Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2909(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0595/2011

Debatai :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Balsavimas :

PV 17/11/2011 - 12.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0518

Priimti tekstai
PDF 79kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2011 m. lapkričio 17 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Egiptas, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejis
P7_TA(2011)0518B7-0595, 0597, 0600, 0602, 0603, 0605 ir 0607/2011

2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Egipto, ypač dėl tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejo

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte(1) ir į 2011 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte ir Sirijoje, ypač krikščionių bendruomenėse(2) ,

–   atsižvelgdamas į ES ir Egipto asociacijos susitarimą, ypač į jo 2 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 10, 18 ir 19 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, kurio šalis yra ir Egiptas, 14 straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1950 m. Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 6 ir 9 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos žmogaus teisių gynėjų gaires,

–   atsižvelgdamas į Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2011 m. spalio 10 d. pareiškimą dėl smurto Egipte,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2011 m. vasario 21 d. išvadas, į kurias įtrauktas kreipimasis į Vyriausiąją įgaliotinę Catherine Ashton su prašymu informuoti apie priimtas priemones ir konkrečius pasiūlymus toliau skatinti Europos Sąjungos veiksmus, susijusius su religinių įsitikinimų ir įsitikinimų laisvės skatinimu ir jų gynimu,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2011 m. spalio 10 d. išvadas ir į Europos Vadovų Tarybos 2011 m. spalio 23 d. išvadas dėl Egipto,

–  atsižvelgdamas į savo metines ataskaitas dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje, ypač į savo 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl 2009 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi 2011 m. spalio 30 d. karo prokuroras, iškvietęs į apklausą tinklaraštininką Alaa Abdelį Fatah, apkaltino jį smurto, nukreipto prieš ginkluotąsias pajėgas, skatinimu, karo personalo įžeidimu ir karinės nuosavybės sugadinimu per neseniai vykusius Maspero susirėmimus, kurie prasidėjo 2011 m. spalio 9 d. Kaire surengta taikia demonstracija už krikščionių koptų teises ir kurių metu mažiausiai 25 Egipto piliečiai žuvo ir daugiau negu 300 buvo sužeista, ir tuomet įsakė jį laikinai sulaikyti 15 dienų apeliaciniame Kairo Bab El Khalq kalėjime; kadangi nagrinėjant tą pačią teismo bylą sulaikyta dar 30 civilių;

B.  kadangi 2011 m. lapkričio 3 d. karinis apeliacinis teismas patvirtino, kad Alaa Abdelis Fatah sulaikomas 15 dienų laikotarpiui, ir po to jis buvo perkeltas į Toros kalėjimą, o lapkričio 13 d. jo sulaikymas pratęstas dar 15 dienų, kol laukiama tolesnio tyrimo;

C.  kadangi Alaa Abdelis Fatah atsisakė atsakyti į bet kokius karinio teismo klausimus, susijusius su minėtaisiais įvykiais, ir pareiškė, kad atsakys tik į nešališko civilinio teismo klausimus, ir taip pat pabrėžė, kad karinis teismas nėra teisiškai įgaliotas ir neturi jurisdikcijos apklausti civilių;

D.  kadangi visiems turi būti suteikta teisė į teisingą ir viešą bylos nagrinėjimą, kurį atlieka kompetentingas, nepriklausomas ir nešališkas pagal įstatymą įsteigtas teismas;

E.  kadangi Alaa Abdelis Fatah jau yra buvęs sulaikytas: 2006 m., H. Mubarako režimo laikais, jis buvo sulaikytas 45 dienoms po dalyvavimo protesto akcijoje, kurios metu buvo siekiama pareikšti paramą nepriklausomiems teismams;

F.  kadangi įkalintas tinklaraštininkas Maikel Nabil Sanad tęsia savo bado streiką ir jo padėtis kritinė; kadangi 2011 m. spalio 11 d. karinis apeliacinis teismas nusprendė anuliuoti savo paskelbtą trejų metų įkalinimo nuosprendį ir nurodė bylą nagrinėti iš naujo; kadangi per antrąjį šio naujo proceso klausymą, vykusį 2011 m. lapkričio 1 d., jo teismas atidėtas iki 2011 m. lapkričio 13 d., o tą dieną dar kartą atidėtas iki 2011 m. lapkričio 27 d., nes jis ir vėl atsisakė bendradarbiauti su karo tribunolu ir pareiškė nesutinkantis su tuo, kad civilius gyventojus teisia kariniai teismai;

G.  kadangi Egiptas išgyvena sudėtingą perėjimo prie demokratijos laikotarpį ir šio proceso metu susiduria su didžiuliais iššūkiais ir sunkumais;

H.  kadangi socialinė žiniasklaida atliko svarbų vaidmenį per Arabų pavasarį – taip pat ir Egipte; kadangi tinklaraštininkai, žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai Egipte toliau persekiojami ir bauginami;

I.  kadangi žmogaus teisių organizacijos praneša, kad nuo 2011 m. kovo karo tribunolai Egipte surengė daugiau negu 12 000 civilių gyventojų teismo procesus; kadangi kariniai teismai šalyje toliau teisia civilius, suimtus pagal nepaprastųjų padėčių įstatymą, o tai neatitinka minimalių teisingo bylos nagrinėjimo standartų ir teisės į gynybą; kadangi didžioji dauguma Egipto žmogaus teisių NVO, teisininkų asociacijų ir visoms politinėms grupėms atstovaujančių politikos veikėjų primygtinai pabrėžė, kad, siekiant užtikrinti tinkamą procesą, civiliai turi būti teisiami civiliniuose teismuose;

J.  kadangi Europos Sąjunga nuolat pabrėžė, kad yra įsipareigojusi gerbti žodžio laisvę, minties laisvę, sąžinės laisvę ir religinių įsitikinimų laisvę ir kad vyriausybės visame pasaulyje turi pareigą užtikrinti šias laisves;

1.  ragina Egipto valdžios institucijas nedelsiant išlaisvinti Alaa Abdelį Fatah, kalinamą už atsisakymą atsakyti į klausimus dėl 2011 m. spalio 9 d. įvykių, kuriuos pateikė karinis teismas, o jis nelaikomas nei nešališku, nei teisėtu; ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad nė vienas tinklaraštininkas, žurnalistas ar žmogaus teisių gynėjas šalyje nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai persekiojamas ar bauginamas;

2.  griežtai smerkia teisminį Alaa Abdelio Fatah persekiojimą, kurį vykdo karo teismo institucijos; pakartoja savo raginimą Aukščiausiajai ginkluotųjų pajėgų tarybai nedelsiant liautis taikius nepaprastųjų padėčių įstatymą ir rengti civilių teismo procesus, taip pat nedelsiant išlaisvinti visus karinių teismų laikomus sąžinės ir politinius kalinius; pabrėžia, kad civiliai neturėtų būti teisiami karinių teismų – tai neatitinka esminių tinkamo proceso standartų;

3.  ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti nešališką teismo procesą, kaip nurodyta 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 10 straipsnyje: „Kiekvienas turi visiškai lygią teisę, kad, nustatant jo teises ir pareigas ir jam pareiškus baudžiamąjį kaltinimą, jo bylą teisingai ir viešai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas“;

4.  pakartoja savo raginimą atlikti nepriklausomą, išsamų ir skaidrų Maspero susirėmimų, prasidėjusių 2011 m. spalio 9 d. Kaire surengta taikia demonstracija už krikščionių koptų teises, tyrimą, kurį turėtų atlikti nepriklausomas ir nešališkas civilinis teismas, siekiant patraukti atsakomybėn kaltuosius, ir dar kartą reiškia užuojautą aukoms ir jų artimiesiems; ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad įvairūs tyrimai būtų atliekami nepriklausomai ir nešališkai, t. y. sudaryti galimybes atlikti deramą jų stebėseną;

5.  šiuo sudėtingu šalies perėjimo prie demokratijos laikotarpiu dar kartą solidarizuojasi su Egipto žmonėmis ir toliau remia jų teisėtus demokratinius lūkesčius; ragina Egipto valdžios institucijas visapusiškai gerbti visas pagrindines teises, įskaitant minties laisvę, sąžinės laisvę ir religinių įsitikinimų laisvę, žodžio ir interneto laisvę, laisvę taikiais burtis ir susirinkimų laisvę;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Egipto Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0064.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0471.

Atnaujinta: 2013 m. gegužės 3 d.Teisinis pranešimas