Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0027(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0006/2013

Esitatud tekstid :

A7-0006/2013

Arutelud :

PV 10/09/2013 - 24

Hääletused :

PV 11/09/2013 - 5.10

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0359

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 26k
Kolmapäev, 11. september 2013 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Liidu tolliseadustik ***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 11. septembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0064),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 33, 114 ja 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0045/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2012. aasta arvamust(1) ,

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(2) ,

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 12. juuli 2012. aasta kirja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 22. mai 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A7-0006/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 229, 31.7.2012, lk 68.
(2) EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik
P7_TC1-COD(2012)0027
(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 952/2013) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2016Õigusalane teave