Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0027(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0006/2013

Pateikti tekstai :

A7-0006/2013

Debatai :

PV 10/09/2013 - 24

Balsavimas :

PV 11/09/2013 - 5.10

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0359

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 33k
Trečiadienis, 2013 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Sąjungos muitinės kodeksas ***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (Nauja redakcija) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0064),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33, 114 bei 207 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0045/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad teisės akto projektas perduotas nacionaliniams parlamentams,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2) ,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 12 d. Teisės reikalų komiteto raštą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 22 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A7-0006/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 229, 2012 7 31, p. 68
(2) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas
P7_TC1-COD(2012)0027
(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 952/2013.)

Atnaujinta: 2016 m. sausio 11 d.Teisinis pranešimas