Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2133(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0163/2013

Indgivne tekster :

A7-0163/2013

Forhandlinger :

PV 10/06/2013 - 21
CRE 10/06/2013 - 21

Afstemninger :

PV 11/06/2013 - 10.6

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0239

Vedtagne tekster
PDF 154kWORD 44k
Tirsdag den 11. juni 2013 - Strasbourg Endelig udgave
En ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik
P7_TA(2013)0239A7-0163/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2013 om en ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik (2012/2133(INI))

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder som indarbejdet i traktaterne ved artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), navnlig til artikel 38, som fastsætter, at der skal sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i alle Unionens politikker,

–  der henviser til artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som fastsætter, at »det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne«,

–  der henviser til artikel 3, stk. 3, i TEU, som forpligter EU til at arbejde for »en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten«,

–  der henviser til artikel 9 i TEUF, der fastsætter, at »ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager Unionen hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed«,

–  der henviser til artikel 11 i TEUF, hvorefter »miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling«,

–  der henviser til artikel 12 i TEUF, som fastsætter, at »forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og aktiviteter«,

–  der henviser til artikel 14, 114, stk. 3, og 169 i TEUF og protokol nr. 26 hertil om tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse,

–  der henviser til artikel 169, stk. 1, i TEUF, som fastsætter, at »for at fremme forbrugernes interesser og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau bidrager Unionen til at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser og til at fremme deres ret til oplysning og uddannelse og til at organisere sig for at beskytte deres interesser«,

–  der henviser til Rådets henstilling 98/560/EF af 24. september 1998 om udvikling af den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester gennem fremme af nationale rammer, der tager sigte på at opnå en sammenlignelig og effektiv beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed(1) ,

–  der henviser til rapporten om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) (COM(2009)0336),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis)(2) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013)(3) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/952/EF af 20. december 2006 om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester(4) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed(5) ,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen »EU's strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013 – Stærke forbrugere, højere forbrugervelfærd og effektiv forbrugerbeskyttelse« og til Parlamentets beslutning af 20. maj 2008 om EU's strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013(6) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter(7) , der sigter mod at skabe et overordnet sæt regler og principper vedrørende akkreditering og markedsovervågning,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj (legetøjssikkerhedsdirektivet)(8) ,

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 29. juni 2009 om foranstaltninger til fremme af det indre marked og Kommissionens henstilling af 12. juli 2004 om gennemførelsen i national ret af direktiver af betydning for det indre marked(9) ,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om håndhævelse af forbrugerlovgivningen (COM(2009)0330) og Kommissionens rapport af 2. juli 2009 om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) (COM(2009)0336),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juli 2009 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en harmoniseret metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere (COM(2009)0346) og til det ledsagende udkast til Kommissionens henstilling (SEC(2009)0949),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet med titlen »Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (COM(2010)2020),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om forbrugerbeskyttelse(10) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester(11) ),

–  der henviser til professor Mario Montis rapport af 9. maj 2010 til Kommissionen om en ny strategi for det indre marked,

–  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for forbrugere og borgere(12) ,

–  der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel(13) ,

–  der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2010 om den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (midtvejsbetænkning)(14) ,

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 22. oktober 2010 med titlen »Making markets work for consumers« (fjerde udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne) (SEC(2010)1257),

–  der henviser til rapporten af 27. oktober 2010 med titlen »Rapport om unionsborgerskab 2010: Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder« (COM(2010)0603),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 4. marts 2011 med titlen »Consumers at home in the single market« (femte udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne) (SEC(2011)0299),

–  der henviser til årsberetningen for 2010 for Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre, som blev offentliggjort af Den Europæiske Unions Publikationskontor i 2011,

–  der henviser til sin holdning af 23. juni 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder(15) ,

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om et mere effektivt og fair detailmarked(16) ,

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene fra oktober 2011 med titlen »Making markets work for consumers« (sjette udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne) (SEK(2011)1271),

–  der henviser til »Krakowerklæringen« fra det første forum for det indre marked, der blev afholdt den 3.-4. oktober 2011 i Krakow (Polen),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 19. oktober 2011 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (COM(2011)0665),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 om passagerrettigheder inden for samtlige transportformer(17) og af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-2020(18) ,

–  der henviser til sin beslutning af 29. marts 2012 om flypassagerers etablerede rettigheder – virkemåde og anvendelse(19) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne(20) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 9. november 2011 om et forbrugerprogram 2014-2020 (COM(2011)0707) og de dertil forbundne dokumenter (SEC(2011)1320 og SEC(2011)1321),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om en ny forbrugerpolitisk strategi(21) ,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 19. december 2011 til Europa-Parlamentet og Rådet om »En europæisk vision for passagerer: Meddelelse om passagerrettigheder inden for samtlige transportformer« (COM(2011)0898),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 med titlen »En sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester« (COM(2011)0942),

–  der henviser til forslag af 25. januar 2012 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (COM(2012)0011),

–  der henviser til sin beslutning af 2. februar 2012 om en sammenhængende EU-strategi for kollektive retsmidler(22) ,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2012 om en strategi for offentlige e-indkøb (COM(2012)0179),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. maj 2012 med titlen »Europæisk strategi for et bedre internet for børn« (COM(2012)0196),

–  der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om en strategi for styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder(23) ,

–  der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om resultattavlen for det indre marked(24) ,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 22. maj 2012 med titlen »En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst« (COM(2012)0225),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 29. maj 2012 med titlen »Consumer Conditions Scoreboard – Consumers at home in the single market« (syvende udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne) (SWD(2012)0165),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 7. december 2012 med titlen »Making markets work for consumers« (ottende udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne) (SWD(2012)0432),

–  der henviser til forslag af 4. juni 2012 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (COM(2012)0238),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 19. juli 2012 om forbedret viden som middel til at styrke forbrugernes indflydelse 2012-2014 (Knowledge-enhancing aspects of consumer empowerment 2012-2014) (SWD(2012)0235),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen »Akten for det indre marked II - Sammen om fornyet vækst« (COM(2012)0573),

–  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om fuldførelse af det digitale indre marked(25) ,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen »En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst« (COM(2012)0225),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0163/2013),

A.  der henviser til, at fremme og beskyttelse af forbrugerne og deres rettigheder er grundlæggende værdier for EU;

B.  der henviser til den væsentlige rolle, som forbrugerne spiller for økonomien, idet forbruget er en af de største drivkræfter bag væksten i Unionen;

C.  der henviser til, at EU-borgerne spiller en afgørende rolle for opfyldelsen af Europa 2020-målene for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og at forbrugernes rolle følgelig bør anerkendes som en del af EU's økonomiske politik;

D.  der henviser til, at Unionen har som mål at opnå et højt niveau af forbrugerbevidsthed, -indflydelse og -beskyttelse samt den rette balance med hensyn til konkurrenceevnen for Unionens virksomheder og økonomier, navnlig ved at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed samt økonomiske interesser, og fremme deres ret til oplysning og uddannelse og deres ret til at organisere sig;

E.  der henviser til, at forbrugerne ikke udgør én homogen gruppe, og at det er nødvendigt at behandle de deraf følgende variabler i den europæiske forbrugerdagsorden, idet der er væsentlige forskelle mellem forbrugerne, for så vidt angår deres forbrugerkompetencer, kendskab til lovgivningen, gennemslagskraft og villighed til at indgive klage; der henviser til, at det er nødvendigt at tage højde for ikke-forskelsbehandling og tilgængelighed i forbindelse med gennemførelsen af den europæiske forbrugerdagsorden;

F.  der henviser til, at det er nødvendigt at øge forbrugernes tillid, herunder deres tillid til markedet, og viden om deres rettigheder, med særligt fokus på grupper af sårbare forbrugere såsom børn, ældre og andre forbrugere i udsatte situationer; der i denne forbindelse henviser til, at det er af afgørende betydning at tilbyde forbrugerne i Unionen bedre beskyttelse over for varer og tjenester, der kan være til fare for deres sundhed eller sikkerhed;

G.  der henviser til, at »behørige og passende oplysninger« betyder, at oplysningerne er lettilgængelige, gennemsigtige, sammenlignelige og ikke vildledende;

H.  der henviser til, at opnåelsen af et velfungerende indre marked er i overensstemmelse med Lissabonstrategiens målsætninger om vækst og beskæftigelse med henblik på at tjene EU's 500 millioner forbrugere;

I.  der henviser til, at e-handel er yderst anvendelig for alle forbrugere på grund af dens betydelige grænseoverskridende potentiale, som giver forbrugerne mulighed for fuldt ud at udnytte det indre marked; der henviser til, at e-handel desuden – som et middel til at skabe inklusion – er yderst anvendelig for forbrugere med handicap, bevægelseshæmmede forbrugere og forbrugere i landdistrikter med geografiske begrænsninger;

J.  der henviser til, at usikkerheden omkring forbrugernes rettigheder i forbindelse med handel på tværs af grænserne undergraver fordelene ved markedsintegration;

K.  der henviser til, at udviklingen af e-handelen er aftaget på grund af den it-kløft, der fortsat findes blandt EU-borgerne, navnlig blandt de ældre; der henviser til, at de fleste offentlige og private websteder fortsat er utilgængelige for personer med handicap eller begrænsede it-færdigheder;

L.  der henviser til, at opsplitningen af det indre marked udgør en trussel mod forbrugernes rettigheder; der henviser til, at visse websteder ikke er passende for grænseoverskridende købere og forbrugere; der henviser til, at direktivet om alternativ tvistbilæggelse (ATB) og forordningen om onlinetvistbilæggelse (OTB) snart vil træde i kraft og give forbrugerne nyttige redskaber, navnlig i forbindelse med handel på tværs af grænserne; der henviser til, at passende mekanismer til effektive kollektive foranstaltninger bør overvejes nøjere;

M.  der henviser til, at den nylige finanskrise har understreget det store behov, der er, for at beskytte og oplyse forbrugerne i forbindelse med finansielle tjenesteydelser og bankydelser, eftersom sådanne produkter kan have en direkte virkning på deres generelle velfærd, samt behovet for uafhængig rådgivning af forbrugerne;

N.  der henviser til, at den europæiske forbrugerdagsorden fastsætter foranstaltninger til integration af Unionens forbrugerpolitik, som er udformet med henblik på opfyldelse af Europa 2020-målene;

O.  der henviser til, at den aktuelle økonomiske krise også i betydelig grad påvirker forbrugernes købekraft på det indre marked, navnlig købekraften hos forbrugere, der som følge af deres sociale eller økonomiske vilkår befinder sig i udsatte situationer; der følgelig henviser til, at forbrugernes rettigheder bør anerkendes i nødvendigt omfang;

P.  der henviser til, at det indre marked giver Unionens forbrugere adgang til en bred vifte af varer og tjenesteydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser; der henviser til, at fremstillingen af miljøvenlige varer og leveringen af miljøvenlige tjenesteydelser fremmer et ansvarligt forbrug og dermed en bæredygtig udvikling, beskæftigelse og økonomisk vækst; der henviser til, at Kommissionen bør behandle og undersøge nye former for forbrug såsom fælles forbrug;

Q.  der henviser til, at de nødvendige tilpasninger med hensyn til såvel fødevaresikkerhed som sikkerheden ved andre basale forbrugsvarer skal foretages i takt med de tekniske og videnskabelige fremskridt;

R.  der henviser til, at forbrugerorganisationernes rolle bør styrkes på alle områder, idet der træffes de nødvendige retlige og økonomiske foranstaltninger, og at de skal støttes med kapacitetsopbygning; der henviser til, at forbrugerorganisationerne spiller en unik rolle med hensyn til at sikre tilliden til og udviklingen af det indre marked;

S.  der henviser til, at passagerer ikke oplyses tilstrækkeligt om deres rettigheder eller om, hvilket serviceniveau de med rette kan forvente, samt at det ofte er forbundet med vanskeligheder at indgive passagerklager og afvikle sådanne klagesager; der henviser til, at der er behov for retningslinjer for at lette anvendelsen af de forskellige forordninger om passagerrettigheder inden for samtlige transportformer; der henviser til, at Kommissionen i forbindelse med sin kommende revision af pakkerejsedirektivet er nødt til at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af, hvorledes e-handelen og det digitale marked påvirker forbrugeradfærden inden for den europæiske turistbranche;

T.  der henviser til, at den gældende EU-lovgivning giver grundlæggende beskyttelse for passagerer inden for samtlige transportformer, men at anvendelsen, overvågningen og håndhævelsen af passagerrettighederne ikke sikres behørigt inden for alle transportformer eller overalt i Unionen, hvilket hæmmer den frie bevægelighed inden for det indre marked, eftersom det påvirker borgernes tillid i forbindelse med rejser og undergraver den fair konkurrence mellem transportselskaberne;

U.  der henviser til, at passagererne er nødt til at kunne skelne klart mellem obligatoriske driftsudgifter, der er inkluderet i billetprisen, og valgfri reservérbare muligheder i forbindelse med edb-reservationssystemer, hvilket er omfattet af forordning (EF) 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning)(26) , idet dette vil øge prisgennemsigtigheden for forbrugere, der reserverer billetter over internettet;

V.  der henviser til, at de fire hovedmål, der fastsættes i Kommissionens meddelelse om en europæisk forbrugerdagsorden er: 1) styrkelse af forbrugersikkerheden, 2) forbedret viden, 3) styrkelse af håndhævelsen og sikring af klageadgangen og 4) tilpasning af rettigheder og vigtige politikker til de økonomiske og samfundsmæssige ændringer; der henviser til, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter bør lette en hurtig og effektiv gennemførelse af forbrugerbeskyttelseslovgivningen;

W.  der henviser til, at Unionen har fastsat mål for reducering af CO2 -emissioner med henblik på at nå 2020-målene og sikre, at størstedelen af energiforsyningen kommer fra vedvarende energikilder senest i 2050;

X.  der henviser til, at de forslag, der udarbejdes, er nødt til at være i overensstemmelse med de fire hovedmål;

Fremme af bevidsthed, viden, sikkerhed og forbrugerrettigheder

1.  glæder sig over den europæiske forbrugerdagsordens holistiske tilgang og navnlig over, at dagsordenen omfatter næsten alle de politiske områder, der er vigtige for forbrugerne, og dermed sender et stærkt signal om at fremme den rolle og betydning, som forbrugersikkerheden og -rettighederne spiller på det indre marked, samt om at styrke forbrugerorganisationerne; understreger imidlertid, at dette ligeledes skal afspejles i Kommissionens lovgivningsmæssige og øvrige forslag;

2.  glæder sig over, at Kommissionen er villig til at samarbejde med erhvervsdrivende og mellemmænd for at fremme initiativer vedrørende virksomheders sociale ansvar, der fremmer forbrugersikkerheden; bemærker, at Kommissionen bør være i løbende dialog med den private sektor, således at initiativerne accepteres og anvendes i praksis;

3.  anmoder om, at forbrugerne skal kunne udøve deres rettigheder på en let og effektiv måde inden for basisområder såsom fødevarer, sundhed, energi, finansielle tjenesteydelser og e-tjenesteydelser, adgang til bredbånd, databeskyttelse, transport og telekommunikation;

4.  opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med de nationale regeringer, når EU-kampagnen til at øge kendskabet til forbrugerrettigheder og -interesser iværksættes; understreger, at det, for at kampagnen skal være vellykket, er vigtigt, at det ikke blot er den offentlige sektor og forbrugerbeskyttelsesorganisationer, der inddrages i processen, men at også den private sektor inddrages heri;

5.  mener, at det er nødvendigt at fremme e-platforme som »European Enterprise Support Network« og webstedet »Dit Europa«, der bidrager til at udvikle det indre marked og tilvejebringer vigtige oplysninger til forbrugere og SMV'er;

6.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til, hvordan borgernes kendskab til finanssektoren kan øges, således at de har de nødvendige oplysninger, inden de beslutter sig for at optage et lån; mener, at der bør lægges særlig vægt på den yngre generation samt på at øge samfundets kendskab til kortfristede lån;

7.  understreger, at oplysning af forbrugerne nedsætter deres risiko i forbindelse med farlige eller forfalskede produkter, finansielle spekulationsprodukter og vildledende reklame; er af den opfattelse, at oplysning (herunder finansiel oplysning) af forbrugerne og styrkelse af forbrugernes indflydelse skal være livslang og bør begynde i skolen; fremhæver, at det er nødvendigt at undgå meget store informationsmængder og i stedet imødegå manglende viden og forbedre oplysningen af forbrugerne gennem pålidelige, klare, sammenlignelige og målrettede oplysninger;

8.  understreger, at det, for at forbrugerne kan nyde deres rettigheder fuldt ud, er nødvendigt at huske på virksomhedernes rolle og oplysningen af dem; mener, at det for at opnå en fuld gennemførelse af den eksisterende forbrugerbeskyttelseslovgivning er afgørende, at virksomhederne har et godt kendskab til forbrugernes rettigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger i denne henseende og i den forbindelse fokusere på små og mellemstore virksomheder;

9.  understreger, at forbrugerne ifølge forskellige undersøgelser på lang sigt er bekymrede over mulige kvalitetsmæssige forskelle mellem varer af samme mærke og ens emballage, som forhandles på det indre marked; finder, at forbrugerne i de forskellige medlemsstater ikke har adgang til samme kvalitetsniveau, når de køber varer af samme mærke og i ens emballage på det indre marked; understreger, at enhver form for forskelsbehandling af forbrugerne er uacceptabel;

10.  opfordrer Kommissionen til at foretage en meningsfuld undersøgelse af dette problem, således at det er muligt at vurdere, hvorvidt der er behov for at justere den gældende EU-lovgivning; opfordrer Kommissionen til at underrette Europa-Parlamentet og forbrugerne om resultaterne af undersøgelsen;

11.  opfordrer Kommissionen til at fastsætte ensartede, aktualiserede normer, der garanterer produktsikkerheden og produkternes ægthed; håber under alle omstændigheder, at forslaget til ændring af direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed vil sikre et højt sikkerhedsniveau for forbrugsvarer;

12.  bifalder Kommissionens forslag om at indføre retlige rammer for produktsikkerhed; fremhæver i den forbindelse betydningen af en effektiv markedsovervågning, idet der fortsat findes produkter med sikkerhedsmangler, herunder CE-mærkede produkter, på EU's indre marked;

13.  opfordrer til, at forbrugerne på sikker måde skal kunne nyde godt af det videnskabelige og teknologiske fremskridt, og at de kan få adgang til information, upartisk rådgivning og de nødvendige instrumenter til retfærdig og effektiv klagebehandling;

14.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme initiativer, der sigter mod at omsætte resultaterne af videnskabelige fremskridt, teknologisk udvikling og anden innovation til fordele for forbrugerne under behørig hensyntagen til lovgivningen om forbrugsvaresikkerhed;

15.  opfordrer til passende forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed på markederne for forbrugsvarer, der er fremstillet ved hjælp af nanoteknologi eller genetisk modificerede organismer;

16.  understreger behovet for at sikre, at videnskabelig rådgivning og tilsynsretlige udtalelser er uafhængige og gennemsigtige, navnlig i forbindelse med sundheds-, miljø- og fødevarepolitikker, med henblik på at sikre størst mulig sundhedsbeskyttelse og tillid blandt forbrugerne;

17.  fremhæver, at det er nødvendigt, at rettighederne for grupper af sårbare forbrugere såsom børn og ældre mennesker eller andre forbrugere i udsatte situationer beskyttes bedre, navnlig for så vidt angår transport, finansielle tjenesteydelser, energi samt ikt; understreger, at der er behov for, at der såvel på EU-niveau som på nationalt niveau træffes foranstaltninger til at give tilstrækkelige garantier for, at disse forbrugere beskyttes;

18.  understreger, at det er nødvendigt, at Kommissionen og medlemsstaterne fremmer et ansvarligt og bæredygtigt forbrug i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastsat i Europa 2020-strategien, og gør markederne fuldt tilgængelige for forbrugerne ud fra perspektivet om en yderst konkurrencedygtig og solidarisk social markedsøkonomi i Unionen; finder det nødvendigt at tackle fødevarespild, øge forbrugsvarernes levetid, fremme genanvendelse og genbrug og forbedre energieffektiviteten yderligere for de produkter, der er tilgængelige på det indre marked;

Forbedring af gennemførelsen, styrkelse af håndhævelsen og sikring af klageadgangen

19.  understreger, at Kommissionen bør fortsætte med nøje at overvåge, hvorledes lovgivning, der støtter det indre markeds udvikling, anvendes; opfordrer Kommissionen til at træffe de fornødne retlige foranstaltninger over for medlemsstater, der overtræder eller ikke gennemfører eller håndhæver lovgivningen om det indre marked i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

20.  bifalder yderligere lovgivningsinitiativer, der sigter mod at skabe et fuldt integreret indre marked med henblik på at øge konkurrencen og effektiviteten og give Unionens forbrugere flere valgmuligheder;

21.  opfordrer især Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en behørig og konsekvent gennemførelse af Unionens forbrugerlovgivning, navnlig af direktivet om forbrugerrettigheder(27) , direktivet om urimelig handelspraksis(28) og direktivet om vildledende og sammenlignende reklame(29) ; opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at holde øje med effektiviteten af forbrugerlovgivningen; understreger, at de foreliggende oplysninger tyder på, at borgerne endnu ikke er bekendt med deres rettigheder på det indre marked, og anmoder derfor Kommissionen og medlemsstaterne til som led i gennemførelsesprocessen yderligere at fremme adgangen til klare og forståelige oplysninger til forbrugerne samt oplysninger om de klagemuligheder, forbrugerne har adgang til;

22.  opfordrer Kommissionen til mere aktivt at tage skridt til at vurdere, i hvor høj grad borgerne i medlemsstaterne har adgang til en bankkonto; opfordrer Kommissionen til at informere om, hvordan dette problem håndteres, og til at forelægge Parlamentet en rapport herom senest ved udgangen af første kvartal af 2014;

23.  henstiller, at de tilgængelige oplysninger om forbrugeradfærd udnyttes bedre, og mener især, at det er muligt at anvende resultaterne fra forbrugerresultattavlen mere effektivt; foreslår derfor, at Det Fælles Forskningscenter (JRC) foretager analyser og overvågning i form af et finansieret forskningsprojekt med henblik på at fastlægge borgernes prioritetsområder, hvad angår styrkelse af deres forbrugerrettigheder på det indre marked, og følgelig at indholdet og formatet samt de informationsformidlende organisationers arbejde tilpasses forbrugerne;

24.  påpeger, at EU’s politikker skal fremme samarbejdet mellem forbrugerorganisationer og offentlige institutioner på alle områder, idet der sikres let adgang til de nødvendige økonomiske midler, samt fremme udveksling af bedste praksis og know-how organisationerne imellem; mener, at der bør oprettes et register over europæiske organisationer for at hjælpe med oprettelsen af sådanne organisationer;

Tilpasning af rettigheder og vigtige politikker til de økonomiske og samfundsmæssige ændringer

25.  bemærker, at Kommissionen ikke blot bør fokusere på køb af digitalt indhold i det digitale miljø. men også på at fremme salg af varer og tjenesteydelser i det digitale miljø og fremme forbrugernes tillid, således at forbrugerne ved, hvordan de kan forsvare deres rettigheder og foretage tvistbilæggelse, hvis de har købt en vare eller tjenesteydelse af dårlig kvalitet;

26.  opfordrer Kommissionen til at lægge særlig vægt på forbrugerbeskyttelse i forbindelse med kortfristede lån, idet det er de mest udsatte personer, der i krisetider benytter sig af disse finansielle produkter uden fuldt ud at være bekendt med de forpligtelser og risici, de som låntagere har;

27.  erindrer, at hensigtsmæssige og relevante oplysninger til forbrugerne skal ledsages af foranstaltninger til at give forbrugerne mere indflydelse med henblik på at give dem mulighed for fuldt ud at udnytte de muligheder, der findes på det indre marked;

28.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde med Europa-Parlamentet og de nationale myndigheder for at give bedre oplysninger til forbrugerne om, hvordan administrationen af husholdningernes energiforbrug kan forbedres;

29.  bemærker, at det er nødvendigt at gennemføre grænseoverskridende energiprojekter, der er omfattet af programmet for Connecting Europe-faciliteten (CEF), da det vil fremme konkurrencen mellem el- og gasleverandører og øge energisektorens uafhængighed i medlemsstaterne;

30.  opfordrer til, at Unionens konkurrencepolitik styrkes, og til, at der i denne proces fokuseres på fremme af forbrugerrettigheder; mener, at denne justering er særlig vigtig for udviklingen af et robust digitalt indre marked; fremhæver i denne forbindelse den vigtige rolle, som websteder med prissammenligning spiller, og understreger behovet for at sikre deres uafhængighed;

31.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at godkende de midler, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af forbrugerdagsordenen med særligt henblik på den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020, og til at gennemføre systematiske evalueringer af dens virkning;

E-handel

32.  understreger, at den stadig hurtigere udvikling af e-handelen er yderst vigtig for forbrugerne, idet den giver et bredere udvalg, navnlig til de forbrugere, der bor i mindre tilgængelige, afsides liggende områder eller yderområder, samt til bevægelseshæmmede forbrugere, som ellers ikke ville have adgang til et bredt udvalg af varer;

33.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af ulige behandling af forbrugerne på det indre marked som følge af gængse fjernsalgsrestriktioner, som anvendes af visse virksomheder, der er involveret i grænseoverskridende fjernsalg;

34.  understreger, at det ikke er alle forbrugere, der har mulighed for at benytte internettet, eller som har de nødvendige færdigheder hertil, og at forbrugerne derfor bør tilbydes tjenesteydelser gennem flere forskellige kanaler;

35.  understreger, at det er af væsentlig betydning, at forbrugerne har tillid til e-handelen både på nationalt og grænseoverskridende niveau; fremhæver behovet for at sikre produkternes kvalitet, sikkerhed, sporbarhed og ægthed, undgå kriminel eller illoyal praksis og sikre overholdelse af bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger, herunder at sikre, at der om nødvendigt indhentes informeret og udtrykkeligt samtykke til anvendelse af de personoplysninger, som forbrugerne har givet;

36.  fremhæver, at beskyttelse af persondata er en væsentlig forudsætning for forbrugerbeskyttelsen og for det digitale indre markeds funktion og vækst;

37.  understreger, at forbrugerne forventer hurtige, pålidelige og konkurrencedygtige leveringstjenester i forbindelse med e-handel, og at velfungerende leveringstjenester er nødvendige for at sikre forbrugernes tillid;

Finansielle tjenesteydelser, investeringsprodukter og den økonomiske krise

38.  glæder sig over de foranstaltninger, som Kommissionen har planlagt inden for finansielle tjenesteydelser, og understreger, at der er behov for en omfattende retlig ramme, der kan sikre uafhængig forbrugerrådgivning, navnlig vedrørende finansielle tjenesteydelser; understreger, at markedsoplysninger skal være pålidelige, klare og sammenlignelige, og at de skal være tilgængelige både elektronisk og på anden vis; fremhæver, at det er nødvendigt at retsforfølge illoyal handelspraksis og urimelige aftalevilkår; fremhæver ligeledes behovet for at yde beskyttelse til forbrugere, der er »gået i fælden« i forbindelse med et finansielt produkt;

39.  bemærker det nye forslag (COM(2013)0130) af 13. marts 2013) til en forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage; opfordrer til, at listen over passagerrettigheder, der er fælles for samtlige transportformer, formidles bredt på en kortfattet måde og på alle officielle EU-sprog;

40.  fremhæver, at det er nødvendigt at fremme retten til at få adgang til en basal betalingskonto for alle forbrugere og at give dem klare og relevante oplysninger om investeringsprodukter som fastsat i bl.a. forslaget til forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter (COM(2012)0352); understreger, at der er behov for strenge regler til at regulere finansmarkederne; fremhæver, at den nuværende økonomiske og finansielle krise svækker en lang række forbrugeres stilling og gør dem stadig mere sårbare, samt at stigende jobusikkerhed og arbejdsløshed samt tab af købekraft forøger uligheden; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udarbejdelsen af politikker at tage højde for denne nye udvikling;

Samarbejde mellem europæiske og nationale myndigheder og forbrugerorganisationer

41.  fremhæver, at det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem europæiske, nationale og lokale myndigheder og forbrugerorganisationer for at etablere mekanismer til samråd og gennemføre de foranstaltninger, der indgår i forbrugerdagsordenen;

42.  anmoder Kommissionen om, at Rapex (fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder) gøres mere gennemsigtigt og effektivt; fremhæver nødvendigheden af, at Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre og netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde udvikles; mener, at Kommissionen bør overveje at oprette et Rapex-lignende system for tjenesteydelser;

Tvistbilæggelse og klage

43.  fremhæver, at klagemekanismer såsom den alternative tvistbilæggelsesordning (ATB) eller onlinetvistbilæggelse (OTB) skal være hurtige, tilgængelige og effektive; understreger, at effektiv adgang til domstolsprøvelse i grænseoverskridende tvister ikke bør hæmmes af vanskeligheder som følge af den grænseoverskridende karakter, mangel på ressourcer eller manglende oplysning om adgang til retshjælp; opfordrer derfor til en bedre gennemførelse af Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 og, hvis det er relevant, af revisionen heraf med henblik på at rette op på manglerne;

44.  understreger, at ATB- og OTB-mekanismer ikke kan erstatte en kollektiv klageordning; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge mulige foranstaltninger, der kan føre til oprettelse af en omfattende kollektiv klageordning på EU-niveau på forbrugerbeskyttelsesområdet, der vil kunne anvendes i forbindelse med grænseoverskridende sager; understreger, at ukoordinerede initiativer inden for Unionen kan føre til opsplitning; understreger, at Unionens strategi for kollektive søgsmål for at sikre effektiviteten af kollektiv klage og for at undgå potentielt misbrug kun bør omfatte repræsentative søgsmål foretaget af enheder, der er behørigt anerkendte på nationalt niveau (offentlige myndigheder, såsom ombudsmænd eller forbrugerorganisationer); påpeger behovet for, at Unionens strategi for kollektive søgsmål bygger på »opt-in-princippet«;

45.  fremhæver behovet for at sikre adgang til varer og tjenesteydelser i Unionen, der omfatter områder såsom bygninger, transport og ikt; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå en EU-lov om tilgængelighed med vidtgående ambitioner;

46.  henleder opmærksomheden på, at den kommende flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 skal give mulighed for, at forbrugerdagsordenen kan opnå tilstrækkeligt ambitiøs finansiering;

o
o   o

47.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 270 af 7.10.1998, s. 48.
(2) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
(3) EUT L 404 af 30.12.2006, s. 39.
(4) EUT L 378 af 27.12.2006, s. 72.
(5) EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27.
(6) EUT C 279 E af 19.11.2009, s. 17.
(7) EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.
(8) EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1.
(9) EUT L 98 af 16.4.2005, s. 47.
(10) EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 1.
(11) EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
(12) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 84.
(13) EUT C 50 E af 21.2.2012, s. 1.
(14) EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 19.
(15) EUT C 390 E af 18.12.2012, s. 145.
(16) EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 9.
(17) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0371.
(18) EUT C 131 E af 8.5.2013, s. 9.
(19) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0099.
(20) EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.
(21) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0491.
(22) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0021.
(23) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0209.
(24) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0211.
(25) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0468.
(26) EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.
(27) EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
(28) EUT L 149 af 11.06.05, s. 22.
(29) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.

Seneste opdatering: 20. januar 2015Juridisk meddelelse