Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2133(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0163/2013

Predkladané texty :

A7-0163/2013

Rozpravy :

PV 10/06/2013 - 21
CRE 10/06/2013 - 21

Hlasovanie :

PV 11/06/2013 - 10.6

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0239

Prijaté texty
PDF 165kWORD 44k
Utorok, 11. júna 2013 - Štrasburg Finálna verzia
Nový program európskej spotrebiteľskej politiky
P7_TA(2013)0239A7-0163/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky (2012/2133(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, ktorú do zmlúv začleňuje článok 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), a najmä článok 38 Charty, podľa ktorého politiky Únie zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa,

–  so zreteľom na článok 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa stanovuje, že „vnútorný trh zahrnie oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv“,

–  so zreteľom na článok 3 ods. 3 ZEÚ, ktorý Úniu zaväzuje k úsiliu „o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality“,

–  so zreteľom na článok 9 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia“,

–  so zreteľom na článok 11 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie a činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja“,

–  so zreteľom na článok 12 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie“,

–  so zreteľom na články 14 a 114 ods. 3 a článok 169 ZFEÚ a jej protokol 26 o službách všeobecného (hospodárskeho) záujmu,

–  so zreteľom na článok 169 ods. 1 ZFEÚ, podľa ktorého „Únia v snahe podporiť záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov prispieva k ochrane ich zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov, ako aj k podpore ich práva na informácie, osvetu a vytváranie združení na ochranu ich záujmov“,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady 98/560/ES z 24. septembra 1998 o rozvoji konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a informácií prostredníctvom podpory vnútroštátnych rámcov zameraných na dosiahnutie porovnateľnej a účinnej úrovne ochrany neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti(1) ,

–  so zreteľom na správu o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (COM(2009)0336),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (2) ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva v oblasti spotrebiteľskej politiky (2007 – 2013) (3) ,

–  so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/952/ES z 20. decembra 2006 o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie vo vzťahu ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a online informačných služieb(4) ,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania(5) ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 – posilniť postavenie spotrebiteľov, zlepšiť ich spokojnosť, účinne ich chrániť a na uznesenie Parlamentu z 20. mája 2008 o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013(6) ,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh(7) a ktorého cieľom je vytvoriť celkový rámec pravidiel a zásad, pokiaľ ide o akreditáciu a dohľad nad trhom,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (smernica o bezpečnosti hračiek) (8) ,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie fungovania jednotného trhu a odporúčanie Komisie z 12. júla 2004 k transpozícii smerníc ovplyvňujúcich vnútorný trh do vnútroštátneho práva(9) ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2009 o presadzovaní spotrebiteľského acquis (COM(2009)0330) a na správu Komisie z 2. júla 2009 o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (COM(2009)0336),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 7. júla 2009 o harmonizovanej metodike klasifikácie a ohlasovania sťažností a otázok spotrebiteľov (COM(2009)0346) a na sprievodný návrh odporúčania Komisie (SEC(2009)0949),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskej rade s názvom Európa 2020 – stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o ochrane spotrebiteľa(10) ,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách(11) ),

–  so zreteľom na správu profesora Maria Montiho z 9. mája 2010 pre Komisiu o revitalizácii jednotného trhu s názvom Nová stratégia pre jednotný trh,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o zabezpečení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov(12) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu(13) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (priebežná správa) (14) ,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 22. októbra 2010 s názvom Aby trhy fungovali pre spotrebiteľov – štvrté vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov (SEC(2010)1257),

–  so zreteľom na správu z 27. októbra 2010 s názvom Správa o občianstve EÚ za rok 2010 – odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ (COM(2010)0603),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 4. marca 2011 s názvom Spotrebitelia doma na jednotnom trhu – piate vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov (SEC(2011)0299),

–  so zreteľom na výročnú správu siete európskych spotrebiteľských sietí za rok 2010, ktorú vydal Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev v roku 2011,

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 23. júna 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov(15) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o efektívnejšom a spravodlivejšom obchodno-distribučnom trhu(16) ,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z októbra 2011 s názvom Aby trhy fungovali pre spotrebiteľov – šieste vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov (SEC(2011)1271),

–  so zreteľom na tzv. Krakovskú deklaráciu prvého Fóra jednotného trhu, ktoré sa konalo v Krakove (Poľsko) 3. až 4. októbra 2011,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 19. októbra 2011 o zriadení nástroja „Spájame Európu“ (COM(2011)0665),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 o právach cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy(17) a z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020(18) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2012 o fungovaní a uplatňovaní stanovených práv cestujúcich v leteckej doprave(19) ,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom(20) ,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 9. novembra 2011 o programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 (COM(2011)0707) a na súvisiace dokumenty (SEC(2011)1320 a SEC(2011)1321),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre spotrebiteľskú politiku(21) ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 19. decembra 2011 s názvom Európska vízia pre cestujúcich – oznámenie o právach cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy (COM (2011)0898),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb (COM(2011)0942),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 25. januára 2012 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (COM(2012)0011),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o smerovaní k jednotnému európskemu prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu(22) ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. apríla 2012 s názvom Stratégia pre elektronické verejné obstarávanie (COM(2012)0179),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2012 s názvom Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti (COM(2012)0196),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(23) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o hodnotení výsledkov vnútorného trhu(24) ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 22. mája 2012 s názvom Európsky program pre spotrebiteľov – podpora dôvery a rastu (COM(2012)0225),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 29. mája 2012 s názvom Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských podmienok – spotrebitelia doma na jednotnom trhu (siedme vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov (SWD(2012)0165),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 7. decembra 2012 s názvom Aby trhy fungovali v prospech spotrebiteľov – ôsme vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov SWD(2012)0235),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júna 2012 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (COM(2012)0238),

–  so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 19. júla 2012 o zlepšení aspektov znalostí o posilnení postavenia spotrebiteľov od roku 2012 do roku 2014 (SWD(2012)0235),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II – spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu(25) ,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európsky program pre spotrebiteľov – podpora dôvery a rastu (COM(2012)0225),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0163/2013),

A.  keďže podpora a ochrana spotrebiteľov a ich práv sú základnými hodnotami EÚ;

B.  keďže spotrebitelia zohrávajú zásadnú úlohu v hospodárstve, pretože spotreba je jedným z hlavných hybných síl rastu v Únii;

C.  keďže občania EÚ zohrávajú ako spotrebitelia kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného, inkluzívneho a udržateľného rastu a úloha spotrebiteľa by sa preto mala uznávať ako súčasť hospodárskej politiky EÚ;

D.  keďže cieľom Únie je dosiahnuť vysokú úroveň informovanosti, posilnenia práv a ochrany spotrebiteľa, ako aj správnu rovnováhu, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť podnikov a hospodárstva Únie, najmä ochranou zdravia spotrebiteľov, bezpečnosti a hospodárskych záujmov, ako aj presadzovaním práv spotrebiteľov na informácie, vzdelávanie a organizáciu;

E.  keďže spotrebitelia netvoria jedinú homogénnu skupinu a v rámci európskeho programu pre spotrebiteľov je nutné riešiť z toho vyplývajúce rôzne problémy, pretože existujú výrazné rozdiely medzi spotrebiteľmi z hľadiska zručností spotrebiteľov, informovanosti o právnych predpisoch, asertivity a vôle dožadovať sa nápravy; keďže pri plnení európskeho programu pre spotrebiteľov sa musí zohľadňovať nediskriminácia a prístupnosť;

F.  keďže je potrebné posilňovať dôveru spotrebiteľov, ich dôveru vo vzťahu k trhu a znalosť ich práv, a to s osobitným zameraním na zraniteľné skupiny spotrebiteľov, napr. deti, staršie osoby a iných zraniteľných spotrebiteľov; keďže v tomto smere je dôležité poskytnúť spotrebiteľom v Únii lepšiu ochranu proti výrobkom a službám, ktoré môžu ohroziť ich zdravie a bezpečnosť;

G.  keďže vhodné a primerané informácie sú informácie, ktoré sú poľahky prístupné, transparentné, nezavádzajúce a porovnateľné;

H.  keďže dosahovanie riadne fungujúceho vnútorného trhu je v súlade s cieľmi lisabonskej stratégie v oblasti zvyšovania rastu a zamestnanosti v prospech 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ;

I.  keďže elektronický obchod je mimoriadne užitočný pre všetkých spotrebiteľov, pretože má veľký cezhraničný potenciál, ktorý umožňuje spotrebiteľom v plnej miere využívať jednotný trh; keďže elektronický obchod je ako prostriedok začleňovania takisto veľmi užitočný pre spotrebiteľov so zdravotným postihnutím a pre tých, ktorí žijú vo vidieckych a odľahlých oblastiach;

J.  keďže neistota v oblasti práv spotrebiteľov, pokiaľ ide o cezhraničné nákupy, podrýva prínosy integrácie trhu;

K.  keďže rozvoj elektronického obchodu spomaľuje pretrvávajúca digitálna priepasť medzi občanmi Únie, najmä v prípade starších ľudí; keďže väčšina verejných a súkromných webových stránok ešte stále nie je prístupná pre osoby so zdravotným postihnutím alebo nižšou úrovňou digitálnej gramotnosti;

L.  keďže roztrieštenosť jednotného digitálneho trhu ohrozuje práva spotrebiteľov; keďže niektoré webové stránky nie sú vhodné pre cezhraničných kupujúcich a spotrebiteľov; keďže revidovaná smernica o alternatívnom riešení sporov a nariadenie o riešení sporov online (RSO) čoskoro nadobudnú účinnosť a budú poskytovať užitočné nástroje pre spotrebiteľov, najmä pre cezhraničné transakcie; keďže je potrebné ďalšie prehodnotenie vhodných mechanizmov na zavedenie účinných kolektívnych opatrení,

M.  keďže nedávna finančná kríza zdôraznila výraznú potrebu ochrany a informovania spotrebiteľov v oblasti finančných a bankových služieb, keďže tieto produkty by mohli mať priamy vplyv na ich celkové dobré životné podmienky, ako aj potrebu nestranného poradenstva pre spotrebiteľov;

N.  keďže európsky program pre spotrebiteľov vymedzuje hlavné opatrenia spotrebiteľskej politiky EÚ určené na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020;

O.  keďže súčasná hospodárska kríza tiež výrazne ovplyvňuje kúpnu silu spotrebiteľov na jednotnom trhu, najmä spotrebiteľov, ktorí sa nachádzajú v zraniteľnej situácii vyplývajúcej z hospodárskych a finančných podmienok; keďže právo spotrebiteľa by sa preto malo uznať v potrebnej miere;

P.  keďže vnútorný trh poskytuje spotrebiteľom Únie prístup ku širokej škále produktov a služieb vysokej kvality za konkurenčné ceny; keďže výroba výrobkov a služieb, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie, podporuje zodpovednú spotrebu, a tým stimuluje udržateľný rozvoj, zamestnanosť a hospodársky rast; keďže Komisia by mala riešiť a študovať nové formy spotreby, ako je spolupráca pri spotrebe;

Q.  keďže bude nutné zaviesť potrebné úpravy v súlade s pokrokom v oblasti technických a vedeckých znalostí, a to z hľadiska bezpečnosti potravín a bezpečnosti iného základného spotrebného tovaru;

R.  keďže je potrebné posilniť úlohu spotrebiteľských združení vo všetkých oblastiach prostredníctvom prijatia potrebných právnych a hospodárskych opatrení a podporovať ich rozširovaním kapacít; keďže združenia spotrebiteľov zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri zabezpečovaní dôvery v jednotný trh a jeho rozvoja;

S.  keďže cestujúci nie sú dostatočne informovaní o svojich právach a kvalite služieb, ktorú majú nárok očakávať, a ich právne nároky sa často ťažko formulujú a presadzujú; keďže sú potrebné usmernenia na uľahčenie a zlepšenie uplatňovania rôznych nariadení o právach cestujúcich vo všetkých spôsoboch dopravy; keďže v nadchádzajúcej revízii smernice o balíkoch cestovných služieb musí Komisia v plnej miere preskúmať vplyv elektronického obchodu a digitálnych trhov na správanie spotrebiteľov v rámci európskeho odvetvia cestovného ruchu;

T.  keďže súčasné právne predpisy EÚ ponúkajú základnú ochranu cestujúcim vo všetkých spôsoboch dopravy, ale pre niektorých z týchto cestujúcich nie je uplatňovanie práv, ich monitorovanie a presadzovanie riadne zaistené vo všetkých spôsoboch dopravy a vo všetkých častiach EÚ, čo je skutočnosť, ktorá bráni voľnému pohybu v rámci vnútorného trhu, keďže má vplyv na dôveru občanov pri cestovaní a oslabuje spravodlivú hospodársku súťaž medzi prepravcami;

U.  keďže cestujúci musia byť v kontexte počítačových rezervačných systémov, ktoré sa riadia nariadením (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (26) schopní jednoznačne rozlišovať medzi nedobrovoľnými prevádzkovými nákladmi zahrnutými do taríf a voliteľnými položkami, ktoré možno rezervovať, pretože sa tým zvýši transparentnosť cien pre spotrebiteľov, ktorí si lístky rezervujú na internete;

V.  keďže štyri hlavné ciele stanovené v oznámení Komisie o novom európskom programe pre spotrebiteľov sú: 1) zvýšenie bezpečnosti spotrebiteľa; 2) zlepšenie znalostí; 3) zintenzívnenie presadzovania a zabezpečenie nápravy; a 4) zosúladenie práv a kľúčových politík so zmenami v spoločnosti a hospodárstve; keďže Európsky parlament a národné parlamenty by mali uľahčovať zmenu a účinnú transpozícii právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa;

W.  keďže Únia stanovila ciele pre znižovanie emisií CO2 so zámerom dosiahnuť ciele stanovené pre rok 2020 a zabezpečiť, aby sa veľká časť dodávok energie do roku 2050 získavala z obnoviteľných zdrojov energie;

X.  keďže pripravované návrhy musia byť v súlade so štyrmi hlavnými stanovenými cieľmi;

Zvýšenie informovanosti, posilnenie znalostí, bezpečnosti a práv spotrebiteľa

1.  víta holistický prístup európskeho programu pre spotrebiteľov a predovšetkým skutočnosť, že program zahŕňa takmer všetky politické oblasti dôležité pre spotrebiteľov, a teda vysiela silný signál o presadzovaní úlohy a význame bezpečnosti a práv spotrebiteľov na jednotnom trhu a posilňovaní združení spotrebiteľov; zdôrazňuje však, že sa to musí odraziť aj v legislatívnych a iných návrhoch Komisie;

2.  víta snahu Komisie spolupracovať s obchodníkmi a sprostredkovateľmi na presadzovaní iniciatív, ktoré podporujú bezpečnosť spotrebiteľov, v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov; je presvedčený, že Komisia by mala udržiavať neustály dialóg so súkromným sektorom, aby sa iniciatívy akceptovali a skutočne uplatňovali;

3.  požaduje, aby spotrebitelia mohli jednoduchým a účinným spôsobom uplatňovať svoje práva v základných oblastiach vrátane potravín, zdravia, energie, finančných a digitálnych služieb, prístupu k širokopásmovému pripojeniu, ochrany údajov, dopravy a telekomunikácií;

4.  vyzýva Komisiu, aby pri zavádzaní kampane na zvýšenie znalostí o právach a záujmoch spotrebiteľov v celej Únii úzko spolupracovala s národnými vládami; zdôrazňuje, že pre úspech tejto kampane je dôležité, aby sa do procesu zapojil nielen verejný sektor a organizácie na ochranu spotrebiteľov, ale aj súkromný sektor;

5.  je presvedčený, že je potrebné presadzovať elektronické platformy, ako je európska podporná sieť podnikov (European Enterprise Support Network) a webová stránka Vaša Európa (Your Europe), ktoré prispievajú k rozvoju európskeho jednotného trhu a poskytujú spotrebiteľom a MSP dôležité informácie;

6.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh, ako zlepšiť znalosti občanov o finančnom sektore, aby ľudia mali potrebné informácie skôr, než sa rozhodnú vziať si úver; domnieva sa, že by sa mala venovať osobitná pozornosť mladšej generácii a vzdelávaniu spoločnosti o krátkodobých úveroch;

7.  podčiarkuje, že vzdelávanie spotrebiteľov znižuje riziko, pokiaľ ide o nebezpečné alebo sfalšované výrobky, špekulatívne finančné produkty a zavádzajúcu reklamu; zastáva názor, že je potrebné, aby sa vzdelávanie (vrátane finančného vzdelávania) a posilňovanie postavenia spotrebiteľov uskutočňovalo počas celého života a  malo by sa začať v škole; zdôrazňuje, že je potrebné zabrániť nadmernému zahŕňaniu informáciami a zdôrazňuje, že namiesto toho je potrebné zmenšovať informačné deficity a zlepšovať informovanosť spotrebiteľov prostredníctvom spoľahlivých, jasných, porovnateľných a cielených informácií;

8.  zdôrazňuje, že sa nesmie zabúdať na úlohu podnikov a ich vzdelávanie a na to, aby mohli spotrebitelia naplno využívať svoje práva; verí, že je dôležité, aby podniky mali dobré znalosti o právach spotrebiteľov, aby sa dosiahlo plné uplatňovanie platných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na tento účel prijali potrebné opatrenia zamerané na malé a stredné podniky;

9.  zdôrazňuje, že na základe zistení rôznych prieskumov sú spotrebitelia dlhodobo znepokojení možnými rozdielmi v kvalite výrobkov s rovnakou značkou a v rovnakom obale, ktoré sú distribuované na jednotnom trhu; domnieva sa, že spotrebitelia v rôznych členských štátoch nemajú na jednotnom trhu pri nákupe výrobkov s rovnakou značkou a v rovnakom balení prístup k rovnakej úrovni kvality; zdôrazňuje, že akákoľvek diskriminácia spotrebiteľov je neprijateľná;

10.  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila zmysluplné vyšetrovanie tejto záležitosti, ktoré by umožnilo posúdiť, či je potrebná úprava súčasných právnych predpisov Únie; vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament a spotrebiteľov informovala o výsledkoch vyšetrovania;

11.  žiada Komisiu, aby vytvorila aktualizované a jednotné normy, ktoré by zaručovali bezpečnosť a autentickosť výrobkov; v každom prípade dúfa, že návrh, ktorým sa mení smernica 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov zaručí vysokú úroveň bezpečnosti spotrebného tovaru;

12.  víta návrh Komisie na zavedenie právneho rámca pre bezpečnosť výrobkov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam účinného dohľadu nad trhom, keďže na európskom jednotnom trhu ešte stále existujú nebezpečné výrobky vrátane výrobkov s označením CE;

13.  požaduje, aby spotrebitelia mohli bezpečným spôsobom využívať vedecký a technologický pokrok a aby mali prístup k informáciám, nestrannému poradenstvu a prostriedkom potrebným na spravodlivú a účinnú nápravu;

14.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby presadzovali iniciatívy zamerané na prevod výsledkov vedeckého pokroku, technologického vývoja a iných inovácií do prínosov pre spotrebiteľov, s náležitým zohľadnením právnych predpisov v oblasti bezpečnosti spotrebného tovaru;

15.  požaduje primeranú ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť výrobkov na trhoch spotrebného tovaru vyrábaného nanotechnológiou alebo s použitím geneticky modifikovaných organizmov;

16.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť nezávislosť a transparentnosť vedeckých expertíz a regulačných stanovísk, a to najmä v oblasti zdravotných, environmentálnych a potravinových politík, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň ochrany zdravia spotrebiteľov a ich dôvery;

17.  zdôrazňuje, že je potrebné lepšie chrániť práva skupín zraniteľných spotrebiteľov, ako sú deti a starší ľudia alebo iní zraniteľní spotrebitelia, najmä v súvislosti s dopravou, finančnými službami, energetikou, ako aj IKT; zdôrazňuje, že na úrovni Únie, ako aj vnútroštátnej úrovni je potrebné prijať primerané záruky na ochranu zraniteľných spotrebiteľov;

18.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia a členské štáty podporovali zodpovednú a udržateľnú spotrebu v súlade s cieľmi stanovenými v stratégii Európa 2020 a takisto uľahčovali spotrebiteľom úplnú prístupnosť trhov z hľadiska vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva Únie, ktoré je založené na solidarite; považuje za potrebné riešiť problematiku potravinového odpadu, zvyšovať trvanlivosť spotrebného tovaru, presadzovať recykláciu a spotrebu tovaru z druhej ruky a naďalej vylepšovať energetickú efektívnosť výrobkov dostupných na vnútornom trhu;

Zlepšovanie vykonávania, zintenzívnenie presadzovania a zabezpečenie nápravy

19.  trvá na tom, že Komisia by mala naďalej pozorne sledovať to, ako sa uplatňujú právne predpisy podporujúce rozvoj jednotného trhu; vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné právne kroky proti tým členským štátom, ktoré právne predpisy v oblasti jednotného trhu porušujú a nevykonávajú v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie;

20.  víta ďalšie legislatívne iniciatívy zamerané na vytvorenie plne integrovaného jednotného trhu s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž a efektívnosť a poskytovať spotrebiteľom z Únie väčší výber;

21.  osobitne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili včasné a konzistentné vykonávanie spotrebiteľského acquis Únie, najmä smernice o právach spotrebiteľov(27) , smernice o nekalých obchodných praktikách(28) , a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame(29) ; ďalej vyzýva Komisiu a členské štáty, aby monitorovali účinnosť spotrebiteľského acquis; zdôrazňuje dôkazy, podľa ktorých si občania ešte stále neuvedomujú svoje práva na jednotnom trhu, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci vykonávacieho procesu propagovali dostupnosť jasných a komplexných informácií pre spotrebiteľov, ako aj informácií o dostupných opravných spotrebiteľských nástrojoch;

22.  vyzýva Komisiu, aby prijala aktívnejšie opatrenia na posúdenie miery, do akej majú občania v členských štátoch prístup k bankovým účtom; vyzýva Komisiu, aby o tom, ako sa tento problém rieši, podala Parlamentu správu do konca prvého štvrťroku 2014;

23.  odporúča, aby sa lepšie využívali dostupné informácie o správaní sa spotrebiteľov, a predovšetkým sa domnieva, že existuje priestor pre účinnejšie využívanie výsledkov spotrebiteľskej hodnotiacej tabuľky; preto navrhuje, aby spoločné výskumné centrum uskutočnilo analýzu a monitorovanie, a to vo forme financovaného výskumného projektu s cieľom vymedziť prioritné oblasti občanov, pokiaľ ide o zlepšovanie ich spotrebiteľských práv na jednotnom trhu, a podľa toho prispôsobiť obsah, formát a prácu organizácií šíriacich informácie pre spotrebiteľov;

24.  poukazuje na to, že politika EÚ musí podporovať spoluprácu spotrebiteľských združení s verejnými inštitúciami vo všetkých oblastiach, čím sa uľahčí prístup k potrebným finančným zdrojom, a podporovať výmenu osvedčených postupov a znalostí medzi týmito združeniami; domnieva sa, že by sa mal vytvoriť register európskych združení, ktorý by pomáhal vytvárať takéto združenia;

Zosúlaďovanie práv a kľúčových politík s hospodárskou a spoločenskou zmenou

25.  domnieva sa, že Komisia by sa mala zameriavať nielen na nákup digitálneho obsahu v digitálnom prostredí, ale aj na to, ako propagovať predaj tovaru a služieb v digitálnom prostredí a podporovať dôveru spotrebiteľov, aby spotrebitelia vedeli, ako môžu brániť svoje práva a riešiť spory, ak zakúpia výrobok alebo službu nízkej kvality;

26.  vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť ochrane spotrebiteľov v oblasti krátkodobých úverov, keďže práve najzraniteľnejší ľudia v čase krízy využívajú tieto finančné produkty bez toho, aby si v plnej miere uvedomovali svoje povinnosti a riziká, ktoré im hrozia v prípade, že si vzali úver;

27.  pripomína, že vhodné a relevantné informácie pre spotrebiteľov musia sprevádzať opatrenia na presadzovanie práv s cieľom umožniť spotrebiteľom v plnej miere využívať príležitosti, ktoré na vnútornom trhu existujú;

28.  vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s Európskym parlamentom a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zlepšovať informácie dostupné spotrebiteľom, pokiaľ ide o lepšie riadenie spotreby energie v domácnosti;

29.  je presvedčený, že je potrebné realizovať cezhraničné energetické projekty, ktoré sú súčasťou programu nástroja Spájame Európu, keďže to podporí hospodársku súťaž medzi dodávateľmi elektriny a plynu a zvýši nezávislosť energetiky v členských štátoch;

30.  žiada, aby sa politika Únie v oblasti hospodárskej súťaže posilnila a aby presadzovanie práv spotrebiteľov bolo v popredí tohto procesu; domnieva sa, že toto preskupenie má osobitný význam pre rozvoj rozsiahleho digitálneho trhu; zdôrazňuje v tejto súvislosti významnú úlohu webových stránok s porovnaním cien a zdôrazňuje tiež, že je potrebné zabezpečiť ich nezávislosť;

31.  žiada Komisiu a členské štáty, aby schválili prostriedky potrebné na účinné uplatňovanie programu, a to aj so zreteľom na viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a aby vykonávali systematické posudzovanie vplyvu programu;

Elektronický obchod

32.  zdôrazňuje, že stále rýchlejší rozvoj elektronického obchodu má veľký význam pre spotrebiteľov, keďže ponúka širší výber, a to najmä ľuďom, ktorí žijú v menej prístupných, vzdialených alebo odľahlých oblastiach, ako aj ľuďom so zníženou mobilitou, ktorí by inak nemali prístup k širokému výberu tovaru;

33.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na boj proti nerovnému zaobchádzaniu so spotrebiteľmi na jednotnom trhu vyvolanému súčasnými obmedzeniami v oblasti predaja na diaľku, ktoré uplatňujú spoločnosti uskutočňujúce cezhraničný predaj na diaľku;

34.  zdôrazňuje, že nie všetci spotrebitelia majú možnosť alebo schopnosť používať internet a že by sa preto mali spotrebiteľom ponúkať služby viacerými kanálmi;

35.  zdôrazňuje, že dôvera spotrebiteľa je nevyhnutná pre domáci aj cezhraničný elektronický obchod; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť, sledovateľnosť a autentickosť výrobkov, vyhýbať sa zločineckým alebo nezákonným praktikám a dodržiavať ochranu osobných údajov, pričom treba zaručiť, aby v prípade potreby spotrebiteľ udelil informovaný a výslovný súhlas na použitie osobných údajov;

36.  zdôrazňuje, že ochrana osobných údajov je dôležitým predpokladom ochrany spotrebiteľa a fungovania a rastu jednotného digitálneho trhu;

37.  zdôrazňuje, že spotrebitelia očakávajú rýchle, spoľahlivé a konkurencieschopné doručovateľské služby v prípade elektronického obchodu a že dobre fungujúce doručovateľské služby sú potrebné na zabezpečenie dôvery spotrebiteľov;

Finančné služby, investičné produkty a hospodárska kríza

38.  víta opatrenia, ktoré Komisia zamýšľa prijať v oblasti finančných služieb, a zdôrazňuje potrebu komplexného právneho rámca, ktorý zabezpečí nezávislé poradenstvo pre spotrebiteľov, a to najmä v oblasti finančných služieb; zdôrazňuje, že informácie o trhoch musia byť spoľahlivé, jasné, porovnateľné a prístupné v elektronickej alebo inej forme; zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť nezákonné obchodné praktiky alebo zmluvné ustanovenia; zdôrazňuje, že je potrebné chrániť spotrebiteľov, ktorí sú „zablokovaní“ v súvislosti s finančným produktom;

39.  berie na vedomie nový návrh (COM(2013)0130, 13. marca 2013) nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenia (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave; žiada, aby sa zoznam práv cestujúcich spoločných pre všetky spôsoby dopravy šíril v rozsiahlej miere, v zhustenej podobe a vo všetkých úradných jazykoch Únie;

40.  zdôrazňuje, že je potrebné umožniť právo na prístup k základnému platobnému účtu pre všetkých spotrebiteľov a poskytovať im jasné a relevantné informácie o investičných produktoch, ako sa okrem iného predpokladá v návrhu nariadenia o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (COM(2012)0352); zdôrazňuje, že regulácia finančných trhov vyžaduje prísne pravidlá; zdôrazňuje, že súčasná hospodárska a finančná kríza oslabuje postavenie veľkého počtu spotrebiteľov na trhoch a robí ich čoraz zraniteľnejšími a že zvyšovanie neistoty zamestnania a miery nezamestnanosti a strata kúpnej sily prehlbujú nerovnosti; žiada Komisiu, aby pri vypracúvaní politík zohľadňovala tieto nové trendy;

Spolupráca medzi európskymi a vnútroštátnymi orgánmi a spotrebiteľskými organizáciami

41.  zdôrazňuje, že je potrebná úzka spolupráca medzi európskymi, národnými a miestnymi orgánmi a spotrebiteľskými združeniami s cieľom zaviesť mechanizmy konzultácií a vykonávať opatrenia naplánované v programe;

42.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby informačný systém RAPEX (systém na rýchlu výmenu informácií v prípade nepotravinárskych výrobkov) bol transparentnejší a účinnejší; zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať sieť európskych spotrebiteľských stredísk a sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa; zastáva názor, že Komisia by mala zvážiť vytvorenie systému typu RAPEX pre služby;

Riešenie sporov a náprava

43.  zdôrazňuje, že mechanizmy nápravy, ako je alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online, musia byť rýchle, prístupné a účinné; zdôrazňuje, že účinný prístup ku spravodlivosti v cezhraničných sporoch by nemali brzdiť ťažkosti vyplývajúce z cezhraničnej povahy sporu, nedostatku prostriedkov alebo informácií o prístupnosti právnej pomoci; vyzýva preto, aby sa lepšie uplatňovala smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 a prípadne aby sa uskutočnila jej revízia s cieľom vyriešiť tieto nedostatky;

44.  zdôrazňuje, že mechanizmy alternatívneho riešenia sporov a riešenia sporov online nemôžu nahradiť mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala opatrenia, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu konzistentného mechanizmu kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu v oblasti ochrany spotrebiteľa pre celú Úniu, ktorý by sa mohol uplatňovať na cezhraničné prípady; zdôrazňuje, že iniciatívy, ktoré nebudú koordinované v rámci Únie, povedú k roztrieštenosti; zdôrazňuje, že prístup EÚ ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu by mal v záujme zaistenia účinnosti kolektívneho uplatňovania nárokov a s cieľom predísť možnému zneužitiu zahŕňať konanie v zastúpení iba v prípadoch, ktoré sú riadne uznané na vnútroštátnej úrovni (verejné orgány, napríklad ombudsmani alebo spotrebiteľské organizácie); trvá na tom, že je potrebné založiť prístup Únie ku kolektívnemu odškodňovaniu na zásade predchádzajúceho súhlasu;

45.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dostupnosť tovarov a služieb v Únii, ktorá sa týka problematiky ako zastavané oblasti, doprava a IKT; naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla ambiciózny „akt o prístupnosti v rámci Únie“,

46.  upozorňuje na skutočnosť, že budúci viacročný finančný rámec 2014 – 2020 musí umožniť dostatočne ambiciózne financovanie európskeho programu pre spotrebiteľov;

o
o   o

47.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 270, 7.10.1998, s. 48.
(2) Ú. v. ES L 149, 11.6.2005, s. 22.
(3) Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 39.
(4) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27.
(6) Ú. v. EÚ C 279 E, 19.11.2009, s. 17.
(7) Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.
(8) Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 98, 16.4.2005, s. 47.
(10) Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
(13) Ú. v. EÚ C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(14) Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 19.
(15) Ú. v. EÚ C 390 E, 18.12.2012, s. 145.
(16) Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 9.
(17) Prijaté texty, P7_TA(2012)0371.
(18) Ú. v. EÚ C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(19) Prijaté texty, P7_TA(2012)0099.
(20) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.
(21) Prijaté texty, P7_TA(2011)0491.
(22) Prijaté texty, P7_TA(2012)0021.
(23) Prijaté texty, P7_TA(2012)0209.
(24) Prijaté texty, P7_TA(2012)0211.
(25) Prijaté texty, P7_TA(2012)0468.
(26) Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.
(27) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
(28) Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
(29) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.

Posledná úprava: 20. januára 2015Právne oznámenie