Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0279(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0182/2011

Ingivna texter :

A7-0182/2011

Debatter :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Omröstningar :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.18
CRE 23/06/2011 - 12.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 28/09/2011 - 4.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0423

Antagna texter
PDF 71kWORD 34k
Onsdagen den 28 september 2011 - Strasbourg Slutlig utgåva
Verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet ***I
P7_TA(2011)0423A7-0182/2011
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet (KOM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0525),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 121.6 och 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0299/2010),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken(1) ,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2) ,

–  med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0182/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3) .

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 150, 20.5.2011, s. 1.
(2) EUT C 218, 23.7.2011, s. 53
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 23 juni 2011 (antagna texter P7_TA(2011)0292).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen av den 28 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet
P7_TC1-COD(2010)0279

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1174/2011)

Senaste uppdatering: 7 januari 2013Rättsligt meddelande