Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0027(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0006/2013

Texte depuse :

A7-0006/2013

Dezbateri :

PV 10/09/2013 - 24

Voturi :

PV 11/09/2013 - 5.10

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0359

Texte adoptate
PDF 279kWORD 28k
Miercuri, 11 septembrie 2013 - Strasbourg Ediţie definitivă
Codul Vamal al Uniunii ***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii (reformare) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0064),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33, 114 și 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0045/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2012(1) ,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2) ,

–  având în vedere scrisoarea din 12 iulie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 22 mai 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0006/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 229, 31.7.2012, p. 68.
(2) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii
P7_TC1-COD(2012)0027
(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 952/2013.)

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2016Notă juridică