Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 77kWORD 40k
Czwartek, 15 grudnia 2011 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Projekt tabeli wyników do celów nadzorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej
P7_TA(2011)0583B7-0690/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planowanego wstępnego kształtu tabeli wskaźników do celów nadzorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej

Parlament Europejski,

–  uwzględniając pakiet ustawodawczy w sprawie zarządzania gospodarczego, przyjęty w dniu 16 listopada 2011 r., a w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011(1) w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania ,

–  uwzględniając dokument służb Komisji z dnia 27 października 2011 r. zatytułowany „Tabela wskaźników do celów nadzorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej” (SEC(2011)1361),

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

1.  przypomina, że głównym celem nowo utworzonego mechanizmu nadzoru jest zapobieganie nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w Unii Europejskiej, a zwłaszcza strefie euro, oraz korygowanie tych zakłóceń; przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1176/2011 dalsze cele nowego mechanizmu obejmują trwałą konwergencję wyników gospodarczych państw członkowskich, a także ściślejszą koordynację polityk gospodarczych;

2.   podkreśla, że w świetle obecnej sytuacji gospodarczej niezbędne jest, by ramy nadzoru makroekonomicznego zostały uruchomione jak najszybciej;

3.  uważa, że potencjalne efekty uboczne strategii politycznych prowadzonych przez państwa członkowskie i Unię Europejską należy określić i omówić na wczesnym etapie (np. w ramach rocznej analizy wzrostu gospodarczego) oraz w każdym przypadku przed i po przyjęciu programów konwergencji i stabilności; zwraca się do Komisji, by wyjaśniła w najnowszej wersji tabeli wskaźników, w jaki sposób zamierza przeciwdziałać rzeczonym skutkom ubocznym;

4.  wyraża opinię, że rządy państw członkowskich muszą być gotowe do zareagowania w przypadku ewentualnych problemów, ponieważ jest to jedyny sposób, aby upewnić się, że ramy nadzoru przyniosą oczekiwany skutek;

5.  przypomina deklarację Komisji załączoną do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania („sześciopak”)(2) , zgodnie z którą nadzór makroekonomiczny obejmuje kraje, „w których występuje deficyt i nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, z właściwym zróżnicowaniem w odniesieniu do pilności działań politycznych oraz rodzaju wymaganych działań naprawczych”. zaznacza, że rzeczona deklaracja utorowała drogę do ostatecznego porozumienia w sprawie „sześciopaku”; wzywa Komisję do podtrzymania pełnego zaangażowania w realizację postanowień przedmiotowej deklaracji; twierdzi, że żadne konkluzje, do których może dojść Rada, nie mogą ograniczać prawa Komisji w tym zakresie;

6.  uważa, że większość orientacyjnych progów wskaźników stosowanych w projekcie tabeli to albo górne albo dolne wartości progowe, mimo iż rozporządzenie wyraźnie stanowi, że „w razie potrzeby” przyjmuje się zarówno górne jak i dolne wartości progowe; w związku z tym podkreśla, że dokument roboczy Komisji nie wyjaśnia nieprawidłowości w ustalaniu zarówno górnych jak i dolnych progów większości z tych wskaźników;

7.  zaznacza, że Komisja nie wzięła pod uwagę wszystkich elementów określonych na potrzeby analizy ekonomicznej tabeli wskaźników w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011; zwraca się do Komisji o uwzględnienie wszystkich tych elementów w analizie ekonomicznej tabeli wskaźników, szczególnie w odniesieniu do zatrudnienia, czynników stymulowania wydajności oraz roli energii;

8.  podkreśla, że utrzymany próg stopy bezrobocia nie oddaje zmian o charakterze płynnym, jak np. roczny wzrost tej stopy;

9.   przyjmuje do wiadomości fakt, że Komisja zamierza dostarczyć, do końca 2012 r. i przed rozpoczęciem następnego semestru europejskiego, nowy zestaw wskaźników i związanych z nimi progów dla sektora finansowego; zwraca się do Komisji o wyjaśnienie związku pomiędzy takimi wskaźnikami dla sektora finansowego a wspólnym zestawem wskaźników ilościowych i jakościowych, przewidzianym w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego;

10.  zaznacza − w odniesieniu do opracowywania przyszłych tabeli makroekonomicznych, które mogą uwzględniać szerszy zakres wskaźników − że tabele te muszą opierać się na niezależnych i wiarygodnych oficjalnych statystykach opracowywanych przez europejski system statystyczny i Europejski System Banków Centralnych;

11.  zaznacza, że w dokumencie roboczym Komisji cytuje się „dostępną literaturę ekonomiczną” bez podania ani jednego konkretnego odniesienia; wzywa Komisję, by przedstawiła pełniejsze wyjaśnienie przyjętego przez nią podejścia metodologicznego, w tym różnych przewidzianych opcji, wraz z kompletną bibliografią stanowiącą podstawę do opracowania tabeli wskaźników;

12.  podkreśla, że przed przedstawieniem swojego stanowiska w sprawie wprowadzenia nowych wskaźników i zmiany progów Komisja Gospodarcza i Monetarna może zorganizować wysłuchania publiczne na temat kształtu tabeli wskaźników;

13.  podkreśla, że przejrzyste wdrożenie tego nowego instrumentu polityki ma ogromne znaczenie w toku całej procedury; w związku z tym wzywa Komisję, by dopilnowała, by wszystkie dokumenty czy dokumenty robocze poświęcone tabeli wskaźników były na równych zasadach wyraźnie i oficjalnie kierowane zarówno do Parlamentu jak i do Rady;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0424.

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2013Informacja prawna