Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0027(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0006/2013

Indgivne tekster :

A7-0006/2013

Forhandlinger :

PV 10/09/2013 - 24

Afstemninger :

PV 11/09/2013 - 5.10

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0359

Vedtagne tekster
PDF 201kWORD 41k
Onsdag den 11. september 2013 - Strasbourg Endelig udgave
EU-toldkodeksen ***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-toldkodeksen (omarbejdning) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0064),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, 114 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0045/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. maj 2012(1) ,

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(2) ,

—  der henviser til skrivelse af 12. juli 2012 fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 22. maj 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A7–0006/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 229 af 31.7.2012, s. 68.
(2) EUT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om EU-toldkodeksen
P7_TC1-COD(2012)0027
(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 952/2013).

Seneste opdatering: 11. januar 2016Juridisk meddelelse