Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2064(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0014/2014

Predkladané texty :

A7-0014/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/02/2014 - 6.14
CRE 04/02/2014 - 6.14

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0060

Prijaté texty
PDF 402kWORD 94k
Utorok, 4. februára 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Dvor audítorov
P7_TA(2014)0060A7-0014/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o budúcej úlohe Dvora audítorov. Postup vymenovania členov Dvora audítorov: konzultácia s Európskym parlamentom (2012/2064(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 286,

–  so zreteľom na článok 108 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrhu rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)(1) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 1992 o postupe konzultácií s Európskym parlamentom vo veci vymenovania členov Dvora audítorov(2) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 1995 o postupoch, ktoré treba dodržať pri konzultácii s Európskym parlamentom v súvislosti s vymenovaním členov Dvora audítorov(3) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o integrovanom rámci vnútornej kontroly(4) ,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0014/2014),

I.Budúca úloha Dvora audítorov

A.  keďže vo vyhláseniach z Limy a Mexika o Medzinárodnej organizácií najvyšších kontrolných inštitúcií sú stanovené hlavné piliere nezávislých kontrolných inštitúcií a potvrdzuje sa skutočnosť, že vnútroštátne najvyššie kontrolné inštitúcie môžu pomerne voľne interpretovať zásady vyhlásenia;

B.  keďže Európsky dvor audítorov ako odborná kontrolná inštitúcia musí okrem iného uplatňovať medzinárodné audítorské štandardy vzťahujúce sa na verejný sektor;

C.  keďže Európsky dvor audítorov bol zriadený na základe Rozpočtovej zmluvy na účely kontroly financií EÚ z roku 1975 a keďže ako externý audítor EÚ prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia Únie a zároveň koná ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov EÚ;

D.  keďže súčasná, rýchlo sa meniaca finančná a hospodárska situácia si vyžaduje účinný mikroprudenciálny a makroprudenciálny dohľad v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti v modernej Európskej únii plnej výziev;

E.  keďže verejné kontrolné inštitúcie, napríklad Dvor audítorov a vnútroštátne najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov, zohrávajú zásadnú úlohu pri obnovení dôvery vo verejnú zodpovednosť EÚ, ako aj pri zvyšovaní tejto zodpovednosti; keďže z uvedeného dôvodu je dôležité zaradiť všetky diskusie o prípadných reformách Dvora audítorov do širšieho kontextu problému zvyšovania verejnej zodpovednosti EÚ;

F.  keďže v Lisabonskej zmluve bol opätovne potvrdený právny rámec činnosti Dvora audítorov v oblasti podpory verejnej zodpovednosti a pomoci Parlamentu a Rade pri dohľade nad plnením rozpočtu EÚ, ktorou Dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a ochrane finančných záujmov občanov;

II.Postup vymenovania členov Dvora audítorov: konzultácia s Európskym parlamentom

G.  keďže podľa článku 286 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa členovia Dvora audítorov musia vyberať z osobností, ktoré vo svojom členskom štáte pracujú alebo pracovali v externých kontrolných orgánoch alebo ktoré sú na túto funkciu osobitne kvalifikované a ktorých nezávislosť je nespochybniteľná;

H.  keďže je nevyhnutné, aby Dvor audítorov tvorili členovia, ktorí v najvyššej možnej miere zaručia odborné kompetencie a nezávislosť, ako si to vyžaduje zmluva, a zároveň žiadnym spôsobom neohrozia dobrú povesť Dvora audítorov;

I.  keďže niektoré vymenovania viedli k prijatiu rozdielnych stanovísk Parlamentu a Rady a existuje riziko, že pretrvávanie týchto rozdielov poškodí dobré pracovné vzťahy Dvora audítorov s uvedenými inštitúciami a môže mať vážne negatívne dôsledky pre dôveryhodnosť, a teda účinnosť Dvora audítorov;

J.  keďže rozhodnutie Rady vymenovať členov Dvora audítorov v prípadoch, keď Parlament zorganizoval vypočutia a zaujal nesúhlasné stanovisko, je nepochopiteľné a dokazuje nedostatočný rešpekt voči Parlamentu;

K.  keďže stanovisko Parlamentu je predmetom intenzívneho záujmu médií; keďže vymenovanie osôb, ktorých kandidatúru Parlament v minulosti verejne a formálne zamietol, do funkcií členov Dvora audítorov by viedlo k oslabeniu dôvery v dotknuté inštitúcie;

L.  keďže členovia s odbornými audítorskými znalosťami spojenými so širšími a rozmanitejšími funkčnými východiskami, ktoré zaistia rôznu perspektívu a kompetencie, zvýšia účinnosť úsudku a fungovania Dvora audítorov; keďže neschopnosť dosiahnuť primeranú rodovú rovnováhu je v súčasnosti neprípustná;

M.  keďže spolupráca medzi Dvorom audítorov a Parlamentom, ktorá tvorí základ systému kontroly rozpočtu EÚ, je nepriaznivo ovplyvnená skutočnosťou, že určití členovia Dvora audítorov nezískali súhlas Parlamentu;

N.  keďže v partnerskom hodnotení z roku 2013 sa požaduje skrátenie vnútorných postupov Dvora audítorov a objasnenie jeho úlohy a mandátu voči externým zainteresovaným stranám a zdôrazňuje sa, že kontrolované subjekty príliš ovplyvňujú zistenia Dvora audítorov a stanoviská audítorov;

O.  keďže Parlament sa zameriava predovšetkým na návrhy, ktoré sa vyhýbajú potrebe zmeny zmluvy;

P.  keďže Rada vždy rešpektovala odporúčania skupiny zriadenej v súlade s článkom 255 ZFEÚ na účely poskytnutia stanoviska k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu generálneho advokáta na Súdnom dvore a na Všeobecnom súde, hoci v zmluve sa takáto povinnosť jednoznačne neustanovuje;

I.Vízia Parlamentu pre Európsky dvor audítorov: budúca úloha Dvora audítorov

1.  domnieva sa, že Európsky dvor audítorov ako externý kontrolný subjekt inštitúcií Únie môže nielen poskytnúť zákonodarcom vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a správnosti príslušných operácií v danom rozpočtovom roku, ale že má tiež výborné postavenie na to, aby mohol poskytovať zákonodarcovi a rozpočtovému orgánu, najmä parlamentnému Výboru pre kontrolu rozpočtu, cenné stanoviská k výsledkom dosiahnutým politikami Únie s cieľom zlepšiť plnenie a účinnosť činností financovaných Úniou, identifikovať úspory z rozsahu, ako aj účinky presahovania medzi vnútroštátnymi politikami členských štátov a poskytovať Parlamentu externé posudky k hodnoteniam Komisie týkajúcim sa verejných financií členských štátov;

2.  domnieva sa, že Dvor audítorov by si mal v procese zodpovednosti inštitúcií EÚ naďalej zachovať nezávislosť, integritu, nestrannosť a profesionalitu a zároveň by mal budovať pevné pracovné vzťahy so svojimi partnermi, predovšetkým s Európskym parlamentom a konkrétnejšie s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu, ako aj so špecializovanými výbormi;

Tradičný model vyhlásenia o vierohodnosti (DAS)

3.  konštatuje, že Dvor audítorov je viazaný zmluvou (článok 287 ods. 1 bod 2 ZFEÚ), na základe ktorej má poskytnúť Parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti (DAS(5) ), pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť platieb, a to po preskúmaní správnosti, zákonnosti a výsledkov rozpočtu Únie, a že Dvor audítorov je navyše podľa zmluvy povinný predložiť osobitné správy a stanoviská; konštatuje, že veľká časť ľudských zdrojov Dvora audítorov sa venuje vypracúvaniu ročných vyhlásení o vierohodnosti;

4.  zastáva názor, že nezávislosť, integrita, nestrannosť a profesionalita Dvora audítorov sú kľúčové aspekty pre jeho dôveryhodnosť pri poskytovaní pomoci Parlamentu a Rade v oblasti dohľadu a prispievania k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, ako aj v oblasti ochrany finančných záujmov Únie od programových fáz až po účtovnú závierku;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že už osemnásty rok v poradí výsledky auditu Dvora audítorov neumožnili Dvoru audítorov vydať kladné vyhlásenie o vierohodnosti (DAS), pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť platieb; zdôrazňuje skutočnosť, že miera chybovosti ako taká poskytuje len sčasti ucelený obraz o účinnosti politík Únie;

6.  pripomína, že v článku 287 ZFEÚ sa ustanovuje, že Dvor audítorov poskytuje Európskemu parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a správnosti príslušných operácií; poukazuje na to, že Dvor audítorov namiesto jedného vyhlásenia o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a správnosti príslušných operácií vypracoval v roku 2012 štyri stanoviská: jedno k vierohodnosti vedenia účtov a tri k zákonnosti a správnosti príslušných operácií (jedno k príjmom, jedno k záväzkom a jedno k platbám); zastáva názor, že toto množstvo stanovísk sťažuje prácu pri hodnotení plnenia rozpočtu Komisiou;

7.  poukazuje na skutočnosť, že vyhlásenie DAS predstavuje výročný ukazovateľ viacročného systému výdavkov, ktorý komplikuje zachytenie cyklickej povahy a vplyvu viacročných dohôd, a že celkový vplyv a účinnosť systémov riadenia a kontroly možno teda merať len čiastočne až na konci výdavkového obdobia; preto sa domnieva, že Dvoru audítorov by malo byť umožnené, aby predkladal orgánu zodpovednému za udelenie absolutória strednodobé preskúmanie a súhrnnú správu popri ročnom vyhlásení DAS o konečnom plnení programového obdobia;

8.  víta skutočnosť, že od roku 2009 Dvor audítorov venuje značné úsilie príprave svojich produktov a služieb, ako aj vypracovaniu výročnej správy; je však presvedčený, že treba prejaviť väčšiu snahu a využiť viac zdrojov na ďalšie zvýšenie kvality, predovšetkým pokiaľ ide o činnosť Dvora audítorov v oblasti auditu výkonnosti, ktorá prináša informácie o rozpočtových výsledkoch EÚ; domnieva sa, že Dvor audítorov by mal stavať na modeli vyhlásenia DAS s cieľom určiť, či boli dosiahnuté výsledky, a vysvetliť spôsob ich dosiahnutia, aby tak bolo možné poučiť sa a uplatniť toto poučenie v ďalších súvislostiach;

Nové rozmery a výzvy Dvora audítorov

9.  uznáva historickú, konštruktívnu úlohu vyhlásenia DAS pri zameriavaní sa na zákonnosť a správnosť ako užitočné ukazovatele správnych finančných postupov a výkonnosti riadenia na všetkých úrovniach výdavkov Únie a pri ukázaní spôsobu, akým boli prostriedky EÚ vynaložené v súlade s rozhodnutiami Parlamentu, ktorý pôsobí ako zákonodarný a rozpočtový orgán; zdôrazňuje však, že v tejto chvíli a v budúcnosti by sa Dvor audítorov mal viac venovať skúmaniu dosiahnutia hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vo využívaní verejných financií zverených Komisii; domnieva sa, že výsledky zistení uvedené v osobitných správach by mali viesť k zodpovedajúcim úpravám programov EÚ;

10.  zdôrazňuje skutočnosť, že mandát Dvora audítorov, ako je stanovený v zmluve, poskytuje Dvoru audítorov referenčný rámec na plnenie úlohy nezávislého externého kontrolného orgánu Únie; konštatuje, že mandát poskytuje značnú flexibilitu umožňujúcu Dvoru audítorov plniť zverené poslanie za hranicami rozsahu pôsobnosti vyhlásenia DAS; znova pripomína, že mandát umožňuje Dvoru audítorov prezentovať výsledky svojich auditov výkonnosti v osobitných správach, ktoré ponúkajú mimoriadnu príležitosť na zhodnotenie, a to zameraním pozornosti na vysokorizikové oblasti a ich preskúmaním; okrem toho poznamenáva, že tieto správy poskytujú európskym občanom informácie o fungovaní Únie a využívaní európskych fondov v mnohých odvetviach, čím pomáhajú priblížiť Európu občanom a dosiahnuť, aby bola transparentnejšia a zrozumiteľnejšia;

11.  pripomína, že jedným z najlepších spôsobov, ako zlepšiť audit účtov Európskej únie a zvýšiť plnenie aj účinnosť výdavkov EÚ, je uskutočniť hlasovanie o absolutóriu pred 31. decembrom roka nasledujúceho po kontrolovanom rozpočtovom roku; zdôrazňuje skutočnosť, že toto by prinútilo Dvor audítorov predložiť svoju výročnú správu do 30. júna;

12.  odporúča, aby Dvor audítorov bez toho, aby bola dotknutá jeho nezávislosť, vypracoval svoje stanovisko skôr na základe prahových hodnôt významnosti, než len na prípustnej miere chybovosti, keďže sa zdá, že je to väčšmi v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi;

13.  navrhuje, aby Európsky parlament venoval vo svoje výročnej správe o absolutóriu osobitný oddiel opatreniam nadväzujúcim na odporúčania, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojich rôznych auditoch výkonnosti, s cieľom nabádať Komisiu a členské štáty na vykonávanie týchto odporúčaní; domnieva sa, že Parlament by mal tiež naznačiť, na ktoré hlavné nadväzné opatrenia sa Dvor audítorov môže osobitne zamerať vo svojej výročnej správe, bez toho, aby to ovplyvnilo jeho nezávislosť;

14.  poznamenáva, že Dvor audítorov plánuje svoj pracovný program na viac rokov a na jeden rok; upozorňuje, že viacročný plán umožňuje vymedziť a aktualizovať stratégiu Dvora audítorov a že v ročnom pláne sa stanovujú konkrétne úlohy, ktoré sa majú splniť v danom roku; víta skutočnosť, že Dvor audítorov každoročne predkladá Výboru pre kontrolu rozpočtu ročný pracovný program, v ktorom uvádza zoznam prvoradých kontrolných úloh a zdrojov vyčlenených na ich realizáciu;

15.  vyjadruje presvedčenie, že súčasná forma stretnutí Dvora audítorov s Parlamentom a Radou poskytuje cenné rady, pokiaľ ide o prípravu viacročného pracovného programu Dvora audítorov; zdôrazňuje, že takýto štruktúrovaný prípravný dialóg výrazne pomáha pri zaisťovaní účinnej a demokratickej zodpovednosti voči občanom v súvislosti s verejnými financiami, ktoré sa využívajú na dosiahnutie cieľov EÚ; zdôrazňuje, že napriek intenzívnejšej konzultačnej spolupráci s Parlamentom a Radou by mal Dvor audítorov nezávisle od politického a vnútroštátneho vplyvu sám rozhodovať o svojom ročnom pracovnom programe;

16.  poznamenáva, že otázky, ktoré mimoriadne zaujímajú externé zúčastnené strany, ako napríklad Európsky parlament, a následné žiadosti o audit sa nezhromažďujú štruktúrovane a ani sa s nimi nezaobchádza úplne preferenčne; domnieva sa, že to narúša relevantnosť a vplyv výsledkov auditov Dvora audítorov; takisto poznamenáva, že pridaná hodnota Dvora audítorov priamo súvisí s využitím výsledkov jeho činnosti Parlamentom a ďalšími zúčastnenými stranami v rámci procesu zodpovednosti; vyzýva preto Dvor audítorov, aby vo svojom ročnom pracovnom programe zohľadnil politické priority zákonodarcov a otázky, ktoré mimoriadne zaujímajú občanov EÚ a o ktorých informuje parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu ako sprostredkovateľ pre záujmy občanov EÚ;

Spolupráca s vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými inštitúciami

17.  očakáva, že sa nadviaže užšia spolupráca medzi Európskym dvorom audítorov a najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov a dosiahnu sa konkrétne výsledky, pokiaľ ide o podiel ročnej činnosti Európskeho dvora audítorov; okrem toho očakáva konkrétne metodologické kroky a dohody o harmonograme auditov; očakáva, že Komisia na základe právnej štúdie navrhne začleniť audítorskú činnosť najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov do kontrol spoločného riadenia vykonávaných Dvorom audítorov v príslušnom členskom štáte;

18.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov by mal zaujať popredné miesto pri vymedzení pracovnej metódy, podľa ktorej by vnútroštátne najvyššie kontrolné inštitúcie a Dvor audítorov zvýšili koordináciu svojich zdrojov s cieľom zhodnotiť výdavky a plnenie rozpočtu EÚ, predísť duplicite kontrolnej činnosti a spoločne využívať kontrolné informácie, určiť rizikové oblasti, vykonávať spoločné audity alebo užšie zapájať najvyššie kontrolné inštitúcie do audítorských misií Dvora audítorov, čo povedie k vytvoreniu spoločných pracovných metód a zvýšeniu účinnosti na jednotlivých úrovniach kontroly; poznamenáva, že spoločné využívanie audítorských a kontrolných údajov a najlepších postupov Dvorom audítorov a vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými inštitúciami je kľúčom je k lepšiemu zacieleniu audítorského a kontrolného úsilia; poznamenáva, že existuje príliš mnoho úrovní kontroly a že tejto duplicite sa treba vyhnúť, aby sa znížila administratívna záťaž riadiacich orgánov a príjemcov;

19.  požaduje preto v súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ užšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami a Európskym dvorom audítorov v oblasti kontroly spoločného hospodárenia;

20.  navrhuje preskúmať možnosť, aby vnútroštátne kontrolné orgány ako nezávislí externí audítori a s primeraným ohľadom na medzinárodné audítorské štandardy vydávali vnútroštátne audítorské osvedčenia o hospodárení s finančnými prostriedkami Únie, ktoré by boli postúpené vládam členských štátov s cieľom predložiť ich v rámci postupu udelenia absolutória v súlade s príslušným medziinštitucionálnym postupom, ktorý sa zavedie;

21.  zdôrazňuje, že pri plánovaní kontrol vykonávaných najvyššími kontrolnými inštitúciami je dôležité zahrnúť európske programy a zároveň venovať osobitnú pozornosť spoločnému riadeniu, pričom národné parlamenty zohrávajú v tejto súvislosti kľúčovú úlohu, pretože môžu požiadať svoje príslušné najvyššie kontrolné inštitúcie, aby vykonali audity európskych fondov a programov; poznamenáva, že inštitucionalizáciou tejto kontroly a jej podriadením pravidlám by sa jej výsledky mohli predkladať raz za rok národnému parlamentu;

Nové operačné prostredie Dvora audítorov

22.  poznamenáva, že nariadenia pokrývajúce hlavné oblasti výdavkov na obdobie rokov 2014 – 2020 podstatne zmenili finančný a právny rámec upravujúci plnenie rozpočtu EÚ; poukazuje na to, že tieto reformy prinášajú zásadné zmeny, ktoré zmenia profil rizika finančného hospodárenia, a to tak, že zjednodušia pravidlá financovania, zvýšia podmienenosť a zefektívnia rozpočet EÚ; trvá preto na tom, aby Dvor audítorov venoval väčšiu pozornosť výsledkom a poskytoval adekvátne informácie o rizikách a výkonnosti takýchto nových nástrojov;

23.  navrhuje, aby Dvor audítorov synchronizoval svoj viacročný pracovný program s VFR a zahrnul strednodobé preskúmanie, ako aj komplexné preskúmanie účtovnej závierky Komisie do príslušného VFR;

24.  poznamenáva, že auditom výkonnosti často chýba jasná analýza príčin zistení auditu; okrem toho konštatuje, že nie je zavedený systém, ktorý by zabezpečoval, aby mali audítori, ktorí sú poverení konkrétnym auditom, technické znalosti a metodologické zručnosti potrebné na vykonanie auditu bez toho, aby museli pri určitej záležitosti, ktorej sa audit týka, začínať úplne od začiatku; domnieva sa, že tieto okolnosti zvyšujú neúčinnosť a neefektívnosť zistení Dvora audítorov pri auditoch výkonnosti;

25.  očakáva od Dvora audítorov úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o čas potrebný na jeho produkty, a vyzýva Dvor audítorov, aby v prípade každého auditu výkonnosti zverejnil časový harmonogram a rôzne fázy, ktorými konkrétny produkt prešiel počas svojho vývoja, t. j. čas potrebný na každú z rôznych fáz, ku ktorým v súčasnosti patria:

   predbežná štúdia,
   analýza záležitosti,
   memorandum o plánovaní auditu,
   oznámenie(-a) o predbežných zisteniach,
   vyvodenie záverov,
   návrh správy,
   sporové konanie;

26.  poznamenáva, že audity výkonnosti Dvora audítorov vrátane vypracovania predbežnej štúdie trvajú dva roky, v dôsledku čoho boli v niektorých prípadoch zistenia auditu neaktuálne a bránili vo vykonaní primeraných opatrení; očakáva, že Dvor audítorov zefektívni vypracúvanie auditov výkonnosti a obmedzí nadbytočné procesné kroky;

27.  vyjadruje želanie, že Dvor audítorov by mal v budúcnosti nielen uverejňovať pripomienky Komisie k jeho zisteniam, záverom a odporúčaniam, ale v prípade potreby tiež jasne uviesť záverečnú odpoveď;

28.  zastáva názor, že Dvor audítorov by mal parlamentnému Výboru pre kontrolu rozpočtu pravidelne oznamovať štatistiku prítomnosti členov vo svojom sídle v Luxemburgu; v tejto súvislosti očakáva od Dvora audítorov úplnú transparentnosť voči Parlamentu; želá si, aby mu Komisia predložila analýzu realizovateľnosti zámeru nahradiť časť odmeny členov Dvora audítorov dennými príspevkami;

29.  zdôrazňuje, že napriek potrebe byť spravodlivý a zohľadniť tvrdenia kontrolovaného subjektu v príslušnej správe nie je nevyhnutné dosiahnuť s kontrolovaným subjektom zhodu;

30.  poznamenáva, že v niektorých prípadoch už boli parlamentné rokovania o otázkach riešených v osobitných správach uzavreté, a preto nebolo možné účinne využiť výsledky auditu Dvora audítorov; okrem toho konštatuje, že v niektorých prípadoch kľúčové odporúčania Dvora audítorov už vykonala Komisia hneď po predložení správy Dvora audítorov; očakáva, že Dvor audítorov bude pri vykonávaní svojich auditov brať do úvahy všetky vonkajšie časové obmedzenia;

31.  očakáva, že Dvor audítorov bude vo svojich správach jasne informovať o slabých stránkach a najlepších postupoch orgánov členských štátov ich dôsledným odhaľovaním;

32.  vyjadruje presvedčenie, že úspory z rozsahu by bolo možné dosiahnuť dôkladnou analýzou potrieb členov Dvora audítorov týkajúcich sa zdrojov; očakáva, že Dvor audítorov preskúma takéto úspory, okrem iného pokiaľ ide o službu spoločného šoféra pre členov, ako aj spoločné pracovné miestnosti a spoločných pracovníkov;

33.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že medzivládne opatrenia, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o EÚ, napríklad opatrenia použité na zriadenie Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS) a Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), takisto predstavujú vážny problém z hľadiska verejnej zodpovednosti a kontroly a zároveň oslabujú zásadnú úlohu Dvora audítorov;

34.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v prípade ENFS zatiaľ neexistujú nijaké opatrenia pre nezávislú verejnú vonkajšiu kontrolu, a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ani po tom, ako Európsky dvor audítorov vymenoval člena kontrolného výboru EMS, výročná správa výboru nebude sprístupnená ani Parlamentu, ani širokej verejnosti; vyzýva Dvor audítorov, aby Parlamentu pravidelne predkladal výročnú správu výboru o audite a všetky ostatné potrebné informácie o činnosti Dvora audítorov tak, aby Parlament mohol podrobne preskúmať činnosť Dvora audítorov počas postupu udelenia absolutória;

Zmena štruktúry Dvora audítorov

35.  poznamenáva, že zloženie Dvora audítorov a postup vymenovania jeho členov sú pevne stanovené v článkoch 285 a 286 zmluvy; zdôrazňuje však potrebu zmeniť zmluvu tak, aby sa Rada a Parlament dostali na rovnakú úroveň pri vymenúvaní členov Dvora audítorov, s cieľom zabezpečiť demokratickú legitímnosť, transparentnosť a úplnú nezávislosť členov Dvora audítorov;

36.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré postupy vymenovania viedli ku konfliktu medzi Parlamentom a Radou týkajúcemu sa kandidátov, a to aj napriek tomu, že zmluva nepredpokladá takýto konflikt; zdôrazňuje, že je úlohou Parlamentu preveriť kandidátov, ako sa ustanovuje v zmluve; zastáva názor, že Rada by mala v duchu dobrej spolupráce medzi európskymi inštitúciami rešpektovať rozhodnutia prijaté Parlamentom po jeho vypočutí;

37.  vyzýva Európsky parlament, aby sa prostredníctvom ďalšej revízie Zmluvy o EÚ stal zodpovedným za výber členov Európskeho dvora audítorov na návrh Rady; zastáva názor, že takýto proces by zvýšil nezávislosť členov Európskeho dvora audítorov od členských štátov;

38.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov prijal v roku 2010 nový rokovací poriadok, ktorý mu na základe platného právneho rámca umožnil zefektívniť rozhodovací proces, takže audítorské správy a stanoviská teraz už neprijíma celé kolégium 28 členov, ale komora 5 – 6 členov;

39.  domnieva sa, že súčasné pravidlo zemepisného zastúpenia v najvyšších riadiacich orgánoch, podľa ktorého každý členský štát môže zastupovať jeden člen, dávno prekonalo svoj počiatočný zmysel a dôveryhodnosť a mohlo by sa nahradiť jednoduchšou riadiacou štruktúrou prispôsobenou širšiemu mandátu zodpovednosti spolu s príslušnými ustanoveniami zaručujúcimi nezávislosť všetkých činností Dvora audítorov;

40.  navrhuje preto, aby mal Dvor audítorov rovnaký počet členov ako Komisia; domnieva sa, že členovia by mali mať prinajmenšom odbornú prax v oblasti auditu a riadenia; domnieva sa, členovia Dvora audítorov by mali mať osobitnú kvalifikáciu pre svoju funkciu a ich nezávislosť musí byť nespochybniteľná;

41.  navrhuje preskúmanie metódy odmeňovania členov Dvora audítorov a zdrojov, ktoré sa priamo a osobne prideľujú každému členovi, s cieľom dosiahnuť ich súlad s vnútroštátnymi a medzinárodnými postupmi pre podobné funkcie a takisto umožniť členom Dvora audítorov plniť si svoje povinnosti nezávisle;

II.Postup vymenovania členov Dvora audítorov: konzultácia s Európskym parlamentom

42.  prijíma tieto zásady, výberové kritériá a postupy vyjadrenia stanoviska ku kandidátom na členstvo Dvora audítorov:

   a) Parlament musí mať dostatok času na zváženie, aby mohli byť kandidáti vypočutí vo Výbore pre kontrolu rozpočtu a aby výbor mohol hlasovať na schôdzi po vypočutí;
   b) Výbor pre kontrolu rozpočtu a plenárna schôdza budú pri prijímaní rozhodnutia – bez ohľadu na politické kritériá – hlasovať tajne;
   c) vypočutia vo Výbore pre kontrolu rozpočtu budú verejné a diskusie sa budú prenášať prostredníctvom videoprenosu;
   d) Parlament bude prijímať rozhodnutia na základe väčšiny odovzdaných hlasov na plenárnej schôdzi a Rada musí jeho stanovisko rešpektovať; kandidáti budú prítomní počas hlasovania a predseda EP ich po zápornom hlasovaní požiada, aby svoju kandidatúru stiahli;

43.  domnieva sa, že kritériá na vymenovanie členov Európskeho dvora audítorov by sa mali bližšie určiť na základe článku 286 ZFEÚ, a zdôrazňuje, že posúdenie Parlamentu sa bude riadiť predovšetkým týmito kritériami:

   a) vysoká úroveň odbornej praxe v oblasti verejných financií, auditu a riadenia, ako aj rozsiahle znalosti o spravovaní európskych inštitúcií;
   b) dobré výsledky v oblasti auditu a dôkaz o veľmi dobrých znalostiach aspoň jedného z pracovných jazykov Európskej únie;
   c) ak je to potrebné, doklad o uvoľnení uchádzačov z predtým vykonávaných riadiacich funkcií;
   d) s účinnosťou od dátumu vymenovania kandidáti nesmú zastávať žiadnu volenú funkciu ani vykonávať akékoľvek úlohy v politickej strane;
   e) uznaný vysoký štandard integrity a morálky kandidáta;
   f) vzhľadom na povahu práce, ktorú bude potrebné vykonávať, sa zohľadní aj vek kandidátov, pričom sa zdá rozumné, aby sa napríklad stanovilo, že členovia by nemali mať v čase svojho vymenovania viac ako 67 rokov;
   g) členovia nesmú zastávať svoju funkciu viac ako dve funkčné obdobia;
   h) napokon sa bude Parlament veľmi vážne zaoberať otázkou rodovej vyváženosti členov Dvora audítorov;

44.  vyzýva Radu, aby sa zaviazala, že:

   a) predstaví Parlamentu aspoň dvoch kandidátov z každého členského štátu, a to jednu ženu a jedného muža;
   b) uvedie svoje návrhy takým spôsobom, aby boli v úplnom súlade s kritériami stanovenými v uzneseniach Parlamentu, za predpokladu, že Parlament zaistí dôsledné dodržiavanie týchto kritérií;
   c) spolu s menami kandidátov uvedie príslušné údaje o ich profesijnom živote a všetky informácie a stanoviská, ktoré získala v priebehu postupov interného rozhodovania v členských štátoch;
   d) uvedie všetky informácie o nomináciách, ktoré získala od členských štátov, za predpokladu, že keby tieto informácie neposkytla, Parlament by musel vykonať vlastné vyšetrovanie, čo by viedlo k nevyhnutnému zdržaniu postupu vymenovania;
   e) osloví príslušné orgány členských štátov, ktoré budú vyzvané, aby nominovali kandidátov na členstvo Dvora audítorov, a upozorní tieto orgány na kritériá a postupy stanovené Parlamentom;
   f) nebude sťahovať nominácie a predkladať nové nominácie, ktoré zohľadňujú nové návrhy členských štátov motivované výlučne politickými kritériami;
   g) keby nastala takáto situácia, bude rešpektovať zamietavé stanovisko Parlamentu a navrhne nového kandidáta (nových kandidátov);

45.  pokiaľ ide o postupy vo Výbore pre kontrolu rozpočtu a na plenárnej schôdzi, stanovuje, že:

   a) každé odporúčanie k jednotlivým nomináciám sa predkladá vo forme správy, ktorá sa prijíma väčšinou odovzdaných hlasov a obsahuje len oznámenie o nominácii;
   b) správa pozostáva z:
   i) citácií zhŕňajúcich okolnosti žiadosti o vypracovanie stanoviska Parlamentu;
   ii) odôvodnení predstavujúcich príslušnému výboru daný postup;
   iii) výrokovej časti, ktorú tvorí len:
   priaznivé stanovisko alebo
   zamietavé stanovisko;
   c) o citáciách a odôvodneniach sa nehlasuje;
   d) životopis a odpovede na otázky uvedené v dotazníku sú priložené k správe;
   e) Výbor pre kontrolu rozpočtu a plenárna schôdza hlasujú o vymenovaní príslušného kandidáta;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Dvoru audítorov a pre informáciu ostatným inštitúciám Európskej únie a parlamentom a kontrolným inštitúciám členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
(2) Ú. v. ES C 337, 21.12.1992, s. 51.
(3) Ú. v. ES C 43, 20.2.1995, s. 75.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0319.
(5) Skratka francúzskeho výrazu „déclaration d'assurance“.

Posledná úprava: 30. mája 2017Právne oznámenie