Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2313(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0262/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0262/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset
PV 11/09/2012 - 10.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0324

Hyväksytyt tekstit
PDF 145kWORD 76k
Tiistai 11. syyskuuta 2012 - Strasbourg Lopullinen painos
Audiovisuaaliteosten verkkojakelu EU:ssa
P7_TA(2012)0324A7-0262/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2012 audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa (2011/2313(INI))

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä 20. lokakuuta 2005 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan, jonka mukaan kulttuuri ja luovat alat osallistuvat tärkeällä tavalla esimerkiksi rasismiin ja muukalaisvihaan perustuvan ja kaikenlaisen muun syrjinnän torjuntaan,

–  ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)(1) ,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan, jonka mukaan henkilötietojen suoja on taattava,

–  ottaa huomioon Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (Media 2007) 15. marraskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1718/2006/EY(2) ,

–  ottaa huomioon elokuvaperinnöstä ja siihen liittyvän teollisen toiminnan kilpailukyvystä 16. marraskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen(3) ,

–  ottaa huomioon kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä 24. elokuuta 2006 annetun komission suosituksen(4) ,

–  ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

–  ottaa huomioon 26. elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Euroopan digitaalistrategia” (COM(2010)0245),

–  ottaa huomioon kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotosta 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman(5) ,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0262/2012),

A.  katsoo, että digitaaliaika tarjoaa luonteensa vuoksi laajoja mahdollisuuksia teosten luomiseen ja levittämiseen, mutta asettaa samalla valtavia haasteita;

B.  katsoo, että markkinoiden kehitys on monin tavoin synnyttänyt tarvittavaa kasvua ja kulttuurisisältöä sisämarkkinoiden tavoitteiden mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että kuluttajille suunnattua sisältöä on nykyisin saatavana enemmän kuin koskaan ennen;

D.  katsoo, että on välttämätöntä lisätä Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä tukemalla verkkopalveluja samalla kun edistetään Euroopan kulttuuria, kielen ja kulttuurin moninaisuutta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta;

E.  katsoo, että tekijänoikeudet ovat välttämätön oikeudellinen väline, joka takaa oikeudenhaltijoille tietyt yksinoikeudet ja suojelee näitä oikeuksia, tarjoaa kulttuurialalle ja luovalle alalle mahdollisuuden kasvuun ja taloudelliseen menestykseen sekä auttaa samalla turvaamaan työpaikkoja;

F.  katsoo, että oikeuksien hankintaa helpottavan oikeudellisen kehyksen muuttaminen edistäisi teosten vapaata liikkuvuutta unionissa ja auttaisi vahvistamaan Euroopan audiovisuaaliteollisuutta;

G.  katsoo, että eurooppalaisilla lähetystoiminnan harjoittajilla on ratkaiseva rooli eurooppalaisen luovan alan teollisuuden ja kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä ja suojelussa ja että eurooppalaiset lähetystoiminnan harjoittajat rahoittavat yli 80 prosenttia alkuperäisten audiovisuaalisten ohjelmien tuotannosta Euroopassa;

H.  ottaa huomioon, että elokuvan esittäminen elokuvasalissa tuottaa edelleen merkittävän osan elokuvateoksen tuloista ja että se vaikuttaa merkittävästi elokuvan menestykseen tilausvideopalveluissa;

I.  ottaa huomioon, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 13 artiklan 1 kohta on perusta tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen rahoittamista ja edistämistä koskevien velvoitteiden käyttöön ottamiselle, sillä myös niillä on ratkaiseva asema kulttuurin moninaisuuden edistämisessä ja suojelemisessa;

J.  katsoo, että eurooppalaiset lähetystoiminnan harjoittajat tarvitsevat digitaalisessa, lähentyvässä, multimediaalisessa monialustaympäristössä joustavat ja tulevaisuuteen suuntautuneet oikeuksienselvittämisjärjestelmät, jotka mahdollistavat tehokkaan oikeuksien selvittämisen myös keskitetyssä asiointipisteessä; toteaa, että Pohjoismaissa on jo vuosikymmenien ajan ollut tällaisia joustavia oikeuksien selvittämisjärjestelmiä;

K.  katsoo, että on välttämätöntä varmistaa houkuttelevan ja monipuolisen laillisen sisällön kehittäminen verkossa ja helpottaa entisestään tällaisen sisällön jakelua ja taata jakelun helppous pitämällä lisensoinnin, myös rajat ylittävän lisensoinnin, esteet mahdollisimman vähäisinä; korostaa myös, että on tärkeää tehdä sisällön käyttö ja erityisesti maksaminen helpommaksi kuluttajille;

L.  ottaa huomioon, että kuluttajat vaativat yhä laajempaa elokuvatarjontaa verkossa alustojen maantieteellisestä sijainnista riippumatta;

M.  ottaa huomioon, että audiovisuaalisia teoksia levitetään jo nyt vapaaehtoisuuteen perustuvien yleiseurooppalaisten lisenssien ansiosta Euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen, ja katsoo, että yleiseurooppalaisten lisenssien laajentaminen voi olla yksi vaihtoehto, jos niille on riittävää taloudellista kysyntää; katsoo, että on otettava asianmukaisesti huomioon, että digitaalisilla sisämarkkinoilla yritysten on huomioitava eurooppalaisten kuluttajien erilaiset kieleen ja kulttuuriin liittyvät preferenssit, jotka kuvastavat EU:n kansalaisten monipuolisia valintoja audiovisuaalisten teosten käytössä sisämarkkinoilla;

N.  katsoo, että audiovisuaalisten tuotteiden verkkojakelu tarjoaa erinomaisen tilaisuuden parantaa eurooppalaisten kielten osaamista ja että tämä tavoite voidaan saavuttaa käyttämällä alkuperäisversioita ja hyödyntämällä mahdollisuutta käännättää audiovisuaaliset tuotteet monille eri kielille;

O.  katsoo, että Euroopan digitaalialueella on välttämätöntä taata oikeudenhaltijoiden ja kuluttajien oikeusvarmuus tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien soveltamisessa koordinoimalla paremmin oikeusnormeja jäsenvaltioiden välillä:

P.  katsoo, että Euroopan audiovisuaalialan lainsäädäntökehyksen vahvistaminen edistää osaltaan sanan- ja ilmaisunvapauden turvaamista ja EU:n demokraattisten arvojen ja periaatteiden vahvistumista;

Q.  katsoo, että on toteutettava erityisiä toimenpiteitä, joilla turvataan eurooppalainen elokuvaperintö ja audiovisuaalinen perintö edistämällä nimenomaan sisältöjen digitalisointia ja parantamalla kansalaisten ja käyttäjien mahdollisuuksia käyttää Euroopan elokuvaperintöä ja audiovisuaalista perintöä;

R.  katsoo, että teosten tunnistamis- ja merkintäjärjestelmän käyttöönotto auttaisi suojelemaan teosten oikeudenhaltijoita ja vähentämään niiden luvatonta käyttöä;

S.  katsoo, että on ehdottoman tärkeää vaalia tieto- ja viestintäverkkojen neutraaliutta ja taata median alustojen ja lähetystapojen tekniikasta riippumaton toteutus, jotta voidaan taata audiovisuaalisten palvelujen saatavuus, sekä edistää sananvapautta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta Euroopan unionissa ja ottaa huomioon teknologian lähentymiskehitys;

T.  katsoo, että kestävää luovaa työtä ja kulttuurin moninaisuutta ei voida taata ilman tekijänoikeuksia, jotka suojaavat tekijöitä ja joiden nojalla heille maksetaan korvausta, eikä ilman käyttäjien oikeudellisesti aukotonta kulttuuriperinnön käyttöoikeutta; katsoo, että uusiin liiketoimintamalleihin pitäisi sisällyttää tehokkaat lisensointijärjestelmät, jatkuvat investoinnit luovan sisällön digitalisointiin sekä vaivaton saatavuus kuluttajille;

U.  katsoo, että tekijänoikeuksien tai lähioikeuksien monet loukkaukset johtuvat potentiaalisen yleisön ymmärrettävästä tarpeesta saada uutta audiovisuaalista sisältöä yksinkertaisin ja hinnaltaan kohtuullisin ehdoin ja että tätä kysyntää ole vielä tyydytetty riittävästi;

V.  katsoo, että on kannustettava mukautumista digitaaliajan realiteetteihin ja etenkin pyritään näin estämään toiminnan siirtämistä paikkaan, jossa lainsäädäntö on mahdollisimman vähän suojaavaa;

W.  pitää kohtuullisena sitä, että kaikissa sopimuksissa määrätään oikeudenmukaisesta korvauksesta tekijöille heidän teostensa kaikenlaisesta ja myös verkossa tapahtuvasta hyödyntämisestä;

X.  pitää kiireellisenä, että komissio ehdottaa direktiiviä oikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja yhteisvalvontajärjestöistä, jotta parannettaisiin luottamusta yhteisvalvontajärjestöihin toteuttamalla tehokkuuden edistämistoimia, lisäämällä näiden järjestöjen avoimuutta sekä edistämällä hyvää hallintoa ja tehokasta riitojenratkaisua;

Y.  katsoo oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin olevan lähetystoiminnan harjoittajille välttämätön väline, sillä niiden on selvitettävä päivittäin suuri määrä oikeuksia, minkä vuoksi tilattavan audiovisuaalisen sisällön verkossa tapahtuvaa käyttöä varten pitäisi luoda tehokkaat lisensointijärjestelmät;

Z.  katsoo, että kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen verotusjärjestelyt olisi mukautettava digitaaliaikaan;

AA.  katsoo, että esittämisajankohtaa eri tiedotusvälineissä koskeva periaate mahdollistaa audiovisuaalialan yleisen tasapainon, minkä ansiosta voidaan taata tehokas järjestelmä audiovisuaalisten teosten ennakkorahoitusta varten;

AB.  katsoo, että esittämisajankohtaa koskeva periaate kohtaa yhä enemmän kilpailua digitaaliteosten saatavuuden lisääntymisen ja kehittyneen tietoyhteiskuntamme välittömään levittämiseen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi;

AC.  katsoo, että unionin on sovellettava teknologiakysymyksiin johdonmukaista lähestymistapaa edistämällä digitaaliaikana käytettävien järjestelmien yhteentoimivuutta;

AD.  katsoo, että lainsäädäntö- ja verotuskehyksen pitäisi olla suotuisa yrityksille, jotka edistävät sellaisten audiovisuaaliteosten levittämistä verkossa, joilla on taloudellista arvoa;

AE.  katsoo, että on erittäin tärkeää taata vammaisille mahdollisuus käyttää tiedotusvälineitä ja että sitä olisi helpotettava kehittämällä myös vammaisten tarpeisiin mukautettuja ohjelmia;

AF.  katsoo, että on välttämätöntä lisätä tutkimus- ja kehittämistoimintaa sellaisten tekniikoiden kehittämiseksi, joiden avulla vammaisille suunnattuja palveluja voidaan hallita automaattisesti erityisesti hybridilähetyksiä hyödyntäen;

1.  panee merkille verkkomarkkinoiden pirstaloitumisen, jolle ovat ominaisia esimerkiksi tekniset raja-aidat, lisensointimenettelyjen monimutkaisuus, erilaiset maksutavat, sähköisen allekirjoituksen kaltaisten keskeisten osatekijöiden yhteensopimattomuus sekä erot tietyissä tavaroihin ja palveluihin sovellettavissa veroissa, myös arvonlisäverossa; katsoo siksi, että on olemassa ajankohtainen tarve avoimelle, joustavalle ja yhdenmukaistetulle eurooppalaiselle lähestymistavalle, jotta voidaan edetä kohti digitaalisia sisämarkkinoita; korostaa, että jokaisella ehdotetulla toimenpiteellä olisi pyrittävä vähentämään sisällön lisensoinnista aiheutuvia hallinnollisia rasitteita ja kuluja;

Laillinen sisältö, saatavuus ja oikeuksien kollektiivinen hallinnointi

2.  korostaa, että laillisen sisällön määrällistä ja laadullista houkuttelevuutta sekä ajankohtaisuutta on lisättävä ja parannettava audiovisuaalisten teosten saatavuutta verkossa sekä tekstitettyinä alkuperäisversioina että kaikilla EU:n virallisilla kielillä;

3.  korostaa, että on tärkeää tarjota mahdollisimman monella kielellä tekstitettyä sisältöä, varsinkin tilausvideopalveluissa;

4.  korostaa, että on yhä tarpeellisempaa edistää houkuttelevan ja laillisen audiovisuaalisen sisällön tarjoamista verkossa sekä innovointia ja että siksi on tärkeää, että uudet jakelumenetelmät ovat joustavia, jotta ne mahdollistaisivat uusien liiketoimintamallien syntymisen ja saattaisivat digitaaliset tuotteet kaikkien EU:n kansalaisten saataville heidän asuinjäsenvaltiostaan riippumatta verkon neutraliteetin periaate asianmukaisesti huomioon ottaen;

5.  korostaa, että digitaaliset palvelut, kuten videon suoratoistopalvelut, olisi saatettava kaikkien EU:n kansalaisten saataville riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he ovat; kehottaa komissiota vaatimaan, että Euroopan digitaaliset yhtiöt poistavat maantieteellisen valvonnan (esimerkiksi IP-osoitteen estäminen) kaikkialta unionista ja sallivat digitaalisten palveluiden oston kuluttajan kotijäsenvaltion ulkopuolelta; pyytää komissiota tutkimaan kaapeli- ja satelliittidirektiivin(6) soveltamista digitaaliseen jakeluun;

6.  katsoo, että on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota verkkojakelualustojen ja myös verkkomaksujen turvallisuuden parantamiseen;

7.  korostaa, että on kehitettävä vaihtoehtoisia ja innovatiivisia mikromaksujärjestelmiä, esimerkiksi lyhytsanomamaksuja tai sovelluksia laillisille verkkopalvelualustoille, jotta kuluttajien olisi helpompi käyttää kyseisiä palveluja;

8.  korostaa, että verkkomaksujärjestelmiä koskeviin ongelmiin, kuten puutteelliseen yhteentoimivuuteen ja mikromaksujen kuluttajille aiheuttamiin suuriin kustannuksiin, olisi puututtava kehittämällä yksinkertaisia, innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joista on hyötyä sekä kuluttajille että digitaalisille alustoille;

9.  pyytää kehittämään mikromaksujen kaltaisia uusia ratkaisuja helppokäyttöisten maksujärjestelmien alalla ja kehittämään järjestelmiä, joilla helpotetaan suoria maksuja tekijöille ja hyödytetään näin sekä kuluttajia että tekijöitä;

10.  korostaa, että verkkokäyttö voi tarjota todellisen tilaisuuden parantaa eurooppalaisten teosten ja erityisesti audiovisuaaliteosten levitystä ja jakelua edellyttäen, että näiden teosten laillinen tarjonta voi kehittyä terveessä kilpailuympäristössä, jossa torjutaan tehokkaasti suojeltujen teosten laitonta tarjontaa;

11.  edistää runsaan ja monipuolisen laillisen audiovisuaalisen sisällön tarjonnan kehittämistä erityisesti joustavampien julkaisuikkunoiden avulla; korostaa, että oikeudenhaltijoiden pitäisi voida valita vapaasti, milloin he haluavat lanseerata tuotteitaan eri alustoilla;

12.  korostaa tarvetta huolehtia siitä, ettei julkaisuikkunoita käytetä keinona estää verkon hyödyntämistä pienten tuottajien ja levittäjien haitaksi;

13.  on ilahtunut komission päätöksestä toteuttaa parlamentin hyväksymä valmistelutoimi alustojen väliseen täydentävyyteen perustuvien uusien jakelutapojen testaamiseksi julkaisuikkunoiden joustavuuden osalta;

14.  pyytää tukemaan strategioita, joiden ansiosta EU:n audiovisuaalialan pk-yritykset voivat hallinnoida digitaalioikeuksia tehokkaammin ja tavoittaa näin laajemman yleisön;

15.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita panemaan audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin 13 artiklan pikaisesti täytäntöön sitovalla tavalla ja ottamaan käyttöön rahoitus- ja edistämissitoumuksia tilattaville audiovisuaalisille mediapalveluille sekä kehottaa komissiota laatimaan parlamentille viipymättä 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yksityiskohtaisen kertomuksen täytäntöönpanon tämänhetkisestä tilasta;

16.  muistuttaa, että yhtenäisten eurooppalaisten digitaalisten sisämarkkinoiden luomisen kannalta on välttämätöntä, että laaditaan yhtenäiset säädökset tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista, jotta hillittäisiin jatkuvaa erilaista lainsäädäntää jäsenvaltioissa, mikä entisestään vaikeuttaa rajat ylittävää oikeuksien selvittämistä;

17.  tukee sellaisen lainsäädäntökehyksen laadintaa, joka on tarkoitettu helpottamaan orpoteosten digitalisointia ja rajat ylittävää levittämistä digitaalisilla sisämarkkinoilla, koska tämä on yksi avaintoiminnoista Euroopan digitaalistrategiassa, joka on osa Eurooppa 2020 -strategiaa;

18.  toteaa, että rajat ylittävien palvelujen kehittäminen on täysin mahdollista, jos kaupalliset alustat ovat valmiita hankkimaan oikeuksia sopimusteitse yhden tai useamman alueen käyttöä varten, sillä on muistettava, että alueelliset järjestelmät ovat audiovisuaalisella alalla luonnollisia markkinoita;

19.  korostaa, että on taattava oikeusvarmuus oikeuksien selvittämiseen rajat ylittävässä levityksessä sovellettavan oikeusjärjestelmän valinnassa, ja ehdottaa, että asiassa voitaisiin soveltaa sen maan lainsäädäntöä, jossa yritys pääasiallisesti harjoittaa toimintaansa ja josta se hankkii valtaosan varoistaan;

20.  vahvistaa, että tavoitteena on tehostaa audiovisuaaliteosten rajat ylittävää levittämistä verkossa jäsenvaltioiden välillä;

21.  ehdottaa sellaisen kattavan EU:n tason lähestymistavan hyväksymistä, jonka olisi sisällettävä entistä tiiviimpi yhteistyö oikeudenhaltijoiden, verkkojakelualustojen ja internetpalveluntarjoajien välillä, jotta mahdollistetaan audiovisuaalisen sisällön käyttäjäystävälliset ja kilpailuun perustuvat käyttömahdollisuudet;

22.  korostaa, että on varmistettava digitaalisilla alustoilla tapahtuvan audiovisuaaliteosten jakelun joustavuus ja yhteentoimivuus, jotta markkinoiden kysyntään voidaan vastata laajentamalla audiovisuaaliteosten laillista verkkotarjontaa ja jotta voidaan edistää toisista jäsenvaltioista peräisin olevan sisällön saatavuutta yli rajojen, samalla kun varmistetaan tekijänoikeuksien kunnioittaminen;

23.  suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdottamaan Luova Eurooppa -ohjelmaan, jossa painotetaan, että verkkojakelu vaikuttaa erittäin myönteisesti audiovisuaaliteosten jakeluun erityisesti uusille yleisöille Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen;

24.  painottaa verkon neutraaliuden tärkeyttä, jotta varmistetaan nopeiden tiedonsiirtoverkkojen yhtäläinen käyttömahdollisuus, millä on ratkaiseva merkitys laillisten audiovisuaalisten verkkopalvelujen laadulle;

25.  korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden tai alueiden välinen digitaalinen kuilu on merkittävä este digitaalisten sisämarkkinoiden kehitykselle; kehottaa siksi laajentamaan kaikkialla EU:ssa laajakaistaverkkoon pääsyä, jolla tuetaan verkkopalvelujen sekä uusien teknologioiden saatavuutta;

26.  muistuttaa, että kaupallista hyödyntämistä varten oikeudet siirretään audiovisuaalialan tuottajalle, joka järjestää audiovisuaaliteosten rahoituksen, tuotannon ja jakelun tukeutumalla tekijänoikeuslain nojalla myönnettyjen yksinoikeuksien keskittämiseen;

27.  palauttaa mieliin, että hyödynnettäessä kaupallisesti yksinoikeuksia, jotka koskevat teosten yleisölle välittämistä tai yleisön saataville saattamista, tarkoituksena on hankkia teosten mahdollisen kaupallisen menestyksen avulla varoja tulevien hankkeiden tuotannon ja jakelun rahoitukseen ja edistää siten uusien elokuvien monipuolista ja jatkuvaa tarjontaa;

28.  kehottaa komissiota esittämään tekijänoikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevan lainsäädäntöaloitteen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että yhteisvalvontajärjestöjen vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja hallintoa parannetaan, taata tehokkaat riitojenratkaisumenetelmät sekä selventää ja yksinkertaistaa musiikkialan lisensointijärjestelmiä; korostaa, että on tehtävä selvä ero erityyppisten sisältöjen, erityisesti audiovisuaali- tai elokuvateosten ja musiikkiteosten, lisensointikäytännöissä; muistuttaa, että audiovisuaalisten teosten lisensointi tapahtuu yksittäisten sopimusten ja joissain tapauksissa korvauspyyntöjen kollektiivisen hallinnoinnin perusteella;

29.  korostaa, että komission kertomuksessa direktiivin 2001/29/EY(7) soveltamisesta kartoitettiin 5, 6 ja 8 artiklan säännösten täytäntöönpanoa koskevat jäsenvaltioiden erot, jotka ovat johtaneet erilaisiin tulkintoihin ja päätöksiin jäsenvaltioiden tuomioistuimissa; huomauttaa, että niistä on tullut osa audiovisuaalialan erityistä oikeuskäytäntöä;

30.  kehottaa komissiota valvomaan edelleen tarkkaan direktiivin 2001/29/EY soveltamista ja jatkamaan säännöllisten kertomusta laatimista tuloksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle;

31.  kehottaa komissiota kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultuaan tarkistamaan direktiiviä 2001/29/EY siten, että 5, 6 ja 8 artiklan säännösten sanamuotoa täsmennetään, jotta tietoyhteiskunnan tekijänoikeussuojan oikeudellisen kehyksen yhdenmukaistaminen voidaan varmistaa unionissa;

32.  kannattaa yhteisvalvontajärjestöjen hyvää hallintoa ja avoimuutta koskevien yhtenäisten eurooppalaisten sääntöjen laatimista sekä tehokkaita riitojenratkaisumekanismeja;

33.  painottaa, että erityisesti verkossa jaeltavien audiovisuaalisten teosten musiikkia koskevien oikeuksien yksinkertaistettu selvittäminen ja yhdistäminen tukisivat sisämarkkinoita, ja kehottaa komissiota ottamaan tämän asianmukaisesti huomioon oikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevassa säädöksessä, jonka se aikoo antaa;

34.  huomauttaa, että tiedotusvälineiden jatkuva lähentyminen edellyttää uusia ratkaisumalleja paitsi tekijänoikeuksiin myös mediaoikeuksiin; kehottaa komissiota tarkistamaan viimeisimmän teknisen kehityksen huomioon ottaen, missä määrin lineaarisia ja ei-lineaarisia palveluja koskevat eri säännökset ovat ajanmukaisia audiovisuaalisista mediapalveluista annetussa direktiivissä 2010/13/EU;

35.  ottaa huomioon, että jako lineaarisen ja ei-lineaarisen tarjonnan välillä on jatkuvasti vanhentumassa, mutta pitää järkevänä, että mainontaa rajoitetaan lapsille tarkoitetun lineaarisen tarjonnan sekä uutislähetysten ja asiaohjelmien yhteydessä; kehottaa kuitenkin pohtimaan mainosaikoja varten uusia, kaikille ohjelmille ja alustoille yhteisiä maksujärjestelmien muotoja, joilla voidaan kannustaa laadukkaita sisältöjä, jotka lisäävät lineaaristen ohjelmien laatua ja verkossa tarjottavien ohjelmien monimuotoisuutta yhtä paljon kuormittamatta yksityisten lähetystoiminnan harjoittajien tulopuolta;

36.  painottaa, että alueellisten tuotanto- ja jakelujärjestelmien vaihtoehtoa olisi edelleen sovellettava digitaalisessa ympäristössä, sillä tämä audiovisuaalisten markkinoiden järjestäytymismuoto näyttää muodostavan perustan Euroopan audiovisuaali- ja elokuvateosten rahoitukselle;

37.  pyytää komissiota tutkimaan, voisiko vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta soveltaa digitaalisiin tuotteisiin samalla tavalla kuin fyysisiin tuotteisiin;

Tunnistaminen

38.  katsoo, että uusia teknologioita voitaisiin käyttää helpottamaan oikeuksien selvittämistä; pitää tässä suhteessa myönteisenä audiovisuaaliteosten kansainvälistä tunnistusnumerointijärjestelmää (ISAN) koskevaa aloitetta, joka helpottaa audiovisuaaliteosten ja oikeudenhaltijoiden tunnistamista; kehottaa komissiota harkitsemaan ISAN-järjestelmän käyttöalueen laajentamisen mahdollistavia toimenpiteitä;

Luvaton käyttö

39.  kehottaa komissiota turvaamaan internetin käyttäjien oikeusvarmuus heidän käyttäessään suoratoistona tarjottavia palveluja ja kehottaa erityisesti pohtimaan keinoja estää maksujärjestelmien käyttö ja näiden palvelujen rahoittaminen mainostamalla luvattoman sisällön lataamista ja suoratoistoa tarjoavilla maksullisilla alustoilla;

40.  kehottaa jäsenvaltioita parantamaan tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kunnioittamista ja torjumaan luvattoman sisällön tarjontaa ja jakelua myös suoratoistona;

41.  kiinnittää huomiota sellaisten yhteisöalustojen nopeaan kehitykseen, joissa internetin käyttäjät voivat tukea taloudellisesti elokuvan tai dokumentin tuotantoa, mikä antaa heille tunteen konkreettisesta osallistumisesta sen tekoprosessiin, mutta korostaa silti, että lyhyellä aikavälillä tällainen rahoitus tuskin voi korvata perinteisiä rahoituslähteitä;

42.  myöntää, että laillisten vaihtoehtojen olemassaolo ei estä tekijänoikeuksien loukkaamista verkossa, ja siksi tekijänoikeussuojatun kulttuuriaineiston laillista saatavuutta verkossa täytyy täydentää älykkäillä verkkotekijänoikeuksien suojelutavoilla siten, että samalla kunnioitetaan perusoikeuksia, erityisesti tiedon- ja ilmaisunvapautta, henkilötietojen suojaa ja oikeutta yksityisyyteen sekä pelkän siirtotoiminnan periaatetta;

43.  kehottaa komissiota edistämään oikeusvarmuutta ja tarkistamaan analogiseen ympäristöön laaditun direktiivin 2004/48/EY, jotta siihen sisällytetään muutokset, joita tarvitaan tehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi digitaalimarkkinoille;

Korvaukset

44.  muistuttaa, että oikeudenhaltijoille maksettavat kunnon korvaukset audiovisuaalisen sisällön verkkojakelusta on varmistettava; toteaa, että vaikka tämä oikeus on tunnustettu EU:n tasolla vuodesta 2001 lähtien, tekijät eivät edelleenkään saa asianmukaista korvausta teostensa asettamisesta saataville verkkoon;

45.  katsoo, että tällä korvauksella olisi pyrittävä mahdollistamaan taiteellinen luomistyö, lisäämään Euroopan kilpailukykyä ja ottamaan huomioon alan erityispiirteet, eri sidosryhmien edut ja tarve yksinkertaistaa lisensointimenettelyjä merkittävästi; kehottaa komissiota edistämään alhaalta ylöspäin suuntautuvia ratkaisuja yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa EU:n erityislainsäädännön kehittämiseksi edelleen;

46.  toteaa, että on välttämätöntä taata tekijöille ja esittäjille oikeudenmukainen korvaus, joka vastaa oikeassa suhteessa kaikkien hyödyntämismuotojen laajuutta, erityisesti teosten hyödyntämistä verkossa, ja kehottaa siksi jäsenvaltioita kieltämään Buyout-sopimukset, jotka ovat tämän periaatteen vastaisia;

47.  kehottaa komissiota esittämään viipymättä tutkimuksen, jossa käsitellään kansallisten tekijöitä ja esittäjiä koskevien erilaisten korvauskäytäntöjen välisiä eroja ja jonka tarkoituksena laatia luettelo parhaista käytännöistä;

48.  kehottaa tasapainottamaan tekijöiden ja esittäjien neuvotteluaseman tuottajiin nähden antamalla tekijöille ja esittäjille luovuttamattoman oikeuden saada teostensa kaikenlaisesta hyödyntämisestä korvausta, myös juoksevia korvauksia, kun tekijät ovat siirtäneet tuottajalle yksinoikeutensa teostensa saataville saattamiseen;

49.  pyytää toteuttamaan toimenpiteitä, joilla taataan oikeudenhaltijoille oikeudenmukainen korvaus audiovisuaaliteosten jakelusta, edelleenlähetyksestä tai uudelleenlähetyksestä;

50.  toteaa, että paras keino varmistaa asianmukainen korvaus oikeudenhaltijoille on käyttää kollektiivisia sopimuksia (myös sovittuja vakiomuotoisia sopimuksia), laajennettuja kollektiivisia lisenssejä ja yhteisvalvontajärjestöjä, sen mukaan, mikä vaihtoehto on mieluisin;

Lisensointi

51.  huomauttaa, että tekijänoikeuksia koskeva unionin säännöstö ei sinänsä estä vapaaehtoisia useita alueita kattavia tai yleiseurooppalaisia lisensointijärjestelmiä, mutta jäsenvaltioiden väliset kulttuuri- ja kielierot sekä kansallisten säännösten (myös niiden, jotka eivät liity immateriaalioikeuksiin) moninaisuus edellyttävät joustavaa ja täydentävää lähestymistapaa Euroopan tasolla, jotta voidaan edetä kohti digitaalisia sisämarkkinoita;

52.  huomauttaa, että monen alueen tai yleiseurooppalaisten lisensointimekanismien pitäisi pysyä vapaaehtoisina ja että jäsenvaltioiden kieli- ja kulttuurierot, samoin kuin tekijänoikeuslakiin liittymättömien kansallisten sääntöjen erot, tuovat mukanaan omat erityiset haasteensa; katsoo siksi, että yleiseurooppalaisen lisensointiin on suhtauduttava joustavasti ja samalla suojeltava oikeudenhaltijoita ja edettävä kohti digitaalisia sisämarkkinoita;

53.  katsoo, että audiovisuaaliteosten digitaalisilla sisämarkkinoilla useita alueita kattavaan kestävään lisensointiin kannustaminen ja sen edistäminen helpottaisivat markkinalähtöisiä aloitteita; korostaa, että digitaaliteknologiat tarjoavat uusia ja innovatiivisia tapoja räätälöidä ja monipuolistaa näiden teosten tarjontaa eri markkinoita varten sekä vastata kuluttajien kysyntään muun muassa räätälöityjen rajat ylittävien palvelujen alalla; kehottaa hyödyntämään paremmin digitaaliteknologiaa, jonka olisi toimittava ponnahduslautana audiovisuaalisten teosten laillisen tarjonnan monipuolistamiselle ja lisäämiselle;

54.  uskoo, että tarvitaan ajantasaista tietoa lisensointiehdoista, lisenssinhaltijoista ja ohjelmistoista sekä kattavia Euroopan tason tutkimuksia, jotta voidaan mahdollistaa avoimuus sekä selvittää ongelmien alkuperä ja löytää selkeitä, tehokkaita ja sopivia mekanismeja niiden ratkaisemiseksi;

55.  panee merkille, että digitaaliajan audiovisuaalisten oikeuksien hallinnointia voidaan helpottaa teosten kaupallista hyödyntämistä varten, jos jäsenvaltiot voisivat edistää tehokasta ja avointa lisensointia sekä vapaaehtoista laajennettua kollektiivista lisensointia silloin kun tällaisia menettelyjä ei vielä ole käytössä;

56.  huomauttaa, että kulttuurialan työntekijöiden ja jäsenvaltioiden kesken kannattaisi käynnistää keskustelu, jotta kehitettäisiin toimenpiteitä, joiden ansiosta julkiset arkistot voisivat hyödyntää kunnolla mahdollisuuksia, joita digitaalitekniikka tarjoaa kulttuuriperintöön kuuluville teoksille, erityisesti mahdollisuutta tutustua ei-kaupallisesti ja etäyhteyden välityksellä verkossa oleviin teoksiin;

57.  on tyytyväinen vihreän kirjan julkaisemisen seurauksena käynnistettyyn komission kuulemiseen ja siihen, että komissio tunnustaa audiovisuaalialan lisensointijärjestelmien ominaispiirteet, sillä näillä järjestelmillä on suuri merkitys alan jatkuvalle kehittymiselle pyrittäessä edistämään sekä kulttuurin moninaisuutta että vahvaa eurooppalaista audiovisuaalialan teollisuutta digitaalisilla sisämarkkinoilla;

Yhteentoimivuus

58.  kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että tekijänoikeuksien yhteisvalvonta perustuu tehokkaisiin, tarkoituksenmukaisiin ja yhteentoimiviin järjestelmiin;

Arvonlisävero

59.  korostaa, että on tärkeää käynnistää kiireellisesti keskustelu jäsenvaltioissa sovellettavien arvonlisäverokantojen välisistä eroista, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita koordinoimaan toimiaan tällä alalla;

60.  korostaa, että kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen digitaaliseen levitykseen on tärkeää soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa, jotta voidaan tasoittaa verkkopalvelujen ja verkon ulkopuolella tarjottavien palvelujen välisiä eroja;

61.  painottaa, että verkossa ja muulla tavoin myytäviin audiovisuaalisiin kulttuuriteoksiin on sovellettava samaa arvonlisäverokantaa; katsoo, että alennettujen arvonlisäverokantojen soveltaminen EU:n alueelle sijoittautuneen toimittajan EU:n alueella asuvalle kuluttajalle myymään kulttuurisisältöön edistäisi digitaalisten alustojen houkuttelevuutta; palauttaa tässä yhteydessä mieliin arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi 17. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman(8) ja arvonlisäveron tulevaisuudesta 13. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman(9) ;

62.  kehottaa komissiota ottamaan käyttöön säädöskehyksen, joka koskee EU:n ulkopuolisia verkossa tarjottavia audiovisuaalipalveluja, jotka on suunnattu suoraan tai välillisesti EU:n yleisölle, jotta niihin sovellettaisiin samoja vaatimuksia kuin eurooppalaisiin palveluihin;

Audiovisuaalisten teosten suojelu ja edistäminen

63.  kiinnittää huomiota niihin olosuhteisiin, joissa digitaaliajan audiovisuaalisten teosten entisöintiin, säilyttämiseen sekä kulttuurisen ja opetuksellisen käytön mahdollistamiseen liittyvää työtä tehdään, ja korostaa, että tähän kysymykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota;

64.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöön ja seuraamaan sitä, miten erilaisissa yleisön käytettävissä olevissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa todella hyödynnetään eurooppalaisia teoksia ja varsinkin elokuvia ja dokumentteja, ja korostaa, että sääntelyviranomaisten on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä elokuvia rahoittavien organisaatioiden kanssa;

65.  kehottaa komissiota etsimään keinoja, joilla edistettäisiin Euroopan elokuvaperinnöstä vastaavien laitosten säilyttämän arkistoidun audiovisuaaliaineiston saatavuutta; toteaa, että mittava osa eurooppalaisesta audiovisuaaliaineistosta ei ole kaupallisesti saatavilla, mikä johtuu usein kuluttajien kiinnostuksen vähenemisestä ja rajoitetusta myyntiajasta;

66.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään ratkaisuja, joilla pyritään tukemaan näiden teosten digitalisointia, säilyttämistä ja käytettävyyttä opetuksessa, myös yli rajojen;

67.  panee merkille Euroopan digitaalisen kirjaston Europeanan merkityksen ja katsoo, että jäsenvaltioiden ja kulttuurilaitosten tulisi kiinnittää enemmän huomiota kirjaston tarjontaan ja näkyvyyteen;

68.  katsoo, että kulttuuriaineistojen digitalisointiin ja säilyttämiseen sekä niiden entistä laajempiin käyttömahdollisuuksiin liittyy huomattavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ja ne ovat olennainen edellytys Euroopan kulttuuristen ja luovien valmiuksien edelleen kehittämiselle sekä teolliselle toiminnalle tällä alalla; tukee siksi 27. lokakuuta 2011 annettua komission suositusta kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä(10) ja myös ehdotusta luoda tätä varten ajantasainen toimenpidepaketti;

Koulutus

69.  painottaa kaikkien EU:n kansalaisten, myös ikääntyneiden ja vammaisten (esimerkiksi huonokuuloisten) digitaalisten taitojen ja medialukutaidon edistämisen ja yhteiskunnan digitaalisen kuilun kaventamisen tärkeyttä, koska nämä taidot vaikuttavat keskeisesti yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen; muistuttaa, että julkiset tiedotusvälineet ovat tässä merkittävässä asemassa, sillä kyseessä on osa niiden julkista palvelutehtävää;

70.  katsoo, että uuden tekniikan sisällyttämisellä kansallisiin koulutusohjelmiin on ratkaiseva merkitys ja että erityisen tärkeää on antaa kaikille ja kaikenikäisille EU:n kansalaisille digitaalista ja medialukutaitoa koskevaa koulutusta, jotta he voivat kehittää ja hyödyntää taitojaan näillä aloilla;

71.  painottaa tarvetta järjestää eurooppalaisia ja kansallisia valistuskampanjoita tiedon tarjoamiseksi immateriaalioikeuksien merkityksestä ja käytettävissä olevista laillisista kanavista, joiden kautta audiovisuaaliteoksia levitetään verkossa; huomauttaa, että kuluttajille olisi tiedotettava asianmukaisesti kaikista immateriaalioikeuksiin liittyvistä kysymyksistä, jotka saattavat tulla esiin jaettaessa tiedostoja pilvipalveluna;

72.  kiinnittää huomiota siihen, että yleisölle on tiedotettava tehokkaammin tekijänoikeuksien suojelun ja siihen liittyvän oikeudenmukaisen korvauksen merkityksestä;

73.  korostaa tarvetta ottaa huomioon opetustehtävää hoitaville laitoksille myönnettävä erityisasema audiovisuaaliteosten verkkokäytössä;

Media-ohjelma 2014–2020

74.  muistuttaa, että Media-ohjelma on vakiintunut itsenäiseksi kehykseksi ja että vuosina 2014–2020 on erittäin tärkeää noudattaa kunnianhimoista Media-ohjelmaa nykyisen ohjelman hengessä;

75.  korostaa, että on välttämätöntä säilyttää Media-ohjelma jatkossakin yksinomaan audiovisuaalialaan erikoistuneena erityisohjelmana;

o
o   o

76.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
(2) EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12.
(3) EUVL L 323, 9.12.2005, s. 57.
(4) EUVL L 236, 31.8.2006, s. 28.
(5) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0240.
(6) Direktiivi 93/83/ETY, EYVL L 248, 6.10.1993, s. 15.
(7) EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
(8) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0513.
(9) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0436.
(10) EUVL L 283, 29.10.2011, s. 39.

Päivitetty viimeksi: 30. syyskuuta 2013Oikeudellinen huomautus