Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2133(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0163/2013

Texte depuse :

A7-0163/2013

Dezbateri :

PV 10/06/2013 - 21
CRE 10/06/2013 - 21

Voturi :

PV 11/06/2013 - 10.6

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0239

Texte adoptate
PDF 158kWORD 43k
Marţi, 11 iunie 2013 - Strasbourg Ediţie definitivă
O nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni
P7_TA(2013)0239A7-0163/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni (2012/2133(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, introdusă în tratate prin articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolul 38 din Cartă care prevede că la nivelul tuturor politicilor Uniunii va fi asigurat un nivel ridicat de protecție a consumatorilor,

–  având în vedere articolul 26 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care prevede că „piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor”,

–  având în vedere articolul 3 alineatul (3) din TUE prin care Uniunea se angajează să acționeze pentru „o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pentru un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului”,

–  având în vedere articolul 9 din TFUE, care prevede că „în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane”,

–  având în vedere articolul 11 din TFUE, care prevede că „cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile”,

–  având în vedere articolul 12 din TFUE, care prevede că „cerințele din domeniul protecției consumatorilor se iau în considerare în definirea și punerea în aplicare a celorlalte politici și acțiuni ale Uniunii”,

–  având în vedere articolul 14, articolul 114 alineatul (3) și articolul 169 din TFUE și Protocolul 26 la acesta privind serviciile de interes (economic) general,

–  având în vedere articolul 169 alineatul (1) din TFUE, care prevede că „pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Uniunea contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor”,

–  având în vedere Recomandarea 98/560/CE a Consiliului din 24 septembrie 1998 privind dezvoltarea competitivității industriei europene a serviciilor audiovizuale și de informare prin promovarea de cadre naționale destinate să asigure un nivel comparabil și eficace de protecție a minorilor și a demnității umane(1) ,

–  având în vedere Raportul cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (COM(2009)0336),

–  având în vedere Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori care modifică Directiva 84/450/CEE, Directivele 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”)(2) ,

–  având în vedere Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui program de acțiune comunitară în domeniul protecției consumatorilor (2007-2013)(3) ,

–  având în vedere Recomandarea 2006/952/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind protecția minorilor și a demnității umane, precum și dreptul la replică în legătură cu competitivitatea industriei europene de servicii de informare audiovizuale și on-line(4) ,

–  având în vedere Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune(5) ,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European intitulată „Strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor 2007-2013 ‐ Mai multă putere consumatorilor, bunăstare crescută și protecție eficientă a acestora” și Rezoluția Parlamentului din 20 mai 2008 privind Strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor 2007-2013(6) ,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor(7) , care vizează crearea unui cadru general de norme și principii referitoare la acreditare și supravegherea pieței,

–  având în vedere Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (Directiva privind siguranța jucăriilor)(8) ,

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind măsurile pentru îmbunătățirea funcționării pieței unice și Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 privind transpunerea în legislația națională a directivelor care privesc piața internă(9) ,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2009 privind aplicarea acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor (COM(2009)0330) și Raportul Comisiei din 2 iulie 2009 cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (COM(2009)0336),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iulie 2009 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o metodă armonizată de clasificare și comunicare a reclamațiilor și cererilor de informații din partea consumatorilor (COM(2009)0346) și proiectul de recomandare a Comisie care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2009)0949),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliul European intitulată „Europa 2020 – o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor(10) ,

–  având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)(11) ,

–  având în vedere raportul prezentat Comisiei de profesorul Mario Monti la 9 mai 2010 referitor la revitalizarea pieței interne și intitulat „O nouă strategie pentru piața unică”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei piețe unice pentru consumatori și cetățeni(12) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței interne pentru comerțul electronic(13) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 referitoare la criza financiară, economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate (raport la jumătatea perioadei)(14) ,

–  având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 22 octombrie 2010 intitulat „Pentru o mai bună funcționare a piețelor în interesul consumatorilor – a patra ediție a tabloului de bord al piețelor de consum” (SEC(2010)1257),

–  având în vedere Raportul din 27 octombrie 2010 intitulat „Cetățenia UE în 2010: eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE” (COM(2010)0603),

–  având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 4 martie 2011 intitulat „Consumatorii se simt ca acasă în cadrul pieței unice – a cincea ediție a tabloului de bord al condițiilor pentru consumatori” (SEC(2011)0299),

–  având în vedere Raportul anual pe 2010 privind Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor, publicat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene în 2011,

–  având în vedere poziţia sa din 23 iunie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor(15) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la o piață a comerțului cu amănuntul mai eficientă și mai corectă(16) ,

–  având în vedere documentul de lucru al Comisiei din octombrie 2011 intitulat „Pentru o mai bună funcționare a piețelor în interesul consumatorilor – a șasea ediție a tabloului de bord al piețelor de consum” (SEC(2011)1271),

–  având în vedere „Declarația de la Cracovia” din cadrul primului Forum al pieței unice, organizat în Cracovia (Polonia) în perioada 3-4 octombrie 2011;

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2011 de instituire a mecanismului Conectarea Europei (COM(2011)0665),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 23 octombrie 2012 privind drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport(17) și din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap și Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap(18) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2012 referitoare la funcționarea și aplicarea drepturilor dobândite ale persoanelor care călătoresc pe calea aerului(19) ,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare(20) ,

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 9 noiembrie 2011 cu privire la un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0707) și documentele aferente (SEC(2011)1320) și SEC(2011)1321),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la o nouă strategie pentru politica de protecție a consumatorilor(21) ,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 decembrie 2011 către Parlamentul European și Consiliu intitulată „O viziune europeană asupra pasagerilor: Comunicare privind drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport” (COM(2011)0898),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012 intitulată „Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor online” (COM(2011)0942),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 25 ianuarie 2012 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) (COM(2012)0011),

–  având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2012 referitoare la o abordare europeană coerentă în materie de acțiuni colective în despăgubire(22) ,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 aprilie 2012 intitulată „O strategie pentru achizițiile publice electronice” (COM(2012)0179),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 mai 2012 intitulată „Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii” (COM(2012)0196),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la o strategie de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili(23) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la Tabloul de bord al pieței interne(24) ,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 mai 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O agendă a consumatorului european – stimularea încrederii și a creșterii economice” (COM(2012)0225),

–  având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 29 mai 2012 intitulat „Consumatorii se simt ca acasă în cadrul pieței unice – a șaptea ediție a tabloului de bord al condițiilor pentru consumatori” (SWD(2012)0165),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 7 decembrie 2012 intitulat „Pentru o mai bună funcționare a piețelor în interesul consumatorilor”, a opta ediție a tabloului de bord al piețelor de consum (SEC(2012)0432),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iunie 2012 privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (COM(2012)0238),

–  având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 19 iulie 2012 privind aspecte legate de creșterea gradului de informare și de responsabilizare a consumatorilor din 2012-2014 (SWD(2012)0235);

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 3 octombrie 2012 intitulată „Actul privind piața unică II: Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2012)0573),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(25) ,

–  având în vedere Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O agendă a consumatorului european - stimularea încrederii și a creșterii economice”(COM(2012)0225),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0163/2013),

A.  întrucât promovarea și protejarea consumatorilor și a drepturilor lor reprezintă valori fundamentale ale Uniunii;

B.  întrucât rolul pe care îl au consumatorii în economie este esențial, deoarece consumul este unul dintre motoarele principale de creștere economică în Uniune;

C.  întrucât cetățenii UE joacă un rol esențial în calitate de consumatori în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, iar rolul consumatorului ar trebui recunoscut ca atare ca parte a politicii economice a UE;

D.  întrucât Uniunea are printre obiective atingerea unui nivel ridicat de responsabilizare, autonomizare și protecție a consumatorilor, precum și găsirea unui echilibru adecvat în ceea ce privește competitivitatea întreprinderilor și a economiilor din Uniune, în special prin protejarea sănătății, siguranței și intereselor economice ale consumatorilor, precum și prin promovarea drepturilor acestora la informare, educație și organizare;

E.  întrucât consumatorii nu formează un grup unic omogen, aceste condiții de inegalitate trebuind să fie abordate în Agenda consumatorului european, deoarece există diferențe semnificative între consumatori în ceea ce privește aptitudinile consumatorilor, gradul de cunoaștere legislației, hotărârea și voința de a solicita despăgubiri; întrucât este necesar să se țină cont de principiile de nediscriminare și accesibilitate la momentul punerii în aplicare a Agendei consumatorului european;

F.  întrucât trebuie să se stimuleze încrederea consumatorilor, să se îmbunătățească încrederea lor în piață și să li se permită o mai bună cunoaștere a drepturilor pe care le au, o atenție deosebită dându-se grupurilor de consumatori vulnerabili, cum ar fi copiii, persoanele vârstnice și alți consumatori vulnerabili; întrucât, în acest sens, este esențial să se ofere consumatorilor din Uniune o mai bună protecție în ceea ce privește produsele și serviciile care le pot pune în pericol siguranța sau sănătatea;

G.  întrucât informațiile pertinente și adecvate presupun faptul că acestea sunt ușor accesibile, transparente, nu induc în eroare și sunt comparabile;

H.  întrucât crearea unei piețe interne care să funcționeze eficient este în concordanță cu obiectivele strategiei de la Lisabona de mărire a nivelului de creștere si de ocupare a forței de muncă, pentru a fi utilă celor 500 de milioane de consumatori europeni;

I.  întrucât comerțul electronic este extrem de util pentru toți consumatorii, dat fiind potențialul său transfrontalier imens, care le permite consumatorilor să profite la maximum de piața unică; întrucât comerțul electronic, ca mijloc de incluziune, este foarte util pentru consumatorii cu handicap sau cu mobilitate redusă și pentru cei din zonele rurale și din zonele îndepărtate;

J.  întrucât incertitudinea în ceea ce privește drepturile consumatorilor legate de achizițiile transfrontaliere subminează beneficiile integrării pieței;

K.  întrucât dezvoltarea comerțului electronic este încetinită de diviziunea digitală încă existentă în rândul cetățenilor Uniunii, în special în rândul persoanelor în vârstă; întrucât majoritatea site-urilor de internet publice și private încă sunt inaccesibile pentru persoanele cu handicap sau cu grad mai mic de alfabetizare digitală;

L.  întrucât fragmentarea pieței unice digitale pune în pericol drepturile consumatorilor; întrucât unele site-uri de internet nu sunt adecvate pentru cumpărătorii și consumatorii din străinătate; întrucât Directiva revizuită privind soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) și Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor (SOL) vor intra în curând în vigoare și vor furniza instrumente utile pentru consumatori, în special pentru tranzacțiile transfrontaliere; întrucât este necesară stabilirea de mecanisme corespunzătoare pentru exercitarea efectivă a acțiunilor colective;

M.  întrucât recenta criză financiară a subliniat că se impune protecția și informarea consumatorilor în domeniul serviciilor financiare și bancare, deoarece astfel de produse ar putea avea un impact direct asupra bunăstării lor mondiale, și a subliniat, de asemenea, necesitatea unei informări imparțiale de care să beneficieze consumatorii;

N.  întrucât Agenda consumatorului european stabilește măsuri de integrare a politicii UE de protecție a consumatorilor, concepute în vederea realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020;

O.  întrucât actuala criză economică afectează, de asemenea, puterea de cumpărare a consumatorilor în interiorul pieței unice, în special cea a consumatorilor aflați în situații vulnerabile, cauzate de circumstanțele sociale sau financiare; întrucât, prin urmare, drepturile consumatorilor ar trebui recunoscute la nivelul necesar;

P.  întrucât piața internă oferă consumatorilor din Uniune acces la o gamă largă de produse și servicii de înaltă calitate la prețuri competitive; întrucât fabricarea de produse și furnizarea de servicii care respectă mediul favorizează un consum responsabil, stimulând dezvoltarea durabilă, ocuparea forței de muncă și creșterea economică; întrucât Comisia ar trebui să abordeze și să studieze noi forme de consum, cum ar fi consumul colaborativ;

Q.  întrucât trebuie să se introducă adaptările necesare odată cu progresul cunoștințelor tehnico-științifice, atât în ceea ce privește siguranța alimentară, cât și siguranța altor produse de consum de bază;

R.  întrucât trebuie să se consolideze rolul asociațiilor de consumatori din toate domeniile, prin adoptarea măsurilor juridice și economice necesare și sprijinindu-le în consolidarea capacităților; întrucât asociațiile de consumatori au un rol unic în garantarea încrederii și în dezvoltarea pieței unice;

S.  întrucât persistă o informare insuficientă a pasagerilor în legătură cu drepturile lor, precum și cu calitatea serviciilor la care se pot aștepta și întrucât pasagerilor le este adesea dificil să depună plângeri și să le pună în aplicare; întrucât sunt necesare orientări prin care să se faciliteze și să se îmbunătățească aplicarea diferitelor reglementări în materie de drepturi ale pasagerilor pentru toate tipurile de transport; întrucât, la viitoarea revizuire a Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii, Comisia trebuie să examineze în detaliu impactul comerțului electronic și al piețelor digitale asupra comportamentului consumatorilor în industria europeană a turismului;

T.  întrucât legislația europeană existentă oferă protecție de bază pasagerilor pentru toate tipurile de transport, dar pentru unele dintre aceste drepturi ale pasagerilor aplicarea, monitorizarea și executarea nu sunt asigurate în mod adecvat pentru toate tipurile de transport și pe întreg teritoriul Uniunii, fapt ce împiedică libera circulație pe piața internă, afectând încrederea cetățenilor atunci când călătoresc și subminează concurența loială dintre întreprinderile de transport;

U.  întrucât pasagerii trebuie să poată diferenția în mod clar între costurile operaționale care nu sunt opționale, incluse în tarif, și elementele opționale în contextul sistemelor de rezervări computerizate reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare)(26) în vederea creșterii transparenței prețurilor pentru consumatorii care rezervă bilete pe internet;

V.  întrucât cele patru obiective principale cuprinse în Comunicarea Comisiei Europene privind Agenda consumatorului european sunt: 1) îmbunătățirea siguranței consumatorilor; 2) creșterea gradului de informare; 3) consolidarea aplicării legislației și garantarea măsurilor reparatorii; și 4) adaptarea drepturilor și a politicilor-cheie la schimbările economice și societale; întrucât Parlamentul European și parlamentele naționale ar trebui să contribuie la transpunerea efectivă și rapidă a legislației privind protecția consumatorilor;

W.  întrucât Uniunea a stabilit obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 cu scopul de a atinge obiectivele pentru 2020 și de a îndeplini, până în 2050, obiectivul ca cea mai mare parte din energia furnizată să provină din surse regenerabile;

X.  întrucât propunerile formulate trebuie să fie în concordanță cu cele patru obiective majore menționate,

Creșterea gradului de conștientizare și de informare, sporirea siguranței și respectarea drepturilor consumatorilor

1.  salută abordarea holistică a Agendei consumatorului european și, în special, faptul că agenda vizează aproape toate domeniile de politică importante pentru consumatori și astfel transmite un semnal puternic privind consolidarea rolului și a importanței siguranței și drepturilor consumatorului în cadrul pieței unice și privind consolidarea rolului asociațiilor de consumatori; subliniază totuși că aceasta trebuie să se reflecte și în propuneri legislative și alte propuneri ale Comisiei;

2.  salută dorința Comisiei de a coopera cu comercianții și cu intermediarii în vederea promovării inițiativelor privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, care promovează siguranța consumatorilor; consideră că Comisia ar trebui să poarte un dialog constant cu sectorul privat, astfel încât inițiativele să fie acceptate și aplicate în realitate;

3.  solicită să existe posibilitatea consumatorilor de a-și exercita drepturile cu ușurință și în mod eficace în domenii de bază, inclusiv în domeniul alimentației, sănătății, energiei, serviciilor financiare și digitale, accesului la serviciile de bandă largă, în domeniul protecției datelor, transporturilor și telecomunicațiilor;

4.  solicită Comisiei să coopereze îndeaproape cu guvernele naționale în momentul prezentării campaniei de la nivelul întregii Uniuni de creștere a informării cu privire la drepturile și interesele consumatorilor; subliniază faptul că este important, pentru succesul campaniei, ca în proces să fie incluse nu numai sectorul public și organizațiile de protecție a drepturilor consumatorilor, ci și sectorul privat;

5.  consideră că se impune promovarea platformelor electronice, cum ar fi rețeaua de sprijin pentru întreprinderile europene și site-ul de internet Europa ta, care contribuie la dezvoltarea pieței unice europene și furnizează informații importante pentru consumatori și pentru întreprinderile mici și mijlocii;

6.  solicită Comisiei să prezinte o propunere referitoare la modul de îmbunătățire a informării cetățenilor cu privire la sectorul financiar, astfel încât populația să dețină informațiile necesare anterior deciziei de a obține un credit; consideră că ar trebui acordată o atenție specială generației mai tinere, precum și educării societății cu privire la creditele pe termen scurt;

7.  subliniază că formarea consumatorilor reduce riscurile acestora în fața produselor periculoase sau contrafăcute, produselor financiare speculative și a publicității înșelătoare; consideră că educația, inclusiv educația financiară, și responsabilizarea consumatorilor trebuie să fie permanentă pe parcursul vieții și să înceapă din școală; subliniază că este necesar să se evite supraîncărcarea cu informații și, în schimb, subliniază că este necesar să se reducă deficitul de cunoștințe și să se îmbunătățească informarea consumatorilor prin intermediul unor informații fiabile, clare, comparabile și bine orientate;

8.  subliniază că nu trebuie să se uite de rolul și de educația întreprinderilor, astfel încât consumatorii să beneficieze pe deplin de drepturile pe care le au; consideră că un grad adecvat de informare a întreprinderilor cu privire la drepturilor consumatorilor este esențial pentru punerea în aplicare integrală a legislației existente în materie de protecție a consumatorilor; solicită Comisiei și statelor membre să adopte măsurile necesare în acest scop, punând accentul pe întreprinderile mici și mijlocii;

9.  subliniază faptul că, potrivit rezultatelor diverselor sondaje, consumatorii sunt preocupați pe termen lung de eventualele diferențe în calitatea produselor de aceeași marcă și cu același ambalaj distribuite în interiorul pieței unice; consideră că consumatorii din diverse state membre nu au acces la același nivel calitativ atunci când achiziționează produse de aceeași marcă și cu același ambalaj în interiorul pieței unice; subliniază faptul că orice formă de discriminare a consumatorilor nu este acceptabilă;

10.  solicită Comisiei să efectueze o anchetă aprofundată în acest caz, care ar permite să se evalueze dacă este necesară adaptarea legislației existente a Uniunii; solicită Comisiei să informeze Parlamentul European și consumatorii cu privire la rezultatul anchetei;

11.  solicită Comisiei să instituie norme actualizate și unificate care să garanteze siguranța și autenticitatea produselor; în orice caz, speră că propunerea de modificare a Directivei 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor va garanta un nivel ridicat de siguranță a produselor de consum;

12.  salută propunerea Comisiei de a introduce un cadru juridic pentru siguranța produselor; subliniază, în acest context, importanța supravegherii eficace a pieței, deoarece încă există produse nesigure, inclusiv produse cu marcaj CE, pe piața unică europeană;

13.  cere ca consumatorii să beneficieze în siguranță de progresele științei și ale tehnologiei și să aibă acces la informații, la consiliere imparțială și la instrumentele necesare pentru a beneficia de despăgubiri corecte și eficace;

14.  solicită statelor membre și Comisiei să promoveze inițiativele care vizează transpunerea rezultatelor progreselor științifice, evoluțiilor tehnologice și ale altor inovații în beneficii pentru consumatori, acordându-se atenția cuvenită legislației privind siguranța produselor de consum;

15.  solicită o protecție a consumatorilor și o siguranță a produselor adecvate pe piață pentru bunurile de consum produse prin utilizarea nanotehnologiei sau pentru organismele modificate genetic;

16.  subliniază necesitatea de a garanta independența și transparența expertizei științifice și a avizului de reglementare, în special în domeniul sănătății, mediului și al politicilor alimentare, cu scopul de a asigura cel mai înalt nivel de protecție a sănătății consumatorilor și cel mai ridicat grad de încredere a acestora;

17.  subliniază necesitatea de a oferi o mai bună protecție grupurilor de consumatori vulnerabili, cum ar fi copiii și persoanele în vârstă și alți consumatori aflați în situații de vulnerabilitate, în special în ceea ce privește transportul, serviciile financiare, energia și TIC; subliniază că este nevoie să se ia măsuri atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național pentru a oferi garanții adecvate privind protecția consumatorilor vulnerabili;

18.  subliniază faptul că este necesar ca statele membre și Comisia să promoveze consumul responsabil și durabil, urmărind obiectivele stabilite în Strategia Europa 2020 și că este necesar să se înlesnească accesul deplin al consumatorilor la piețe din perspectiva unei economii sociale de piață cu grad ridicat de competitivitate, într-o Uniune bazată pe solidaritate; consideră că este necesar să se combată risipa alimentară, să se sporească posibilitatea ca bunurile de consum să fie folosite un timp mai îndelungat, să se promoveze reciclarea și consumul de produse la mâna a doua și să se îmbunătățească și mai mult eficiența energetică a produselor disponibile pe piața unică;

Îmbunătățirea punerii în aplicare, accelerarea executării și garantarea măsurilor reparatorii

19.  insistă asupra faptului că în continuare Comisia ar trebui să monitorizeze cu atenție modul în care este aplicată legislația care sprijină dezvoltarea pieței unice; solicită Comisiei să ia măsurile legale necesare împotriva statelor membre care încalcă sau care nu pun în aplicare sau nu execută legislația privind piața unică, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

20.  salută și alte inițiative legislative care vizează crearea unei piețe unice pe deplin integrate, pentru a crește concurența și a mări eficiența și pentru a le oferi consumatorilor europeni mai multe posibilități de a alege;

21.  solicită în special Comisiei și statelor membre să asigure punerea în aplicare coerentă și în timp util a acquis-ului Uniunii în domeniul protecției consumatorilor, în special a Directivei privind drepturile consumatorilor(27) , a Directivei privind practicile comerciale neloiale(28) și a Directivei privind publicitatea înșelătoare și comparativă(29) ; solicită, în plus, Comisiei și statelor membre să efectueze o monitorizare a eficacității acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor; subliniază dovezile care sugerează că cetățenii încă nu își cunosc drepturile în cadrul pieței unice și solicită, în consecință, Comisiei și statelor membre să promoveze mai ales disponibilitatea informațiilor clare și cuprinzătoare pentru consumatori, ca parte a procesului de punere în aplicare, precum și a informațiilor privind mecanismele privind măsurile reparatorii disponibile pentru consumatori;

22.  solicită Comisiei să depună mai multe eforturi pentru a evalua gradul în care cetățenii statelor membre au acces la un cont bancar; invită Comisia să raporteze cu privire la modul în care este abordată această problemă și să prezinte Parlamentului un raport în acest sens până la sfârșitul primului trimestru al anului 2014;

23.  recomandă o mai bună utilizare a informațiilor disponibile cu privire la comportamentul consumatorilor și, în special, consideră că există posibilități de utilizare mai eficientă a rezultatelor tabloului de bord al piețelor de consum; sugerează, în consecință, ca Centrul Comun de Cercetare (JRC) să realizeze o analiză, precum și activități de monitorizare, sub forma unui proiect de cercetare finanțat, în vederea identificării domeniilor prioritare pentru cetățeni în care este nevoie de îmbunătățirea drepturilor lor în calitate de consumatori pe piața unică și, prin urmare, în vederea adaptării conținutului, formatului și a activității organizațiilor care diseminează informații către consumatori;

24.  subliniază faptul că politicile UE trebuie să promoveze colaborarea asociațiilor de consumatori cu instituțiile publice din toate domeniile, punându-se la dispoziție mijloacele economice necesare, și să încurajeze schimbul de bune practici și de cunoștințe între aceste asociații; consideră că ar trebui să se înființeze un registru european al asociațiilor care să permită constituirea unor astfel de asociații;

Adaptarea drepturilor și a politicilor-cheie la schimbările economice și societale

25.  consideră că Comisia ar trebui să se concentreze nu numai asupra cumpărării de conținut digital, ci și asupra modalităților de promovare a vânzării de bunuri și servicii în mediul digital și de sporire a încrederii consumatorilor, astfel încât aceștia să cunoască modul în care își pot apăra drepturile și pot soluționa litigiile în cazul în care cumpără un produs sau serviciu de calitate inferioară;

26.  solicită Comisiei să acorde o atenție specială protecției consumatorilor în ceea ce privește creditele pe termen scurt, deoarece în vremuri de criză persoanele foarte vulnerabile sunt cele care utilizează aceste produse financiare fără a realiza pe deplin care sunt obligațiile și riscurile lor în calitate de persoană care contractează un împrumut;

27.  reamintește că informațiile adecvate și pertinente pentru consumatori trebuie să fie însoțite de măsuri de responsabilizare cu scopul de a permite acestora să beneficieze pe deplin de oportunitățile existente pe piața internă;

28.  solicită Comisiei să coopereze cu Parlamentul European și cu autoritățile naționale în vederea îmbunătățirii informațiilor disponibile pentru consumatori cu privire la modul în care să aceștia își pot gestiona mai bine consumul casnic de energie;

29.  observă faptul că se impune realizarea proiectelor transfrontaliere din domeniul energiei incluse în programul mecanismul Conectarea Europei (MCE), deoarece acesta va promova concurența dintre furnizorii de electricitate și gaze și va crește independența sectorului energetic din statele membre;

30.  solicită consolidarea politicii Uniunii în materie de concurență și ca promovarea drepturilor consumatorilor să ocupe poziția centrală în cadrul acestui proces; consideră că această readaptare are o importanță deosebită pentru dezvoltarea unei piețe unice digitale solide; subliniază, în acest sens, rolul important al site-urilor de internet de comparare a prețurilor și necesitatea garantării independenței acestora;

31.  solicită Comisiei și statelor membre să aprobe resursele necesare pentru aplicarea eficace a agendei, în ceea ce privește mai ales cadrul financiar multianual 2014-2020, și să realizeze evaluări sistematice ale impactului acesteia;

Comerțul electronic

32.  subliniază că dezvoltarea tot mai rapidă a comerțului electronic este de o importanță majoră în ceea ce îi privește pe consumatori, oferind o gamă vastă de alegeri, în special celor care locuiesc în zone mai puțin accesibile, îndepărtate sau periferice, precum și celor cu mobilitate redusă, care altfel nu ar avea acces la o gamă largă de bunuri;

33.  solicită Comisiei să ia măsuri de combatere a tratamentului inegal al consumatorilor de pe piața unică cauzat de limitările actuale asupra vânzărilor la distanță aplicate de întreprinderile implicate în activități transfrontaliere de vânzare la distanță;

34.  subliniază că nu toți consumatorii au posibilitatea sau competențele necesare pentru a utiliza internetul și, prin urmare, consumatorilor ar trebui să li se ofere servicii prin mijloace multiple;

35.  subliniază faptul că încrederea consumatorului este esențială pentru comerțul electronic, atât la nivel național, cât și transfrontalier; subliniază că este nevoie ca să asigure calitatea, siguranța, trasabilitatea și autenticitatea produselor, să se evite practicile ilegale sau neloiale și să se respecte normele privind protecția datelor cu caracter personal, asigurând, după caz, exprimarea consimțământului explicit și în cunoștință de cauză al consumatorului cu privire la utilizarea datelor personale;

36.  subliniază că protecția datelor cu caracter personal este o condiție esențială pentru protecția consumatorului și pentru funcționarea și creșterea pieței unice digitale;

37.  subliniază faptul că consumatorii se așteptată la servicii de livrare rapide, fiabile și competitive pentru comerțul electronic și că serviciile de livrare eficace sunt necesare pentru a garanta încrederea consumatorilor;

Serviciile financiare, produsele de investiții și criza economică

38.  salută măsurile pe care Comisia le are în vedere în domeniul serviciilor financiare și subliniază nevoia unui cadru juridic cuprinzător care să garanteze servicii independente de consiliere a consumatorilor, în special în domeniul serviciilor financiare; subliniază faptul că informațiile despre piață trebuie să fie fiabile, clare și comparabile și trebuie să fie accesibile în format electronic și sub alte forme; subliniază că este nevoie să se ia măsuri judiciare împotriva practicilor comerciale neloiale sau a clauzele contractuale abuzive; subliniază nevoia de a proteja consumatorii înșelați de un produs financiar;

39.  ia act de noua propunere de regulament (COM(2013)0130 din 13 martie 2013) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora; solicită ca lista drepturilor comune ale pasagerilor pentru toate tipurile de transport să fie difuzată la scară largă, într-o formă concisă și în toate limbile oficiale ale Uniunii;

40.  insistă asupra necesității de a sprijini dreptul de acces la un cont de plăți de bază pentru toți consumatorii și de a pune la dispoziția acestora informații clare și relevante cu privire la produsele de investiții, după cum se prevede, printre altele, în propunerea de regulament privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții (COM(2012)0352); subliniază ca se impun norme stricte pentru reglementarea piețelor financiare; subliniază faptul că actuala criză economică și financiară slăbește poziția unui număr mare de consumatori, aceștia devenind din ce în ce mai vulnerabili și că nesiguranța din ce în ce mai mare a locurilor de muncă, creșterea nivelului șomajului și pierderea puterii de cumpărare accentuează inegalitățile; solicită Comisiei ca, în elaborarea politicilor, să ia în considerare aceste situații noi;

Cooperarea între autoritățile europene și naționale și organizațiile de consumatori

41.  subliniază necesitatea unei colaborări strânse între autoritățile europene, naționale și locale și asociațiile de consumatori pentru stabilirea de mecanisme de consultare și pentru implementarea măsurilor prevăzute în agendă;

42.  solicită Comisiei ca sistemul de notificare RAPEX (Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare) să fie mai transparent și mai eficace; subliniază faptul că trebuie să se dezvolte rețelele ECC (Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor) și CPC (Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor); consideră că Comisia ar trebui să analizeze instituirea unui sistem similar cu RAPEX pentru servicii;

Soluționarea litigiilor și măsurile reparatorii

43.  subliniază faptul că mecanismele de acordare a reparațiilor, cum ar fi soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) sau soluționarea online a litigiilor (SOL), trebuie să fie rapide, accesibile și eficace; subliniază că un acces eficient la justiție în litigiile transfrontaliere nu ar trebui împiedicat de dificultățile care rezultă din caracterul transfrontalier al unui litigiu, de lipsa de resurse sau de lipsa de informații privind accesibilitatea ajutorului juridic; prin urmare, solicită o mai bună punere în aplicare a Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 și, dacă este necesar, revizuirea acesteia pentru a-i remedia deficiențele;

44.  subliniază că mecanismele SAL și SOL nu pot înlocui un mecanism de recurs colectiv; prin urmare, solicită Comisiei să analizeze măsuri care să vizeze crearea unui mecanism de recurs colectiv coerent la nivelul Uniunii în materie de protecție a consumatorilor, care să poată fi aplicat cazurilor transfrontaliere; subliniază faptul că inițiativele necoordonate existente în Uniune ar putea conduce la fragmentare; subliniază că, pentru a asigura eficiența acțiunilor colective în despăgubire și pentru a evita potențialele abuzuri, abordarea Uniunii în materie de acțiuni colective în despăgubire ar trebui să includă doar acțiunile reprezentative ale entităților recunoscute oficial la nivel național (autorități publice, precum avocatul poporului sau organizațiile de consumatori); insistă asupra necesității de a avea o abordare la nivelul Uniunii a acțiunilor colective în despăgubire pe baza principiului participării;

45.  subliniază necesitatea de a asigura accesibilitatea, în cadrul Uniunii, a bunurilor și serviciilor care acoperă domenii precum mediul urban, transportul și TIC; îndeamnă Comisia să propună un act european ambițios privind accesibilitatea;

46.  subliniază că următorul cadru financiar multianual 2014-2020 trebuie să permită Agendei consumatorului european să beneficieze de o finanțare suficient de ambițioasă;

o
o   o

47.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 270, 7.10.1998, p. 48.
(2) JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
(3) JO L 404, 30.12.2006, p. 39.
(4) JO L 378, 27.12.2006, p. 72.
(5) JO L 332, 18.12.2007, p. 27.
(6) JO C 279 E, 19.11.2009, p. 17.
(7) JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
(8) JO L 170, 30.6.2009, p. 1.
(9) JO L 98, 16.4.2005, p. 47.
(10) JO C 349 E, 22.12.2010, p. 1..
(11) JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
(12) JO C 161 E, 31.5.2011, p. 84.
(13) JO C 50 E, 21.2.2012, p. 1.
(14) JO C 70 E, 8.3.2012, p. 19.
(15) JO C 390 E, 18.12.2012, p. 145.
(16) JO C 33 E, 5.2.2013, p. 9.
(17) Texte adoptate, P7_TA(2012)0371.
(18) JO C 131 E, 8.5.2013, p. 9.
(19) Texte adoptate, P7_TA(2012)0099.
(20) JO L 304, 22.11.2011, p. 18.
(21) Texte adoptate, P7_TA(2011)0491.
(22) Texte adoptate, P7_TA(2012)0021
(23) Texte adoptate, P7_TA(2012)0209.
(24) Texte adoptate, P7_TA(2012)0211.
(25) Texte adoptate, P7_TA(2012)0468.
(26) JO L 293, 31.10.2008, p. 3.
(27) JO L 304, 22.11.2011, p. 64-88.
(28) JO L 149, 11.6.2005, p. 22-39.
(29) JO L 376, 27.12.2006, p. 21-27.

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2015Notă juridică