Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0294/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0294/2011

Συζήτηση :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2011 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0468

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 82kWORD 40k
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, με την οποία καταργείται η απόφαση - πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ (COM(2010)0094 – C7–0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0094),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 82 παράγραφος 2 και 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0088/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2010(1) ,

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 29ης Ιουνίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0294/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 48 της 15.2.2011, σ. 138.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Οκτωβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου
P7_TC1-COD(2010)0064

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/93/ΕΕ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι μη διαδικτυακή προσέγγιση και άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς σημαίνει εκ προθέσεως παρενόχληση παιδιού που δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, είτε δια λόγων, είτε με γραπτά κείμενα ή με οπτικοακουστικό υλικό και παρεμφερείς παραστάσεις, με σκοπό τη συνάντηση με το παιδί για διάπραξη ενός εκ των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 5 παράγραφος 6, της παρούσας οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας,

έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η μη διαδικτυακή προσέγγιση και άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς ήδη αντιμετωπίζεται στις διάφορες μορφές της από το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών ως απόπειρα διάπραξης αδικήματος, ως προπαρασκευαστική πράξη ή ως ειδική μορφή σεξουαλικής κακοποίησης,

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν τα κράτη μέλη να ελέγξουν προσεκτικά τους ορισμούς τους στον τομέα του ποινικού δικαίου τους για την ποινικοποίηση του αδικήματος της «παραδοσιακής», μη διαδικτυακής προσέγγισης παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς, και να βελτιώσουν, επιφέροντας, κατά περίπτωση, διορθώσεις στο ποινικό τους δίκαιο για την κάλυψη τυχόν νομικών κενών που ενδέχεται να υφίστανται ακόμη στο θέμα αυτό.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου