Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0064(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0294/2011

Indgivne tekster :

A7-0294/2011

Forhandlinger :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Afstemninger :

PV 27/10/2011 - 8.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0468

Vedtagne tekster
PDF 80kWORD 51k
Torsdag den 27. oktober 2011 - Strasbourg Endelig udgave
Seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA (KOM(2010)0094 - C7-0088/2010 - 2010/0064(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0094),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0088/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. september 2010(1) ,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0294/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 48 af 15.2.2011, s. 138.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. oktober 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/.../EU om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA
P7_TC1-COD(2010)0064

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2011/93/EU).


BILAG

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om hvervning af børn til seksuelle formål

der henviser til, at der ved fysisk hvervning af børn til seksuelle formål (»offline-grooming«) forstås overlagt manipulation af et barn under den seksuelle lavalder i form af tale, skrift, audiovisuelt materiale eller tilsvarende fremvisninger, med henblik på at mødes med det pågældende barn i den hensigt at begå en eller flere af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4 og artikel 5, stk. 6, i direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi,

der henviser til, at fysisk hvervning af børn til seksuelle formål allerede er reguleret i national ret i medlemsstaterne i forskellige former, enten som forsøg, forberedende lovovertrædelse eller en særlig form for seksuelt misbrug,

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer medlemsstaterne til omhyggeligt at gennemgå deres strafferetlige definitioner, hvad angår kriminalisering af fysisk hvervning af børn til seksuelle formål, og til om nødvendigt at forbedre og korrigere deres straffelov vedrørende eventuelle bestående retlige lakuner i denne henseende.

Seneste opdatering: 8. april 2013Juridisk meddelelse