Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2558(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0187/2013

Indgivne tekster :

B7-0187/2013

Forhandlinger :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Afstemninger :

PV 23/05/2013 - 13.11

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0227

Vedtagne tekster
PDF 29kWORD 29k
Torsdag den 23. maj 2013 - Strasbourg Endelig udgave
EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA
P7_TA(2013)0227B7-0187/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 23. maj 2013 om EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA (2013/2558(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den fælles erklæring fra topmødet mellem EU og USA af 28. november 2011 og den fælles erklæring fra EU og USA's transatlantiske økonomiske råd af 29. november 2011,

–  der henviser til den endelige rapport fra Højniveaugruppen vedrørende Beskæftigelse og Vækst (højniveaugruppen) af 11. februar 2013(1) ,

–  der henviser til den fælles erklæring af 13. februar 2013 fra den amerikanske præsident Barack Obama, Kommissionens formand José Manuel Barroso og formanden for Det Europæiske Råd Herman Van Rompuy(2) ,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 7.-8. februar 2013(3) ,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, især beslutning af 23. oktober 2012 om økonomiske og handelsmæssige forbindelser med USA(4) ,

–  der henviser til den fælles erklæring fra det 73. interparlamentariske møde for den transatlantiske dialog mellem lovgivere, der blev afholdt i Washington den 30. november og 1. december 2012,

–  der henviser til Centre for Economic Policy Research's (London) endelige projektrapport fra marts 2013 med titlen »Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment«(5) ,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU og USA er verdens to største globale handelsblokke og investorer, der tilsammen tegner sig for næsten halvdelen af verdens BNP og en tredjedel af verdenshandelen;

B.  der henviser til, at EU's og USA's markeder er dybt integrerede, og at der i gennemsnit handles bilateralt for omkring 2 mia. EUR i varer og tjenester hver dag, hvilket således understøtter millioner af arbejdspladser i begge økonomier; der henviser til, at EU's og USA's investeringer er den virkelige drivkraft bag den transatlantiske forbindelse, idet de samlede bilaterale investeringer udgjorde mere end 2 394 billioner EUR i 2011;

C.  der henviser til, at et ambitiøst og omfattende transatlantisk handels- og investeringspartnerskab, når det er blevet gennemført fuldstændigt, ifølge den konsekvensanalyse, som Kommissionen har udarbejdet på basis af en rapport fra Centre for Economic Policy Research, kan medføre betydelige økonomiske gevinster som helhed for både EU (119,2 mia. EUR om året) og USA (94,9 mia. EUR om året); der henviser til, at EU's eksport til USA følgelig kan stige med 28 %, og EU's samlede eksport kan stige med 6 %, hvilket således vil være til fordel for EU-eksportører af varer og tjenesteydelser samt for EU-forbrugere;

D.  der henviser til, at EU og USA deler fælles værdier, sammenlignelige retssystemer og høje, omend forskellige, standarder for beskyttelse af arbejdstagere, forbrugere og miljø;

E.  der henviser til, at den globale økonomi står over for udfordringer og fremkomsten af nye aktører, og at både EU og USA skal udnytte det fulde potentiale af et tættere økonomisk samarbejde med henblik på at udnytte fordelene ved international handel for at overvinde den økonomiske krise og opnå en holdbar global økonomisk genopretning;

F.  der henviser til, at højniveaugruppen på baggrund af topmødet mellem EU og USA i november 2011 pålagdes at udfinde muligheder for øget handel og investering til støtte for gensidig fordelagtig jobskabelse, økonomisk vækst og konkurrenceevne;

G.  der henviser til, at højniveaugruppen i fællesskab analyserede en lang række muligheder for at udvide transatlantisk handel og investering, og i sin endelige rapport nåede den frem til den konklusion, at en omfattende handels- og investeringsaftale vil give de største fordele for begge økonomier;

H.  der henviser til, at EU er overbevist om, at en udvikling og styrkelse af det multilaterale system er den afgørende målsætning; der henviser til, at dette ikke udelukker bilaterale aftaler, der går ud over WTO-forpligtelserne og supplerer de multilaterale regler, eftersom både regionale aftaler og frihandelsaftaler medfører øget harmonisering af standarder og en bredere liberalisering til fordel for det multilaterale handelssystem;

I.  der henviser til, at Kommissionen den 12. marts 2013 foreslog, at der gives bemyndigelse til at indlede forhandlinger og udarbejde udkast til forhandlingsdirektiver med henblik på drøftelse i Rådet;

Den strategiske, politiske og økonomiske kontekst

1.  mener, at den strategiske betydning af den økonomiske forbindelse mellem EU og USA bør bekræftes på ny og styrkes, og at EU og USA bør udarbejde fælles strategier for global handel, investering og handelsrelaterede spørgsmål, som f.eks. standarder, normer og forskrifter, med henblik på at udvikle en bredere transatlantisk vision og et fælles sæt strategiske målsætninger;

2.  mener, at det er afgørende for EU og USA at udnytte det uudnyttede potentiale, der findes i et reelt integreret transatlantisk marked, med henblik på at skabe flest mulige ordentlige arbejdspladser og stimulere et intelligent, stærkt, bæredygtigt og afbalanceret vækstpotentiale; er af den opfattelse, at dette i høj grad er aktuelt set i lyset af den aktuelle økonomiske krise, de finansielle markeders og finansieringsvilkårenes tilstand, den store offentlige gæld, den høje arbejdsløshedsprocent og de beskedne vækstprognoser på begge siden af Atlanterhavet samt de fordele, der er forbundet med en reel koordineret tilgang til disse fælles problemer;

3.  mener, at EU bør trække på sin store erfaring med at forhandle vidtgående og omfattende bilaterale handelsaftaler for at opnå endnu mere ambitiøse resultater med USA;

Den endelige rapport fra højniveaugruppen

4.  glæder sig over offentliggørelsen af den endelige rapport fra højniveaugruppen og støtter fuldt ud anbefalingen om at indlede forhandlinger om en omfattende handels- og investeringsaftale;

5.  glæder sig over, at der i den endelige rapport lægges vægt på: (i) en ambitiøs forbedring af den gensidige markedsadgang for varer, tjenesteydelser, investering og offentlige indkøb i alle forvaltningsled (ii) mindskelse af ikke-toldmæssige hindringer og forøgelse af overensstemmelsen mellem de forskellige reguleringsordninger og (iii) udarbejdelse af fælles regler med henblik på håndtering af fælles globale handelsudfordringer og -muligheder;

6.  støtter det synspunkt, at nøglen til at udløse det transatlantiske forholds potentiale i betragtning af de allerede eksisterende lave gennemsnitlige toldsatser består i at bearbejde de ikke-toldmæssige hindringer, der hovedsageligt omfatter toldprocedurer, tekniske standarder og reguleringsmæssige restriktioner bag grænserne; støtter det mål, som højniveaugruppen har foreslået, om at bevæge sig gradvist i retning af en endnu mere integreret transatlantisk markedsplads;

7.  glæder sig over anbefalingen om at undersøge nye metoder til begrænsning af unødvendige omkostninger og administrative forsinkelser, der skyldes lovgivning, samtidig med at der opnås de niveauer for sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse, som begge sider finder passende, eller samtidig med at legitime forskriftsmæssige målsætninger i øvrigt opfyldes;

Forhandlingsmandat

8.  gentager sin støtte til en vidtgående og omfattende handels- og investeringsaftale med USA, som vil støtte skabelsen af arbejdspladser af høj kvalitet for europæiske arbejdstagere, direkte gavne de europæiske forbrugere, åbne nye muligheder for EU's virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), således at de kan sælge varer og tjenesteydelser i USA, sikre fuld adgang til markederne for offentlige indkøb i USA og forbedre mulighederne for EU-investeringer i USA;

9.  opfordrer Rådet til at følge op på anbefalingerne i den endelige rapport fra højniveaugruppen og til at bemyndige Kommissionen til at indlede forhandlinger om en transatlantisk handels- og investeringspartnerskabsaftale med USA;

10.  understreger, at en transatlantisk handels- og investeringspartnerskabsaftale bør være ambitiøs og bindende på alle forvaltningsniveauer på begge sider af Atlanterhavet, herunder alle lovgivere og andre kompetente myndigheder; understreger, at aftalen bør føre til en varig reel gensidig åbning af markedet og lettelse af handlen på det praktiske niveau, og at der i aftalen bør lægges særlig vægt på, hvordan der strukturelt kan opnås større transatlantisk lovgivningsmæssig konvergens; mener, at aftalen ikke bør kunne skade Unionens kulturelle og sproglige mangfoldighed, bl.a. inden for sektoren for audiovisuelle og kulturelle tjenester;

11.  anser det for absolut nødvendigt, at EU og medlemsstaterne fortsat har mulighed for at bevare og udvikle deres kulturpolitik og politik på det audiovisuelle område, og at de kan gøre dette inden for rammerne af deres gældende lovgivning, standarder og aftaler; opfordrer således til at sikre, at undtagelsen vedrørende kulturelle og audiovisuelle tjenester, herunder online, fremgår klart af forhandlingsmandatet;

12.  understreger, at intellektuel ejendom er en af drivkræfterne for innovation og kreativ virksomhed og udgør en søjle i den videnbaserede økonomi, og at aftalen bør indeholde en omfattende beskyttelse af præcist og klart definerede områder for intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske betegnelser, og bør være i overensstemmelse med gældende internationale aftaler; mener, at andre uoverensstemmelser vedrørende de intellektuelle ejendomsrettigheder bør løses i overensstemmelse med internationale beskyttelsesstandarder;

13.  mener, at aftalen bør sikre fuld overholdelse af EU's standarder for grundlæggende rettigheder; gentager sin støtte til et højt beskyttelsesniveau for persondata, som bør gavne forbrugere på begge sider af Atlanterhavet; mener, at der i aftalen bør tages højde for bestemmelserne i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) vedrørende beskyttelsen af persondata;

14.  minder om betydningen af transportsektoren med henblik på vækst og beskæftigelse og især inden for luftfartssektoren, hvor EU's og USA's markeder tegner sig for 60 % af verdens lufttrafik; understreger, at forhandlingerne på meningsfuld vis bør behandle de nuværende restriktioner på sø- og lufttransportstjenester, der ejes af europæiske virksomheder, herunder i forbindelse med udenlandsk ejerskab af luftfartsselskaber og gensidighed med hensyn til cabotage, samt maritim screening af last;

15.  fremhæver værdien af risikobaserede vurderinger og informationsudveksling mellem begge parter for så vidt angår markedsovervågning og identificering af forfalskede varer;

16.  glæder sig især over, at højniveaugruppen anbefaler, at EU og USA behandler de miljømæssige og beskæftigelsesmæssige aspekter vedrørende handel og bæredygtig udvikling; mener, at der bør tages højde for erfaringerne fra EU's tidligere handelsaftaler og de langvarige forpligtelser mellem EU og USA for at styrke udviklingen og håndhævelsen af arbejdsmarkeds- og miljølovgivning og arbejdsmarkeds- og miljøpolitikker samt fremme de grundlæggende standarder og benchmarks, som er fastlagt af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), og ordentlige job og bæredygtig udvikling; tilskynder til, at standarderne for virksomhedernes sociale ansvar harmoniseres; anerkender, at etableringen af fælles standarder formentlig vil være forbundet med både tekniske og politiske udfordringer, og understreger, at den fælles målsætning bør være at sikre, at de miljømæssige ambitioner ikke sænkes;

17.  understreger den følsomme karakter af visse forhandlingsområder, som f.eks. landbrugssektoren, hvor opfattelsen af genetisk modificerede organismer (GMO'er), kloning og forbrugersundhed ofte er forskellig i USA og EU; ser en mulighed i et forstærket samarbejde inden for handel med landbrugsprodukter og understreger betydningen af et ambitiøst og afbalanceret resultat på dette område; understreger, at aftalen ikke må underminere de to handelspartneres grundlæggende værdier, som f.eks. EU's forsigtighedsprincip; opfordrer USA til at ophæve sit importforbud mod EU's oksekødsprodukter som en tillidsforanstaltning;

18.  understreger, at finansielle tjenesteydelser skal medtages i forhandlingerne om en transatlantisk handels- og investeringspartnerskabsaftale, og opfordrer i denne forbindelse til, at der lægges særlig vægt på overensstemmelse, gensidig anerkendelse, konvergens og eksterritorialitet, eftersom disse punkter er centrale overvejelser for begge parter; understreger, at konvergens i retning af fælles finansielle lovgivningsrammer mellem EU og USA vil være gavnligt; fremhæver, at tilsynsprocesser er absolut nødvendige for at opnå reel konvergens, selv om markedsadgang skal betragtes som et positivt skridt; understreger, at de negative konsekvenser af eksterritorialitet bør mindskes og ikke bør have mulighed for at aflede fra en konsekvent tilgang til regulering af finansielle tjenesteydelser;

19.  bekræfter sin støtte til nedbrydelsen af unødvendige reguleringsmæssige hindringer og opfordrer Kommissionen og den amerikanske regering til at lade aftalerne (herunder det opadgående reguleringssamarbejde på et tidligt stadie) omfatte mekanismer med sigte på at forebygge fremtidige hindringer; mener, at en bedre lovgivning og en mindskelse af reguleringsbyrden og den administrative byrde skal prioriteres under forhandlingerne om en transatlantisk handels- og investeringspartnerskabsaftale, og at en større transatlantisk regelkonvergens bør medføre en mere strømlinet regulering, som er nem at forstå og anvende, navnlig for SMV'er;

20.  gentager sin overbevisning om, at en omfattende handels- og investeringsaftale mellem EU og USA kan føre til en situation, hvor alle vinder, og som er til fordel for begge økonomier, og at en dybere grad af integration vil øge fordelene for begge økonomier betydeligt; er overbevist om, at en harmonisering af EU's og USA's reguleringsmæssige tekniske standarder, hvor det er muligt, vil sikre, at EU og USA fortsat vil fastsætte globale standarder og bane vejen for internationaler standarder; er af den faste overbevisning, at denne aftales fordele for så vidt angår international handel og standardisering skal overvejes og formuleres nøje;

21.  minder om, at der er behov for, at Kommissionen har en proaktiv tilgang og en vedvarende og gennemsigtig dialog med en lang række interesseparter, bl.a. repræsentanter for erhvervslivet, miljøet, landbruget, forbrugerne, arbejdstagerne og andre områder, under hele forhandlingsprocessen for at sikre faktabaserede drøftelser, opbygge tillid i forhandlingerne, modtage forholdsmæssig input fra forskellige parter og fremme den offentlige støtte ved at tage hensyn til interesseparternes synspunkter; tilskynder alle interesseparter til aktivt at deltage og forelægge initiativer og oplysninger, der er relevante for forhandlingerne;

22.  gør opmærksom på, at kvaliteten bør prioriteres frem for tidsaspektet, og har tillid til, at forhandlerne ikke forhaster sig til en aftale, der ikke medfører konkrete og væsentlige fordele for vores virksomheder, arbejdstagere og borgere;

Parlamentets rolle

23.  ser frem til, at der indledes forhandlinger med USA, og til at følge dem nøje samt til at bidrage til et vellykket resultat; minder Kommissionen om dennes forpligtelse til straks og fuldt ud at holde Parlamentet orienteret i alle faser af forhandlingerne (før og efter forhandlingsrunderne); er fast besluttet på at behandle de lovgivningsmæssige og forskriftsmæssige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forhandlingerne og den fremtidige aftale; gentager sit grundlæggende ansvar om at repræsentere EU-borgerne og ser frem til at fremme inklusive og åbne drøftelser under forhandlingsprocessen; forpligter sig til at påtage sig en proaktiv rolle med hensyn til at samarbejde med de amerikanske kolleger, når der indføres nye bestemmelser;

24.  er fast besluttet på at arbejde tæt sammen med Rådet, Kommissionen, den amerikanske kongres, den amerikanske regering og interesseparterne for at opnå det fulde økonomiske, sociale og miljømæssige potentiale af den transatlantiske økonomiske forbindelse og styrke EU's og USA's førerposition for så vidt angår liberalisering og regulering af handel og udenlandske investeringer; går ind for at fremme et dybere bilateralt samarbejde mellem EU og USA for at befæste deres førerposition inden for både international handel og investering;

25.  minder om, at Parlamentet vil blive anmodet om at give sit samtykke til den fremtidige transatlantiske handels- og investeringspartnerskabsaftale, som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og at der derfor bør tages behørigt hensyn til dets holdning i alle faser;

26.  minder om, at Parlamentet vil bestræbe sig på at overvåge gennemførelsen af den fremtidige aftale;

o
o   o

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt den amerikanske regering og den amerikanske kongres.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0388.
(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/marts/tradoc_150737.pdf

Seneste opdatering: 6. juni 2017Juridisk meddelelse