at over 200 000 personer vurderes at være blevet fordrevet eller i alvorlig grad påvirket af de nylige kamphandlinger, og at 5 000 personer er rejst til Sydsudan (staten Unity) på flugt fra konflikten, og at dette antal muligvis vil forøges betydeligt i løbet af de kommende måneder, da kampene i regionen fortsætter;

G.  der henviser til, at Sudans væbnede styrker på trods af våbenhvilen vilkårligt bomber civile områder i Nuba-bjergregionen i det sydlige Kordofan og forhindrer nødhjælp i at nå frem til de fordrevne;

H.  der henviser til, at nødhjælpsorganisationerne ikke har kunnet få tilladelse til at arbejde i det sydlige Kordofan, siden konflikten brød ud i juni, og at der ikke er blevet gennemført nogen behovsvurderinger, samt at den sudanesiske regering afviste anmodningen om at lade FN's fredsbevarende styrker opholde sig i det sydlige Kordofan, Blå Nil og Abyei, efter at den sydlige del af landet fik selvstændighed;

I.  der henviser til, at de sydsudanesiske sikkerhedsstyrker efter sigende obstruerer de humanitære organisationers arbejde, bl.a. ved at beslaglægge køretøjer, begå fysiske overfald på hjælpearbejdere og storme internationale organisationers lejre, herunder lejre ledet af FN, hvis udsendinge er blevet nægtet adgang til mange dele af det sydlige Kordofan, hvilket har forhindret dem i at gennemføre en uafhængig vurderingsmission på stedet;

J.  der henviser til, at en stor del af befolkningen i regionen fortsat mangler fødevarer, en situation, der er blevet forværret af konflikten, og som har fået råvarepriserne til at stige og øget hungersnøden på Afrikas Horn;

K.  der henviser til, at Kommissionen har afsat 100 mio. EUR i 2011, herunder 11 mio. EUR til overgangsområderne, men at den internationale Sydsudan-appel fortsat kun er finansieret med 37 %;

L.  der henviser til, at der ikke kan noteres nogen særlige fremskridt med hensyn til de aspekter i den samlede fredsaftale, som har til formål at nå til enighed i forhandlingerne efter folkefolkeafstemningen vedrørende emner, såsom deling af olieindtægter, fastlæggelse af grænser, statsborgerskab, deling af gæld og aktiver samt folkeafstemninger i det sydlige Kordofan, Blå Nil og Abyei;

M.  der henviser til, at situationen i Darfur fortsat er en stor kilde til bekymring, idet FN-missionen i Darfur beretter om chikane, bortførelser og generelle sikkerhedstrusler fra den centrale reservepolitistyrkes side i lejrene for internt fordrevne;

1.  beklager tabet af menneskeliv, volden, menneskerettighedskrænkelserne og manglen på humanitær adgang i staterne det sydlige Kordofan og Blå Nil; fordømmer på det kraftigste Sudans væbnede styrkers invasion af staterne det sydlige Kordofan og Blå Nil; opfordrer indtrængende alle parter til øjeblikkelig at indstille kampene og søge en politisk løsning baseret på aftalen af 28. juni 2011; opfordrer endvidere til ophævelse af undtagelsestilstanden i staten Blå Nil;

2.  minder alle parter om deres forpligtelse til at overholde den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedsret; kræver især, at der sættes en stopper for målrettede summariske og udenretslige henrettelser, vilkårlige arrestationer og tilbageholdelser, anvendelse af tortur, tvungne forsvindinger og plyndringer; kræver endvidere, at der sættes en stopper for Sudans vilkårlige luftangreb og understreger, at de personer, der menes at være ansvarlige for eventuelle overtrædelser, skal kunne drages til ansvar gennem en uafhængig FN-undersøgelse;

3.  glæder sig over Den Afrikanske Unions mæglingsaftale af 8. september 2011, hvor begge parter blev enige om at trække styrkerne ud af det omstridte Abyei-område; opfordrer Sudan og Sydsudan til at overholde alle bestemmelserne i den samlede fredsaftale fra 2005 med henblik på at fremme varig fred, bevare folks ret til selvbestemmelse, respektere definerede grænser og i sidste ende bane vejen for en forsoning mellem de to lande; gentager EU's tilsagn om at forpligte sig til at samarbejde med Sudan og Sydsudan om at fremme demokratisk regeringsførelse og respekten for alle sudaneseres menneskerettigheder;

4.  kræver, at alle parter tillader humanitære hjælpeorganisationer umiddelbar og uhindret adgang til alle de nødlidende i en atmosfære uden truende fremfærd og vold; understreger på det kraftigste forpligtelsen til at beskytte civilbefolkningen og nødhjælpsarbejderne; er bekymret over, at kun statskontrollerede organer og lokale hjælpearbejdere kan udøve humanitær bistand, samtidig med at lagrene og forsyningen af basale varer er ved at være opbrugt;

5.  er bekymret over rapporterne om regeringens forsøg på at tvinge fordrevne personer tilbage til områder, hvor deres liv og sikkerhed kan være i fare; opfordrer til at respektere internt fordrevne personers rettigheder;

6.  opfordrer Kommissionen, EU-medlemsstaterne og det internationale samfund til at opfylde deres finansieringsforpligtelser over for regionen, navnlig med henblik på at tackle den alvorlige fødevaremangel og manglen på nødly og beskyttelse; opfordrer til at rette fokus på situationen vedrørende fødevaresikkerheden samt på iværksættelsen af foranstaltninger i tilfælde af, at situationen forværres; mener, at det kan blive nødvendigt at yde yderligere hjælp med henblik på at håndtere truslen om en ny omfattende humanitær krise i regionen;

7.  opfordrer det internationale samfund til at støtte den indsats, som Den Afrikanske Unions panel på højt plan for gennemførelsen af den samlede fredsaftale i Sudan under ledelse af Thabo Mbeki og under deltagelse af Den Arabiske Liga har gjort for at fremme forhandlingerne mellem parterne i den samlede fredsaftale, og de bestræbelser, som FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Sudan har udfoldet;

8.  er dybt bekymret over den rapporterede øgede anvendelse af landminer i regionen; gentager sin stærke indvending mod anvendelsen af landminer og kræver, at denne aktivitet stoppes øjeblikkeligt;

9.  opfordrer Den Afrikanske Union til at styrke sit samarbejde med ICC med henblik på at fremme kendskabet til og opretholde respekten for menneskerettighederne i hele Afrika; opfordrer til, at der sættes en stopper for straffriheden i forbindelse med alle forbrydelser begået under krigen i Sudan, og håber, at præsident Omar al-Bashir snart vil blive retsforfulgt i Haag som et led i den nødvendige genetablering af retssikkerheden, retsstatsprincippet og retfærdigheden for ofre;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN's Sikkerhedsråd og generalsekretær, EU's særlige repræsentant for Sydsudan, Sudans regering, Sydsudans regering, Den Afrikanske Unions institutioner og formanden for Den Afrikanske Unions panel på højt plan for gennemførelsen af den samlede fredsaftale i Sudan, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og EU-medlemsstaternes regeringer.

Seneste opdatering: 13. november 2012Juridisk meddelelse