Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0027(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0006/2013

Внесени текстове :

A7-0006/2013

Разисквания :

PV 10/09/2013 - 24

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.10

Приети текстове :

P7_TA(2013)0359

Приети текстове
PDF 281kWORD 42k
сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург Окончателна версия
Митнически кодекс на Съюза ***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработка) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0064),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0045/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от ДЕС,

–  след предаване на проекта на нормативния акт на националните парламенти,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2012 г.(1) ,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2) ,

–  като взе предвид писмото, изпратено на 12 юли 2012 г. от комисията по правни въпроси до комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид поетия с писмо от 22 май 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по международна търговия (A7–0006/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 68.
(2) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 септември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза
P7_TC1-COD(2012)0027
(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 952/2013.)

Последно осъвременяване: 11 януари 2016 г.Правна информация