Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0294/2011

Ingivna texter :

A7-0294/2011

Debatter :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0468

Antagna texter
PDF 76kWORD 60k
Torsdagen den 27 oktober 2011 - Strasbourg Slutlig utgåva
Sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0094),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 82.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0088/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 september 2010(1) ,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 29 juni 2011 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0294/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner parlamentets och rådets gemensamma förklaring som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 48, 15.2.2011, s. 138.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 27 oktober 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/.../EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF
P7_TC1-COD(2010)0064

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2011/93/EU.)


BILAGA

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet och rådet om kontaktsökning med barn för sexuella ändamål

Kontaktsökning med barn för sexuella ändamål i det verkliga livet (”gromning offline”) innebär en medveten manipulering av ett barn som inte uppnått den sexuella myndighetsåldern genom tal, skrift, audiovisuellt material eller liknande framställningar, i syfte att träffa honom eller henne i avsikt att begå något av de brott som avses i artiklarna 3.3 och 5.6 i det föreliggande direktivet.

Kontaktsökning med barn för sexuella ändamål i det verkliga livet beskrivs redan på olika sätt i medlemsstaternas nationella lagstiftningar, antingen som försök till brott eller förberedelse till brott eller som en särskild form av sexuellt övergrepp.

Europaparlamentet och rådet uppmanar medlemsstaterna att noga se över brottsrubriceringen av kontaktsökning med barn för sexuella ändamål i det verkliga livet, och om nödvändigt förbättra och korrigera den egna strafflagen för att undanröja de rättsliga kryphål som eventuellt kan finnas kvar härvidlag.

Senaste uppdatering: 8 april 2013Rättsligt meddelande