Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0027(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0006/2013

Predkladané texty :

A7-0006/2013

Rozpravy :

PV 10/09/2013 - 24

Hlasovanie :

PV 11/09/2013 - 5.10

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0359

Prijaté texty
PDF 281kWORD 42k
Streda, 11. septembra 2013 - Štrasburg Finálna verzia
Colný kódex Únie ***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Riadny legislatívny postup – prepracované znenie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0064),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33, 114 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0045/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2012(1)

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2) ,

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 12. júla 2012 adresovaný Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 22. mája 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0006/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 68.
(2) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie
P7_TC1-COD(2012)0027
(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 952/2013.)

Posledná úprava: 11. januára 2016Právne oznámenie