Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2874(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0540/2011

Forhandlinger :

PV 27/10/2011 - 12.1
CRE 27/10/2011 - 12.1

Afstemninger :

PV 27/10/2011 - 13.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0474

Vedtagne tekster
PDF 91kWORD 48k
Torsdag den 27. oktober 2011 - Strasbourg Endelig udgave
Tibet, navnlig nonners og munkes selvafbrænding
P7_TA(2011)0474B7-0540, 0546, 0561, 0563 og 0564/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 27. oktober 2011 om Tibet, især om nonners og munkes selvafbrænding

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina og Tibet, navnlig beslutningen af 25. november 2010(1) ,

–  der henviser til artikel 36 i Folkerepublikken Kinas forfatning, som sikrer religionsfrihed for alle borgere;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at respekt for menneskerettighederne, religionsfrihed og forsamlingsfrihed er grundlæggende principper i EU og en prioritet i Unionens udenrigspolitik;

B.  der henviser til, at den kinesiske regering har indført drastiske restriktioner for de tibetanske buddhistiske klostre i Aba/Ngaba-amtet i Sichuan-provinsen og i andre dele af den tibetanske højslette, bl.a. brutale sikkerhedsrazziaer, arbitrære tilbageholdelser af munke, øget overvågning i klostrene og en permanent tilstedeværelse af politi i klostrene, som overvåger de religiøse aktiviteter;

C.  der henviser til, at disse sikkerhedsforanstaltninger er udformet med henblik på at begrænse ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og religionsfriheden i de tibetanske buddhistiske klostre;

D.  der henviser til, at Phuntsog (20 år) og Tsewang Norbu (29 år) døde, efter at de havde sat ild på sig selv henholdsvis den 16. marts og den 15. august 2011 i protest mod Kinas restriktive politik i Tibet;

E.  der henviser til, at Phuntsogs yngre brødre Lobsang Kelsang og Lobsang Kunchok (begge 18 år) antændte sig selv på markedet i Aba/Ngaba-amtet den 26. september 2011, og at de overlevede, selv om deres tilstand stadig er uvis;

F.  der henviser til, at Dawa Tsering, en 38-årig munk i Kardze-klosteret, satte ild på sig selv den 25. oktober 2011, og til, at kinesisk sikkerhedspersonale hældte vand på flammerne og forsøgte at føre ham bort, samt til, at denne munk nu beskyttes af andre munke i klosteret, og til, at hans tilstand er kritisk;

G.  der henviser til, Kelsang Wangchuk, en 17-årig munk i Kirti-klosteret, den 3. oktober 2011 offerbrændte sig selv, og til, at kinesiske soldater tog fat i ham, slukkede branden og slog ham ihærdigt, inden de førte ham bort, og til, at hans aktuelle tilstand og opholdssted er ukendt;

H.  der henviser til, at to forhenværende munke fra Kirti, Choephel (19 år) og Kayang (18 år), fastspændte deres hænder til hinanden og satte ild på sig selv, samtidig med at de krævede Dalai Lamas tilbagevenden og retten til religionsfrihed, og til, at de begge døde som følge af denne protest;

I.  der henviser til, at den forhenværende munk fra Kirti, Norbu Damdrul (19 år), der antændte sig selv den 15. oktober 2011, var den ottende tibetaner, som offerbrændte sig selv, og til, at hans nuværende opholdssted og sundhedstilstand er ukendt;

J.  der henviser til, at en nonne fra Ngaba Mamae Dechen Choekorling-nonneklosteret, Tenzin Wangmo (20 år), døde den 17. oktober 2011, og til, at hun var den første kvinde, der gennemførte en selvafbrænding;

K.  der henviser til, at selvafbrænding kan betragtes som en form for protest og et udtryk for den stigende fortvivlelse blandt unge tibetanere, navnlig i Kirti-klosteret;

L.  der henviser til, at uanset hvilke personlige motiver, der måtte ligge bag disse handlinger, bør de betragtes i den bredere kontekst af religiøs og politisk undertrykkelse i Aba/Ngaba-amtet, som har foregået i mange år;

M.  der henviser til, at stramningerne i statens kontrol med religiøs praksis via en række retsforskrifter, som blev vedtaget af den kinesiske regering i 2007, har bidraget til tibetanernes fortvivlelse på hele den tibetanske højslette;

N.  der henviser til, at de eksisterende retsforskrifter i høj grad har udvidet statens kontrol med det religiøse liv, idet mange udtryk for religiøs identitet er blevet gjort til genstand for statsgodkendelse og -kontrol, bl.a. anerkendelsen af genfødte lamaer;

O.  der henviser til, at en kinesisk domstol idømte tre tibetanske munke fængselsstraf, efter at deres munkekollega, Phuntsog, som satte ild på sig selv den 16. marts 2011, var omkommet, fordi de havde holdt ham skjult og nægtet ham lægehjælp, og til, at de af domstolen blev anklaget for manddrab;

P.  der henviser til, at væbnede styrker efter det første tilfælde af selvafbrænding i marts 2011 omringede Kirti-klosteret og afskar klosteret fra adgangen til fødevarer og vand i flere dage; der henviser til, at de nye sikkerhedsofficerer, som er udsendt til klosteret, har indført et nyt obligatorisk »patriotisk uddannelsesprogram«, og til, at mere end 300 munke blev ført bort i militærkøretøjer og tilbageholdt på et uangivet sted for at blive underlagt flere ugers politisk indoktrinering;

Q.  der henviser til, at den kinesiske regering har anklaget munkene i Kirti-klosteret for at være involveret i handlinger, der »har til hensigt at forstyrre den sociale orden«, herunder hærværk og selvafbrænding;

R.  der henviser til, at de kinesiske myndigheder har skærpet sikkerheden i Tibet, særlig i området omkring Kirti-klosteret, og til, at journalister og udlændinge ikke får tilladelse til at besøge området, og til, at klosteret afpatruljeres af politibetjente i fuld kampudrustning; der henviser til, at udenlandske medier er blevet nægtet adgang til urolige områder i Tibet, og til, at Kinas statslige tv-kanal ikke har rapporteret om protesterne, og til, at munkene er blevet pålagt forbud mod at tale om protesterne;

1.  fordømmer de kinesiske myndigheders fortsat hårde linje over for de tibetanske klostre og opfordrer dem til at ophæve de restriktioner og sikkerhedsforanstaltninger, der er indført over for kloster- og lægsamfundene, samt til at genetablere kommunikationsforbindelserne til munkene i Kirti-klosteret;

2.  er dybt bekymret over indberetningerne om, at otte tibetanske buddhistiske munke og en enkelt nonne siden april har sat ild på sig selv i nærheden af Ngaba Kirti-klosteret i Kinas Sichuan-provins;

3.  opfordrer indtrængende den kinesiske regering til at ophæve restriktionerne og de hårdhændede sikkerhedsforanstaltninger, som Kirti-klosteret er underlagt, og til at meddele, hvor de munke, som med magt blev ført bort fra klosteret, befinder sig; opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at give uafhængige internationale medier og menneskerettighedsobservatører tilladelse til at besøge området;

4.  opfordrer den kinesiske regering til at sikre alle borgere religionsfrihed i overensstemmelse med artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og til at ophæve de strafferetlige og administrative sanktioner, som er rettet mod religion, og som er blevet anvendt til at straffe borgere for udøvelsen af deres ret til religionsfrihed;

5.  opfordrer de kinesiske myndigheder til at respektere tibetanernes rettigheder i alle kinesiske provinser og til at handle proaktivt for at behandle de bagvedliggende grunde til den tibetanske befolknings utilfredshed i Kina;

6.  opfordrer de kinesiske myndigheder til at sætte en stopper for forfremmelsen af politibetjente, som i modstrid med den kinesiske forfatning og den kinesiske lov om autonomi for etniske mindretal truer tibetanernes sprog, kultur, religion, kulturarv og miljø;

7.  opfordrer indtrængende regeringen i Folkerepublikken Kina til i detaljer at redegøre for situationen for de 300 munke, som blev ført bort fra Kirti-klosteret i april 2011, og i forbindelse med hvilke der er blevet indledt flere særlige procedurer i Menneskerettighedsrådet, bl.a. i Arbejdsgruppen for Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger;

8.  opfordrer indtrængende regeringen i Folkerepublikken Kina til at påtage sig ansvaret for situationen for de tibetanere, der er blevet »indlagt på hospitalet«, efter at de har sat ild på sig selv, bl.a. med hensyn til deres adgang til lægehjælp;

9.  fordømmer domsafsigelsen over munkene fra Kirti og insisterer på deres ret til en retfærdig rettergang og ydelse af passende retshjælp i løbet af retssagen; opfordrer til, at uafhængige observatører tillades adgang til de munke fra Kirti, som tilbageholdes;

10.  opfordrer Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at udsende en offentlig erklæring, som giver udtryk for EU's bekymring over den eskalerende situation i Aba/Ngaba-amtet og opfordrer til respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt en beherskelse af sikkerhedspolitiets fremfærd;

11.  opfordrer de kinesiske myndigheder til at afstå fra gennemførelsen af kontraproduktive politikker og aggressive »patriotiske uddannelsesprogrammer« i områder, der bebos af tibetanere, såsom Sichuan, Gansu og Qinghai, som også er områder, hvor menneskerettighedskrænkelser har skabt spændinger;

12.  opfordrer de kinesiske myndigheder til at respektere traditionelle tibetanske begravelsesritualer og til at tilbagelevere dødes jordiske rester i overensstemmelse med buddhistisk skik og uden forsinkelser og hindringer;

13.  anmoder EU og medlemsstaterne om at opfordre den kinesiske regering til at genoptage sin dialog med Dalai Lama og hans repræsentanter med henblik på at sikre reel autonomi for tibetanerne inden for Folkerepublikken Kina og til at sætte en stopper for kampagnen for at miskreditere Dalai Lama som religiøst overhoved;

14.  opfordrer Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen til at rejse spørgsmålet om menneskerettigheder under det næste topmøde mellem EU og Kina og opfordrer formanden for Kommissionen og formanden for Det Europæiske Råd til at klart at gøre opmærksom på Tibets enestående religiøse, kulturelle og sproglige identitet i deres officielle taler ved åbningen og afslutningen af topmødet, hvis dette ikke er på dagsordenen for drøftelserne;

15.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og EU's delegation til Kina til løbende at overvåge menneskerettighedssituationen i Kina og til under møder og i korrespondance med kinesiske embedsmænd fortsat at henvise til sagerne med tibetanere, der er fængslet for fredelig udøvelse af deres religionsfrihed, og til inden for de kommende 12 måneder at fremlægge en rapport for Parlamentet med forslag til foranstaltninger, der kan træffes, eller politikker, der kan gennemføres i denne henseende;

16.  genfremsætter sin anmodning til Rådet om at udpege en særlig repræsentant for EU til Tibet med henblik på at lette genoptagelsen af dialogen mellem de kinesiske myndigheder og Dalai Lamas udsendinge i forbindelse med fastlæggelsen af en ægte autonom status for Tibet inden for Folkerepublikken Kina;

17.  opfordrer de medlemsstater, som er medlem af G-20, og formanden for Kommissionen samt formanden for Det Europæiske Råd til at rejse spørgsmålet om menneskerettighedssituationen i Tibet over for præsidenten for Folkerepublikken Kina, Hu Jintao, ved det forestående G-20-topmøde i Cannes den 3. og 4. november 2011;

18.  opfordrer indtrængende Folkerepublikken Kina til at respektere religionsfriheden og de grundlæggende menneskerettigheder i kloster- og lægsamfundene i Ngaba og til at ophæve gennemførelsen af religiøse kontrolforanstaltninger, således at tibetanske buddhister kan identificere og uddanne religiøse lærere i overensstemmelse med de tibetanske traditioner, til at gennemgå de religions- og sikkerhedspolitikker, der er gennemført i Ngaba siden 2008, og til at indlede en åben dialog med lederne af de tibetanske buddhistskoler;

19.  opfordrer indtrængende regeringen i Folkerepublikken Kina til at respektere internationalt aftalte menneskerettighedsnormer og til at opfylde sine forpligtelser i henhold til internationale menneskerettighedskonventioner med hensyn til religions- og trosfrihed;

20.  påpeger behovet for at sætte mindretalssamfundenes rettigheder i Kina på dagsordenen for de kommende runder af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina;

21.  opfordrer indtrængende den kinesiske regering til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Folkerepublikken Kinas regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0449.

Seneste opdatering: 8. april 2013Juridisk meddelelse