Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2313(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0262/2012

Texte depuse :

A7-0262/2012

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile
PV 11/09/2012 - 10.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0324

Texte adoptate
PDF 154kWORD 128k
Marţi, 11 septembrie 2012 - Strasbourg Ediţie definitivă
Distribuirea online a operelor audiovizuale în UE
P7_TA(2012)0324A7-0262/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la distribuirea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană (2011/2313(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Convenția privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, adoptată de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (Unesco) la 20 octombrie 2005,

–  având în vedere articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care stabilește că sectoarele culturale și creative contribuie în mod semnificativ la lupta împotriva oricărei forme de discriminare, printre care rasismul și xenofobia,

–  având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)(1) ,

–  având în vedere articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care stabilește că protecția datelor cu caracter personal trebuie să fie garantată,

–  având în vedere Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007)(2) ,

–  având în vedere Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2005 cu privire la patrimoniul cinematografic și la competitivitatea activităților industriale conexe(3) ,

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 24 august 2006 privind digitalizarea și accesibilitatea on-line a materialului cultural și conservarea digitală(4) ,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2010, intitulată „O Agendă digitală pentru Europa” (COM(2010)0245),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la valorificarea potențialului industriilor culturale și creative(5) ,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0262/2012),

A.  întrucât era digitală oferă, prin natura sa, posibilități deosebite pentru crearea și difuzarea de opere, dar ridică, de asemenea, provocări majore;

B.  întrucât progresele înregistrate pe piață, pe mai multe planuri, au generat creșterea și conținutul cultural necesare în conformitate cu obiectivele pieței unice;

C.  întrucât în prezent există mai mulți consumatori de conținut decât au existat vreodată;

D.  întrucât este esențială sporirea competitivității sectorului audiovizual european prin susținerea serviciilor online, în paralel cu promovarea civilizației europene, a diversității culturale și lingvistice și a pluralismului mass-mediei;

E.  întrucât dreptul de autor este un instrument juridic vital care oferă titularilor de drepturi anumite drepturi exclusive și protejează aceste drepturi, permițând industriilor culturale și creative să se dezvolte și să prospere din punct de vedere financiar, contribuind în același timp și la protejarea locurilor de muncă;

F.  întrucât o evoluție a cadrului juridic care vizează să faciliteze dobândirea drepturilor ar încuraja libera circulație a operelor în cadrul UE și ar contribui la întărirea industriei europene a audiovizualului;

G.  întrucât radiodifuzorii europeni joacă un rol esențial pentru promovarea industriei creative europene și protecția diversității culturale, iar aceștia finanțează peste 80 % din producția europeană de conținut audiovizual original;

H.  întrucât exploatarea cinematografică în sală continuă să reprezinte o parte importantă a veniturilor pentru opera cinematografică și are un impact semnificativ asupra succesului unui film pe platformele video la cerere;

I.  întrucât articolul 13 alineatul (1) din Directiva serviciilor mass-media audiovizuale prevede baza pentru introducerea obligațiilor de finanțare și de promovare pentru serviciile mass-media audiovizuale la cerere, având în vedere că și acestea joacă un rol esențial în promovarea și protecția diversității culturale;

J.  întrucât radiodifuzorii europeni care operează într-un mediu digital, convergent, multimedia și bazat pe platforme necesită sisteme flexibile și orientate spre viitor de acordare a drepturilor de autor, care permit acordarea eficientă a drepturilor de autor și într-un ghișeu unic; întrucât, în țările nordice, astfel de sisteme flexibile de acordare a drepturilor de autor există, deja, de câteva decenii;

K.  întrucât este indispensabil să se garanteze dezvoltarea unui conținut legal online atrăgător și diversificat și să se faciliteze în continuare și să se asigure distribuirea ușoară a unor asemenea conținuturi prin menținerea obstacolelor în calea concesionării licențelor, inclusiv acordarea licențelor transnaționale, la un minim absolut; subliniază, de asemenea, importanța de a facilita utilizarea conținuturilor de către consumatori, în special în ce privește plata;

L.  întrucât consumatorii solicită acces la o gamă din ce în ce mai largă de filme online fără să țină seama de localizarea geografică a platformelor;

M.  întrucât operele audiovizuale sunt deja distribuite în toată Europa a pe baza unor licențe paneuropene dobândite în mod voluntar și întrucât dezvoltarea lor viitoare poate constitui una dintre căile care pot fi explorate atât timp cât există o cerere economică corespunzătoare; întrucât trebuie recunoscut faptul că întreprinderile trebuie să aibă în vedere, de asemenea, diferitele preferințe lingvistice și culturale ale consumatorilor europeni, care sunt expresia diversității alegerilor pe care cetățenii europeni le fac atunci când consumă operele audiovizuale în cadrul pieței interne;

N.  întrucât distribuirea online a produselor audiovizuale constituie o excelentă posibilitate de a îmbunătăți cunoștințele de limbi europene și întrucât acest obiectiv poate fi realizat prin versiunile originale și prin posibilitatea de a traduce produsele audiovizuale într-o mare varietate de limbi;

O.  întrucât este esențial să se garanteze securitatea juridică atât pentru deținătorii drepturilor, cât și pentru consumatori, cu privire la aplicarea drepturilor de autor și drepturilor conexe în spațiul digital european printr-o mai mare coordonare a normelor juridice ale statelor membre;

P.  întrucât consolidarea cadrului juridic pentru sectorul audiovizualului din Europa contribuie la o protecție sporită a libertății de expresie și de gândire, consolidând valorile și principiile democratice ale UE;

Q.  întrucât trebuie întreprinse acțiuni specifice pentru protejarea patrimoniului cinematografic și audiovizual european, îndeosebi prin promovarea digitalizării conținuturilor și prin facilitarea accesului cetățenilor și consumatorilor la patrimoniul european cinematografic și audiovizual;

R.  întrucât introducerea unui sistem de identificare și etichetare a operelor ar contribui la protejarea titularilor de drepturi și limitarea utilizării neautorizate;

S.  întrucât este absolut esențial să se mențină neutralitatea în rețelele de informare și comunicare și să se garanteze conceperea neutră din punct de vedere tehnologic a platformelor și a metodelor de folosire mass-media pentru a se garanta disponibilitatea serviciilor audiovizuale, să se promoveze libertatea de exprimare și pluralismul mijloacelor de informare în masă în Uniunea Europeană și să se ia în considerare convergența tehnologică;

T.  întrucât nu pot exista creații durabile și nici o diversitate culturală durabilă în absența fie a unor drepturi de autor care să îi protejeze și să îi remunereze pe creatorii operelor, fie a unui acces incontestabil din punct de vedere juridic al utilizatorilor la patrimoniul cultural; întrucât noile modele de afaceri ar trebui să includă sisteme de licență eficiente, continuarea investițiilor în digitalizarea conținuturilor creative și accesul facil pentru utilizatori;

U.  întrucât un număr mare de încălcări ale drepturilor de autor sau ale drepturilor conexe se provin din nevoia, ușor de înțeles, a unui public potențial, de noi conținuturi audiovizuale în condiții simple și la prețuri corecte și întrucât această cerere nu a fost încă satisfăcută în mod suficient;

V.  întrucât trebuie încurajate adaptările la realitățile erei digitale și, îndeosebi, cele care ar urmări să evite delocalizările rezultând din dorința de a găsi o legislație cât mai puțin protectoare posibil;

W.  întrucât este echitabil ca toate contractele să prevadă o remunerare corectă pentru autori, pentru toate tipurile de exploatare a operelor acestora, inclusiv exploatarea online;

X.  întrucât este urgent ca Comisia să propună o directivă privind gestionarea colectivă a drepturilor și societățile de gestionare colectivă în vederea îmbunătățirii încrederii în acestea din urmă prin aplicarea unor măsuri vizând îmbunătățirea eficacității, sporirea considerabilă a transparenței, promovarea bunei guvernanțe și mecanisme eficace de soluționare a disputelor;

Y.  întrucât gestionarea colectivă a drepturilor reprezintă un instrument esențial pentru organismele de radiodifuziune dat fiind numărul ridicat de drepturi pe care aceștia trebuie să le acorde în fiecare zi și, prin urmare, ar trebui să se asigure mecanisme eficiente de acordare de licențe pentru utilizarea online a conținuturilor audiovizuale „la cerere”;

Z.  întrucât modalitățile de impozitare a bunurilor și serviciilor culturale ar trebui adaptate la era digitală;

AA.  întrucât cronologia mass-mediei corespunde unui echilibru general al sectorului audiovizual care permite garantarea unui sistem eficient de prefinanțare a operelor audiovizuale;

AB.  întrucât principiul cronologiei mass-media este confruntat cu o intensificare a concurenței datorate îmbunătățirii disponibilității operelor digitale și posibilităților de diseminare instantanee pe care le oferă societatea noastră informațională avansată;

AC.  întrucât Uniunea trebuie să adopte o abordare coerentă cu privire la chestiunile de natură tehnologică prin promovarea interoperabilității sistemelor utilizate în era digitală;

AD.  întrucât cadrul legislativ și fiscal ar trebui să fie favorabil întreprinderilor care promovează distribuția online a produselor audiovizuale care prezintă o valoare economică;

AE.  întrucât accesul persoanelor cu handicap la mass-media este de o importanță majoră și ar trebui facilitat, programele trebuind adaptate persoanelor cu handicap,

AF.  întrucât este esențială îmbunătățirea lucrărilor de cercetare și de dezvoltare pentru elaborarea de tehnici care să conducă la o gestionare automatizată a serviciilor pentru persoanele cu handicap, în special prin intermediul radiodifuziunii hibride;

1.  recunoaște fragmentarea pieței online, caracterizată, de exemplu, prin bariere tehnologice, complexitatea procedurilor de acordare a licențelor, diferențe privind metodele de plată, lipsa interoperabilității pentru elemente esențiale, precum semnătura electronică, și prin variații în ceea ce privește anumite taxe aplicabile bunurilor și serviciilor, inclusiv TVA; consideră, prin urmare, că, în prezent, este nevoie de o abordare transparentă, flexibilă și armonizată la nivel european, cu scopul de a progresa către o piață unică digitală; subliniază faptul că orice măsură propusă ar trebui să vizeze reducerea sarcinilor administrative și a costurilor tranzacționale aferente acordării de licențe pentru conținut;

Ofertă legală, accesibilitate și gestionarea colectivă a drepturilor

2.  subliniază necesitatea de a spori atractivitatea conținutului juridic, atât în privința cantității și calității, cât și în privința actualității acestuia, și de a îmbunătăți disponibilitatea online a operelor audiovizuale, incluzând atât operele subtitrate, cât și operele în toate limbile oficiale ale UE;

3.  subliniază importanța de a oferi conținut cu subtitrări în cât mai multe limbi posibil, în special prin intermediul serviciilor video la cerere;

4.  subliniază că există o nevoie din ce în ce mai pronunțată de promovare a apariției unor oferte online legale și atractive de conținut audiovizual și de încurajare a inovării și că, prin urmare, este esențială promovarea unor noi modalități de distribuție flexibile pentru a se permite apariția unor noi modele de afaceri și pentru ca serviciile digitale să fie accesibile tuturor cetățenilor UE, indiferent de statul membru în care se află, ținând seama de principiul neutralității internetului;

5.  subliniază faptul că serviciile digitale, precum transmisiile video („streaming”), ar trebui să fie accesibile tuturor cetățenilor UE, indiferent de statul membru în care se află; invită Comisia să solicite companiilor digitale europene înlăturarea controalelor geografice (de exemplu, blocarea adresei IP) pentru întreaga Uniune și să permită achiziția de servicii digitale din afara statului membru de origine al consumatorului; solicită Comisiei să elaboreze o analiză cu privire la aplicarea directivei(6) privind difuzarea de programe prin satelit și retransmisia prin cablu pentru distribuirea digitală;

6.  consideră că ar trebui să se acorde o atenție mai mare îmbunătățirii securității platformelor de distribuție online, inclusiv a plăților online;

7.  subliniază necesitatea introducerii unor sisteme de microplată alternative inovatoare, precum plata prin SMS sau aplicații pentru platformele legale de servicii online în vederea facilitării utilizării acestora de către consumatori;

8.  subliniază că problemele asociate sistemelor de plată online, precum lipsa interoperabilității și costurile ridicate ale microplății pentru consumatori, ar trebui abordate în vederea dezvoltării unor soluții simple, inovatoare și rentabile, avantajoase atât pentru consumatori, cât și platformele digitale;

9.  solicită elaborarea de noi soluții în domeniul sistemelor de plăți ușor de folosit, precum microplățile și de sisteme care să faciliteze plățile directe către creatori și de care să beneficieze, astfel, atât consumatorii cât și autorii;

10.  subliniază că utilizarea online poate reprezenta o oportunitate reală pentru o mai bună diseminare și o mai bună distribuire a operelor europene, în special a operelor audiovizuale, în condițiile în care furnizarea legală a acestora se poate dezvolta într-un mediu de concurență corectă, care abordează în mod eficace furnizarea ilegală a operelor protejate;

11.  încurajează dezvoltarea unei oferte legale bogate și diversificate de conținut audiovizual, în special prin ferestre de exploatare mai flexibile; subliniază că titularii de drepturi ar trebui să poată decide în mod liber când doresc să-și lanseze produsele pe diferite platforme;

12.  subliniază necesitatea de a garanta că sistemul actual de ferestre de exploatare nu este utilizat drept mijloc de blocare a exploatării online în detrimentul micilor producători și al distribuitorilor;

13.  salută decizia Comisiei de a pune în aplicare acțiunea premergătoare adoptată de Parlament pentru experimentarea noilor modele de distribuție bazate pe complementaritatea dintre platforme în ce privește flexibilitatea ferestrelor de exploatare;

14.  solicită sprijinirea strategiilor care permit IMM-urilor europene din domeniul audiovizualului să își gestioneze drepturile digitale într-un mod mai eficient și, prin urmare, să atingă o audiență mai amplă;

15.  invită statele membre să pună în aplicare, de urgență și în mod prescriptiv, articolul 13 din Directiva serviciilor mass-media audiovizuale și să instituie obligațiile de finanțare și promovare a serviciilor mass-media audiovizuale la cerere și invită Comisia să prezinte de îndată Parlamentului European un raport detaliat referitor la stadiul actual de punere în aplicare în conformitate cu articolul 13 alineatul (3);

16.  reamintește că pentru crearea unei piețe digitale interne unice în Europa este esențial să se stabilească norme uniforme la nivel european privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, pentru a pune capăt diferențierii crescânde a legislațiilor din statele membre, care îngreunează tot mai mult gestionarea transfrontalieră a drepturilor;

17.  sprijină stabilirea unui cadru juridic pentru facilitarea digitalizării și a diseminării transfrontaliere a operelor orfane pe piața unică digitală, aceasta fiind una din acțiunile-cheie identificate în cadrul Agendei digitale pentru Europa, care este parte integrantă a strategiei Europa 2020;

18.  ia act de faptul că dezvoltarea serviciilor transfrontaliere este pe deplin posibilă dacă platformele comerciale sunt pregătite să acorde, pe cale contractuală, drepturi pentru exploatarea unuia sau a mai multor teritorii, deoarece nu trebuie uitat că sistemele teritoriale constituie piețe naturale în cadrul sectorului audiovizual;

19.  subliniază necesitatea de a crea siguranță juridică cu privire la sistemul juridic care se aplică pentru acordarea drepturilor în cazul distribuirii transfrontaliere, propunând ca dreptul aplicabil să fie dreptul țării în care o întreprindere își desfășoară principala sa activitate și în care își obține veniturile principale;

20.  reamintește obiectivul unei distribuții transfrontaliere online intensificată și eficientă a operelor audiovizuale între statele membre;

21.  sugerează adoptarea unei abordări cuprinzătoare la nivelul UE, care să implice o cooperare mai intensă între deținătorii de drepturi, platformele de distribuție online și furnizorii de servicii de internet, pentru a facilita un acces ușor și competitiv la conținutul audiovizual;

22.  subliniază necesitatea de a asigura flexibilitate și interoperabilitate în ceea ce privește distribuirea operelor audiovizuale pe platformele digitale, astfel încât să se lărgească oferta online legală de opere audiovizuale ca răspuns la cererea pieței și să se promoveze accesul transfrontalier la conținutul care provine din alte state membre asigurând, în același timp, respectarea drepturilor de autor;

23.  salută noul program Europa creativă propus de către Comisie, care subliniază că distribuția online are, de asemenea, un impact pozitiv semnificativ asupra distribuției operelor audiovizuale, în special asupra atingerii de noi audiențe în Europa și în afara acesteia și asupra îmbunătățirii coeziunii sociale;

24.  subliniază importanța neutralității internetului pentru a garanta un acces egal la rețelele de mare viteză, lucru esențial pentru calitatea serviciilor audiovizuale online legale;

25.  subliniază că decalajul digital dintre statele membre sau regiunile UE reprezintă o barieră gravă în calea dezvoltării pieței unice digitale; recomandă, prin urmare, extinderea accesului la internet în bandă largă pe întregul teritoriu al UE în vederea stimulării accesului la servicii online și la noile tehnologii;

26.  reamintește faptul că, în scopul exploatării comerciale, drepturile sunt transferate producătorului din domeniul audiovizual, care se bazează pe centralizarea drepturilor exclusive acordate în temeiul legii drepturilor de autor pentru a organiza finanțarea, producția și distribuția operelor audiovizuale;

27.  reamintește că exploatarea comercială a drepturilor exclusive de comunicare publică și de punere la dispoziția publicului vizează generarea de resurse financiare, în cazul succesului comercial, pentru a finanța producția și distribuirea viitoare de proiecte, promovându-se, astfel, disponibilitatea unei oferte diversificate și permanente de noi filme;

28.  invită Comisia să prezinte o inițiativă legislativă de gestionare colectivă a drepturilor de autor, cu scopul de a asigura o mai bună responsabilitate, transparență și guvernare din partea societăților de gestiune colectivă a drepturilor, precum și mecanisme eficace de soluționare a litigiilor, și de a clarifica și a simplifica sistemele de acordare a licențelor în sectorul muzical; în acest sens, subliniază necesitatea de a opera o distincție clară între practicile de acordare a licențelor pentru diferite tipuri de conținut, în special între operele audiovizuale/cinematografice și cele muzicale; reamintește că acordarea de licențe operelor audiovizuale se face pe bază de acorduri contractuale individuale însoțite, în unele cazuri, de administrarea colectivă a drepturilor la remunerare;

29.  subliniază că raportul Comisiei privind aplicarea Directivei 2001/29/CE(7) constată că în statele membre există cazuri de implementare diferită a prevederilor articolelor 5, 6 și 8, ceea ce conduce la interpretări și hotărâri diferite ale instanțelor judecătorești din statele membre; evidențiază faptul că acestea au devenit parte a jurisprudenței specifice referitoare la sectorul audiovizual;

30.  solicită Comisiei să continue monitorizarea riguroasă a aplicării Directivei 2001/29/CE și informarea periodică a Parlamentului European și a Consiliului privind rezultatele acesteia,

31.  invită Comisia ca, după consultarea tuturor factorilor implicați, să revizuiască Directiva 2001/29/CE, astfel încât prevederile articolelor 5, 6 și 8 să fie formulate cu mai multă precizie în vederea asigurării la nivelul Uniunii a armonizării cadrului juridic privind protecția drepturilor de autor în societatea informațională;

32.  susține instituirea unor norme europene coerente în materie de bună guvernare și transparență a societăților de gestiune colectivă, precum și în materie de mecanisme eficiente de soluționare a litigiilor;

33.  subliniază că o acordare și o agregare simplificată, îndeosebi a drepturilor muzicale asupra operelor audiovizuale pentru distribuirea online, ar sprijini piața unică și îndeamnă Comisia să țină seama în mod corespunzător de acest aspect în actul legislativ anunțat în materie de gestionare colectivă a drepturilor;

34.  subliniază că convergența progresivă a mass-mediei necesită noi soluții nu doar în domeniul dreptului de autor, ci și în domeniul legislației privind mass-media; invită Comisia Europeană să verifice, având în vedere cele mai noi dezvoltări tehnice, în ce măsură diferitele norme privind serviciile lineare și nelineare din Directiva 2010/13/UE privind serviciile mass-media audiovizuale sunt încă de actualitate;

35.  consideră că, în ciuda diferențierii din ce în ce mai învechită dintre ofertele lineare și nelineare, restricțiile în materie de publicitate în cazul ofertelor lineare pentru copii, din timpul știrilor și al emisiunilor informative sunt adecvate; sugerează, totuși, că trebuie se reflecteze asupra unor noi forme de sisteme de compensare, în ceea ce privește intervalele de publicitate, care să depășească programele și platformele, cu ajutorul cărora s-ar putea crea stimulente pentru conținuturi de înaltă calitate care sporesc în aceeași măsură calitatea programului linear și diversitatea online fără a impune o sarcină asupra veniturilor radiodifuzorilor privați;

36.  subliniază faptul că opțiunea pentru programele teritoriale de producție și distribuire ar trebui să fie aplicate în continuare mediului digital, întrucât această formă de organizare a pieței audiovizuale pare să constituie baza finanțării operelor audiovizuale și cinematografice europene;

37.  solicită Comisiei să analizeze dacă principiul recunoașterii reciproce ar putea fi aplicat pentru bunurile digitale în același mod ca pentru bunurile fizice;

Identificare

38.  este de părere că noile tehnologii ar putea fi utilizate pentru a facilita plătirea drepturilor; salută, în acest sens, inițiativa privind numărul de audiovizual standard internațional (ISAN) care facilitează identificarea operelor audiovizuale și a titularilor de drepturi; invită Comisiei să ia în considerare măsuri de punere în aplicare care să faciliteze utilizarea pe scară mai largă a sistemului ISAN;

Utilizarea neautorizată

39.  invită Comisia să acționeze în favoarea securității juridice a utilizatorilor internetului atunci când aceștia utilizează servicii de streaming și o invită să reflecteze, în special, cu privire la modalitățile prin care s-ar putea împiedica utilizarea sistemelor de plată și finanțarea acestora prin publicitate pe platformele de servicii cu plată care oferă servicii de descărcare și de streaming neautorizate;

40.  invită statele membre să promoveze respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe și să combată oferta și distribuirea de conținut neautorizat, inclusiv prin serviciile de streaming;

41.  atrage atenția asupra înfloririi platformelor comunitare care oferă utilizatorilor de internet posibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar la producția unui film sau a unui documentar care le oferă un sentiment special de apartenență la procesul de creație, însă subliniază, cu toate acestea, faptul că pare dificil ca, pe termen scurt, acest tip de finanțare să poată înlocui sursele de finanțare tradiționale;

42.  totuși, recunoaște că, acolo unde există alternative legale, încălcarea online a drepturilor de autor rămâne o problemă și, prin urmare, disponibilitatea online legală a materialului cultural protejat de drepturi de autor necesită o suplimentare printr-o aplicare online mai inteligentă a dreptului de autor, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, în special a libertăților de informare și de exprimare, a protecției datelor cu caracter personal și a dreptului la confidențialitate, precum și a principiului de „simplă transmitere”;

43.  invită Comisia să promoveze un cadru de securitate juridică în contextul unei revizuiri a Directivei 2004/48/CE, elaborată pentru piața analogă, pentru a o modifica în mod corespunzător dezvoltării de soluții eficiente pentru piața digitală;

Remunerare

44.  reamintește necesitatea de a asigura o remunerație adecvată pentru deținătorii de drepturi, în ce privește distribuția online de conținut audiovizual; constată că, deși acest drept a fost recunoscut la nivel european din 2001, încă nu există o remunerație corespunzătoare pentru operele puse la dispoziție online;

45.  consideră că această remunerație ar trebui să faciliteze creația artistică, să crească competitivitatea la nivel european și să în considerare caracteristicile sectorului, interesele diferitelor părți interesate și necesitatea unor proceduri de acordare a licențelor semnificativ simplificate; invită Comisia să stimuleze soluții ascendente în cooperare cu toate părțile interesate pentru a continua elaborarea unei legislații europene specifice;

46.  susține faptul că este esențial ca autorilor și interpreților să li se garanteze o remunerare echitabilă și proporțională cu toate formele de exploatare, mai ales exploatarea online a operelor acestora și solicită, prin urmare, statelor membre să interzică contractele de preluare care sunt contrare acestui principiu;

47.  invită Comisia să prezinte urgent un studiu, pentru a lua în considerare disparitățile dintre diferitele mecanisme de remunerare a autorilor și interpreților utilizate la nivel național, astfel încât să se întocmească o listă de bune practici;

48.  solicită o reechilibrare a poziției de negociere pe care o au autorii și interpreții vizavi de producători, prin acordarea unui drept inalienabil la remunerație autorilor și interpreților pentru toate tipurile de exploatare a operelor acestora, inclusiv remunerarea în curs, atunci când aceștia și-au transferat dreptul exclusiv „de punere la dispoziție” unui producător;

49.  solicită luarea de măsuri pentru a garanta o remunerare echitabilă pentru titularii de drepturi în cadrul distribuției, retransmiterii sau redifuzării operelor audiovizuale;

50.  susține că cel mai bun mijloc de a garanta o remunerare corectă pentru titularii de drepturi este alegerea, conform preferinței, a convențiilor colective, inclusiv a acordurilor contractuale standard, a licențelor colective extinse sau a organizațiilor de gestionare colectivă;

Acordarea de licențe

51.  subliniază că „acquis-ul comunitar” european privind drepturile de autor nu împiedică, în sine, mecanismele voluntare de acordare de licențe multiteritoriale sau paneuropene, dar că diferențele culturale și lingvistice dintre statele membre, împreună cu diferențele dintre reglementările naționale care nu au legătură cu proprietatea intelectuală, necesită o abordare flexibilă și complementară la nivel european, pentru a progresa către piața digitală unică;

52.  subliniază faptul că mecanismele de acordare de licențe multiteritoriale sau paneuropene ar trebui să rămână voluntare și că diferențele lingvistice și culturale dintre statele membre, împreună cu modificările din normele naționale care nu au legătură cu legea dreptului de autor, prezintă probleme specifice acestora; consideră, prin urmare, că trebuie adoptată o abordare flexibilă privind acordarea de licențe paneuropene, protejând, în același timp, titularii de drepturi și avansând spre piața digitală unică;

53.  opinează că, dacă acordarea sustenabilă de licențe multiteritoriale poate fi încurajată și promovată pe piața unică digitală a operelor audiovizuale, acest fapt ar trebui să faciliteze inițiativele orientate către piață; subliniază că tehnologiile digitale asigură metode noi și inovatoare de personalizare și de îmbogățire a ofertei de astfel de opere pentru fiecare piață și de satisfacere a cererii consumatorilor, inclusiv aceea de servicii transfrontaliere personalizate; solicită o mai bună exploatare a tehnologiilor digitale care ar trebui să constituie un stimulent atât pentru diferențierea, cât și pentru multiplicarea ofertelor legale de opere audiovizuale;

54.  consideră că sunt necesare informații actualizate privind condițiile de acordare a licențelor, deținătorii de licențe și repertoriile, precum și studii cuprinzătoare la nivel european pentru a facilita transparența, precum și pentru a identifica unde există probleme și pentru a găsi mecanisme clare, eficiente și adecvate de soluționare a acestora;

55.  constată că gestionarea drepturilor audiovizuale pentru exploatarea comercială a operelor în era digitală ar putea fi facilitată dacă statele membre ar promova, în cazul în care acestea lipsesc, acordarea de licențe eficiente și transparente, inclusiv acordarea de licențe colective extinse voluntare;

56.  menționează că ar fi utilă o negociere între responsabilii culturali și statele membre privind punerea în aplicare a măsurilor care să permită arhivelor publice să beneficieze pe deplin de posibilitățile oferite de tehnologiile digitale pentru operele care fac parte din patrimoniu, în special în ceea ce privește accesul la scară necomercială la operele digitale la distanță;

57.  salută consultarea Comisiei determinată de publicarea Cărții verzi și de luarea la cunoștință de către aceasta a specificității sectorului audiovizual în ceea ce privește mecanismele de acordare a licențelor, care sunt de importanță majoră pentru continuarea dezvoltării acestui sector pentru promovarea atât a diversității culturale, cât și a unei industrii audiovizuale europene puternice pe piața unică digitală;

Interoperabilitate

58.  invită statele membre să depună eforturi pentru ca gestionarea colectivă a drepturilor să se bazeze pe sisteme eficace, funcționale și interoperabile;

TVA

59.  subliniază importanța inițierii unei dezbateri cu privire la chestiunea divergenței dintre ratele TVA aplicabile în statele membre și invită Comisia și statele membre să-și coordoneze acțiunile în acest domeniu;

60.  subliniază că este necesar să se aibă în vedere aplicarea unei rate a TVA reduse pentru distribuirea digitală a bunurilor și serviciilor culturale în vederea eliminării discrepanțelor dintre serviciile online și cele offline;

61.  subliniază necesitatea de a aplica aceeași cotă de TVA operelor audiovizuale culturale vândute online și offline; consideră că aplicarea unor cote reduse de TVA pentru conținuturile culturale online vândute de un furnizor stabilit în UE unui consumator rezident în UE ar stimula atractivitatea platformelor digitale; amintește, în acest sens, rezoluțiile sale din 17 noiembrie 2011 referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală(8) și din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul TVA(9) ;

62.  invită Comisia să stabilească un cadru juridic privind serviciile audiovizuale online din afara UE atunci când acestea se adresează direct sau indirect publicului din UE, astfel încât acestea să facă obiectul acelorași obligații ca serviciile din UE;

Protecția și promovarea operelor audiovizuale

63.  atrage atenția asupra condițiilor în care se realizează misiunea de restaurare, conservare și punere la dispoziție în scopuri culturale și pedagogice a operelor audiovizuale în era digitală și subliniază că această chestiune merită să facă obiectul unei reflecții specifice;

64.  încurajează statele membre să transpună cât mai rapid posibil Directiva serviciilor mass-media audiovizuale și recomandă acestora să monitorizeze modul în care operele europene, în special filmele și documentarele, sunt prezentate și promovate în realitate în diferite servicii mass-media audiovizuale accesibile publicului și subliniază necesitatea ca autoritățile de reglementare să coopereze mai strâns cu organismele de finanțare a filmelor;

65.  invită Comisia să identifice mecanisme de încurajare a accesului la materiale audiovizuale arhivate deținute de instituțiile responsabile cu păstrarea patrimoniului cinematografic al Europei; observă că, din motive adesea legate de interesul în scădere al consumatorilor și de perioada de depozitare limitată, o mare parte din materialele audiovizuale europene nu este disponibilă în comerț;

66.  invită statele membre și Comisia să promoveze soluții de susținere a digitalizării, a conservării și a disponibilității în scopuri educaționale a acestor opere, inclusiv la nivel transfrontalier;

67.  observă importanța bibliotecii online „Europeana” și consideră că statele membre și instituțiile culturale ar trebui să acorde o mai mare atenție asigurării accesibilității și vizibilității sale;

68.  consideră că digitalizarea și conservarea resurselor culturale, precum și accesul extins la astfel de resurse oferă oportunități economice și sociale importante și reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea viitoare a capacităților culturale și creative ale Europei și pentru prezența sa industrială în acest domeniu; sprijină, prin urmare, Recomandarea Comisiei din 27 octombrie 2011 referitoare la digitalizarea și accesabilitatea online a operelor culturale și conservarea digitală(10) , precum și propunerea de a crea, în acest scop, un pachet actualizat de măsuri;

Educația

69.  subliniază importanța promovării competențelor digitale și a educației în domeniul mass-mediei pentru toți cetățenii UE, inclusiv pentru persoanele în vârstă și cele cu handicap, cum ar fi cele cu probleme auditive, și a reducerii decalajului digital în societate, întrucât acestea joacă un rol esențial pentru participarea la viața socială și pentru civismul democratic; reamintește rolul important jucat de mass-media publice în această privință ca parte a misiunilor lor de serviciu public;

70.  reiterează importanța crucială a integrării noilor tehnologii în programele educaționale naționale și importanța deosebită a educării tuturor cetățenilor europeni, de toate vârstele, în domeniul mass-mediei și în cel digital, pentru a le permite să-și dezvolte competențele în aceste domenii și să profite de pe urma acestora;

71.  subliniază nevoia unor campanii de educare europene și naționale pentru sensibilizarea cu privire la importanța drepturilor de proprietate intelectuală, precum și la canalele legale disponibile prin care operele audiovizuale sunt distribuite online; evidențiază că consumatorii ar trebui informați în mod corespunzător cu privire la chestiunile legate de drepturile de proprietate intelectuală care pot apărea atunci când se utilizează fișiere în comun, prin serviciile de cloud computing;

72.  atrage atenția asupra necesității de a comunica mai ferm publicului importanța protecției drepturilor de autor și a necesității aferente pentru o remunerare echitabilă;

73.  subliniază necesitatea de a lua în considerare acordarea unui statut special instituțiilor cu scop educațional, în ceea ce privește accesul online la operele audiovizuale;

MEDIA 2014-2020

74.  reamintește că programul MEDIA s-a consacrat ca marcă independentă și că este fundamental să se dezvolte un program MEDIA ambițios pentru perioada 2014-2020, în spiritul programului actual;

75.  subliniază faptul că este esențial ca programul MEDIA să continue să existe ca program specific axat în întregime pe sectorul audiovizual;

o
o   o

76.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
(2) JO L 327, 24.11.2006, p. 12.
(3) JO L 323, 9.12.2005, p. 57.
(4) JO L 236, 31.8.2006, p. 28.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2011)0240.
(6) Directiva 93/83/CEE, JO L 248, 6.10.1993, p. 15.
(7) JO L 167, 22.6.2001, p. 10.
(8) Texte adoptate, P7_TA(2011)0513.
(9) Texte adoptate, P7_TA(2011)0436.
(10) JO L 283, 29.10.2011, p. 39.

Ultima actualizare: 30 septembrie 2013Notă juridică