Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0064(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0294/2011

Esitatud tekstid :

A7-0294/2011

Arutelud :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Hääletused :

PV 27/10/2011 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0468

Vastuvõetud tekstid
PDF 80kWORD 49k
Neljapäev, 27. oktoober 2011 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning lasteporno ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Resolutsioon
 Terviktekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2004/68/JSK (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2010)0094);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 lõiget 2 ning artikli 83 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0088/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. septembri 2010. aasta arvamust(1) ;

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega;

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 29. juuni 2011. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja kultuuri- ja hariduskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0294/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 48, 15.2.2011, lk 138.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 27. oktoobril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/…/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK
P7_TC1-COD(2010)0064

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2011/93/EL) lõplikule kujule.)


LISA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus laste ahvatlemise kohta seksuaalsel eesmärgil

Võttes arvesse asjaolu, et tegelikus elus toimuv laste ahvatlemine seksuaalsel eesmärgil (nn off-line ahvatlemine) tähendab sellise lapse, kes ei ole veel jõudnud seksuaalse enesemääramise ikka, tahtlikku manipuleerimist kõne või kirja teel, audiovisuaalsete materjalide või sarnaste esitusviiside abil, et lapsega kohtuda direktiivi (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) artikli 3 lõikes 4 ja artikli 5 lõikes 6 osutatud süütegude toimepanemise eesmärgil;

võttes arvesse asjaolu, et tegelikus elus toimuv laste ahvatlemine seksuaalsel eesmärgil on juba hõlmatud liikmesriikide eri liiki õigusaktidega kui süüteokatse, süüteo ettevalmistus või seksuaalse kuritarvitamise erivorm;

kutsuvad Euroopa Parlament ja nõukogu liikmesriike üles kontrollima põhjalikult nende kriminaalõiguse mõisteid seoses tegelikus elus toimuva laste seksuaalsel eesmärgil ahvatlemise kriminaliseerimisega ning täiendama ja parandama vajaduse korral oma karistusõigust vastavate võimalike seadusandlike lünkade osas.

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2013Õigusalane teave