Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2806(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0501/2011

Arutelud :

PV 15/09/2011 - 11.2
CRE 15/09/2011 - 11.2

Hääletused :

PV 15/09/2011 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0393

Vastuvõetud tekstid
PDF 86kWORD 40k
Neljapäev, 15. september 2011 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Sudaan: olukord Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse osariigis
P7_TA(2011)0393B7-0501, 0502, 0503, 0504, 0506 ja 0508/2011

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2011. aasta resolutsioon Sudaani kohta: olukord Lõuna-Kordofanis ja võitluse laienemine Sinise Niiluse osariigis

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone Sudaani kohta,

–  võttes arvesse 9. jaanuaril 2005. aastal allkirjastatud üldist rahukokkulepet,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu 31. jaanuari 2011. aasta deklaratsiooni,

–  võttes arvesse ELi ja selle liikmesriikide 9. juuli 2011. aasta deklaratsiooni Lõuna-Sudaani Vabariigi iseseisvuse kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 6. septembri 2011. aasta avaldust võitluse laienemise kohta Sinise Niiluse osariigis ja 26. augusti 2011. aasta avaldust olukorra kohta Lõuna-Kordofanis,

–  võttes arvesse välissuhete nõukogu 20. juuni 2011. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse volinik Georgieva 26. augusti 2011. aasta avaldust humanitaarabi juurdepääsu kohta Lõuna-Kordofanile,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzeki 21. juuni 2011. aasta avaldust olukorra kohta Abyeis ja Lõuna-Kordofanis,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu 20. augusti 2011. aasta avaldust Sudaani valitsuse ja Lõuna-Sudaani valitsuse vahelise piirikontrolli toetusmissiooni käsitleva kokkuleppe kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 2011. aasta augusti esialgset aruannet rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumiste kohta Lõuna-Kordofanis 5.–30. juunini 2011,

–  võttes arvesse raamkokkulepet Sinise Niiluse ja Lõuna-Kordofani osariikide poliitilise ja julgeolekukorralduse kohta, mis allkirjastati 28. juunil 2011,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 2. septembri 2011. aasta avaldust, milles ta nõudis tungivalt võitluse lõpetamist Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse osariikides,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.  arvestades, et olukord Lõuna-Kordofanis on endiselt pingeline, Sudaani relvajõudude (SAF) ja Sudaani rahvavabastusliikumise põhjasektori (SPLMN) vahel toimub võitlus ning ka Sinise Niiluse osariigis on võitlus uuesti laienenud;

B.  arvestades, et relvastatud konflikt Sudaani relvajõudude ja Sudaani rahvavabastusliikumise vahel Lõuna-Kordofanis on toonud kaasa inimohvrid ja tuhandete inimeste ümberasumise naaberriikidesse;

C.  arvestades, et 23. augustil 2011 kuulutas president Bashir Lõuna-Kordofanis välja ühepoolse kahenädalase relvarahu, kuid teatas ka, et välismaistel organisatsioonidel ei lubata piirkonnas töötada;

D.  arvestades, et 2. septembril 2011 teatas president Bashir ajutise põhiseaduse kehtimise peatamisest Sinise Niiluse osariigis ja eriolukorra kehtestamisest pärast veriseid kokkupõrkeid Sudaani armee ja piirkonnas Lõuna-Sudaaniga ühinenud jõudude vahel, mis suurendas tuhandete elanike väljarändamist;

E.  arvestades, et Lõuna-Kordofanis tsiviilelanike vastu toime pandud rünnakud hõlmavad peamiselt arvatavate SPLMi toetajate sihipäraseid kiirhukkamisi ja kohtuväliseid tapmisi, meelevaldseid vahistamisi ja kinnipidamisi (millega seoses kahtlustatakse, et kinnipeetavaid võidakse piinata ning muul viisil ebainimlikult ja inimväärikust alandavalt kohelda), majast majja toimuvaid läbiotsimisi, mis on eeldatavasti suunatud Nuba etnilise rühma vastu, sunniviisilisi kadumisi, kirikute purustamist ja rüüstamisi;

F.  arvestades, et hiljutine võitlus on sundinud ümber asuma või tugevalt mõjutanud hinnanguliselt üle 200 000 inimest ja 5 000 inimest on sisenenud Lõuna-Sudaani (Unity osariiki), et konflikti eest põgeneda; arvestades, et see number võib lähikuudel märkimisväärselt suureneda, kuna võitlus piirkonnas jätkub;

G.  arvestades, et relvarahust hoolimata pommitavad Sudaani relvajõud (SAF) valimatult tsiviilalasid Lõuna-Kordofani Nuba mägede piirkonnas ja takistavad abi jõudmist ümberasunud inimesteni;

H.  arvestades, et alates konflikti puhkemisest juunis ei ole humanitaarabiasutused suutnud saada luba töötamiseks Lõuna-Kordofanis ja vajaduste hindamist ei ole läbi viidud; arvestades, et Sudaani valitsus lükkas tagasi taotluse ÜRO rahuvalvajate jäämiseks Lõuna-Kordofani, Sinise Niiluse osariiki ja Abyeisse pärast Lõuna-Sudaani iseseisvumist;

I.  arvestades, et esineb teateid Lõuna-Sudaani julgeolekujõudude sekkumisest humanitaarabiorganisatsioonide töösse, sealhulgas rekvireerides sõidukeid, sooritades füüsilisi kallaletunge abitöötajate vastu ja rünnates rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas ÜRO laagreid, mitte lubades nende ametnikke paljudesse Lõuna-Kordofani osadesse, takistades neil viia koha peal läbi uurimisi ja sõltumatut hindamismissiooni;

J.  arvestades, et suurel osal piirkonna elanikkonnast napib endiselt toitu ning olukorda on halvendanud konflikt, tõusvad tarbekaupade hinnad ja nälg Aafrika Sarve piirkonnas;

K.  arvestades, et 2011. aastal on komisjon eraldanud 100 miljonit eurot, sealhulgas 11 miljonit eurot üleminekupiirkondadele, kuid Lõuna-Sudaani rahvusvaheline abipalve on endiselt rahastatud üksnes 37% ulatuses;

L.  arvestades, et üldise rahukokkuleppe aspektide osas on edasiminek olnud väike, et jõuda kokkuleppele rahvahääletuse järgsete läbirääkimiste osas küsimustes, nagu naftatulude jagamine, piiride märkimine, kodakondsus, võlgade ja varade jagamine ning rahvahääletused Lõuna-Kordofanis, Sinise Niiluse osariigis ja Abyeis;

M.  arvestades, et olukord Darfuris on endiselt väga murettekitav, ÜRO missioon Darfuris annab teateid riigi sees ümberasustatud isikute laagrites toimuvatest ahistamistest, inimröövidest ja üldise julgeolekuolukorra ohustamisest keskse reservpolitsei poolt;

1.  taunib inimohvreid, vägivalda, inimõiguste rikkumisi ja humanitaarabi juurdepääsu puudumist Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse osariikides; mõistab karmilt hukka Sudaani relvajõudude sissetungi Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse osariikidesse; nõuab tungivalt, et kõik osapooled lõpetaksid viivitamatult võitluse ja üritaksid leida poliitilist lahendust 28. juuni 2011. aasta kokkuleppe alusel; nõuab lisaks eriolukorra tühistamist Sinise Niiluse osariigis;

2.  tuletab kõigile osapooltele meelde nende kohustust austada rahvusvahelist humanitaarõigust ja inimõigusi; nõuab eelkõige sihipäraste kiirhukkamiste ja kohtuväliste tapmiste, meelevaldsete vahistamiste ja kinnipidamiste, piinamiste, sunniviisiliste kadumiste ja rüüstamiste lõpetamist; nõuab lisaks Sudaani valimatute õhurünnakute lõpetamist ja rõhutab, et need, keda peetakse vastutavaks mis tahes rikkumiste eest, tuleb võtta vastutusele ÜRO sõltumatu uurimise kaudu;

3.  tervitab Aafrika Liidu vahendatud 8. septembri 2011. aasta kokkulepet, milles mõlemad pooled nõustusid vaidlusalusest Abyei piirkonnast väed välja viima; kutsub Sudaani ja Lõuna-Sudaani üles pidama kinni kõigist 2005. aasta üldise rahukokkuleppe sätetest, et edendada püsivat rahu, tagada inimeste õigus enesemääramisele, austada kindlaksmääratud piire ja lõppkokkuvõttes sillutada teed kahe riigi vahelisele leppimisele; kordab ELi võetud kohustust teha Sudaani ja Lõuna-Sudaaniga koostööd, et edendada demokraatlikku valitsemistava ja inimõiguste austamist kõigi Sudaani inimeste jaoks;

4.  nõuab, et kõik osapooled võimaldaksid humanitaarabiasutustele viivitamatu, takistamatu, ilma hirmutamise ja vägivallata juurdepääsu kõigile abivajajatele; rõhutab tugevalt kohustust kaitsta tsiviilisikuid ja humanitaartöötajaid; tunneb muret selle pärast, et humanitaarabi võivad jagada üksnes valitsuse poolt kontrollitavad asutused ja kohalikud abitöötajad, samas kui põhivahendite varud ja tarned on otsa lõppemas;

5.  avaldab muret teadete pärast valitsuse püüetest sundida ümberasunud isikuid pöörduma tagasi piirkondadesse, kus nende elu ja julgeolek võivad olla ohus; nõuab riigi sees ümberasustatud isikute õiguste austamist;

6.  kutsub komisjoni, ELi liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust üles pidama kinni omale võetud kohustustest piirkonda rahastada, eelkõige et tegeleda toiduabi, ajutise peavarju ja kaitse tunduva nappusega; nõuab suure tähelepanu pööramist toiduga kindlustatuse olukorrale ja meetmete võtmist juhuks, kui olukord peaks halvenema; on seisukohal, et võidakse vajada täiendavat abi, et ületada uue suuremõõtmelise humanitaarkriisi oht piirkonnas;

7.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles – rõhutades oma toetust Thabo Mbeki juhitava Sudaani küsimusega tegeleva Aafrika Liidu kõrgetasemelise komisjoni jõupingutustele – hõlbustama Araabia Liiga osalusel üldise rahukokkuleppe osaliste vahelisi läbirääkimisi ning ÜRO peasekretäri Sudaani eriesindaja jõupingutusi;

8.  tunneb sügavat muret teadete pärast maamiinide suurenenud kasutamise kohta piirkonnas; tuletab meelde oma kindlat vastuseisu mineerimise kasutamisele ja nõuab, et selline tegevus viivitamatult lõpetataks;

9.  kutsub Aafrika Liitu üles tugevdama oma koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, et edendada teadlikkust inimõigustest ja tagada nende austamine kogu Aafrikas; nõuab, et lõpetataks karistamatus kõigi Sudaanis sõja ajal toime pandud kuritegude eest, ja loodab, et president Omar al-Bashiri üle peetakse peagi Haagis kohut, mis on vajalik õigluse, õigusriigi põhimõtete ja ohvrite õiguste uuesti jaluleseadmiseks;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ÜRO Julgeolekunõukogule ja peasekretärile, ELi eriesindajale Lõuna-Sudaanis, Sudaani valitsusele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Aafrika Liidu institutsioonidele ja Sudaani küsimusega tegeleva Aafrika Liidu kõrgetasemelise komisjoni esimehele, AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele ning ELi liikmesriikide valitsustele.

Viimane päevakajastamine: 13. november 2012Õigusalane teave