Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0164(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0271/2011

Předložené texty :

A7-0271/2011

Rozpravy :

PV 26/10/2011 - 16
CRE 26/10/2011 - 16

Hlasování :

PV 27/10/2011 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0469

Přijaté texty
PDF 116kWORD 51k
Čtvrtek 27. říjen 2011 - Štrasburk Konečné znění
Normy, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany ***I
P7_TA(2011)0469A7-0271/2011
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracované znění) (KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2009)0551),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 63 odst. 1, bod 1 písm. c), bod 2 písm. a) a bod 3 písm. a) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0250/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 78 odst. 2 písm. a) a b) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. dubna 2010(1) ,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. července 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2) ,

–  s ohledem na dopis, který dne 2. února 2010 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0271/2011),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení ve znění upraveném podle doporučení poradní pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  schvaluje společné politické prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o informativních dokumentech přiložené k tomuto usnesení;

3.  bere na vědomí společné politické prohlášení členských států a Komise o informativních dokumentech přiložené k tomuto usnesení;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 18, 19.1.2011, s. 80.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. října 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU o ▌normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany , o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracované znění)
P7_TC1-COD(2009)0164

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice č. 2011/95/EU.)


PŘÍLOHA

Společné politické prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o vysvětlujících dokumentech

Orgány uznávají, že informace, kterou členské státy poskytují Komisi ve věci provádění směrnic do vnitrostátního práva, „musí být jasná a přesná(1) , aby Komisi usnadnila plnění úkolu, jímž je dohled nad uplatňováním práva Unie.

Ve světle této skutečnosti Evropský parlament a Rada vítají Společné politické prohlášení členských států a Komise o informativních dokumentech.

Orgány se proto dohodly, že je-li potřeba a přiměřenost předložení těchto dokumentů odůvodněná v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech, vloží do příslušné směrnice bod odůvodnění tohoto znění:"

Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne [datum] zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva. Ve vztahu k této směrnici považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

"

Komise do 1. listopadu 2013 podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování obou společných politických prohlášení o informativních dokumentech.

Orgány se zavazují, že budou tyto zásady uplatňovat od 1. listopadu 2011 na nové a dosud projednávané návrhy směrnic s výjimkou návrhů, o nichž již Evropský parlament a Rada dosáhly dohody.

Společné politické prohlášení členských států a Komise o vysvětlujících dokumentech

„Podle článku 288 SFEU je “směrnice (…) závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům „.

Členské státy a Komise uznávají, že účinné provádění práva Unie je předpokladem pro dosažení politických cílů Unie a že toto provádění je věcí společného zájmu, třebaže odpovědnost za něj leží především na členských státech, neboť jeho cílem je mimo jiné vytvoření rovných podmínek ve všech členských státech.

Členské státy a Komise uznávají, že správné a včasné provedení směrnic Unie do vnitrostátního práva představuje právní povinnost. Konstatují, že Komise má dle Smluv pod kontrolou Soudního dvora dohlížet na uplatňování práva Unie, a společně mají za to, že oznamování opatření přijatých za účelem provedení do vnitrostátního práva by mělo Komisi plnění tohoto úkolu usnadňovat.

V této souvislosti členské státy uznávají, že informace, kterou poskytují Komisi ve věci provádění směrnic do vnitrostátního práva, „musí být jasná a přesná “ a „musí uvádět jednoznačně, jaké jsou právní a správní předpisy “, popřípadě jakékoli jiné předpisy vnitrostátního práva a případně též judikatura vnitrostátních soudů, o nichž mají tyto členské státy za to, že jimi splnily jednotlivé povinnosti, které jim ukládá směrnice(2) .

Domnívá-li se Komise, že je třeba zajistit dokumenty s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva, zdůvodní v zájmu zlepšení kvality informací o provádění směrnic Unie do vnitrostátního práva při předložení každého jednotlivého návrhu potřebu a přiměřenost poskytnutí těchto dokumentů, přičemž u každého případu zvlášť zohlední zejména složitost dané směrnice a jejího provedení do vnitrostátního práva i případnou dodatečnou administrativní zátěž.

V odůvodněných případech členské státy doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva o jeden či více informativních dokumentů, jež mohou mít podobu srovnávacích tabulek nebo jiných dokumentů sloužících stejnému účelu.

(1) Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 16. července 2009 ve věci C-427/07, bod 107 a judikaturu v něm citovanou.
(2) Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 16. července 2009 ve věci C-427/07, bod 107 a judikaturu v něm citovanou.

Poslední aktualizace: 8. duben 2013Právní upozornění