Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0027(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0006/2013

Ingediende teksten :

A7-0006/2013

Debatten :

PV 10/09/2013 - 24

Stemmingen :

PV 11/09/2013 - 5.10

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0359

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 39k
Woensdag 11 september 2013 - Straatsburg Definitieve uitgave
Het douanewetboek van de Unie ***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure - herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0064),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 33, 114 en 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7–0045/2012),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 2012(1) ,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(2) ,

–  gezien de brief d.d. 12 juli 2012 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 22 mei 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie internationale handel (A7-0006/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdende met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 229 van 31.7.2012, blz. 68.
(2) PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 september 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie
P7_TC1-COD(2012)0027
(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 952/2013.)

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2016Juridische mededeling