Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2064(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0014/2014

Внесени текстове :

A7-0014/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/02/2014 - 6.14
CRE 04/02/2014 - 6.14

Приети текстове :

P7_TA(2014)0060

Приети текстове
PDF 411kWORD 101k
вторник, 4 февруари 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Сметна палата
P7_TA(2014)0060A7-0014/2014

Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно бъдещата роля на Сметната палата. Процедурата за назначаване на членове на Сметната палата: консултация с Европейския парламент (2012/2064(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 286 от него,

—  като взе предвид член 108 от своя правилник,

—  като взе предвид Становище № 2/2004 на Европейската сметна палата относно образеца за „единен контрол“ (и предложение за рамката на Общността за вътрешен контрол)(1) ,

—  като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 1992 г. относно процедурата на консултация с Европейския парламент относно назначаването на членове на Сметната палата(2) ,

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 1995 г. относно процедурите, които трябва да се следват при консултация с Европейския парламент във връзка с назначаването на членове на Сметната палата(3) ,

—  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно интегрираната рамка за вътрешен контрол (2012/2291(INI))(4) ,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7‑0014/2014),

I.Бъдещата роля на Сметната палата

A.  като има предвид, че в декларациите от Лима и Мексико на Международната организация на върховните одитни институции се полагат основните стълбове на независимостта на одитните институции и се заявява, че националните върховни одитни институции (ВОИ) разполагат със значителна свобода на тълкуване по отношение на принципите на декларациите;

Б.  като има предвид, че Европейската сметна палата като професионална одитна институция трябва да прилага, наред с другото, международните стандарти за одит, приложими за публичния сектор;

В.  като има предвид, че Европейската сметна палата бе създадена с Бюджетния договор от 1975 г., за да извършва одит на финансите на ЕС и като има предвид, че в качеството си на външен одитор на ЕС, тя допринася за подобряването на финансовото управление на Съюза, като същевременно действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на ЕС;

Г.  като има предвид, че бързо променящата се настоящата финансова и икономическа ситуация изисква ефективен пруденциален надзор на микро- и на макроравнище, в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност, в един модерен и пълен с предизвикателства Европейски съюз;

Д.  като има предвид, че публичните одитори, като Палатата и ВОИ на държавите членки, играят съществена роля за възстановяване на доверието и вярата в публичната отчетност и подобряване на нейното функциониране в ЕС; като има предвид, че следователно е важно всяко обсъждане на евентуални реформи на Палатата да бъдат поставени в по-широкия контекст на предизвикателството да се подобри публичната отчетност на ЕС;

Е.  като има предвид, че Договора от Лисабон утвърди правната рамка на Палатата за насърчаване на публичната отчетност и подпомагане на Парламента и Съвета по отношение на надзора над изпълнението на бюджета на ЕС, като по този начин спомага за подобряването на финансовото управление на ЕС и за защитата на финансовите интереси на гражданите;

II.Процедурата за назначаване на членове на Сметната палата: консултация с Европейския парламент

Ж.  като има предвид, че съгласно член 286 от Договора за функционирането на Европейския съюз членовете на Сметната палата трябва да се избират измежду личности, които участват или са участвали в съответната държава членка във външни одиторски органи или които притежават специална квалификация да заемат въпросната длъжност и чиято независимост е извън съмнение;

З.  като има предвид, че е от съществено значение Сметната палата да се състои от членове, които предоставят, в най-висока степен, гаранции за професионална компетентност и независимост, съгласно изискването на Договора, като същевременно се избягват каквито и да било рискове за репутацията на Палатата;

И.  като има предвид, че някои назначения бяха повод за различия в становищата на Парламента и на Съвета, чието продължаване рискува да навреди на добрите работни отношения на Палатата с горепосочените институции и е възможно да има сериозни отрицателни последици за доверието в Палатата и следователно за нейната ефективност;

Й.  като има предвид, че решението на Съвета да назначи членове на Сметната палата в случаите, в които Парламентът е провел изслушвания и изразил отрицателни становища е непонятно и показва липса на уважение към Парламента;

К.  като има предвид, че становището на Парламента е предмет на значим интерес от страна на медиите; като има предвид, че в случай че лица, чиито кандидатури са били преди това публично и официално отхвърлени от Парламента, заемат длъжността си като членове на Съда, доверието в съответните институции би било отслабено;

Л.  като има предвид, че наличието на членове с професионални познания по одит, съчетани с по-широка и по-разнообразна функционална подготовка, която гарантира различни перспективи и компетентност, ще подобри ефективността на Палатата при вземането на решения и при нейното функциониране; като има предвид, че в наше време неспособността да се намери подходящ баланс между половете е неприемлива;

M.  като има предвид, че сътрудничеството между Сметната палата и Парламента, която играе централна роля в системата за бюджетен контрол на ЕС, страда, когато някои членове на Палатата не получат одобрението на Парламента;

Н.  като има предвид, че в партньорската оценка за 2013 г. се призовава за по-кратки вътрешни процедури в Палатата и изясняване на нейната роля и мандат по отношение на външните заинтересовани страни и се подчертава, че одитираните обекти разполагат с прекалено влияние върху констатациите и одиторските становища на Палатата;

O.  като има предвид, че Парламентът се съсредоточава основно върху предложения, които избягват необходимостта от промени в Договора;

П.  като има предвид, че Съветът винаги е спазвал препоръките, изказани от комитета, създаден по силата на член 255 от ДФЕС, с цел да дава становище относно годността на кандидатите за поста генерален адвокат на Съда на Европейския съюз и на Общия съд, въпреки липсата на ясно задължение за това съгласно Договора;

I.Визията на Парламента за ЕСП: Бъдещата роля на Палатата

1.  Счита не само, че Европейската сметна палата като външен одитор на институциите на Съюза може да предоставя на законодателите декларация за достоверност относно надеждността на отчетите и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции за дадена бюджетна година, но също и че Палатата е в отлична позиция да предоставя на законодателя и на бюджетния орган, по-специално на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, ценни становища относно резултатите, постигнати от политиките на Съюза, с цел подобряване на изпълнението и ефективността на финансираните от Съюза дейности, идентифициране на икономиите от мащаба и обхвата, както и на разпространяването на ефекти сред националните политики на държавите членка, и да предоставя на Парламента външни оценки относно оценката на Комисията на публичните финанси в държавите членки;

2.  Споделя становището, че Палатата следва да продължи своя ангажимент за независимост, интегритет, безпристрастност и професионализъм, като същевременно изгражда силни работни отношения със своите партньори, в частност Европейския парламент, и по-конкретно неговата комисия по бюджетен контрол, както и специализираните комисии, в процеса на отчетност на институциите на ЕС;

Традиционният модел на декларация за достоверност (ДЗД — DAS)

3.  Отбелязва, че Сметната палата е задължена от Договора (член 287, параграф 1, втора алинея от ДФЕС) да представя на Парламента и на Съвета декларация за достоверност (DAS(5) ) по отношение на законосъобразността и редовността на плащанията, след като е проверила редовността, законосъобразността и резултатите от бюджета на Съюза; като освен това Европейската сметна палата (ЕСП) е също така задължена съгласно Договора да представя специални доклади и становища; отбелязва, че голяма част от човешките ресурси на Палатата са предназначени за изготвянето на годишната декларация за достоверност;

4.  Счита, че независимостта, интегритетът, безпристрастността и професионализмът на Палатата са от съществено значение за доверието в нея в контекста на подкрепата, която тя оказва на Парламента и Съвета, в наблюдението и сътрудничеството за подобряване на финансовото управление на ЕС и в защитата на финансовите интереси на гражданите от етапа на планирането до приключването на сметките;

5.  Изразява съжаление, че — за осемнадесета поредна година — резултатите от одита на Палатата не са ѝ позволили да даде положителна декларация за достоверност (DAS) по отношение на законосъобразността и редовността на плащанията; подчертава факта, че процентът грешки като такъв само отчасти предоставя всеобхватна картина на ефективността на политиките на Съюза;

6.  Припомня, че член 287 от ДФЕС постановява, че Палатата представя на Европейския парламент и на Съвета декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции; посочва, че вместо предоставянето на една декларация за достоверност относно надеждността на отчетите и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, през 2012 г. Сметната палата е предоставила четири становища: едно относно надеждността на отчетите и три относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции (едно относно приходите, едно относно поетите задължения и едно относно плащанията); счита, че изборът на подобно списване затруднява оценката за изпълнението на бюджета от страна на Комисията;

7.  Посочва, че декларацията за достоверност (ДЗД) е годишен показател за многогодишен модел за изразходване на средства, което затруднява схващането на цикличния характер и ефект на многогодишната организация, и че следователно общото въздействие и ефективност на системите за управление и контрол могат да се измерват само частично в края на съответния период за изразходване на средствата; ето защо счита, че Палатата следва да е в състояние да представя на органа, отговарящ за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, междинен преглед и обобщаващ доклад в допълнение към годишната декларация за достоверност относно окончателните постижения за програмния период;

8.  Приветства факта, че от 2009 г. Палатата съсредоточава значителни усилия върху разработването на своите продукти и услуги, както и на годишния си доклад; въпреки това счита, че усилията следва да се засилят и да се използват повече ресурси за допълнително подобряване на качеството, най-вече по отношение на работата на Палатата по одитите за изпълнението, която дава информация относно бюджетните резултати на ЕС; счита, че Палатата следва да се опре на модела на ДЗД и да определи дали са постигнати резултати и обясни по какъв начин са постигнати, така че да могат да бъдат извлечени поуки, които да се прилагат в други контексти;

Нови измерения и предизвикателства за Палатата

9.  Признава историческата, конструктивна роля на ДЗД, доколкото тя се съсредоточава върху законосъобразността и редовността като полезни показатели за добри финансови практики и ефективността на управлението на всички равнища на разходване на Съюза и показва начина, по който се използват средствата на ЕС в съответствие с решенията на Парламента, в качеството му на законодател и бюджетен орган; при все това подчертава, че на този етап, а и в бъдеще, Палатата следва да отдели повече ресурси за разглеждането на въпроса доколко в употребата на публичните средства, поверени на Комисията, са постигнати икономичност, ефективност и ефикасност; резултатите от констатациите, получени в специалните доклади, следва да водят до съответно приспособяване на програмите на ЕС;

10.  Подчертава факта, че мандатът на Палатата във вида, в който е установен по Договора, осигурява референтната рамка, в която Палатата осъществява своята роля като независим външен одиторски орган на Съюза; отбелязва, че мандатът предоставя значителна гъвкавост и позволява на Палатата да изпълнява своята мисия извън обхвата на ДЗД; припомня, че мандатът дава възможност на Палатата да представя резултатите от своите одити за изпълнението в специални доклади, които предоставят значителни възможности да се добави стойност чрез фокусиране върху области с висок риск и извършването на съответните проучвания; отбелязва, освен това, че тези доклади предоставят информация на европейските граждани за функционирането на Съюза и използването на европейските фондове в много сектори, което спомага за доближаването на Европа до нейните граждани, както и за това, тя да бъде по-прозрачна и разбираема;

11.  Припомня, че един от най-добрите начини за подобряване на одита на отчетите на Европейския съюз и за повишаване както на производителността, така и на ефективността на разходването на ЕС е освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета да се гласува преди 31 декември на годината, следваща подлежащата на одит финансова година; подчертава, че това би принудило Палатата да представя своя годишен доклад не по-късно от 30 юни;

12.  Препоръчва на Европейската сметна палата, без да се засяга нейната независимост, да формира становището си въз основа на прага на същественост, а не само на процента на допустими грешки, тъй като това изглежда повече в съответствие с международните стандарти за одит;

13.  Предлага Европейският парламент да посвети специален раздел в годишния си доклад за освобождаване от отговорност на последващите действия относно препоръките, направени от Палатата в различните проведени от нея одити на изпълнението, за да мотивира Комисията и държавите членки да изпълняват съответните препоръки; Парламентът следва също така да посочи на кои основни последващи действия Палатата може да обърне специално внимание в годишния си доклад, без да се засяга нейната независимост;

14.  Отбелязва, че Палатата пристъпва към планиране на работната си програма на ежегодна и многогодишна основа; отбелязва, че многогодишният план позволява да се определя и актуализира стратегията на Палатата, а годишният план поставя конкретните задачи, които да се предприемат през въпросната година; приветства факта, че всяка година Палатата представя годишната си работна програма на комисията по бюджетен контрол, в която се изброяват приоритетните одитни задачи и ресурсите, заделени за тяхното изпълнение;

15.  Смята, че настоящият формат на срещите на Палатата с Парламента и Съвета предоставя ценни съвети за изготвянето на годишната работна програма на Палатата; набляга на това, че структуриран, подготвителен диалог от този вид оказва значителна помощ за обезпечаването на ефективна и демократична отчетност пред гражданите относно използването на обществени средства, предоставени за постигане на целите на ЕС; подчертава, че въпреки повишеното консултативно сътрудничество с Парламента и Съвета, Палатата следва, независимо от политическо или национално влияние, да определя сама своята годишна работна програма;

16.  Отбелязва, че въпросите от основен интерес за външни заинтересовани страни, като Европейския парламент, и последващите искания за одит нито се събират по структуриран начин, нито напълно се третират като преференциални; счита, че това вреди на целесъобразността и въздействието на резултатите от одитите на Палатата; отбелязва в допълнение, че добавената стойност на Палатата е пряко свързана с използването на нейната работа от страна на Парламента и на другите заинтересовани страни в процеса на отчетност; следователно приканва Палатата да вземе под внимание в годишната си работна програма политическите приоритети на законодателите и въпросите от особен интерес за гражданите на ЕС, съобщени от комисията по бюджетен контрол на Парламента в качеството ѝ на канал за изразяване на опасенията на гражданите на ЕС;

Сътрудничество с националните върховни одитни институции (ВОИ)

17.  Очаква установяването на по-тясно сътрудничество между ЕСП и върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки с конкретни резултати по отношение на споделянето на годишната работа на ЕСП; очаква освен това конкретни методологични стъпки и споразумения относно одитните графици; очаква от Комисията, въз основа на правно проучване, да направи предложения за включване на одитната работа на ВОИ на държавите членки в одитите на Палатата на споделеното управление в съответната държава членка;

18.  Подчертава, че Палатата следва заема челно място в определянето на метод на работа, чрез който националните ВОИ и Палатата да засилят координацията на своите ресурси за извършването на оценка на разходите и постигнатите резултати на бюджета на ЕС, като се избягва дублиране на контролната дейност и се обменя информация за същата, установяват се областите на риск, извършват се съвместни одити или се установяват по-тесни връзки между ВОИ и одиторските мисии на Европейската сметна палата, което позволява разработването на общи методи за работа и води до по-голяма ефективност на всяко равнище на контрол; отбелязва, че споделянето на данни за одитната и контролна дейност и на добри практики между Палатата и ВОИ е от ключово значение за подобряване на целевия характер на усилията, свързани с одита и контрола; отбелязва, че съществуват твърде много нива на контрол и че тези повторения следва да се избягват, за да се намали тежестта върху управляващите органи и бенефициентите;

19.  Следователно призовава за по-тясно сътрудничество между националните одитни институции и Европейската сметна палата във връзка с одита на мерките за споделено управление в съответствие с член 287, параграф 3 от ДФЕС;

20.  Предлага да се разгледа възможността националните органи за одит, в качеството си на независими външни одитори и при надлежно спазване на международните стандарти за одит, да издават национални сертификати за одит за управлението на средствата от Съюза, които да се предават на правителствата на държавите членки с цел представянето им в рамките на процеса по освобождаване от отговорност, в съответствие с подходяща междуинституционална процедура, която да бъде въведена;

21.  Подчертава важността на включването на европейските програми в програмирането на проверките, осъществявани от ВОИ, със специален фокус върху споделеното управление; в този смисъл националните парламенти трябва да играят основна роля, като могат да изискват от своите съответни ВОИ да извършват одити на европейските фондове и програми; отбелязва, че едно институционализиране и въвеждане на регулярност на този контрол би позволило представянето на резултатите от него веднъж годишно пред националния парламент;

Новата оперативна среда на Палатата

22.  Отбелязва, че регламентите, които обхващат основните области на разходи за периода 2014—2020 г. промениха значително финансовата и правна рамка, които уреждат изпълнението на бюджета на ЕС; изтъква, че тези реформи са придружени от значителни промени, които ще изменят контекста на рисковете, свързани с финансовото управление чрез опростяване на правилата за финансиране, повишаване на предявяваните условия и използването на лостовия ефект от бюджета на ЕС; поради това настоява Палатата да засили фокуса си върху резултатите, като предоставя адекватно докладване по отношение на рисковете и постигнатите резултати на нови инструменти от този тип;

23.  Предлага на Палатата да съгласува многогодишната си работна програма с МФР и да включи междинен преглед, както и цялостен преглед на приключването на сметките на Комисията за съответната МФР;

24.  Отбелязва, че в одитите на изпълнението често липсва ясен анализ на причините за констатациите от одита; отбелязва освен това, че няма въведена система, която да гарантира, че одиторите, определени за провеждането на конкретен одит, притежават техническите знания и методическите умения, необходими за извършването на одита, без да се налага да започват от самото начало работата по някой одитен въпрос; счита, че тези обстоятелства повишават неефективността и неефикасността на констатациите на Палатата от одитите на изпълнението;

25.  Очаква от Палатата пълна прозрачност относно нужното ѝ време за изготвяне на нейните документи и призовава Палатата да публикува в рамките на всеки съответен одит на изпълнението времевия график и различните етапи, през които съответният документ е преминал в процеса на изготвянето му, т.е. времето, което е било необходимо, за да премине през всеки от различните съществуващи етапи, които понастоящем са:

   предварително проучване;
   анализ на въпроса;
   меморандум за планиране на одита;
   изложение(я) на предварителните констатации;
   изготвяне на заключения;
   проектодоклад;
   състезателна процедура;

26.  Отбелязва, че одитите на изпълнението, извършвани от Палатата, които включват предварително проучване, отнемат две години, което в няколко случая е направило резултатите от одита неактуални и е възпрепятствало прилагането на подходящи мерки; очаква Палатата да опрости изготвянето на своите одити на изпълнението и да намали излишните процедурни стъпки;

27.  Изразява желанието си Палатата в бъдеще да публикува не само коментарите на Комисията относно нейните констатации, заключения и препоръки, но и ясно да изразява окончателен насрещен отговор, където това е целесъобразно;

28.  Счита, че Палатата следва редовно да съобщава на комисията по бюджетен контрол на Парламента статистически данни за присъствието на членовете в седалището ѝ в Люксембург; очаква пълна прозрачност на Палатата спрямо Парламента в тази връзка; желае да получи от Комисията анализ на възможността за заместване на част от възнаграждението на членовете на Палатата с дневна надбавка;

29.  Подчертава, че въпреки необходимостта от справедливост и позоваване на аргументите на одитирания обект в съответния доклад, постигането на консенсус с одитирания обект не е необходимо;

30.  Отбелязва, че в някои случаи парламентарните разисквания относно въпроси, обхванати в специалните доклади, вече са били приключени, което направи невъзможно ефективното използване на резултатите от одита на Палатата; освен това отбелязва, че в някои случаи ключови препоръки на Палатата вече са били изпълнени от Комисията, към момента на представянето на доклада на Палатата; очаква Палатата да взема под внимание всички външни времеви ограничения и развития, когато извършва своите одити;

31.  Очаква Палатата ясно да съобщава в своите доклади слабостите и най-добрите практики на органите на държавите членки, като непрекъснато ги оповестява;

32.  Изразява убеждение, че икономии от мащаба и обхвата биха могли да бъдат постигнати чрез задълбочен анализ на нуждите от ресурси на членовете на Палатата; очаква Палатата да проучи подобни икономии, наред с другото, във връзка с общата служба за шофьори за членовете, както и споделянето на кабинети и персонал;

33.  Изразява съжаление относно факта, че междуправителствените действия извън рамката на Договора за ЕС, като тези, използвани за създаването на Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), също пораждат сериозни предизвикателства за публичната отчетност и одита, като отслабват съществената роля на Палатата;

34.  Изразява съжаление от факта, че за ЕИФС досега не са предвидени никакви разпоредби за независим публичен външен контрол, както и че дори ако Палатата бъде номинирана за член на одитния съвет на ЕМС, годишният одитен доклад на съвета няма да бъде предоставян нито на Парламента, нито на широката общественост; призовава Палатата редовно да представя на Парламента годишния одитен доклад на съвета и всичката друга необходима информация за дейностите на Палатата в тази връзка, така че Парламентът да може да упражнява контрол над работата на Сметната палата по време на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Реорганизиране на структурата на Палатата

35.  Отбелязва, че съставът и процедурата по назначаване на Палатата са определени в член 285 и член 286 от ДФЕС; подчертава обаче необходимостта от промяна на Договора, която да постави Съвета и Парламента на равна основа при назначаването на членове на Сметната палата, за да се осигури демократична легитимност, прозрачност и пълна независимост на членовете на Палатата;

36.  Изразява съжаление относно факта, че някои процедури по назначаване са довели до конфликт между Парламента и Съвета относно кандидатите, независимо от факта, че Договорът не предвижда такъв конфликт; набляга, че съгласно предвиденото в Договора, именно Парламентът има задължението да проверява номинираните кандидати; счита, че Съветът следва в духа на доброто сътрудничество между европейските институции да зачита решенията, взети от Парламента, след неговото изслушване;

37.  Призовава, със следващото изменение на Договора за ЕС, изборът на членовете на Европейската сметна палата по предложение на Съвета да бъде вменен като отговорност на Европейския парламент; подчертава, че една такава процедура би увеличила независимостта на членовете на Европейската сметна палата по отношение на държавите членки;

38.  Приветства факта, че Палатата прие нов правилник за дейността си през 2010 г., който ѝ позволи, в рамките на действащата правна рамка, да рационализира своя процес на вземане на решения, така че одитните доклади и становища понастоящем се приемат от състави от 5—6 членове вместо от целия колегиум от 28 членове;

39.  Споделя становището, че настоящото правило за географска представителност по отношение на висшите управленски постове, съгласно което може да има по един член от държава членка, далеч е надживяло своята практическа полза и доверието, с което първоначално се ползваше, и че то може да бъде заменено от лека управленска структура, съобразена с по-широк мандат за отчетност, с подходящи разпоредби, които да гарантират независимостта на всички дейности на Палатата;

40.  Ето защо предлага Палатата да има същия брой членове както Комисията; членовете следва да притежават най-малко професионален опит в областта на одита и управлението; членовете на Палатата следва да имат специална квалификация за изпълняваната от тях длъжност и тяхната независимост трябва да бъде извън всякакво съмнение;

41.  Предлага преразглеждане на метода за възнаграждение на членовете на Палатата и средствата, предоставени пряко и лично на всеки член, както за да бъдат приведени в съответствие с националните и международните практики за подобни функции, така и за да се позволи на членовете на Палатата да изпълняват задълженията си независимо;

II.Процедурата за назначаване на членове на Сметната палата: консултация с Европейския парламент

42.  Приема следните принципи, критерии за подбор и процедури за предоставяне на своето становище относно кандидатурите за членство на Сметната палата:

   a) на Парламента следва да се предостави разумен срок за разглеждане, така че да се позволи кандидатите да бъдат изслушани от комисията по бюджетен контрол и да бъде възможно подлагането на гласуване в комисията на заседание след изслушването;
   б) когато следва да се вземе решение, при което се изключват политическите критерии, комисията по бюджетен контрол и пленарното заседание провеждат тайно гласуване;
   в) в комисията по бюджетен контрол изслушванията са публични и се излъчва видео на разискванията;
   г) Парламентът взема своите решения с мнозинство от подадените на пленарното заседание гласове и неговото становище трябва да бъде уважено от Съвета; кандидатите присъстват по време на гласуването и при отрицателен вот, председателят на ЕП се обръща към тях с въпроса дали оттеглят кандидатурата си;

43.  Счита, че критериите за назначаване на членовете на ЕСП следва да бъдат допълнително уточнени въз основа на член 286 от ДФЕС и подчертава, че оценката на Парламента ще се ръководи основно от следните критерии:

   а) професионален опит на високо равнище, придобит в областта на публичните финанси, одита и управлението, както и задълбочено познаване на управлението на институциите на ЕС;
   б) добра одитна история и доказателство за много добро владеене на поне един от работните езици на Европейския съюз;
   в) когато е необходимо, доказателство за предварително освобождаване от отговорност на кандидатите по отношение на изпълнявани по-рано управленски задължения;
   г) кандидатите не могат да заемат изборна длъжност, нито да имат каквито и да било отговорности към политическа партия към датата на тяхното назначаване;
   д) признати високи стандарти за почтеност и морал на кандидата;
   е) предвид на естеството на извършваната работа, възрастта на кандидатите също ще бъде вземана предвид, като се счита за разумно, например, да се определи, че членовете не трябва да бъдат на повече от 67 години по време на назначаването им;
   ж) членовете няма да служат повече от два мандата;
   з) най-накрая, Парламентът взема много сериозно под внимание въпроса за баланса между половете сред членовете на Палатата;

44.  Призовава Съвета да положи усилия да:

   a) да представя на Парламента поне двама кандидати от всяка държава членка, един мъж и една жена;
   б) оформя предложенията си по начин, който отговаря на критериите, изложени в резолюциите на Парламента, с разбирането, че Парламентът от своя страна ще гарантира, че той спазва строго посочените критерии;
   в) предоставя, при посочването на имената на кандидатите, имащи отношение професионални подробности, както и всичката информация и становища, които са му били предоставени, в хода на вътрешния процес на вземане на решение в държавите членки;
   г) предава цялата информация за номинациите, която е получил от държавите членки с разбирането, че ако не предаде съответната информация, Парламентът ще бъде задължен да проведе собствени проучвания, което ще доведе до неизбежно забавяне на процедурата по назначаване;
   д) осъществи контакт с подходящите органи на държавите членки, които ще бъдат приканени да посочат кандидати за членове на Сметната палата, и привлича вниманието на съответните органи върху определените от Парламента критерии и процедури;
   е) избягва оттеглянето на кандидатури и подаването на нови такива, които вземат предвид нови предложения от страна на държавите членки, мотивирани изключително от политически критерии;
   ж) зачита, при възникване на подобен случай, отрицателното становище на Парламента относно ситуацията, и предложи нов(и) кандидат(и);

45.  Постановява следното по отношение на процедурите в комисията по бюджетен контрол и в пленарно заседание:

   a) всяка препоръка за всяко назначаване се представя под формата на доклад, който трябва се приеме с мнозинство от подадените гласове, като докладът просто посочва назначението;
   б) докладът се състои от:
   (i) позовавания, които обобщават обстоятелствата на сезиране на Парламента;
   (ii) съображения, в които се излага процедурата на компетентната комисия;
   (iii) оперативен текст, който може да се състои единствено от:
   положително становище, или
   отрицателно становище;
   в) позоваванията и съображенията не се поставят на гласуване;
   г) автобиографията и отговорите на въпросника се прилагат към доклада;
   д) комисията по бюджетен контрол и пленарното заседание гласуват относно назначаването на въпросния кандидат;

o
o   o

46.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Сметната палата, както и за сведение, на останалите институции на Европейския съюз и на одитните институции на държавите членки.

(1) OВ C 107, 30.4.2004 г., стр. 1.
(2) OВ С 337, 21.12.1992 г., стр. 51.
(3) OВ C 43, 20.2.1995 г., стр. 75.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0319.
(5) Съкращение на термина на френски език „Déclaration d'assurance“.

Последно осъвременяване: 30 май 2017 г.Правна информация