Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0027(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0006/2013

Teksty złożone :

A7-0006/2013

Debaty :

PV 10/09/2013 - 24

Głosowanie :

PV 11/09/2013 - 5.10

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0359

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 31k
Środa, 11 września 2013 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Unijny kodeks celny***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny kodeks celny (przekształcenie) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0064),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 33, 114 oraz 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0045/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom państw członkowskich,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2012 r.(1) ,

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2) ,

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 12 lipca 2012 r. skierowane do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 22 maja 2013 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0006/2013),

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 68.
(2) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
P7_TC1-COD(2012)0027
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 952/2013.)

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2016Informacja prawna