Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2821(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0523/2011

Predkladané texty :

B7-0523/2011

Rozpravy :

PV 27/09/2011 - 15
CRE 27/09/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 28/09/2011 - 4.14
CRE 28/09/2011 - 4.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0427

Prijaté texty
PDF 91kWORD 56k
Streda, 28. september 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Sexuálna orientácia a rodová identita v rámci Rady OSN pre ľudské práva
P7_TA(2011)0427B7-0523/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. septembra 2011 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite v Organizácii Spojených národov

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Európsky dohovor o ľudských právach a Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/60/251, ktorou sa zriaďuje Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Rady Európskej únie v mene Európskej únie zo 16. marca 2006 o zriadení UNHRC,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2011 o 16. zasadnutí UNHRC(1) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2010 o ľudských právach vo svete za rok 2009 a politike EÚ v tejto oblasti(2) ,

–  so zreteľom na predchádzajúce spoločné vyhlásenia v rámci Organizácie Spojených národov vrátane spoločného vyhlásenia o ukončení násilných činov a súvisiaceho porušovania ľudských práv na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity zo zasadnutia Rady pre ľudské práva 22. marca 2011 a vyhlásenia o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite zo zasadnutia valného zhromaždenia 18. decembra 2008,

–  so zreteľom na rezolúciu UNHRC A/HRC/17/19 zo 17. júna 2011 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite,

–  so zreteľom na 17. zasadnutie UNHRC, na ktorom bola prijatá rezolúcia A/HRC/17/19 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite, a na 19. zasadnutie UNHRC, na ktorom sa bude konať panelová diskusia ustanovená v rezolúcii A/HRC/17/19,

–  so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1728 z 29. apríla 2010 o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a na odporúčanie výboru ministrov CM/Rec(2010)5 z 31. marca 2010 o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity,

–  so zreteľom na rezolúciu Organizácie amerických štátov AG/RES. 2653 zo 7. júna 2011 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite,

–  so zreteľom na správu Agentúry pre základné práva s názvom Homofóbia, transfóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (november 2010),

–  so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5 a články 18, 21 a 27 Zmluvy o Európskej únii a na článok 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na súbor nástrojov Rady Európskej únie na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite v Organizácii Spojených národov,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rešpektovanie, presadzovanie a ochrana univerzálnej platnosti ľudských práv sú súčasťou etického a právneho acquis Európskej únie a jedným zo základných kameňov európskej jednoty a integrity;

B.  keďže v Európskej únii a v tretích krajinách dochádza denne k mnohým prípadom porušovania ľudských práv, ktoré sú spojené so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou;

C.  keďže Európska únia a jej členské štáty by mali vo svojich vlastných politikách a postupoch zaručovať dodržiavanie ľudských práv, aby posilnili pozíciu Európskej únie v UNHCR a urobili ju dôveryhodnou;

D.  keďže Európska únia prikladá všeobecným a nedeliteľným ľudským právam mimoriadny význam;

E.  keďže Európska únia už zahŕňa tému sexuálnej orientácie a rodovej identity do svojej činnosti v Organizácii Spojených národov, v rámci regionálnych orgánov a do niektorých svojich dvojstranných dialógov o ľudských právach;

F.  keďže rezolúcia UNHRC o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite je prvá rezolúcia prijatá Organizáciou Spojených národov, ktorá sa zaoberá konkrétne sexuálnou orientáciou a rodovou identitou;

G.  keďže štáty zo všetkých regiónov vrátane všetkých členských štátov EÚ, ktoré sú členmi UNHRC, hlasovali v prospech rezolúcie o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite a 21 členských štátov EÚ rezolúciu podporilo;

H.  keďže viacero zmluvných orgánov OSN monitorujúcich dodržiavanie ľudských práv, osobitných spravodajcov a agentúr, ako aj generálny tajomník OSN a Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva vyjadrili vážne znepokojenie nad porušovaním ľudských práv, s ktorým sa stretávajú lesbičky, homosexuáli, bisexuáli a transsexuáli na celom svete;

I.  keďže ďalšie regionálne inštitúcie vrátane Rady Európy a Organizácie amerických štátov nedávno prijali rezolúcie odsudzujúce porušovanie ľudských práv na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

1.  znovu opakuje svoje znepokojenie nad mnohými prípadmi porušovania ľudských práv a rozšírenou diskrimináciou založenou na sexuálnej orientácii a rodovej identite tak v Európskej únii, ako aj v tretích krajinách;

2.  uznáva a podporuje doterajšiu prácu Rady pre ľudské práva, generálneho tajomníka OSN, Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, zmluvných orgánov OSN monitorujúcich dodržiavanie ľudských práv, osobitných spravodajcov a ďalších agentúr OSN s cieľom zabezpečiť, aby sa plne uplatňovali medzinárodné normy v oblasti ľudských práv bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu jednotlivca;

3.  víta skutočnosť, že Rada pre ľudské práva prijala rezolúciu A/HRC/17/19 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite;

4.  upozorňuje na skutočnosť, že rezolúciu podporili štáty zo všetkých regiónov a vypracovala ju Južná Afrika; znovu opakuje, že ľudské práva sú všeobecné a nedeliteľné a vzťahujú sa na všetkých bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu;

5.  podporuje usporiadanie panelovej diskusie počas 19. zasadnutia Rady pre ľudské práva na jar 2012 s cieľom viesť „konštruktívny, erudovaný a transparentný dialóg o otázke diskriminačných zákonov a postupov a násilných činov voči jednotlivcom na základe ich sexuálnej orientácie a rodovej identity“; domnieva sa, že je nevyhnutné viesť úctivý a otvorený dialóg o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite medzi členskými štátmi OSN zo všetkých regiónov;

6.  víta skutočnosť, že členské štáty EÚ a podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dlhodobo podporujú zahrnutie otázky sexuálnej orientácie a rodovej identity do činnosti Rady pre ľudské práva a ďalších orgánov OSN, a to aj pokiaľ ide o predchádzajúce spoločné vyhlásenia;

7.  pripomína, že v súbore nástrojov pracovnej skupiny pre ľudské práva Rady Európskej únie na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov sa dekriminalizácia homosexuality vo svete, rovnosť a nediskriminácia, ako aj ochrana ochrancov ľudských práv uvádzajú ako kľúčové priority; nazdáva sa, že vysoká predstaviteľka, všetky inštitúcie EÚ a členské štáty by mali tieto priority systematicky presadzovať doma i v rámci svojich zahraničných vzťahov;

8.  vyzýva vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby v partnerstve s tretími krajinami systematicky podporovali ochranu a dodržiavanie ľudských práv, pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, v rámci OSN a na ďalších mnohostranných fórach, ako aj dvojstranne v rámci svojich dialógov o ľudských právach;

9.  povzbudzuje členské štáty, aby sa konštruktívne a v partnerstve s tretími krajinami zapájali do všeobecného pravidelného preskúmania a postupov zmluvných orgánov s cieľom zabezpečiť, že sa v Európskej únii a tretích krajinách budú plne dodržiavať ľudské práva, pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu a rodovú identitu; na tento účel nabáda členské štáty a vysokú predstaviteľku, aby zabezpečili súlad medzi vonkajšou a vnútornou činnosťou EÚ v oblasti ľudských práv, ako sa uvádza v článku 21 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii;

10.  vyzýva vysokú predstaviteľku, Komisiu a členské štáty, aby v partnerstve s tretími krajinami ďalej presadzovali ľudské práva, pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, a to prostredníctvom dvojstranných dialógov o ľudských právach, európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a ostatných vonkajších finančných nástrojov;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov vrátane práva na telesnú integritu, práva na súkromný a rodinný život, práva na slobodu názoru a prejavu, práva na slobodu zhromažďovania, práva na nediskrimináciu, práva na slobodu pohybu vrátane práva párov rovnakého pohlavia a ich rodín na slobodný pohyb, práva na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a k lekárskemu ošetreniu a práva na azyl sa v Európskej únii ešte stále nie vždy plne dodržiavajú;

12.  pripomína povinnosť členských štátov chrániť a udeľovať azyl tým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí utekajú zo svojej krajiny pôvodu alebo ktorým v nej hrozí prenasledovanie na základe sexuálnej orientácie, ako sa stanovuje v smernici Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany(3) ;

13.  dôrazne odsudzuje skutočnosť, že homosexualita, bisexualita a transsexualita sú v niektorých krajinách, a to aj v EÚ, stále považované za duševné choroby, a vyzýva jednotlivé štáty, aby proti tomuto javu bojovali; žiada najmä, aby sa transsexualita a transrodovosť neliečili v rámci psychiatrie, aby bolo možné slobodne si zvoliť ošetrujúci personál, aby sa zjednodušila zmena identity a sociálne poisťovne hradili náklady;

14.  poukazuje na závery Agentúry Európskej únie pre základné práva v jej správe s názvom Homofóbia, transfóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v najväčšej možnej miere konali v súlade so stanoviskami obsiahnutými v uvedenej správe;

15.  vyzýva členské štáty, Komisiu a ESVČ, aby sa v plnej miere zaoberali týmito nerovnosťami; opakuje svoju žiadosť, aby Komisia vypracovala komplexný plán boja proti homofóbii, transfóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

16.  vyzýva Komisiu a Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby vyňali poruchy rodovej identity zo zoznamu psychických porúch a porúch správania a v rámci rokovaní o 11. verzii Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-11) zabezpečili, aby prebehla nová klasifikácia, ktorou sa zamedzí patologizácii;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, Rade Európskej únie, vládam a parlamentom členských štátov, Vysokej komisárke Organizácie Spojených národov pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1) P7_TA(2011)0097.
(2) P7_TA(2010)0489.
(3) Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 12.

Posledná úprava: 7. január 2013Právne oznámenie