Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2806(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0501/2011

Debatter :

PV 15/09/2011 - 11.2
CRE 15/09/2011 - 11.2

Omröstningar :

PV 15/09/2011 - 12.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0393

Antagna texter
PDF 82kWORD 42k
Torsdagen den 15 september 2011 - Strasbourg Slutlig utgåva
Sudan: situationen i delstaterna Södra Kordofan och Blå Nilen
P7_TA(2011)0393B7-0501, 0502, 0503, 0504, 0506 och 0508/2011

Europaparlamentets resolution av den 15 september 2011 om situationen i Södra Kurdufan och de stridigheter som utbrutit i delstaten Blå Nilen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sudan,

–  med beaktande av det övergripande fredsavtalet, som undertecknades den 9 januari 2005,

–  med beaktande av Afrikanska unionens förklaring av den 31 januari 2011,

–  med beaktande av förklaringen av den 9 juli 2011 från Europeiska unionen och dess medlemsstater om Republiken Sydsudans självständighet,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, av den 6 september 2011 om de stridigheter som utbrutit i delstaten Blå Nilen och av den 26 augusti 2011 om situationen i Södra Kurdufan,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 juni 2011,

–  med beaktande av uttalandet av den 26 augusti 2011 från kommissionsledamot Kristalina Georgieva om tillträde för humanitärt bistånd till Södra Kurdufan,

–  med beaktande av uttalandet av den 21 juni 2011 från Europaparlamentets talman, Jerzy Buzek, om situationen i Abyei och Södra Kurdufan,

–  med beaktande av Afrikanska unionens uttalande av den 20 augusti 2011 om avtalet mellan Sudans regering och Sydsudans regering om stöduppdraget för gränsövervakning,

–  med beaktande av den preliminära rapporten från augusti 2011 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om kränkningar av internationell människorätt och humanitär rätt i Södra Kurdufan från den 5 till den 30 juni 2011,

–  med beaktande av ramavtalet om de politiska och säkerhetsrelaterade arrangemangen i delstaterna Blå Nilen och Södra Kurdufan, undertecknat den 28 juni 2011,

–  med beaktande av uttalandet av den 2 september 2011 från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i vilket han vädjade om ett slut på stridigheterna i delstaterna Södra Kurdufan och Blå Nilen,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Situationen i Södra Kurdufan är fortsatt spänd, med strider mellan Sudans väpnade styrkor och Sudanesiska folkets befrielserörelse/Nord (SPLM Nord), och stridigheter har även brutit ut på nytt i delstaten Blå Nilen.

B.  Den väpnade konflikten mellan Sudans väpnade styrkor och SPLM i Södra Kurdufan har lett till förluster av människoliv, och tusentals människor har fördrivits till grannländerna.

C.  Den 23 augusti 2011 tillkännagav president al-Bashir ett ensidigt, två veckor långt eldupphör i Södra Kurdufan, men han sade även att inga utländska organisationer skulle tillåtas att verka i regionen.

D.  Den 2 september 2011 tillkännagav president al-Bashir att den tillfälliga konstitutionen i delstaten Blå Nilen skulle upphävas och undantagstillstånd införas efter de blodiga sammandrabbningarna i området mellan Sudans armé och styrkor med band till Sydsudan, strider som drivit ytterligare tusentals människor på flykt ur landet.

E.  Angreppen mot civila i Södra Kurdufan omfattar riktade, summariska och utomrättsliga avrättningar, för det mesta av människor som uppfattas som anhängare till SPLM, samt godtyckliga gripanden och kvarhållanden. Det finns farhågor att de fängslade utsätts för tortyr och annan omänsklig och förnedrande behandling och att det förekommer razzior som sägs vara inriktade på folkgruppen nubanerna, påtvingade försvinnanden, förstörelse av kyrkor samt plundring.

F.  Över 200 000 människor beräknas ha fördrivits eller blivit hårt drabbade av de senaste striderna, och 5 000 personer har tagit sig in i Sydsudan (delstaten Unity) för att undkomma konflikten. Detta antal kan komma att öka avsevärt under de kommande månaderna, eftersom stridigheterna i regionen fortsätter.

G.  Trots eldupphöret bombar Sudans väpnade styrkor urskillningslöst civila områden i Nubabergen i Södra Kurdufan, vilket gör att hjälpen inte kan nå fram till dem som fördrivits.

H.  Humanitära organisationer har inte kunnat få tillstånd att arbeta i Södra Kurdufan sedan konflikten bröt ut i juni, och det har inte gjorts några bedömningar av behoven. Den sudanesiska regeringen har förkastat en begäran om att fredsbevarande FN-styrkor ska få stanna i Södra Kurdufan, Blå Nilen och Abyei efter Sydsudans självständighet.

I.  Sydsudanesiska säkerhetsstyrkor rapporteras ha stört de humanitära organisationernas arbete, bland annat genom att lägga beslag på fordon, fysiskt angripa hjälparbetare och plundra läger tillhörande internationella organisationer, däribland FN, vars tjänstemän har nekats tillträde till många delar av Södra Kurdufan, så att de inte har kunnat göra utredningar eller genomföra ett oberoende bedömningsuppdrag på fältet.

J.  En stor del av befolkningen i regionen lider fortfarande brist på mat, och denna situation har förvärrats av konflikten, stigande priser på förnödenheter samt svälten på Afrikas horn.

K.  Kommissionen har anslagit 100 miljoner euro för 2011, varav 11 miljoner till övergångsområdena, men fortfarande är den internationella appellen för Sydsudan finansierad till endast 37 procent.

L.  Det har gjorts få framsteg i de delar av det övergripande fredsavtalet som handlar om att nå en överenskommelse i förhandlingarna efter folkomröstningen om frågor som fördelningen av oljeinkomster, gränsdragningar, medborgarskap och uppdelningen av skulder och tillgångar, liksom folkomröstningarna i Södra Kurdufan, Blå Nilen och Abyei.

M.  Situationen i Darfur är fortfarande en stor källa till oro, och FN:s uppdrag i Darfur rapporterar om trakasserier, bortföranden och allmänna hot mot säkerheten av centrala reservpolisen i läger för internflyktingar.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt förlusten av människoliv, våldet, människorättsövergreppen och hindrandet av humanitärt bistånd i delstaterna Södra Kurdufan och Blå Nilen. Parlamentet fördömer skarpt invasionen av Sudans väpnade styrkor i delstaterna Södra Kurdufan och Blå Nilen. Parlamentet vädjar till alla parter att omedelbart upphöra med stridigheterna och söka nå en politisk lösning på grundval av avtalet från den 28 juni 2011. Vidare kräver parlamentet att undantagstillståndet hävs i delstaten Blå Nilen.

2.  Europaparlamentet påminner alla parter om deras skyldighet att respektera internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning. I synnerhet kräver parlamentet ett slut på de riktade summariska och utomrättsliga avrättningarna, de godtyckliga gripandena och kvarhållandena, tortyren, de påtvingade försvinnandena och plundrandet. Vidare kräver parlamentet att Sudan upphör med sina urskillningslösa flygbombningar, och betonar att de som gjort sig skyldiga till eventuella övergrepp måste avkrävas ansvar genom en oberoende utredning av FN.

3.  Europaparlamentet välkomnar det avtal som kom till stånd genom Afrikanska unionens medling den 8 september 2011, där båda sidor går med på att dra tillbaka sina styrkor från det omstridda området Abyei. Parlamentet uppmanar Sudan och Sydsudan att hålla sig till alla bestämmelser i det övergripande fredsavtalet från 2005 och därigenom främja en varaktig fred, upprätthålla folkets rätt till självbestämmande, respektera fastlagda gränser och slutligen bana väg för försoning mellan de båda länderna. Parlamentet upprepar EU:s löften om att engagera sig i Sudan och Sydsudan för att hjälpa fram ett demokratiskt styre och respekt för mänskliga rättigheter för alla sudaneser.

4.  Europaparlamentet kräver att alla sidor ger humanitära organisationer omedelbart och obehindrat tillträde till alla som behöver hjälp, utan våld och hotelser. Parlamentet understryker med skärpa skyldigheten att skydda civila och humanitära hjälparbetare. Det är bekymmersamt att enbart statskontrollerade organ och lokala hjälparbetare kan dela ut humanitärt bistånd, medan lagren av grundläggande förnödenheter håller på att ta slut.

5.  Europaparlamentet oroas av rapporterna om att regeringen försöker tvinga fördrivna personer att återvända till områden där det råder fara för deras liv och säkerhet. Internflyktingarnas rättigheter måste respekteras.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, EU:s medlemsstater och världssamfundet att infria sina åtaganden om finansiering till regionen, särskilt för att komma till rätta med allvarliga brister inom livsmedelsbiståndet, de tillfälliga bostäderna och det akuta skyddet. Stor uppmärksamhet måste ägnas åt läget för livsmedelsförsörjningen, och förvärras situationen måste åtgärder vidtas. Parlamentet anser att ytterligare bistånd kan komma att behövas för att undvika det annalkande hotet om en ny storskalig humanitär kris i regionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar världssamfundet – och betonar här sitt stöd för insatserna från Afrikanska unionens högnivåpanel för genomförandet i Sudan, under Thabo Mbekis ledning och Arabförbundets medverkan – att underlätta förhandlingarna mellan parterna i det övergripande fredsavtalet och de insatser som görs av FN:s generalsekreterares särskilde representant för Sudan.

8.  Europaparlamentet är starkt oroat över den rapporterade ökade användningen av landminor i regionen. Parlamentet erinrar om sitt fasta motstånd mot användning av minor och kräver att detta bruk omedelbart upphör.

9.  Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen att stärka sitt samarbete med Internationella brottmålsdomstolen i syfte att öka medvetenheten om och upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter i hela Afrika. Parlamentet kräver ett slut på straffriheten för alla brott som begåtts under kriget i Sudan och hoppas att president Omar al-Bashir snart kommer att ställas inför rätta i Haag, som en del av ett nödvändigt skipande av rättvisa, återupprättande av rättsstaten och upprättelse för offren.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, FN:s säkerhetsråd och generalsekreterare, EU:s särskilda representant i Sydsudan, Sudans regering, Sydsudans regering, Afrikanska unionens institutioner och ordföranden för Afrikanska unionens högnivåpanel för genomförandet i Sudan, den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen samt medlemsstaternas regeringar.

Senaste uppdatering: 13 november 2012Rättsligt meddelande