Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2082(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0318/2011

Predkladané texty :

A7-0318/2011

Rozpravy :

PV 13/10/2011 - 3
CRE 13/10/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 13/10/2011 - 6.3
CRE 13/10/2011 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0436

Prijaté texty
PDF 130kWORD 85k
Štvrtok, 13. októbra 2011 - Brusel Finálna verzia
Budúcnosť DPH
P7_TA(2011)0436A7-0318/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH (2011/2082(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zelenú knihu Európskej komisie o budúcnosti DPH (KOM(2010)0695),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Európskej komisie (SEK(2010)1455),

–  so zreteľom na iniciatívu „Small Business Act“ pre Európu (KOM(2008)0394),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Digitálna agenda pre Európu (KOM(2010)0245),

–  so zreteľom na štúdiu spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PWC) o uskutočniteľnosti alternatívnych metód na zlepšenie a zjednodušenie výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) prostredníctvom moderných technológií a/alebo finančných sprostredkovateľov,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty(1) ,

–  so zreteľom na usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o neutralite DPH,

–  so zreteľom na publikáciu Európskej komisie s názvom Taxation Trends in the EU (Daňové trendy v EÚ) (vydanie z r. 2010),

–  so zreteľom na publikáciu OECD s názvom Consumption Tax Trends 2010 (Trendy v oblasti spotrebných daní 2010),

–  so zreteľom na správu Európskeho parlamentu z roku 2008 o koordinovanej stratégii s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty, spolu s odpoveďami Komisie(2) ,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci. a stanoviská Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0318/2011),

A.  keďže súčasný systém DPH v EÚ, ktorý existuje už 17 rokov, je označovaný za dočasný, pričom sa očakáva, že v náležitom čase sa prejde na nový systém; keďže nová iniciatíva uvedená v zelenej knihe Komisie je len začiatok procesu, ktorý bude pravdepodobne dlhý, náročný a zložitý a ktorého úspech bude závisieť od skutočného odhodlania členských štátov vypracovať „jednoduchší, odolnejší a efektívnejší“ systém, ktorý by bol transparentnejší a zakladal by sa na úzkej spolupráci a výmene najlepších postupov medzi členskými štátmi, pričom by rešpektoval zásadu subsidiarity;

B.  keďže cieľom spoločného systému DPH je zvýšiť efektívnosť fungovania vnútorného trhu, ktorý je dôležitým nástrojom na zachovanie konkurencieschopnosti EÚ;

C.  keďže v Európskej únii predstavujú MSP (malé a stredné podniky) 99 % podnikov;

D.  keďže Európska únia sa snaží prostredníctvom iniciatívy „Small Business Act“ podporovať rast MSP prostredníctvom využitia príležitostí a výhod, ktoré ponúka jednotný trh;

E.  keďže prahové hodnoty pre oslobodenie MSP od DPH sa medzi jednotlivými členskými štátmi líšia a keďže sa uplatňujú len na vnútroštátnej úrovni;

F.  keďže OECD uznáva existenciu globálneho trendu, ktorý naznačuje posun od priameho zdaňovania k nepriamemu zdaňovaniu s rastúcou úlohou systémov DPH; keďže Parlament tiež uznáva tento trend, ale zároveň zdôrazňuje význam priameho zdaňovania pre progresivitu daňových systémov; keďže OECD tiež konštatuje, že medzi krajinami OECD existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o efektívnosť výberu DPH, čo naznačuje, že existuje veľký priestor na zvýšenie efektívnosti výberu DPH; keďže však akékoľvek opatrenia zamerané na zvýšenie efektívnosti výberu DPH by tiež mali sprevádzať opatrenia na boj proti podvodom a zváženie ukončenia oslobodenia finančných transakcií od DPH na základe analýzy príslušných dôsledkov, pričom sa zohľadní návrh smernice Rady (2007/0267(CNS));

Všeobecné súvislosti

1.  víta zelenú knihu Komisie týkajúcu sa revízie a reformy súčasného systému DPH a súhlasí s tým, že komplexným systémom DPH by sa mali znížiť prevádzkové náklady užívateľov a výdavky správnych orgánov v boji proti podvodom, ktorý predstavuje značnú záťaž pre verejné financie a spotrebiteľov;

2.  zdôrazňuje, že vzhľadom na obrovské straty, ktoré utrpeli členské štáty a ktoré môžu dosahovať až 100 miliárd EUR, sa musí hlavnou prioritou stať vytvorenie systému DPH, ktorý neumožní žiadne podvody; osobitnú pozornosť treba venovať tzv. „kolotočovým“ podvodom; pripomína podrobné a stále aktuálne návrhy uvedené v svojom znesení z 2. septembra 2008 o koordinovanej stratégii s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom(3) , ktoré by sa mali bezodkladne prijať;

3.  konštatuje, že vymedzenia pojmov, ako sú „sociálny blahobyt“ alebo „zásady sociálnych dôvodov“, ktoré definujú služby, ktoré môžu byť oslobodené od dane alebo sa na ne môžu vzťahovať nižšie sadzby DPH, sú veľmi nejasné, lebo ich určujú vnútroštátne súdy na základe právnych predpisov jednotlivých členských štátov, a preto skrývajú riziko, že budú stále narúšať hospodársku súťaž;

4.  domnieva sa, že členské štáty stoja v rámci súčasného systému DPH pred tzv. väzňovou dilemou: zrušenie daňových kontrol na hraniciach v roku 1993 nenahradila dostatočná úroveň spolupráce medzi členskými štátmi; konštatuje, že členské štáty v dôsledku toho stratili značnú časť potenciálnych príjmov z DPH a ďalších daňových výnosov, keďže niektoré legitímne fungujúce podniky sa môžu rozhodnúť nevstúpiť na jednotný trh a keďže podvodníci zneužívajú súčasný roztrieštený systém DPH;

5.  vyzýva preto členské štáty, aby aj naďalej budovali vzťahy založené na dôvere, transparentnosti a spolupráci medzi vnútroštátnymi daňovými správami a aby budovali „daňové partnerstvá“ s podnikmi ako „neplatenými vyberačmi daní“ v mene daňových orgánov;

6.  naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala koordinovanú stratégiu na zefektívnenie boja proti daňovým podvodom, keďže podvody s DPH negatívne ovplyvňujú finančné záujmy Spoločenstva;

Podoba DPH, oslobodenie od dane a znížené sadzby

7.  vyzýva členské štáty, aby prešli na systém DPH so „širokým základom“; tiež zdôrazňuje, že súčasná finančná situácia predstavuje významné výzvy a že samotný prechod z priamych daní na nepriame dane nestačí na zaistenie hospodárskej stability; preto vyzýva, aby sa hľadali aj spravodlivé alternatívne zdroje príjmov;

8.  zdôrazňuje, že v rámci diskusie o prechode od priamych daní k nepriamym daniam je dôležité pozorne preskúmať, aké následky to bude mať pre regionálnu autonómiu v členských štátoch;

9.  pripomína, že jedným z kľúčových prvkov DPH je zásada neutrality a že podniky by preto, pokiaľ je to možné, nemali byť nútené znášať bremeno výberu DPH; poukazuje na to, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby v zásade všetky obchodné transakcie boli zdaňované v čo najväčšej miere a aby sa akékoľvek výnimky interpretovali úzko, a súčasne by mali zabezpečiť, aby podobný tovar a služby podliehali rovnakému režimu DPH; zdôrazňuje napríklad, že na všetky knihy, noviny a časopisy bez ohľadu na ich formát by sa mal vzťahovať úplne rovnaký režim, čo znamená, že na knihy, noviny a časopisy, ktoré je možné prevziať z internetu alebo prečítať na internete (streaming), by sa mal vzťahovať rovnaký režim DPH ako na knihy, noviny a časopisy na fyzických nosičoch, a že rôzne služby cezhraničnej dopravy by mali podliehať rovnakému režimu DPH bez ohľadu na druh použitej dopravy; konštatuje, že ak oslobodenie od dane nepredstavuje prekážku pre riadne fungovanie vnútorného trhu, členské štáty by mali naďalej mať právo schváliť oslobodenie od dane na základe úzko chápaných sociálnych a kultúrnych kritérií;

10.  vyzýva na zavedenie harmonizovanej štandardnej alebo zníženej sadzby DPH pre všetky cezhraničné cesty v rámci EÚ bez ohľadu na druh dopravy a žiada harmonizované pravidlá týkajúce sa odpočítateľnosti DPH;

11.  zastáva názor, že sadzby DPH na tovar v oblasti kultúry by mali byť rovnaké bez ohľadu na spôsob jeho predaja (online či offline); domnieva sa, že takáto harmonizácia by prispela k rozvoju elektronického obchodu a poskytla spotrebiteľom tie isté kultúrne a vzdelávacie prínosy tým, že by podporovala rozvoj rozmáhajúceho sa digitálneho sektora;

12.  konštatuje, že v odvetví dopravy dochádza k deformáciám trhu, keďže niektoré druhy dopravy, napríklad autobusová a železničná, podliehajú DPH, zatiaľ čo iné druhy sú od dane oslobodené; táto situácia vytvára nerovné podmienky, keďže všetky druhy dopravy súťažia o tie isté služby cezhraničnej dopravy;

13.  požaduje vytvorenie stratégie tzv. zelenej DPH, ktorej jadrom by boli znížené sadzby pre energeticky efektívne a a voči životnému prostrediu šetrné výrobky a služby, čím by sa vyvažovala nespravodlivá hospodárska súťaž vyplývajúca z externalít, ktoré sa neprejavujú v cene tovaru alebo služby;

14.  zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia neutrality musí byť DPH za tovar a služby, ktoré sa používajú na zdaňovanú hospodársku činnosť, odpočítateľná; konštatuje, že pravidlá týkajúce sa odpočtu dane na vstupe sú v súčasnosti zložité a podnikom spôsobujú problémy v dôsledku otázok vyplývajúcich z povahy ich činnosti (rozsah), druhu služby (oslobodenie) alebo charakteru služieb (odpočítateľnosť);

15.  s ohľadom na cezhraničné transakcie v rámci Spoločenstva konštatuje, že súčasný systém DPH sa vzdialil od pôvodného záväzku členských štátov uplatňovať zásadu krajiny pôvodu, a to preto, že medzi členskými štátmi neexistuje dostatočná politická podpora spolupráce pri uplatňovaní tejto zásady;

16.  preto súhlasí s návrhom Komisie, aby sa uznalo status quo a prešlo sa na zdaňovanie podľa zásady miesta určenia; domnieva sa, že systém DPH založený na zdaňovaní tovaru a služieb podľa miesta spotreby sa javí ako sľubná cesta, ktorú treba ďalej analyzovať a ktorú musí sprevádzať zavedenie dobre fungujúcich jednotných kontaktných miest zo strany členských štátov; zdôrazňuje, že hlavnou prioritou EÚ by aj naďalej malo byť zavedenie režimu jednotných kontaktných miest pre DPH do 1. januára 2015;

17.  vzhľadom na trend zbližovania štandardných sadzieb DPH vyzýva členské štáty, aby ďalej zúžili rozpätie štandardných sadzieb; uznáva, že členské štáty musia mať možnosť slobodne si určiť sadzbu DPH vzhľadom na význam DPH ako nástroja rozpočtovej politiky;

18.  vyzýva Komisiu, aby do konca decembra 2012 predložila návrh na zjednodušenie cezhraničného zdaňovania;

19.  zdôrazňuje, že neziskové organizácie zohrávajú veľmi dôležitú a užitočnú úlohu v podpore demokracie, rastu a prosperity v Európe; vyzýva Komisiu, aby navrhla mechanizmus, ktorý by členským štátom snažiacim sa posilniť občiansku spoločnosť umožnil všeobecne oslobodiť od DPH všetky alebo väčšinu činností a transakcií, ktoré tieto organizácie vykonávajú; zdôrazňuje, že tento mechanizmus by sa mal vzťahovať aspoň na menšie neziskové organizácie;

20.  vyzýva členské štáty, aby do januára 2012 prijali zoznam bežného tovaru a služieb, ktoré by mali byť oslobodené od dane alebo by mali podliehať zníženej sadzbe DPH;

21.  vyzýva členské štáty, aby úzko spolupracovali s výborom pre DPH s cieľom dosiahnuť dohodu o jednotnom výklade právnych pojmov, ktoré sa v tejto súvislosti používajú, lebo v opačnom prípade by to znamenalo, že všetok ostatný tovar a služby na európskej úrovni by boli z takýchto práv vylúčené;

22.  vyzýva Komisiu, aby na základe záverov členských štátov a výboru pre DPH predložila do konca roka 2013 Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu záväzný zoznam bežného tovaru a služieb, ktoré môžu podliehať zníženej sadzbe DPH alebo oslobodeniu od dane na základe smernice o DPH;

Obmedzenie byrokracie

23.  vyzýva členské štáty, aby lepšie koordinovali a harmonizovali administratívne postupy tým, že sa zamerajú na výmenu najlepších postupov a vykonajú opatrenia navrhnuté Komisiou v roku 2009 s cieľom znížiť administratívnu záťaž vyplývajúcu z právnych predpisov EÚ v oblasti DPH, a to najmä znížením frekvencie podávania pravidelného daňového priznania k DPH, zjednodušením dokladov požadovaných pre oslobodenie od DPH pri vývoze, zrušením „nulových“ výkazov predaja v rámci EÚ, častejším využívaním riešení elektronickej verejnej správy v súlade s Digitálnou agendou pre Európu, najmä pre elektronické podávanie daňových priznaní k DPH a výkazov, zrušením platieb úrokov a sankcií z DPH súvisiacich s formálnymi chybami, ak príslušná právnická osoba nespôsobila danému členskému štátu pokles príjmov z DPH, a zvážením zavedenia jednotného postupu vrátenia DPH, identifikačného čísla DPH a systému elektronickej registrácie DPH pre celú EÚ;

24.  víta vypracovanie štúdie o digitálnom vnútornom trhu; vyzýva Komisiu, aby zlepšila interoperabilitu elektronických podpisov s cieľom vytvoriť právny rámec pre uznávanie zabezpečených systémov elektronickej certifikácie a zvážila revíziu a rozšírenie smernice o elektronických podpisoch s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre podniky, najmä MSP; zdôrazňuje potrebu vzájomného uznávania elektronickej identifikácie a elektronického overovania v celej EÚ;

25.  víta skutočnosť, že v EÚ od roku 2010 existuje nový elektronický systém vrátenia DPH; vyzýva Komisiu, aby najneskôr v júli 2012 predložila Parlamentu správu o výsledkoch a silných a slabých stránkach tohto nového systému; zdôrazňuje, že nové pravidlá treba stále revidovať s cieľom zaistiť, aby poskytovali primeranú ochranu pred pokusmi o podvod;

26.  vyzýva Komisiu, aby v primeranej lehote predložila návrh štandardnej európskej faktúry (papierovej a elektronickej) na základe jazykovo neutrálnej šablóny, ktorá by mohla obsahovať informácie ako úplný názov a adresu, dátum registrácie a zrušenia IČ DPH a informácie o skupinovej DPH, aby sa uľahčili cezhraničné transakcie a znížili sa náklady podnikov;

27.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v spolupráci s podnikmi kriticky zhodnotili akčný plán Komisie s cieľom zaistiť splnenie hlavného cieľa programu lepšej tvorby právnych predpisov, a to znížiť administratívnu záťaž o 25 % do roku 2012; je zrejmé, že opatrenia akčného plánu Komisie pre DPH, ktoré majú najväčší potenciálny vplyv, Rada buď už prijala, alebo sa o nich v súčasnosti diskutuje; zvyšné opatrenia by mohli čiastočne znížiť administratívnu záťaž podnikov v EÚ, ale ich prínosy nemusia byť rovnako citeľné v celej EÚ;

28.  zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť a podporiť využívanie riešení elektronickej verejnej správy, najmä na elektronické podávanie daňových priznaní k DPH a výkazov;

29.  vyzýva členské štáty, aby sa na úrovni EÚ v krátko- či strednodobom horizonte dohodli na maximálnom súbore štandardizovaných povinností v súvislosti s DPH, ktoré členské štáty môžu uložiť podnikom; vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s podnikmi preskúmali povinnosti a administratívne postupy v súvislosti s DPH a určili hlavné ťažkosti, ktoré podnikom spôsobuje súčasný systém DPH, a aby sa podelili o nápady a prístupy založené na najlepších postupoch s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť tento systém a znížiť administratívnu záťaž a prekážky pre obchod;

30.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili zavedenie celoeurópskej prahovej hodnoty pre oslobodenie MSP od DPH s cieľom znížiť byrokraciu a náklady a umožniť ľahší prístup na vnútorný trh;

31.  vyzýva Komisiu, aby sa pozorne preskúmala otázku ďalšieho zníženia byrokracie v súvislosti s DPH pre neziskové organizácie; zdôrazňuje, že systém DPH by mal byť pružnejší pre tie členské štáty, ktoré chcú prijať ambiciózne opatrenia s cieľom znížiť administratívnu záťaž v súvislosti s DPH pre tieto organizácie;

Efektívnosť výberu DPH

32.  súhlasí s Komisiou, že je potrebné zvýšiť efektívnosť výberu DPH, aby sa znížili výpadky DPH a obmedzila možnosť podvodu a aby obchodníci konajúci v dobrej viere boli chránení pred podvodmi s DPH; zdôrazňuje, že boj proti daňovým podvodom v Európskej únii je prioritou, vyzýva na užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, Europolom, Eurojustom a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v tejto oblasti a tiež žiada objasniť pojmy a definície, ako sú „krajina spotreby“ a „krajina sídla“;

33.  zdôrazňuje, že v členských štátoch treba zlepšiť cezhraničné stíhanie podvodov s DPH vnútri Spoločenstva a zvýšiť zodpovednosť a informovanosť o rizikách v tejto oblasti;

34.  v záujme zabezpečenia účinného cezhraničného vyšetrovania takýchto podvodov a ich súdneho stíhania zdôrazňuje, že je dôležité zaviesť v právnych predpisoch EÚ komplexné a jednotné vymedzenie podvodných praktík s DPH alebo „kolotočových'podvodov s DPH, čo je najrozšírenejšia forma podvodov s DPH, ako aj harmonizované správne sankcie;

35.  poznamenáva, že presné odhady rozsahu „kolotočových'podvodov s DPH nie sú dostupné; naliehavo žiada o vytvorenie nástroja na presné vyhodnocovanie podvodov s DPH, ktorý by umožnil, aby sa vykonávalo aj relevantné porovnávanie v tejto oblasti medzi členskými štátmi EÚ;

36.  zdôrazňuje význam intenzívnejšej a rýchlejšej spolupráce medzi členskými štátmi, lepšieho sledovania výmeny informácií a priamejších kontaktov medzi miestnymi daňovými úradmi pomocou spoločného informačného portálu on-line s cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty navzájom poskytovali účinnú pomoc; naliehavo vyzýva na posilnenie spolupráce medzi súdnymi orgánmi členských štátov, Eurojustom, Europolom a úradom OLAF;

37.  vyzýva Komisiu, aby navrhla zjednodušenie a konsolidáciu právnych predpisov Spoločenstva na boj proti podvodom a zaoberala sa nedostatkami v spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci tohto procesu;

38.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že nedávno (v novembri 2010) vytvorený mechanizmus EUROFISC bude z praktického hľadiska predstavovať pre členské štáty pridanú hodnotu pri vyšetrovaní cezhraničných podvodov s DPH, a aby pravidelne predkladala Parlamentu správy o jeho fungovaní a tieto správy zverejňovala;

39.  zdôrazňuje, že príležitosti na podvody s DPH možno podstatne znížiť intenzívnejším používaním nových technológií a inovatívnych riešení; naliehavo vyzýva Komisiu, aby ďalej posilnila systém výmeny informácií o dani z pridanej hodnoty (VIES) skrátením lehoty na zber údajov a ich uloženia do systému a poskytnutím širšieho priameho prístupu k údajom;

40.  domnieva sa však, že diskusia o metódach výberu DPH má druhoradý význam, pretože najskôr treba riešiť základné nedostatky a problémy spojené so súčasnými pravidlami a postupmi, a že v tejto fáze by najvyššiu prioritu malo mať riešenie nedostatočnej harmonizácie a potreby štandardizácie postupov a zníženia jazykových bariér za súčasného zvýšenia odolnosti systému voči podvodom;

41.  zdôrazňuje, že je potrebný orgán pre jednoznačný európsky výklad, ktorý by členským štátom poskytoval záväzné odpovede týkajúce sa spoločnej daňovej metodiky a rovnakého uplatňovania pravidiel v oblasti DPH;

42.  pripomína, že kým medzinárodne operujúce subjekty sú často vybavené na to, aby zvládali problémy vyplývajúce z vykonávania obchodnej činnosti na globálnej úrovni, daňové orgány často nemajú rovnaké odborné znalosti; preto zdôrazňuje, že spolupráca musí byť navrhnutá tak, aby sa dali rozlíšiť osoby konajúce v dobrej viere od podvodníkov a aby systému rozumeli obe strany;

43.  domnieva sa, že obmedzený model dátového skladu (so štandardným auditovým súborom(4) ), v kombinácii s modelom certifikovanej zdaniteľnej osoby (Certified Taxable Person model) sú najsľubnejšími modelmi výberu DPH, ktoré sa v súčasnosti skúmajú v rámci štúdie Komisie, pretože v niektorých členských štátoch už boli úspešne zavedené a preukázalo sa, že zvyšujú účinnosť výberu DPH;

Právny postup

44.  domnieva sa, že podnikateľský sektor požaduje jasné pravidlá pre DPH, ktoré zvyšujú právnu istotu a pravdepodobnosť jednotného výkladu zo strany členských štátov; takisto sa domnieva, že platné smernice Rady obsahujú nejasné ustanovenia, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť niekoľkých výkladov, pričom výsledný komplexný systém DPH bráni cezhraničným aktivitám a vedie k zbytočnej administratívnej záťaži; domnieva sa, že pravidlá pre DPH by nemali narúšať politiky EÚ v iných oblastiach, ako je napríklad udržateľnosť;

45.  preto vyzýva členské štáty, aby zvýšili úroveň harmonizácie:

   využívaním nariadení namiesto smerníc, pokiaľ je to možné, pretože nariadenia vytvárajú okamžitú harmonizáciu a právnu istotu;
   prípadne tým, že umožnia, aby Komisia so súhlasom väčšiny členských štátov(5) vydala v podobe vykonávacích rozhodnutí tzv. súbor spoločných pravidiel pre DPH v EÚ, čím sa zmení úloha výboru pre DPH;
   vytvorením postupu racionalizácie a koordinácie vnútroštátneho vykonávacieho procesu na úrovni EÚ, pri ktorom bude Komisia zohrávať významnejšiu úlohu;
   všeobecne zapojením zainteresovaných strán a podnikov do procesu prípravy a vykonávania právnych predpisov v oblasti DPH na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni, a najmä zapojením externých odborníkov do činnosti výboru pre DPH na úrovni EÚ;

46.  domnieva sa, že podniky potrebujú jasné a jednoznačné pravidlá EÚ pre DPH na podporu cezhraničných činností a obmedzenie administratívnej záťaže, a tým aj nákladov pre podniky; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvýšili kvalitu a jasnosť:

   uskutočňovaním komplexných a vysokokvalitných posúdení vplyvu, pričom do tohto procesu sa zapoja podniky z EÚ, s cieľom podporiť legislatívne návrhy;
   udržiavaním kontaktu s podnikmi na vnútroštátnej úrovni počas rokovaní a vo fáze vykonávania;
   využívaním nariadení Rady na podporu smerníc Rady v oblastiach, kde by to zvýšilo jasnosť;
   poskytovaním vysokokvalitných, včasných a dostupných informácií a usmernení týkajúcich sa vnútroštátnych pravidiel, a to aj na úrovni EÚ, najmä v oblastiach, kde režim nie je jednotný;
   skúmaním možností využitia technológie na šírenie informácií na úrovni celej EÚ; vymieňaním si nápadov a prístupov týkajúcich sa najlepších postupov v rámci fóra EÚ alebo výboru pre DPH;
   zapájaním podnikov, potenciálne v úlohe externých odborníkov, v rámci podpory určitých aspektov práce výboru pre DPH na úrovni EÚ;
   všeobecne posilňovaním úlohy podnikov v týchto procesoch, čím sa využijú ich znalosti, ktoré získali ako neplatení vyberači daní a pri každodennom styku s transakciami v rámci Spoločenstva;

o
o   o

47.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 20, 25.1.2008, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 13.
(4) Ako je vymedzený/odporúčaný v usmerneniach OECD.
(5) Ako Európska komisia navrhla v dokumente KOM(1997)0325 z 25. júna 1997.

Posledná úprava: 7. marca 2013Právne oznámenie