Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2655(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0331/2013

Predkladané texty :

B7-0331/2013

Rozpravy :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0327

Prijaté texty
PDF 349kWORD 121k
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg Finálna verzia
Dokončenie jednotného digitálneho trhu
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2013 o dokončení jednotného digitálneho trhu (2013/2655(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 ods. 3 a článok 6 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 9, 12, 14, 26, článok 114 ods. 3 a článok 169 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky prijatej 25. apríla 2013 (A7-0163/2013),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 23. apríla 2013 s názvom Akčný plán elektronického obchodovania na roky 2012-2015 – Stav v roku 2013 (SWD(2013)0153),

–  so zreteľom na Hodnotenie výsledkov vnútorného trhu 26 krajín, ktoré Komisia prijala 18. februára 2013,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 7. decembra 2012 s názvom Hodnotenie výsledkov spotrebiteľských trhov: Fungovanie trhov na prospech spotrebiteľov – ôsme vydanie časť 2 – november 2012 (SWD(2012)0432),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. decembra 2012 o obsahu na digitálnom jednotnom trhu (COM(2012)0789),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o fungovaní memoranda o porozumení týkajúceho sa predaja falšovaného tovaru cez internet z 18. apríla 2013 (COM(2013)0209),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu(1) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre Európanov(2) , o jednotnom trhu pre podniky a rast(3) a o správe a partnerstve na jednotnom trhu(4) ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo – 50 návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (COM(2010)0608),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II (COM(2012)0573),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu - Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na Komisný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júna 2012 o službách elektronickej identifikácie a dôvery v elektronických transakciách na vnútornom trhu (COM(2012)0238),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(5) ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 22. mája 2012 s názvom Európsky program pre spotrebiteľov – Podpora dôvery a rastu (COM(2012)0225),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2012 s názvom Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti (COM(2012)0196),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. apríla 2012 s názvom Stratégia pre elektronické verejné obstarávanie (COM(2012)0179),

–  so zreteľom na Komisný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 25. januára 2012 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (COM(2012)0011),

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 29. novembra 2012 s názvom Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ (COM(2012)0698),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb (COM(2011)0942),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre spotrebiteľskú politiku(6) ,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho Parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES(7) ,

–  so zreteľom na Komisný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 9. novembra 2011 o programe Spotrebitelia na roky 2014-2020 (COM(2011)0707) a na súvisiace dokumenty (SEC(2011)1320 a SEC(2011)1321),

–  so zreteľom na Komisný návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2012 o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora (COM(2012)0721),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25.októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010-2020(8) ,

–  so zreteľom na Komisný návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady zo 7. februára 2013 týkajúcej sa opatrení na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii (COM(2013)0048),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 7. februára 2013 s názvom Stratégia kybernetickej bezpečnosti pre Európsku úniu – Otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (JOIN(2013)0001),

–  so zreteľom na oznámenie Európskej komisie s názvom Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe z 27. septembra 2012 (COM (2012)0529),

–  so zreteľom na Komisný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 14. novembra 2011 o zriadení nástroja Spájame Európu (COM(2011)0665),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2010 o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov(9) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu(10) ,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie(11) ,

–  so zreteľom na rozsudky Európskeho súdneho dvora v prípadoch Google (spojené veci C-236/08 až C-238/08, rozsudok z 23. marca 2010) a BergSpechte (vec C 278/08, rozsudok z 25. marca 2010), ktoré vymedzujú pojem „bežne informovaného a primerane pozorného užívateľa internetu“ ako štandardného internetového spotrebiteľa,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)(12) ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom EURÓPA 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

–  so zreteľom na Montiho správu z 9. mája 2010 o novej stratégii pre jednotný trh,

–  so zreteľom na analytickú správu o postoji k cezhraničnému predaju a ochrane spotrebiteľa, ktorú vydala Komisia v marci 2010 v bleskovom Eurobarometri č. 282,

–  so zreteľom na štúdiu s názvom Hodnotenie fiktívnych nákupov v cezhraničnom elektronickom obchode v EÚ, ktorú v mene Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa vypracovala spoločnosť YouGovPsychonomics a ktorá bola zverejnená 20. októbra 2009,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2009 o presadzovaní spotrebiteľského acquis (COM(2009)0330),

–  so zreteľom na správu Komisie z 2. júla 2009 o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (COM(2009)0336),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2009 o transpozícii, vykonávaní a uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame(13) ,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(14) ,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže uvoľnenie celého potenciálu jednotného digitálneho trhu veľmi dôležité na to, aby sa z EÚ stala konkurencieschopnejšia a dynamická ekonomika založená na vedomostiach na prospech občanov, ako aj jej podnikov; keďže EÚ musí konať v záujme udržania globálneho konkurenčného náskoku, najmä v súvislosti s odvetviami zaznamenávajúcimi veľký rast, ako je internetová platforma a odvetvie softvérových aplikácií;

B.  keďže všadeprítomná pripojiteľnosť, spoliehajúca sa na bezprekážkový prístup k vysokorýchlostným širokopásmovým internetovým sieťam, všeobecný a rovnaký prístup všetkých občanov k internetovým službám a dostupnosť širokého spektra pre služby bezdrôtového širokopásmového pripojenia, je dôležitým predpokladom na rozvoj jednotného digitálneho trhu; keďže technologické novinky, ako sú mobilné prístroje a aplikácie a nové generácie mobilných noriem, si vyžadujú spoľahlivé a rýchle siete infraštruktúry, aby mohli poskytovať výhodné služby občanom a podnikom;

C.  keďže „big data“ aplikácie čoraz viac získavajú na dôležitosti pre konkurencieschopnosť hospodárstva Únie, pričom do roku 2016 sa v celosvetovom meradle očakávajú výnosy vo výške 16 miliárd EUR a vytvorenie ďalších 4,4 milióna pracovných miest;

D.  keďže cloud computing má obrovský ekonomický, sociálny a kultúrny potenciál, čo sa týka úspor nákladov, spoločného využívania obsahu a informácií, posilnenej konkurenčnosti, prístupu k informáciám, inovácií a tvorby pracovných miest; keďže v tejto súvislosti je osobitne dôležité vytvorenie plynulých služieb elektronickej správy dostupných prostredníctvom viacerých prístrojov;

E.  keďže hospodárstvo EÚ prechádza významnými štrukturálnymi zmenami, ktoré majú vplyv na jej globálnu konkurencieschopnosť a pracovné trhy; keďže v prieskume ročného tempa rastu za rok 2013 sa požaduje rozhodné kroky na urýchlenie tvorby pracovných miest; keďže dynamické a inkluzívne pracovné trhy sú veľmi dôležité na oživenie a konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ;

F.  keďže sociálne médiá, obsah vytváraný používateľom, remixová kultúra a spolupráca používateľom majú čoraz dôležitejšiu úlohu v digitálnom hospodárstve; keďže spotrebitelia sú čoraz ochotnejší platiť za vysokokvalitný profesionálny digitálny obsah za predpokladu, že je cenovo prijateľný, dostupný prostredníctvom viacerých prístrojov a prenášateľný cez hranice;

G.  keďže prístup k obsahu za prijateľné ceny, prostredníctvom zabezpečených a spoľahlivých platobných zariadení, by mal posilniť dôveru spotrebiteľa pri prístupe k cezhraničným službám;

H.  keďže 99 % všetkých podnikov EÚ sú malé a stredné podniky, čo predstavuje 85 % zamestnanosť v EÚ; keďže malé a stredné podniky sú preto hnacou silou hospodárstva EÚ, s prvoradou zodpovednosťou za vytváranie bohatstva, zamestnanosti a rastu, ako za inovácie a výskum a vývoj;

I.  keďže občania EÚ ako spotrebitelia musia mať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného, inkluzívneho a udržateľného rastu, a keďže úloha spotrebiteľov by sa preto mala uznávať ako súčasť hospodárskej politiky EÚ; keďže treba nájsť správnu rovnováhu medzi posilňovaním konkurencieschopnosti podnikov EÚ a zároveň ochranou záujmov spotrebiteľov;

J.  keďže roztrieštenosť jednotného digitálneho trhu ohrozuje spotrebiteľov výber; keďže treba posilňovať dôveru spotrebiteľov, istotu vo vzťahu k trhu a znalosť ich práv, a to s osobitným zameraním na spotrebiteľov nachádzajúcich sa v situáciách zraniteľnosti; keďže pre spotrebiteľov v Únii sa musí zabezpečovať lepšia ochrana pred výrobkami a službami, ktoré môžu ohrozovať ich zdravie alebo bezpečnosť;

K.  keďže celoeurópske sledovanie internetových stránok predávajúcich digitálny obsah, ako sú hry, sťahovanie videa či hudby, ktoré realizovala Komisia, ukazuje, že 75 % týchto stránok nevyhovuje predpisom na ochranu spotrebiteľa; keďže v smernici o ochrane práv spotrebiteľa (2011/83/EÚ) sa po prvý raz stanovujú konkrétne predpisy na digitálny obsah; keďže Komisia by mala pokračovať v zapracúvaní týchto predpisov pri skúmaní existujúcich spotrebiteľských právnych predpisov EÚ alebo pri navrhovaní nových právnych predpisov v tejto oblasti;

L.  keďže 15 % obyvateľstva EÚ v produktívnom veku (80 miliónov ľudí) má funkčné obmedzenia alebo zdravotné postihnutie; keďže počet internetových stránok poskytujúcich služby elektronickej verejnej správy a počet internetových stránok verejného sektora rýchlo vzrastá; keďže hodnota trhu EÚ s produktmi a službami súvisiacimi s dostupnosťou na internetových stránkach sa odhaduje na 2 miliardy EUR; keďže tento trh je stále veľmi roztrieštený a nerozvinutý na škodu nielen potenciálnych spotrebiteľov, ale aj celého hospodárstva;

M.  keďže spotrebitelia nie sú homogénnou skupinou, pretože existujú medzi nimi obrovské rozdiely z hľadiska digitálnej gramotnosti, poznania spotrebiteľských práv, rozhodnosti a ochoty požadovať náhradu; keďže do úvahy treba brať aj nerobenie rozdielov a dostupnosť, aby sa prekonali digitálne rozdiely;

Uvoľnenie celého potenciálu jednotného digitálneho trhu

1.  zdôrazňuje, že uvoľnenie jednotného trhu pomocou smernice o službách a jednotnom digitálnom trhu by do hospodárstva EÚ mohlo prispieť 800 miliardami EUR(15) , čo sa rovná sume približne 4 200 EUR na každú domácnosť(16) ; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby rozvoj jednotného digitálneho trhu stanovili ako ústrednú politickú prioritu a navrhli holistický prístup a ambicióznu stratégiu zahrnujúcu tak legislatívne, ako aj politické iniciatívy, aby sa mohli zohľadňovať nové a pripravované novinky, čím sa jednotný digitálny trh stane skutočnosťou; zdôrazňuje, že toto si bude vyžadovať politické vedenie, rozhodnosť, stanovovanie priorít a verejné financovania na úrovni EÚ, vnútroštátnej a regionálnej úrovni; zdôrazňuje najmä to, že treba silné vedenie zo strany všetkých inštitúcií Únie a jasnú politickú zodpovednosť zo strany členských štátov, aby sa v plnej miere a efektívne uplatňovali a presadzovali smernice a nariadenia súvisiace s jednotným trhom;

2.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene začala s odstraňovaním existujúcich prekážok jednotného digitálneho trhu, a to aj zjednodušením právneho rámca pre DPH, zaistením prístupu k zabezpečenému paneurópskemu elektronickému plateniu, elektronickému fakturovaniu a poskytovaniu služieb, ako aj preskúmaním práv intelektuálneho vlastníctva s cieľom podporovania prístupu k zákonnému digitálnemu obsahu v celej EÚ; zdôrazňujem dôležitosť zavedenia rovnakých predpisov na voľný pohyb tovaru a služieb, tak fyzického, ako aj digitálneho;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili riadenie jednotného digitálneho trhu, zabezpečili neutralitu siete a efektívne a inteligentné využívanie IKT v záujme zmenšenia administratívneho bremena kladeného na občanov aj podniky; vyzýva Komisiu, aby posilnila existujúce nástroje správy a navrhla jasný prístup podporujúci ich využívanie, spolu s informačným systémom vnútorného trhu (IMI), SOLVIT, Vašou Európou a jednotnými kontaktnými miestami vytvorenými na základe smernice o službách;

4.  zdôrazňuje dôležitosť európskej stratégie cloud computingu, vzhľadom na jeho potenciál pre konkurencieschopnosť EÚ, rast a tvorbu pracovných miest EÚ; zdôrazňuje, že cloud computing si vyžaduje minimálne vstupné náklady a nízke požiadavky na infraštruktúru, a preto je príležitosťou pre európske odvetvie informačných technológií, najmä pre malé a stredné podniky, aby sa ujali vedenia v oblastiach, ako sú outsourcing, nové digitálne služby a dátové strediská;

5.  uznáva, že „big data“ a vedomosti sú impulzom pre budúcnosť hospodárstva EÚ; víta navrhovaný súbor opatrení pre oblasti ochrany údajov ako spôsob na posilnenie dôvery a zvýšenie transparentnosti; zdôrazňuje potrebu mať na pamäti problémy vyplývajúce z globalizácie a využívanie nových technológií, ako aj dôležitosť zabezpečenia toho, aby modernizovaný režim ochrany údajov v EÚ posilňoval práva občanov, čím sa EÚ stane predskokanom udávajúcim trendy v oblasti ochrany údajov, posilňujúcim vnútorný trh a vytvárajúcim rovnako podmienky pre všetky podniky činné v EÚ;

6.  zdôrazňuje potrebu podporovania nových, vysokokvalitných služieb elektronickej verejnej správy prijímaním inovatívnych technologických riešení, ako ej elektronické verejné obstarávanie, čím sa uľahčí plynulé poskytovanie informácií a služieb; zdôrazňuje význam návrhu nariadenia o službách elektronickej identifikácie a dôvery v elektronických transakciách, predloženého Komisiou, vzhľadom na jeho prínos do jednotného digitálneho trhu prostredníctvom vytvorenia vhodných podmienok na vzájomné cezhraničné uznávanie a vysokú úroveň zabezpečenia kľúčových podporných prostriedkov, napríklad pomocou elektronickej identifikácie, elektronických dokumentov, elektronických podpisov a služieb elektronického doručovania, a na interoperabilné služby elektronickej verejnej správy v Únii;

7.  domnieva sa, že treba vyvinúť ďalšie úsilie, čo sa týka opätovného využívania informácií verejného sektora a podpory elektronickej verejnej správy;

8.  zdôrazňuje dôležitosť podporovania inovácií a investovania do počítačovej gramotnosti; zdôrazňuje dôležité postavenia malých a stredných podnikov pri prekonávaní problémov nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí; požaduje lepší prístup k financovaniu prostredníctvom programov financovania, ako sú Horizont 2020 a COSME, a rozvíjanie nových investičných nástrojov a záruk; konkrétne konštatuje, že EÚ musí znovu zaujať celosvetovú vedúcu úlohu v oblastiach mobilných technológií a inteligentných zariadení;

9.  zdôrazňuje, že ak sa má EÚ umiestniť na poprednom mieste celosvetového technického rozvoja, čo by umožnilo jej občanom a podnikom plne využívať možnosti, ktoré poskytuje digitálna revolúcia, potom treba podporovať rozsiahle investície do pevných a mobilných sietí;

10.  s hlbokým poľutovaním konštatuje, že mnohé členské štáty nedodržali termín 1. januára 2013 na pridelenie „digitálnej dividendy“ v pásme 800 MHz pre mobilné širokopásmové služby, ako sa zakotvilo v programe politiky rádiového frekvenčného spektra; zdôrazňuje, že toto omeškanie v EÚ pribrzdilo rozširovanie sietí 4G; preto vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby 800 MHz pásmo bolo k dispozícii pre mobilné služby širokopásmového internetu, a Komisiu, aby využila svoje právomoci a zabezpečila rýchlu realizáciu;

11.  víta zámer Komisie na predloženie nových súborov opatrení pre oblasť telekomunikácií s cieľom riešiť otázku roztrieštenosti trhu na telekomunikačnom trhu, spolu s opatreniami na odstránenie roamingových poplatkov v blízkej budúcnosti; zdôrazňuje, že treba zaujať aktívny prístup k roamingovým poplatkom a tak vytvoriť skutočný jednotný digitálny trhu, ktorý zahrnuje aj využívanie mobilných prístrojov;

Investovanie do ľudského kapitálu – riešenie nedostatočných zručností

12.  so znepokojením konštatuje, že miera zamestnanosti v EÚ klesá; požaduje, aby sa pozornosť znovu venovala politikám na vytváranie pracovných miest v oblastiach s vysokým potenciálom rastu, ako sú zelené hospodárstvo, zdravotnícke služby a odvetvie IKT; je presvedčený, že vytvorenie jednotného digitálneho trhu môže pomôcť pri prekonávaní rozdielov medzi členskými štátmi a regiónmi, čo sa týka zamestnanosti, sociálneho začleňovania a boja proti chudobe;

13.  zdôrazňuje, že jednotný digitálny trhu by mal starnúcim ľuďom pomáhať pritom, aby zostali v práci aktívni a zdraví, čím sa môže zlepšiť vyváženosť medzi pracovným a súkromným životom; zdôrazňuje, že nástroje IKT môžu takisto zabezpečiť udržateľnosť a úspešnosť systémov zdravotníckej starostlivosti;

14.  uznáva, že európsky pracovný trh sa radikálne mení a pracovné miesta zajtrajška si budú vyžadované nové zručnosti; vyzýva členské štáty, aby realizovali potrebné investície do ľudského kapitálu a vytvárania pracovných miest, napríklad aj dobrým využívaním finančných prostriedkov z fondov EÚ, ako je Európsky sociálny fond; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci hlavnej iniciatívy Nové zručnosti pre nové pracovné miesta kládli do popredia digitálnu a počítačovú gramotnosť;

15.  zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia skutočného jednotného digitálneho trhu a realizovania rastového potenciály v tomto dynamickom odvetví treba zlepšiť zručnosti mediálnej a digitálnej gramotnosti najmä medzi deťmi a dospievajúcimi osobami; upozorňuje, že treba riešiť problém očakávaného nedostatku odborníkov v oblasti IKT; víta vytvorenie veľkej koalície pre digitálne pracovné miesta a zdôrazňuje dôležitosť zladenia odbornej prípravy v oblasti IKT s požiadavkami podnikov;

16.  zdôrazňuje, že treba ďalej podporovať využívanie Európskeho portálu pracovnej mobility (EURES); vyslovuje podporu využívaniu portálu EURES členskými štátmi ako prostriedku na poradenstvo pre zamestnancov a uchádzačov o pracovné miesto v otázkach práva na voľný pohyb, ako aj nástroja podporujúceho zamestnanosť s osobitným dôrazom na umiestnenie a potreby zamestnávateľov, s cieľom prispievať k efektívnej obnove a dlhodobému rastu;

Istota, bezpečnosť a dôvera spotrebiteľa

17.  víta prijatie kódexu EÚ upravujúceho online práva; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby tento kódex čo najviac šírili s cieľom dosiahnuť požadovaný účinok;

18.  zdôrazňuje, že čoraz rýchlejší rozvoj elektronického obchodovania má veľký význam pre spotrebiteľov, pretože ponúka širší výber, najmä ľuďom, ktorí žijú v menej prístupných, vzdialených oblastiach, ako aj ľuďom so obmedzenou mobilitou, ktorí by inak nemali prístup k širokej palete tovaru a služieb;

19.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v plnej miere zabezpečil prístup k jednotnému digitálnemu trhu spotrebiteľom bez ohľadu na ich bydlisko či štátnu príslušnosť; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na boj proti rozdielnemu zaobchádzaniu so spotrebiteľmi na jednotnom trhu vyvolanému súčasnými obmedzeniami cezhraničného predaja, ktoré uplatňujú spoločnosti zapojené do predaja na diaľku;

20.  poukazuje na to, že dôvera spotrebiteľa je nevyhnutná pre domáci aj cezhraničný elektronický obchod; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť, sledovateľnosť a autentickosť výrobkov, zabraňovať trestným alebo nezákonným praktikám a dodržiavať predpisy na ochranu osobných údajov;

21.  zdôrazňuje úlohu jednotného digitálneho trhu pri vytváraní bezpečného a fungujúceho jednotného trhu s tovarom a službami; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba podporovať efektívne a koordinované systémy riadenia rizík v súvislosti s návrhmi týkajúcimi sa všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dozoru nad trhom;

22.  zdôrazňuje dôležitosť včasného uplatňovania ustanovení smernice o riešení sporov online, aby spotrebitelia mali jednoduchý prístup k účinnému riešeniu sporov online; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila primerané financovanie platformy na riešenie sporov online;

23.  zdôrazňuje dôležitosť známky dôvery pre efektívne fungovanie jednotného digitálneho trhu tak pre podniky, ako aj pre spotrebiteľov; požaduje prijatie európskej služobnej normy pre známky dôvery, ktorá bude vychádzať z noriem na vysokú kvalitu, a tak pomôcť pri zjednocovaní trhu EÚ v záujme týchto značiek;

24.  vyzýva Komisiu, aby prijala usmernenia EÚ týkajúce sa minimálnych noriem pre internetové stránky poskytujúce porovnávanie, ktoré budú vychádzať z hlavných zásad transparentnosti, nestrannosti, kvalitných informácií, účinnej nápravy, zrozumiteľnosti a jednoduchosti používania; navrhuje, aby sa tieto usmernenia doplnili systémom akreditácie využívaným v celej EÚ, ako aj účinnými kontrolnými a donucovacími opatreniami;

25.  očakáva, že Komisia v rámci revízie smernice o organizovanom cestovaní v plnej miere preskúmala vplyv elektronického obchodovania a digitálnych trhov na správanie spotrebiteľa v odvetví cestovného ruchu v EÚ a že posilní úsilie o zvýšenie kvality, zlepšenie obsahu a spoľahlivosti informácií poskytovaným cestujúcim;

26.  zdôrazňuje, že v súvislosti s počítačovými rezervačnými systémami cestujúci musia vedieť jasne odlišovať medzi povinnými prevádzkovými nákladmi započítanými do cestovného a voliteľnými rezervačnými položkami, aby ceny boli prehľadné, keď si cestujúci rezervujú lístky na internete;

27.  vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala a vďaka svojim právomociam zaručovala správne uplatňovanie kľúčových ustanovení smernice o nekalých obchodných praktikách, v súvislosti s aktualizovanými predpismi na boj proti nekalým obchodným praktikám, aj online, najmä možnému zneužívaniu postavenia na trhu v oblastiach, ako sú behaviorálne cielená reklama, personalizované cenové politiky a internetové vyhľadávacie služby; víta oznámenie Komisie s názvom Ochrana podnikov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a zabezpečenie účinného uplatňovania – Revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame (COM(2012)0702);

28.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala zmluvnými podmienkami v leteckej doprave, aby zabezpečila dôkladné monitorovanie internetových stránok a informovala vnútroštátne vyšetrovacie orgány o prípadoch nesprávneho uplatňovania existujúcich predpisov;

29.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala normalizované elektronické formuláre na podávanie sťažností cestujúcich pre všetky druhy dopravy a aby presadzovala pokyny na urýchlenie riešenie týchto sťažností pomocou zjednodušených postupov;

30.  zdôrazňuje, že sa treba usilovať o dôveryhodné služby cloud computingu; požaduje prijatie jasných a transparentných vzorových zmlúv, ktoré by sa týkali otázok ako uchovávanie údajov po skončení zmluvy, zverejňovanie a integrita údajov, umiestnenie a prenos údajov, vlastníctvo údajov a priama/nepriama zodpovednosť;

31.  poukazuje na množstvo právnych otázok a problémov spojených s využívaním služieb cloud computingu, ako sú napríklad ťažkosti pri určovaní platných zákonov, otázky dodržiavania predpisov a zodpovednosti, záruky na ochranu údajov (vrátane práva na súkromie), prenášateľnosť údajov a presadzovanie autorského práva a iných práv intelektuálneho vlastníctva; považuje za podstatné to, aby dôsledky cloud computingu boli jasné a predvídateľné vo všetkých dôležitých oblastiach práva;

32.  zdôrazňuje mimoriadnu dôležitosť posilnenia práv spotrebiteľov pri transakciách realizovaných online; konštatuje, že kontrolná akcia EÚ (tzv. EU sweeps), ktorú koordinuje Komisia a realizujú naraz príslušné vnútroštátne orgány, sa ukázala ako užitočný nástroj na monitorovanie uplatňovania platných právnych predpisov o jednotnom trhu v členských štátoch spoločným postupom, a vyzýva Komisiu, aby umožnila využívanie kontrolnej akcie vo väčšom rozsahu a posúdila koordinovanie tejto akcie aj v iných oblastiach v režime offline; vyzýva Komisiu, aby posilňovala sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa;

33.  upozorňuje na to, že dostupné, cenovo prijateľné a vysokokvalitné dodávacie služby sú dôležitým prvkom nákupu tovaru online a najlepšie sa propagujú pomocou voľnej a spravodlivej hospodárskej súťaže; konštatuje však, že mnohí spotrebitelia sa zdráhajú nakupovať online, najmä cez hranice, z dôvodu neistoty súvisiacej s konečným dodaním, s nákladmi či so spoľahlivosťou; preto víta verejné konzultácie, ktoré začala Komisia a ktorých cieľom je zistiť možné nedostatky a prijať vhodné kroky na ich riešenie tak, že z jednotného digitálneho trhu budú mať úžitok tak obchodníci, ako aj spotrebitelia;

34.  vyzýva Komisiu, aby predložila revidovaný návrh smernice o platobných službách a legislatívny návrh týkajúci sa viacstranných medzibankových poplatkov v rámci úsilia o normalizáciu a interoperabilitu poskytovaní platieb kartou, cez internet alebo pomocou mobilného telefónu v rámci EÚ a v záujme riešenia problému netransparentných a neprimeraných poplatkov za tieto platby;

35.  zdôrazňuje, že veľmi dôležitá je vysoká úroveň bezpečnosti sietí a informácií pri zabezpečovaní fungovania jednotného trhu a dôvery spotrebiteľa voči jednotnému digitálnemu trhu; berie na vedomie nerovnomerný rozvoj počítačových zručností a kapacít na reagovanie na hrozby a útoky, ako aj chýbajúci harmonizovaný prístup ku kybernetickej bezpečnosti v rámci Únie; požaduje spoločné úsilie a úzku spoluprácu vzhľadom na globálnu povahu internetu a vysokú mieru prepojenosti sietí a informačných systémov v rámci Únie;

36.  zdôrazňuje, že dostupnosť internetových stránok orgánov verejného sektora je dôležitou súčasťou digitálnej agendy, čo pôsobí proti diskriminácii a zároveň vytvára obchodné príležitosti; vyzýva Komisiu, aby zaujala ambicióznejší postoj v pokračujúcich rokovaniach v tejto veci a konečne aby predložila mimoriadnu legislatívnu iniciatívu v podobe európskeho paktu dostupnosti, ktorého pôsobnosť by presahovala verejný sektor;

Vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia

37.  zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia priaznivého všeobecne digitálneho podnikateľského prostredia; berie na vedomie potrebu zjednodušenia právneho rámca pre DPH a zamedzovania dvojitému zdaňovaniu; vyzýva členské štáty, aby do roku 2015 urýchlene zaviedli jednotné správne miesta pre telekomunikačné služby, služby televízneho vysielania a elektronické služby; žiada Komisiu, aby čo najskôr rozšírila pôsobnosť jednotných správnych miest na ďalšie služby a tovar;

38.  vyzýva Komisiu, aby objasnila uplatňovanie článku 20 ods. 2 smernice o službách, ktorý sa zaoberá diskrimináciou spotrebiteľov v EÚ z dôvodu bydliska alebo štátnej príslušnosti, a najmä druhmi obchodným praktík, ktoré by sa podľa tejto smernice považovali za neodôvodnenú diskrimináciu; zdôrazňuje, že sa treba zaoberať skrytými prekážkami – vrátane pretrvávajúcej právnej roztrieštenosti a z nej vyplývajúcej právnej neistoty v súvislosti s uplatniteľnosťou právnych predpisov týkajúcich sa práv spotrebiteľov, ktoré bránia podnikom, aby sa rozširovali na jednotnom digitálnom trhu;

39.  považuje navrhovanú spoločnú európsku právnu úpravu predaja za priekopnícku iniciatívy, ktorá má kľúčový význam pre spotrebiteľov a podniky na vnútornom trhu; je presvedčený, že pre rýchlo rastúce odvetvie internetu by bol osobitne výhodný jednotný fakultatívny súbor pravidiel s platnosťou pre celú EÚ; zastáva názor, že návrh má aj zaujímavý potenciál, čo sa týka cloud computingu a digitálneho obsahu;

40.  vyzýva Komisiu, aby sa ďalej usilovala o prispôsobenie rámca zmluvného práva novým úlohám, ktoré prináša jednotný digitálny trh; domnieva sa, že v tejto oblasti má mimoriadny význam najmä sprievodná práca na štandardných zmluvných podmienkach, ktoré by podniky a spotrebitelia mohli využívať bez ďalších úprav;

41.  vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala situáciu v oblasti hospodárskej súťaže na jednotnom digitálnom trhu a aby pohotovo riešila všetky prípady zneužívania dominantného postavenia; zdôrazňuje najmä potrebu monitorovania správneho uplatňovania pokynov na vypracúvanie dohôd o selektívnej distribúcii a zabezpečenia toho, aby naďalej zodpovedali danému účel v digitálnom kontexte;

42.  vyzýva Komisiu, aby podporovala prístup k rizikovému kapitálu a k zoskupeniam v oblasti IKT s cieľom presadzovať inovatívne projekty zamerané na predobchodnú fázu a podporovať rozvoj inovácie v počiatočných fázach na trhoch IKT; zdôrazňuje potenciál verejno-súkromných partnerstiev a pripravovaných nových pravidiel na verejné obstarávanie v oblasti vytvárania inovačných partnerstiev; podporuje rýchle prijatie nástrojov verejného obstarávania online, čo by bolo možnosťou na využitie blížiacich sa reforiem verejného obstarávania;

43.  zdôrazňuje dôležitosť neutrality sietí a bezproblémového vstupu malých a stredných podnikov EÚ na trh v odvetví IKT; vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zlepšenie tejto situácie; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívny návrh s cieľom ďalšieho znižovania poplatkov za roamingové služby v rámci EÚ;

Príťažlivé právne ponuky digitálneho obsahu

44.  nabáda Komisiu, aby pokračovala v úsilí v oblasti práva duševného vlastníctva s cieľom vytvoriť moderný rámec pre autorské práva pre jednotný digitálny trh; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia potrebné na podporu rozvoja právneho obsahu, ktorý je dostupný na jednotnom digitálnom trhu; zdôrazňuje, že revidovaný režim práv duševného vlastníctva by mal vychádzať z podpory inovácií, nových modelov poskytovania služieb a obsahu vytváraného používateľom a spoločne vytváraného obsahu v záujme posilňovania rozvoju konkurencieschopného trhu v oblasti IKT, čím by sa zároveň zabezpečilo, držitelia práva sú chránení a riadne odmeňovaní;

45.  konštatuje, že Únia už dosiahla určitý pokrok pri oslabovaní vplyvu teritoriálnej pôsobnosti autorských práv, najmä návrhom smernice o kolektívnej správe práv a udeľovaní licencií pre viacero území v online hudobnom odvetví, ktorý predložila Komisia a ktorý v súčasnosti posudzuje zákonodarca; je presvedčený, že treba dosiahnuť väčšiu transparentnosť, lepšie riadenie a posilnenú zodpovednosť organizácií kolektívnej správy práv; domnieva sa, že navrhovaná smernica by podporila udeľovanie licencií na práva pre viacero území a zjednodušila udeľovanie licencií na práva na používanie online;

46.  zdôrazňuje, že do pokračujúceho dialógu Komisie o Licencii pre Európu a do revízie právneho rámca práv duševného vlastníctva by sa mali zapojiť všetky príslušné segmenty spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli primerane zastúpené občianska spoločnosť a spotrebiteľské organizácie; vyzýva Komisiu, aby v roku 2014 predložila ambicióznu strategickú reakciu, ktorá bude obsahovať praktické trhové riešenia, ako aj politické a v prípade potreby legislatívne reakcie; žiada Komisiu, aby informovala Parlament o výsledku tohto procesu;

47.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy opatrení na oživenie cezhraničného obehu a prenášateľnosti audiovizuálneho obsahu vrátane platforiem videa na požiadanie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predložili návrhy opatrení na podporu audiovizuálneho odvetvia EÚ s cieľom prekonať súčasné prekážky, ktoré v tomto odvetví bránia jednotnému digitálnemu trhu; je presvedčený, že tieto opatrenia by sa mali zameriavať na zvýšenie dopytu spotrebiteľov po filmoch z ostatných európskych krajín, uľahčenie cezhraničnej distribúcie, a to aj podporou titulkovania a dabovanie audiovizuálnych diel, a na znižovanie príslušných transakčných nákladov súvisiacich so správou práv;

48.  domnieva sa, že v Únii treba zjednodušiť prístup k službám kultúrneho a tvorivého obsahu, najmä audiovizuálnym dielam a novým platformám na cezhraničné poskytovanie obsahu. predovšetkým pre starších a zdravotne postihnutých ľudí, a takým spôsobom podporovať ich účasť na spoločenskom a kultúrnom živote Únie;

49.  zdôrazňuje dôležitosť EÚ a ďalších služieb či platforiem pri podpore digitalizovania kultúrneho dedičstva a obsahu Únie a online prístupu k nim;

50.  víta rast trhu s elektronickými knihami v Európe a je presvedčený, že to bude rovnakým dôležitým prínosom pre spotrebiteľov aj pre podniky; zdôrazňuje, že sa musí zabezpečiť, aby spotrebitelia nenarážali na nijaké prekážky, keď si chcú kupovať elektronické knihy bez ohľadu na územné hranice, rozličné platformy či prístroje; zdôrazňuje, že sa musí zabezpečiť interoperabilita medzi rozličnými prístrojmi a systémami na využívanie elektronických kníh;

51.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh za zladenie sadzieb DPH platných na tovar a služby podobnej povahy; požaduje dynamické vymedzenie elektronických kníh na úrovni EÚ v záujme zabezpečenia právnej istoty, pretože v roku 2015 sa začne uplatňovať zásada krajina bydliska spotrebiteľa;

52.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh, ktorým by sa zabezpečilo, aby sa DPH sadzby uplatňovali spravodlivo na tvorivý, kultúrny, vedecký a vzdelávací obsah bez ohľadu na spôsob, ako sa k nemu používateľ dostal; je presvedčený, že znížené sadzby DPH, ktoré existujú pre obsah distribuovaný vo fyzickej forme, by sa mali uplatňovať aj na digitálny ekvivalent, čím by sa podporila príťažlivosť digitálnych platforiem a stimulovali služby s inovatívnym obsahom a nové cesty, akými sa používateľ dostane k obsahu online;

53.  víta zámer Komisie predložiť konkrétny návrh, v ktorom vysvetlí fungovanie postupov na zaznamenávanie a prijímanie opatrení, poskytne jeho jasnú interpretáciu a pokyny;

Inteligentné a interoperabilné služby mobility v EÚ

54.  požaduje ďalšie zavádzanie inteligentných systémov mobility vytvorených vďaka výskumu financovanému EÚ, ako je napr. systém riadenia letovej prevádzky v budúcnosti (SESAR), európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) a železničné informačné systémy, systémy námorného dozoru (SafeSeaNet), riečne informačné služby (RIS), inteligentné dopravné systémy (IDS) a interoperabilné prepojené riešenia pre budúce generácie systémov riadenia multimodálnej prepravy;

55.  zdôrazňuje, že v rámci siete TEN-T by sa mali vo veľkej miere zaviesť nástroje informačných technológií s cieľom zjednodušiť administratívne postupy, umožniť zisťovanie pohybu a sledovanie nákladu a optimalizovať rozpisy a dopravné toky;

Medzinárodný rozmer jednotného digitálneho trhu

56.  domnieva sa, že v záujme dodržiavania a modernizácie práv duševného vlastníctva, čo je veľmi dôležité na zabezpečenie inovácií, zamestnanosti a otvoreného svetového obchodu, bude potrebná užšia globálna spolupráca;

57.  víta nedávne iniciatívy Komisie, ale zdôrazňuje, že treba dokončiť regulačný rámec na uplatňovanie autorských práv v digitálnom prostredí, ktorý musí zodpovedať súčasným požiadavkám, aby sa mohli uzatvárať dohody s našimi obchodnými partnermi na základe moderných európskych právnych predpisov;

58.  poznamenáva, že elektronický obchod sa vyvinul mimo tradičných a štandardných rámcov upravujúcich obchod; zdôrazňuje význam užšej medzinárodnej spolupráce v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v záujme ochrany a zabezpečenia rozvoja globálneho digitálneho trhu; požaduje preskúmanie a aktualizáciu súčasnej dohody o informačných technológiách v rámci WTO a žiada EÚ, aby preskúmala možnosť uzavretia medzinárodnej dohody o digitálnom hospodárstve;

59.  domnieva sa, že obmedzenie prístupu podnikov EÚ k digitálnym trhom a online spotrebiteľom okrem iného prostredníctvom masovej štátnej cenzúry a obmedzeného prístupu európskych poskytovateľov online služieb na trh v tretích krajinách je prekážkou obchodu; vyzýva Komisiu a Radu, aby do všetkých budúcich obchodných dohôd zapracovali ochranný mechanizmus, najmä do dohôd, ktoré obsahujú ustanovenia s dosahom na služby online a online spoločenstvá používateľov, ktorí si vymieňajú informácie, s cieľom zabezpečiť, aby tretie strany od spoločností EÚ pôsobiacich v informačných a komunikačných technológiách nevyžadovali, aby obmedzovali prístup k internetovým stránkam, odstraňovali obsah vytvorený užívateľmi alebo poskytovali osobné informácie, napr. osobné IP adresy, spôsobom, ktorý je v rozpore so základnými právami a slobodami; ďalej vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali stratégiu na spochybnenie opatrení tretích krajín, ktoré obmedzujú prístup podnikov EÚ k svetovým online trhom;

o
o   o

60.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0468.
(2) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 59.
(3) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 70.
(4) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2012)0209.
(6) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 25.
(7) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
(8) Ú. v. EÚ C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(9) Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 58.
(10) Ú. v. EÚ C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 189, 22.7.2010, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 95, 15.04.2010, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
(14) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(15) UK Department for Business Innovation and Skills, Economics Paper No 11: ‘The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market’, Február r. 2011.
(16) UK Department for Business Innovation and Skills, Economics Paper s. 11: The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market, Február r. 2011, a údaje Eurostatu o HDP EÚ za rok 2010 a počte domácností v EÚ.

Posledná úprava: 4. januára 2016Právne oznámenie